De stevige linkerDovnload 39.39 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte39.39 Kb.Bouwdossier
voor de bouw van nieuwe jeugdlokalen

DE STEVIGE LINKER


Scouting Bornem VZW


Scouting Bornem VZW
Kloosterstraat 71 D
2880 Bornemonr : 876.547.725
rek nr : 979-6559440-14

INHOUD

INHOUD 3

VOORWOORD 4

BOUWHEER 5

De feitelijke vereniging Scouting Bornem 5Inleiding 5

Samenstelling 5

De VZW Scouting Bornem 5Inleiding 5

Samenstelling 6

BOUWPROJECT 7

Het gebouw 7

Planning 8

De ligging: 10Financiële aspecten 11

Conclusie 12

Bijlagen 13

VOORWOORD

Al sinds 1949 verhuizen de scouts en gidsen van Bornem van locatie naar locatie, en van lokaal naar lokaal. Momenteel zijn ze reeds enkele tientallen jaren gevestigd in wat ooit de kippenhokken en varkensstallen van de Sint-Bernardusabdij waren. Door heel wat inspanningen, niet het minst op financieel vlak, konden zij de lokalen leefbaar houden. De kwaliteit en veiligheid voldoen echter niet meer aan de hedendaagse normen en verregaande ingrepen dringen zich op.


Bij de afweging van kosten en baten, komt de scoutsgroep al snel tot de vaststelling dat grondige renovatie van de huidige ‘koterij’ geen duurzame oplossing kan bieden. De VZW Scouting Bornem wordt opgericht en begint aan de voorbereidingen voor een compleet nieuw gebouw, dat de komende 50 jaar een droog en veilig onderkomen kan bieden aan de meer dan 200 Bornemse scouts en gidsen. De structuur van de VZW wordt vastgelegd en opgebouwd door enkele enthousiaste leiding en oud-leiding, de scoutsgroep schakelt een versnelling hoger om met allerhande randevenementen geld in het laatje te brengen, contacten met abdij en gemeente worden gelegd voor het verwerven van een grond, de koppen worden bij elkaar gestoken voor het opmaken van een behoeftenplaatje, en uiteindelijk wordt een architect aangesproken om samen met de leiding de plannen vorm te geven.
Bij het verwerven van fondsen blijkt dat een andere scoutsgroep subsidies ontvangt van Toerisme Vlaanderen, aangezien zij van plan zijn om hun lokalen ook voor andere groepen open te stellen. Vermits we zelf sinds vele jaren onze lokalen verhuurden en deze verhuur als fondsenwerving terug opstartten bij het zicht op een nieuwbouw, lijkt het ons logisch zelf ook bij Toerisme Vlaanderen aan te kloppen. Door de subsidies die worden toegezegd, komt er ademruimte om de bouwplannen in overeenstemming te brengen met de strengst geldende normen op vlak van (brand)veiligheid, energieprestatie en toegankelijkheid voor andersvaliden.
Zo komt het dat op Domein Kloosterheide momenteel een groot gebouw, met de naam De Stevige Linker, verrijst. We hopen dat we door de realisatie van deze nieuwe lokalen een veilig en comfortabel onderkomen kunnen bieden aan de toekomstige generaties scouts en gidsen van Bornem. We hopen hierbij ook op uw steun te kunnen rekenen.

Namens Scouting Bornem VZW en de 229 jongeren van de scoutsgroep van BornemBOUWHEER

De feitelijke vereniging Scouting Bornem

Inleiding


Scouting Bornem is de (enige) scoutsvereniging van Bornem (20.000 inwoners) met ongeveer 200 leden en 23 leiding. We zijn de grootste jeugdbeweging in Bornem. Sinds vele jaren zijn we zeer succesvol in onze werking; dit blijkt uit het feit dat er momenteel een ledenstop is en er met lange wachtlijsten gewerkt wordt om nieuwe leden toe te laten.

Samenstelling


Het ledenaantal is in de voorbije jaren langzaam gestegen. Momenteel is dit door het invoeren van wachtlijsten stabiel rond ongeveer 220 leden.


Kapoenen (6 – 7 jaar):  40 leden

Welpen (8 – 9 jaar):  40 leden

Poema’s (10 – 11 jaar):  40 leden

Jong-Givers (12 – 13 jaar):  40 leden

Givers (14 – 16 jaar):  40 leden
Sinds de laatste 5 jaar werken we met wachtlijsten, waardoor het aantal leden geplafonneerd is op 20 leden per geboortejaar. Dit doen we om de kwaliteit en veiligheid van onze activiteiten te blijven garanderen. De aantrekkingskracht van de scoutsgroep wordt onderstreept door het grote aantal kinderen op deze wachtlijst, momenteel een vijftigtal over alle leeftijden heen.
De actieve leidingsploeg bestaat bij de start van het werkjaar 2006-2007 uit 20 tieners en twintigers. Deze ploeg wordt ondersteund door een groepsploeg, bestaande uit drie groepsleiding, die instaat voor de samenhang binnen de groep en de coördinatie van groepsactiviteiten.
Verder blijven nog enkele oud-leiding lid, als ondersteunende krachten voor hulp bij administratie, organisatie van evenementen en beheer van lokalen, materiaal en de website.

De VZW Scouting Bornem

Inleiding


In functie van het bouwen van een nieuw onthaalcentrum bestemd voor de wekelijkse samenkomsten en voor verhuur als kampplaats aan andere jeugdverenigingen werd de VZW Scouting Bornem opgericht.
De VZW Scouting Bornem heeft tot doel het ondersteunen van de jeugdvereniging (feitelijke vereniging) Scouting Bornem, aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW onder de nummers A3625S en A3602M.
Activiteit: beheer materialen, onroerende en roerende goederen en financiën :

  • bouwheer van de nieuwe lokalen

  • onderhoud en verhuur van de lokalen

  • aankoop materialen voor de scouts

  • logistieke ondersteuning

De statuten vindt u in Bijlage 1. Identiteitsgegevens van de bestuurders zijn beschikbaar in Bijlage 2.


Samenstelling


Voorzitter: Bart De Pooter, 42 jaar, gehuwd, 4 kinderen

Ondervoorzitter: Mark Augustinus, 39 jaar, samenwonend, 2 kinderen

Penningmeester: Jeroen Deurinck, 26 jaar, ongehuwd

Secretaris: Ina Beckers, 28 jaar, samenwonend

Bestuursleden: Andy Vermeir, 31 jaar, ongehuwd

Robrecht Van den Broeck, 30 jaar, ongehuwd

Jan Pauwels, 24 jaar, ongehuwd

Dieter Daelemans, 23 jaar, ongehuwdTeis Deurinck, 24 jaar, ongehuwd
De drie laatst vernoemde bestuursleden vormen de groepsploeg van de feitelijke vereniging Scouting Bornem (zie hoger) en zorgen dat de belangen van de scoutsgroep behartigd worden bij de beslissingen van de VZW.
Alle actieve leiding van de feitelijke vereniging Scouting Bornem die minstens 18 jaar zijn, zijn momenteel lid van de VZW en hebben via de Algemene Vergadering inspraak in de beslissingen van de VZW.

BOUWPROJECT

Het gebouw


Het gebouw wordt opgericht in het domein Kloosterheide aan Kloosterstraat 71D, op een perceel grond toehorende aan de VZW Abdij Sint-Bernardus, die hierop een erfpacht heeft gevestigd ten voordele van de gemeente Bornem. Ingevolge de akte, verleden voor notaris Olivier Maeyens te Bornem, op 13 november 2006, vestigde de gemeente Bornem een recht van opstal (gratis) ten voordele van VZW Scouting Bornem op het perceel grond (1900 m2) ten kadaster bekend of bekend geweest onder 2e afdeling sectie G deel van nr. 39 x 3 (zie Bijlage 3).
Er wordt een gebouw opgericht in twee bouwlagen, bestaande uit een lokaal voor elke leeftijdsgroep (6 takken), een leiderslokaal, 2 gemeenschappelijke speelruimtes, een ruime keuken met aanpalende eetzaal, gescheiden sanitair met douches, een grote slaapzolder en voldoende stockageruimte voor het groepsmateriaal. Een kopie van de bouwvergunning en gedetailleerde (grond)plannen zijn te vinden in Bijlage 4.
Het gebouw voldoet aan alle geldende normen voor openbare gebouwen betreffende (brand)veiligheid, energieprestatie en toegankelijkheid (zie Bijlage 5). De totale bebouwde oppervlakte bedraagt ongeveer 550 m². Onderstaande figuur geeft een driedimensionale weergave van De Stevig Linker.

Kostprijs: 615.408 Eur, BTW inbegrepen.
De tabel op volgende pagina geeft een opsplitsing van dit bedrag in de verschillende kostenposten, opgemaakt door architect Sebastiaan Raes. Een gedetailleerde opsplitsing kan worden geraadpleegd in Bijlage 6.Planning


De funderingswerken zijn gestart op 19 maart 2007. De ruwbouw is voorzien in de zomermaanden en de herfst, zodat de dakwerken begin november hun aanvang kunnen nemen en het gebouw voor de winter winddicht kan worden gemaakt. De (binnen)afwerking start in februari 2008 en zal gedeeltelijk door vrijwilligers gebeuren. Daarom wordt hiervoor voldoende tijd ingerekend, en verwachten we deze fase in februari 2009 af te ronden.
In de lente van 2009 kan de scoutsgroep de lokalen betrekken en de vieringen rond het 60-jarig bestaan van de scoutsgroep, kunnen eventueel samengaan met de officiële opening van onze nieuwbouw. In de lente van 2009 kan ook de verhuur van De Stevige Linker van start gaan.
Op onderstaande foto’s wordt de stand van zaken in september 2007 weergegeven. Recentere foto’s zijn te vinden in Bijlage 7.De ligging:De Stevige Linker is gelegen binnen de muren van Domein Kloosterheide en biedt een veilige, groene speelomgeving te midden van het bruisende dorpsleven van de gemeente Bornem. Het nieuw ingerichte domein bestaat uit verschillende speelweiden en biedt met haar gevarieerde indeling (open grasvelden, bomen, hagen, e.d.) mogelijkheden voor een waaier aan activiteiten.
In de omgeving zijn tal van mogelijkheden voor jeugdverenigingen, scholen of andere verenigingen. Op enkele honderden meters zijn de dreven van het graafschap, het gemeentelijk speelbos Het Nonnenbos en de kinderboerderij van de gemeente Bornem gelegen. Het cultureel centrum Ter Dilft even verderop heeft een druk bezet programma, met eveneens films en activiteiten voor de jeugd. Het recreatiedomein ‘Het Breeven’ ligt op minder dan een kilometer van Domein Kloosterheide en biedt tal van ontspannings-mogelijkheden zoals zwembad, klimmuur, squash, speeltuin, minigolf, sporthal, sportvelden, e.d. Fietsers en wandelaars komen volop aan hun trekken in de Weert (3 km), bekend van Stille Waters, zijn prachtige natuur en de Scheldedijken. Winkels en een bruisend avondleven zijn te vinden in het centrum van Bornem, op nauwelijks 500 meter van De Stevige Linker.

De lokalen zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer (station van Bornem op de lijn Mechelen – St.-Niklaas op 1 km), wat voor de meeste jeugdverenigingen een absolute vereiste is. Door de centrale ligging aan de Schelde, komen verschillende groepen graag met de fiets op weekend of kamp (knooppunt landelijke fietsroutes). Centraal liggend in de driehoek Antwerpen – Gent – Brussel is Bornem tevens goed bereikbaar met auto en bus uit alle uithoeken van het land.
Dit alles maakt dat De Stevige Linker een aantrekkelijke kamplaats voor lange (kamp) en korte verblijven (weekends) voor jeugdverenigingen en scholen.

Financiële aspecten

De feitelijke vereniging heeft in de loop der jaren door haar werking een aanzienlijk spaarpotje kunnen aanleggen. De laatste jaren werd er met het oog op het nieuwbouwproject zo veel mogelijk van de winsten gespaard. We kunnen ervan uitgaan dat de scoutsgroep 110.000 Eur eigen middelen heeft. Hiervan wil de groep 100.000 Eur in het bouwproject steken, de overschot wordt achter de hand gehouden voor onvoorziene omstandigheden of als overbrugging.

Zoals zal blijken uit het financieel plan, kan momenteel een jaarlijkse nettowinst van 15.000 Eur door de scoutsgroep gerealiseerd worden. Er wordt verwacht dat dit bedrag tijdens het werkjaar 2007-2008 opnieuw beschikbaar zal komen.
Daarenboven zijn er binnen de gemeente een aantal toegezegde giften van parochie en abdij ten bedrage van 100.000 Eur. Deze worden in schijven uitbetaald.
De gemeente Bornem zelf subsidieert de bouw van jeugdlokalen voor een maximumbedrag van 50.000 Eur, op voorwaarde dat het dubbele aan facturen werd binnengebracht. Bovendien geldt dezelfde regeling voor kleine renovaties aan jeugdlokalen met een maximumbedrag van 5.000 Eur. Op deze manier werd reeds 55.000 Eur aan subsidies verworven.
VZW Scouting Bornem heeft met het bouwproject er bovendien naar gestreefd om te voldoen aan de strengste voorwaarden op vlak van infrastructuur (brandveiligheid, toegankelijkheid, energieprestatie, e.d.) voor de verhuur als weekend- en kampplaats. Hierdoor hebben we het akkoord bekomen van Toerisme Vlaanderen voor een toelage van 40 % subsidiëring (zie goedkeuring in Bijlage 8).

Deze subsidies worden betaald op basis van facturen en worden na indiening quasi onmiddellijk uitbetaald. Op dit moment werd reeds ongeveer 90.000 Eur op deze manier verworven.


Om het totale project te kunnen financieren is een bijkomende lening van 100.000 Eur noodzakelijk.
Kort samengevat geeft dit:


Eigen middelen

115.000 Eur

Subsidie gemeente

55.000 Eur

Giften van parochie en abdij

100.000 Eur

Subsidie Toerisme Vlaanderen

246.163 Eur

Lening

100.000 Eur

TOTAAL

616.163 EurConclusieMet de het bouwproject van Scouting Bornem VZW willen we in eerste instantie een comfortabel en veilig onderkomen verzekeren voor de scouts en gidsen van Bornem, en dat de komende 50 jaar. Tegelijk wordt zeer goed ingespeeld op het huidige gebrek aan goede locaties voor overnachtingen voor korte of langere duur van andere (jeugd)verenigingen. De zeer mooie ligging en de voor handen zijnde accommodaties zullen ongetwijfeld bijdragen tot het succes hiervan. De toegekende subsidiëring van Toerisme Vlaanderen is hiervan een bevestiging.
Met vriendelijke groeten,
Bart De Pooter

Mark Augustinus

Jeroen Deurinck

Voorzitter VZW

Ondervoorzitter VZW

Coördinator bouwproject

Penningmeester VZW

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met:Mark Augustinus

Coördinator bouwproject

Ondervoorzitter Scouting Bornem VZW

Achterweidestraat 45

2880 Bornem

GSM: 0478 39 30 74

mark.augustinus@scoutingbornem.be
Jeroen Deurinck

Penningmeester Scouting Bornem VZW

Breevendreef 30

2880 Bornem

GSM: 0485 47 56 62

jeroen.deurinck@scoutingbornem.be


Bijlagen

De bijlagen zijn op eenvoudige vraag beschikbaar.


Bijlage 1: Statuten Scouting Bornem VZW

Bijlage 2: Ledenlijst VZW en identiteitsgegevens van de bestuurders

Bijlage 3: Recht van opstal

Bijlage 4: Bouwvergunning en plannen nieuwbouw

Bijlage 5: Toegankelijkheidsadvies en brandveiligheidadvies

Bijlage 6: Meetstaat De Stevige Linker

Bijlage 7: Foto’s: stand van zaken

Bijlage 8: Goedkeuring Toerisme Vlaanderen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina