De vlaamse regeringDovnload 1.15 Mb.
Pagina1/12
Datum23.07.2016
Grootte1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20 en 87, §1;

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2001, artikel 4, 26, 28, 33, 34 en 36;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 7, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002 en het decreet van 12 december 2008, artikel 9, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002 en het decreet van 12 december 2008, artikel 51, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, artikel 53, §3 en artikel 56, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 6, §2;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 1976 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild groeiende plantensoorten;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 september 1980 houdende maatregelen, van toepassing in het Vlaamse Gewest, ter bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse diersoorten, die niet onder de toepassing vallen van de wetten en besluiten op de jacht, de riviervisserij en de vogelbescherming, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 4 november 1987, 9 september 1992 , 13 juli 2001 en 4 juni 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen, artikel 43 tot en met 46, 51, 52 en 54 tot en met 57;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 1993 betreffende de introductie in de natuur van niet-inheemse diersoorten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, artikel 2 en 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid agentschap voor Natuur en Bos, artikel 2 en 3;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 januari 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 februari 2009;

Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, gegeven op 16 maart 2009

Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Raad voor Riviervisserij, gegeven op 16 maart 2009;

Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Jachtraad, gegeven op 25 maart 2009;

Gelet op de vergadering van de Interministeriële Conferentie Leefmilieu van 25 maart 2009, waarop de overlegprocedure werd afgesloten die is vastgesteld door artikel 6§2, 2° van de bijzondere wet op de hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980;

Gelet op het advies 46.470/3 van de Raad van State, gegeven op 28 april 2009, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het internationaal verdrag tot bescherming van vogels, ondertekend te Parijs op 18 oktober 1950;

Overwegende beschikking M(72)18 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 30 augustus 1972 met betrekking tot de bescherming van de vogelstand;

Overwegende de tweede beschikking M(76)15 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 24 mei 1976 met betrekking tot de bescherming van de vogelstand;Overwegende de Benelux-overeenkomst op het gebied van natuurbehoud en landschapsbescherming M(81)4, ondertekend in Brussel op 8 juni 1982 en bekrachtigd op 9 maart 1983, artikel 2 en 4;

Overwegende de Wet van 22 februari 1979 houdende goedkeuring van de internationale overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn in het bijzonder als woongebied voor watervogels, opgemaakt te Ramsar, Iran, op 2 februari 1971;

Overwegende beschikking M(83)27 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 17 oktober 1983 inzake de introductie in de natuur van niet-inheemse soorten;

Overwegende het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, artikel 4;

Overwegende de wet van 20 april 1989 houdende goedkeuring van het verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa en van bijlage I, II, III en IV, opgemaakt in Bern op 19 september 1979;

Overwegende de wet van 27 april 1990 houdende goedkeuring van het verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten, en van bijlage I en II, opgemaakt in Bonn op 23 juni 1979;

Overwegende het Bosdecreet van 13 juni 1990;

Overwegende het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, titel XV;

Overwegende het decreet van 19 maart 1996, houdende instemming met de Conventie inzake biologische diversiteit, ondertekend te Rio de Janeiro, Brazilië, op 5 juni 1992;

Overwegende het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 op het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid;

Overwegende het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten;

Overwegende dat richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand aan de lidstaten opdraagt alle maatregelen te nemen om de populaties van de van nature op het Europese grondgebied van de lidstaten voorkomende vogelsoorten op een niveau te houden of te brengen dat beantwoordt aan de ecologische, wetenschappelijke en culturele vereisten;

Overwegende dat richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora, aan de lidstaten opdraagt om maatregelen te nemen met het oog op het behoud en het herstel van de wilde dier- en plantensoorten van communautair belang in een gunstige staat van instandhouding, en om de biologische diversiteit van de wilde fauna en flora in de Europese Unie te waarborgen;

Overwegende dat de uitvoering van de richtlijn 2004/35/EG van het Europese Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade nauw verband houdt met de twee in vorige overwegingen vermelde richtlijnen;

Overwegende verordening (EG) nummer 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer, verder uitgevoerd door middel van de verordening (EG) nummer 1808/2001 van de Commissie van 30 augustus 2001;

Overwegende het advies van de Minaraad, gegeven op 19 maart 2009;

Overwegende het advies van de Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij, gegeven op 20 maart 2009;

Overwegende het advies van de Vlaamse Hoge Bosraad, gegeven op 23 maart 2009;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging,

BESLUIT:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina