De ware aard van God 1Dovnload 92.51 Kb.
Pagina1/3
Datum02.10.2016
Grootte92.51 Kb.
  1   2   3

Andrew Wommack – De ware aard van God

De ware aard van God - 1

Andrew Wommack


Deel 1: Zijn ware aard

Deel 2: De wet gegeven

Deel 3: Genade gegeven

Deel 4: Het evangelie gegeven

Deel 5: Rechtvaardigheid gegeven
Oorspronkelijke title: The True Nature Of God

Gedownload als MP3-bestand van: http://www.awmi.net/extra/audio/1002


Vertaling: Jan Vossen
Inleiding:

Vaak belemmeren menselijke gezichtspunten binnen het christendom het zicht op de ware aard van God, de God die niets anders wil dan een intieme relatie en een persoonlijke vriendschap aangaan met zijn kinderen. Als jij je afvraagt wie God is en of Hij wel om jou geeft, dan wil Andrew Wommack jou de ware aard van God laten zien.Deel 1: Zijn ware aard

Vanavond begin ik met een serie over de ware aard van God. En ik denk dat dit je werkelijk verder zal helpen. Sommige mensen erkennen dit niet, maar jouw indruk van wie God is, dus wie jij denkt dat God is, bepaalt hóe je van God ontvangt. Sommigen van jullie hebben daar misschien nooit over nagedacht, maar als ik hier door de rijen heen zou lopen en met ieder van jullie afzonderlijk zou praten en jullie vragen kon stellen, dan kan ik je verzekeren dat één van de oorzaken dat jouw leven gaat op de manier waarop het nu gaat, is dat je bepaalde onjuiste voorstellingen hebt over wie God is.


Ik zou heel veel schriftgedeelten kunnen gebruiken om dat aan te tonen, maar laten we er gewoon eentje opslaan in 2 Petrus 1: ‘Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen, die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here.’
Deze tekst hier zegt dat de manier waarop genade en vrede aan u wordt vermenigvuldigd is: door de kennis van God. Dat is een belangrijk stuk informatie. Wist je dat tegenwoordig de meeste mensen proberen genade en vrede in hun leven te vermenigvuldigen door gebed? Misschien zijn er wel enkelen onder jullie die deze bijeenkomsten dit weekend bezoeken in de hoop dat ik voor je zal bidden en dat ik je zo de vrede kan bezorgen. Dat ík jou zo kan helpen om dit of dat te bewerkstelligen.

Maar dít schriftgedeelte zegt dat genade en vrede worden vermenigvuldigd door de kennis die je hebt van God. Verkeerde kennis levert verkeerde resultaten op. Ik heb ook nog ander onderwijs, ik ga daar nu niet verder op in, maar ook gelóóf is gebaseerd op kennis. Verkeerde kennis zal ook altijd verkeerd geloof produceren. Als wij niet de gewenste resultaten hebben in ons leven, kan ik je garanderen dat aan de grondslag daarvan een misverstand en verkeerd begrip over God en de manier waarop God met ons omgaat ligt.


In het volgende vers staat: 3 ‘Gelijk ons’ [en het woord gelijk betekent hier naar verhouding of in verhouding met, of naar de mate] ‘Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis van Hem, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd’ (Statenvertaling).

Dit zegt dat álles, dus álle dingen die tot het leven en de godzaligheid behoren, ons geschonken worden door de kennis van Hem! Alles! Als je dus een behoefte hebt aan genezing in je lichaam, dan heb je een noodzaak om de aard van God te begrijpen, om te begrijpen wie Hij werkelijk is. Als jij een behoefte hebt aan financiën, moet je God waarlijk leren kennen.


Sommigen van jullie vatten wat ik hier zeg als kwetsend op, alsof ik jullie wil veroordelen, maar ik zeg dit juist om jullie te helpen. Ik zeg dat als wij God werkelijk zouden kennen, en als je wérkelijk de ware aard en het ware karakter van God zou kennen, dan wist je dat ongeloof en de zorgen en de angsten waar velen van jullie mee worstelen, totaal geen rol zouden spelen. Als je werkelijk besefte hoe getrouw God is, en als je werkelijk besefte hoeveel God van je houdt, en als je werkelijk de bewogenheid van God zou begrijpen, Zijn trouw, Zijn integriteit, als deze dingen werkelijk in je hart gegrondvest zouden zijn, dan kan ik je garanderen dat vrees, zorgen, ongerustheid en frustraties volkomen uitgewist zouden zijn.
Op dit moment hebben Jamie en ik te maken met iemand om wie wij echt veel geven, maar die bezig is zich zorgen en zorgen te maken, die allerlei problemen heeft. Het zijn echt geweldige mensen en wij houden van hen; maar het komt gewoon door een leven lang een verkeerd beeld in stand te houden van wie God werkelijk is. En wij kunnen hen wel vertellen dat God van hen houdt en voor alles gaat zorgen, maar weet je, ze oogsten gewoon wat ze zaaien.
Laat ik het op deze manier voorstellen, en dit is wellicht de meest voorkomende gedachte in het Lichaam van Christus van tegenwoordig. Als jij denkt dat God soeverein álles bepaalt wat in deze wereld gaande is, zul jij geen al te beste indruk van God hebben. Sommigen van jullie hebben dit even niet gevolgd. Maar zoals ik al heb gezegd is dit een dermate populair leerstuk dat sommigen van jullie denken dat ik nu al binnen vijf minuten na de start een ketterij verkondig.

Ik ga nu geen onderwijs geven over de soevereiniteit van God hier, maar ik kan de soevereiniteit van God aanvaarden zolang je de definitie hanteert van het woordenboek, dat wil zeggen: de eerste in rang, orde of gezag. Ik geloof dat God echt boven alles en iedereen staat, en ik geloof dat niemand God kan zeggen wat Hij moet doen, en dat Hij almachtig is. Maar geloof ik dan ook dat God de oorzaak is van álles wat in deze wereld gebeurt? Absoluut niet! Geloof ik dat voordat alles wat er gebeurt ‘ze’ eerst langs Gods bureau moeten gaan en toestemming vragen voordat het gebeurt? Absoluut niet!


De Bijbel leert in Jakobus 4:1 ‘Waaruit komt bij u strijden en vechten voort?’

Volgens de ‘soevereiniteit-van-God-leer’ komt dat van God, omdat God óf alles veroorzaakt, óf alles toestaat wat er gebeurt. Maar de Bijbel stelt dat het hieruit voortkomt: ‘Is het niet hieruit: uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten?’ Het is niet God die oorlog en strijd veroorzaakt, het is niet God die dit allemaal laat gebeuren!


Er kwam eens iemand naar me toe, die zei: ‘Waarom heeft God toegestaan dat deze persoon stierf? Hoe kán God zoiets toestaan?’ Maar God heeft het helemaal niet toegestaan! God heeft ons zo gemaakt dat wij geen ziekte zouden hebben! Wíj zijn degenen die ziekte in deze wereld hebben veroorzaakt. Waarom geven wij God de schuld van mensen die sterven? Waarom geven wij God de schuld dat baby’s met afwijkingen worden geboren? Waarom geven wij God de schuld van mislukkingen en tegenslagen? Hij is degene die volmaaktheid heeft geschapen. God is niet met al dit bederf en verval begonnen! Het is een van de meest verdorven ketterijen die gebruikelijk is in het Lichaam van Christus om God verantwoordelijk te houden voor alles wat er fout gaat.

Als jij gelooft dat God de veroorzaker is van al onze problemen en dat er niets kan gebeuren zonder dat God het toestaat, dan heb je op de allereerste plaats al geen enkel recht om boos op mij te worden. Want als God niet wilde dat ik dit zou verkondigen, zou ik het dus niet kunnen verkondigen. Amen? Dit standpunt is gewoon onhoudbaar. Ergens zul je de grens moeten trekken. Dus: ‘Nee, Hij is uiteindelijk niet degene die al die mensen heeft verkracht en vermoord. Nee, dat heeft Hij niet bevolen.’


Of Hij is het wel! Of Hij is het niet! Hij is soeverein of Hij is het niet! Of anders zul je jouw definitie van soevereiniteit moeten veranderen.

Als jij zoiets gelooft, zal dat jouw idee over God op zo’n manier beïnvloeden dat het jouw relatie met God aantast. Want jij gelooft dat God soms mensen maar laat doodgaan, omdat jij bijvoorbeeld het Woord niet genoeg heb bestudeerd. Jij hebt je tienden niet betaald en daarom geloof je dat je de zegen van God niet zult ontvangen. Als jij dat gelooft, zal het jouw niveau van vertrouwen aantasten. Misschien geloof je dat God wel alles kán doen, maar je gelooft niet dat Hij het voor jóu wil doen. Want jouw eigen geweten veroordeelt je en vertelt je dat je het niet verdient. En de waarheid is natuurlijk ook dat jij het niet verdient!

Dat komt door het misverstand over hoe God werkt. Mensen leren dat God in jouw leven kan werken afhankelijk van hoe heilig jij wel bent. Dat is een verkeerd beeld van het werken en van het karakter van God. Mensen zeggen dat God degene is die tsunamis stuurt; dat God degene is die de aardbevingen en de orkanen stuurt; dat God degene is die al deze verwoesting en ontreddering zou veroorzaken. Weet je wat de voornaamste plaats is waar God de schuld krijgt van al dit soort dingen? Dat is de kerk.
Ik kan van een ongelovige nog wel begrijpen dat die in een contract dingen zet zoals: ‘…uitgesloten een ingrijpen of daad van God, zoals aardbevingen, overstromingen etc.’ Je kunt een ongelovige daar nog voor verontschuldigen, maar het droevige feit is er, dat de kerk hier méér voor verantwoordelijk is. Dat is een trieste constatering. En ik ben niet tegen de kerk, want er zijn hier veel pastors van goede kerken. Maar niet alles wat zich ‘kerk’ noemt en een voorstelling van God geeft, doet dat ook in overeenstemming met de Schrift. Waar ik in ieder geval dit weekend over wil spreken, is over wat de ware aard en het ware karakter van God is.
Ik werd wedergeboren toen ik acht jaar oud was, en ik bedoel dat ik écht wedergeboren was. De volgende dag merkten zelfs de kinderen in mijn groep 5 van de basisschool het. Sommigen van mijn klasgenootjes vertelden een vieze mop. Wat voor vieze moppen vertellen kinderen van groep 5? Ik weet het niet meer. Maar ik deed niet meer mee. En zij merkten dat er iets binnenin mij was veranderd en ze zeiden: ‘Wat is er met jou gebeurd?’ En ik vertelde hen dat ik wedergeboren was en mijn vriendjes in groep 5 lachten mij uit omdat ik christen was geworden.

Ik ben dus werkelijk gered toen ik 8 jaar oud was. En ik kende God in zoverre dat ik wist dat Hij bestond, Hij had mij overtuigd van mijn zonden en dat ik Jezus als mijn redder nodig had. En ik had Jezus aanvaard. En dat was het zo’n beetje. Maar een echte hartsopenbaring van wie God werkelijk is, kwam pas toen ik 18 jaar was. En toen ik 18 jaar was, kreeg ik deze ervaring dat God aan mij verscheen. Het was niet visueel, maar in mijn hart kénde ik gewoon God. Ik ervoer God. Vier en een halve maand lang was ik gewoon van de wereld. Ik weet gewoon niet wat er precies is gebeurd. Maar ik kénde God. En ik kan je dit verzekeren, mijn leer was nog precies hetzelfde. Mijn hoofd, mijn denken was nog steeds hetzelfde. Als je mij had gevraagd: ‘Ok, wat geloof je over dít onderwerp?’, had ik je nog steeds de leer van de kerk gegeven waarin ik ben opgegroeid. Omdat dát in mijn hoofd, in mijn verstand zat. Maar in mijn hart wist ik gewoon iets. Nadat ik God op zo’n manier was tegengekomen wíst ik gewoon bepaalde dingen. En ogenblikkelijk veranderde mijn leven. Ogenblikkelijk. Vóór die tijd was ik zéér introvert. Ik kon gewoon niet iemand rechtstreeks aankijken. En daar was ik ogenblikkelijk van bevrijd, omdat ik God zag zoals Hij is.


Nog een schriftgedeelte dat hierbij past is 1 Johannes 3, vanaf vers 1: ‘Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.’

Het woord ‘want’ geeft hier de oorzaak of de reden dat wij Hem gelijk zullen zijn: wánt wij zullen Hem zien, ‘gelijk Hij is’.Dit is de reden waarom de Bijbel zegt dat niemand God kan zien in zijn fysieke lichaam, terwijl ze nog in dit vlees zijn en leven. De reden is niet dat God je dan onmiddellijk neerslaat en doodt of zoiets, maar dat als jij écht God zou zien zoals Hij is, dan zou je, boem, ogenblikkelijk zijn zoals Hij is. Je zou ogenblikkelijk in dat beeld en gelijkenis veranderd worden. Je zou onmogelijk nog kunnen voortbestaan in dit eindige, vervallen en door zonde bedorven bestaan én zien op de almachtige God in Zijn volle tegenwoordigheid en kracht.
Als de Heer weerkomt en wij Hem zullen zien, zullen wij ogenblikkelijk veranderen in dat beeld en gelijkenis. En zelfs nú, in de mate dat jij Hém ziet, zul je veranderen in het beeld en gelijkenis van God. Als jij niet het beeld van God in jouw leven weerspiegelt, als jij zorgen en boosheid en bitterheid, onvergevingsgezindheid, ziekte, gebrek, armoede, eenzaamheid en smart hebt, en zo kun je maar doorgaan met wat dan ook, dan kan ik je garanderen dat jij Hem niet gezíen hebt in dat gebied van jouw leven.
Niet lang geleden bediende ik in Colorado Springs. Een van onze afgestudeerden van de bijbelschool streed met kanker en ik onderwees over Jesaja 52, 53 en 54. En net zoals Paulus zei in het boek Galaten: ‘Hoe konden jullie dit toch doen, voor wiens ogen Jezus Christus toch duidelijk uiteengezet is als gekruisigd.1 Jezus Christus was niet letterlijk fysiek in hun midden gekruisigd, maar door zijn prediking had Paulus de kruisiging van Jezus zó reëel gemaakt dat hij zei ‘onder jullie is Jezus gekruisigd.’ En toen ik hierover aan het prediken was, ontving een van onze bijbelschoolstudenten een aantal dingen die de Heer aan haar openbaarde. En zij ging daarmee naar huis en bestudeerde Jesaja 52,53 54. Zij had kanker en de artsen gaven haar nog maar een korte periode. En zij vertelde dat toen zij de volgende dag die schriftgedeelten bestudeerde, het Woord van God gewoon levend voor haar werd, en zij zág Jezus. Niet met haar ogen, maar in haar hart zág zij Jezus en zág dat Hij haar kanker op zich nam. En boem, zij was ogenblikkelijk genezen.
Wij hadden nog een andere vrouw. Ik ben vergeten in welke samenkomst dit was, maar er waren twee vrouwen die op krukken liepen. En één van hen, toen wij over ditzelfde predikten, zat thuis en zij was over deze schriftgedeelten aan het mediteren en opeens zág ze het in haar hart. En ogenblikkelijk was ze genezen. Zij had in geen acht jaar auto gereden. Ze reed onmiddellijk naar de samenkomst liep naar binnen en rende de zaal rond. Ja, sommigen van jullie denken nu: ‘Je maakt het allemaal te mooi om waar te zijn; zo eenvoudig is het gewoon niet.’ Ik zeg je dat het gewoon precies zo is, zoals het is. Als jij Hem ziet zoals Hij is, word jij veranderd in dat beeld. Als jij ziek bent, heb jij niet Jezus gezien hoe Hij jouw ziekte gedragen heeft, want anders zou je gezond zijn.
Je hebt misschien wel wat kénnis; je hebt misschien het Woord gehoord, maar het is geen realiteit voor je. Als het realiteit wordt, als jij werkelijk de liefde die Hij heeft, zou zien, als jij écht zou begrijpen hóeveel Jezus om jou heeft geleden, dan zou íedere vrees of twijfel, ‘zou ik wel genezen’, ogenblikkelijk totaal verdwenen zijn. Als jij maar écht zou begrijpen welke enorme prijs God allang betaald heeft. Maar weet je, wij zien deze dingen niet echt helder, omdat religie een verkeerde voorstelling van God heeft gegeven en daardoor hebben we allerlei bizarre vreemde ideeën. Wij geloven zelfs dat God mensen doodt, en dat God degene is die alle problemen veroorzaakt. Christenen prediken zelfs dat als Amerika zich niet bekeert God dit land gaat vernietigen. En dat gaat volkomen in tégen wat het Woord hierover onderwijst.

Dank jullie voor die oorverdovende stilte.


Sommigen van jullie zeggen nu: ‘Dus jij gelooft dat wij niet een goddeloos land zijn?’ Nee, dat is helemaal het probleem niet. Wij leven totaal niet zoals God dat van ons zou willen. Maar ál onze straf is reeds op Jezus gelegd. En als God een oordeel over Amerika zou brengen, zou Hij zich bij Jezus moeten verontschuldigen omdat Jezus al onze zonden heeft gedragen. En Hij rekent ons onze ongerechtigheden niet toe. Dat is wat de Schrift ons leert. Dat betekent niet dat we nu veilig zijn, want wij heel hard bezig zijn onszelf te vernietigen. We hebben écht een opwekking nodig. Wij móeten ons bekeren, en já, wij móeten dingen veranderen.

Maar dan is er die verkeerde voorstelling van God. Als jij denkt dat God op het punt staat om jou er van langs te geven, en als je God dient uit vrees, dan zegt de Bijbel dat vrees pijn en kwelling kent.2 De meeste christenen worden gekweld. Zij hebben wel een verlangen om God te dienen, zij weten wel dat ze God móeten dienen, maar zij genieten helemaal niet van het dienen van God, want ze het doen als een schuld, een verplichting en daarmee verliest het alle vreugde. Wij begrijpen het gewoon niet goed. En als wij God dienen zonder de juiste motivatie, dan hebben wij verkeerde ideeën en voorstellingen over God. En dát belemmert onze relatie met Hem.


Laat me hier een illustratie van geven, voordat ik naar andere schriftgedeelten ga. Het grootste deel van mijn leven heb ik paarden gehad. Ik heb echt genoten van paarden. En enkele jaren geleden hebben enkele mensen mij twee paarden gegeven. Ik had de merries al waar deze veulens uit geboren waren en ze wilden mij de veulens van deze merries geven. De veulens waren nu drie jaar oud en waren nog nooit bereden. In feite hebben ze toen ze geboren waren hen een halster omgedaan en vervolgens in het weiland losgelaten. En drie jaar lang had niemand deze paarden zelfs maar aangeraakt.
Deze mensen gingen verhuizen en hadden nog maar een week over. Ik had al wat cowboys ingehuurd om deze paarden te vangen. En ik had hen 350 dollar per paard betaald om ze te vangen, te breken en te temmen en ze naar mij toe te brengen. Maar die cowboys eindigden in het ziekenhuis. De paarden waren zó wild dat ze mij het geld teruggaven. En ik had nog maar één week voordat deze mensen vertrokken en ze hadden al een contract afgesloten met de dierenbescherming om de paarden af te maken als ze niet gevangen konden worden. Want omdat ze verhuisd waren en het grondgebied hadden verkocht, moesten die paarden weg.
Dus hier waren twee loslopende paarden die ze aan mij hadden gegeven en ik stond op het punt ze kwijt te raken. En daarom ging ik erover bidden. Maar voor ik het hele verhaal vertel wil ik eerst mijn excuses maken aan alle paardenliefhebbers. Het was niet de juiste manier om met een paard om te gaan. Ik wist het gewoon niet en het was een kwestie van onwetendheid van mijn kant. Ik houd echt van paarden. Dus ga niet tegen mij te keer dat ik het zo gedaan heb.

Maar in ieder geval móest ik deze paarden vangen. En dus sloeg ik een stuk spoorrails in het midden van dit weiland de grond in. En deze paarden waren gewend uit een emmer te eten. Dus vier of vijf dagen lang had ik emmers met haver erin, en ik stond een meter of vijf van ze af. Ze stonden maximaal maar vijf meter toe. En ik liet ze eten en dan stopten ze hun hoofd in die emmer. En als ze hun hoofd in die emmer staken konden ze niet zien. Dus ik liet ze daar een paar dagen uit eten.


En toen zette ik de emmers weer op de gebruikelijk plaats neer, maar legde een stevig stuk touw om de emmers heen, bedekte het met gras en zand en zo en stond ik met het touw klaar. En toen ze hun hoofd in de emmer staken trok ik het touw over hun hoofd en ving dit paard. En ik vond het zelf een geweldig idee. Maar ik was totaal niet voorbereid op wat er gebeurde. Dit paard heette El Shaddai. Dat is een naam van God en betekent ‘meer dan genoeg’. En dit paard was duidelijk ‘meer dan genoeg’. Maar toen dit paard het touw om zijn nek voelde schoot het er op volle snelheid vandoor. Zo snel als het maar kon, maar nu stopte dit touw het paard midden in zijn ren en sloeg het paard achterover op zijn rug. Alle vier de poten omhoog in de lucht. En toen dát gebeurde raakte El Shaddai echt demonisch bezeten.

Dit paard begon te rennen en te springen in cirkels. Trappen en bokken en verschrikkelijke geluiden maken. Het spoot bloed en van alles uit zijn neusgaten en mest aan de andere kant. Het was echt angstaanjagend. Ik heb nog nooit van mijn leven een dier zó te keer zien gaan. En ik probeerde dichterbij te komen om het touw door te snijden, maar dat paard ging zó te keer dat ik niet dichtbij genoeg kon komen. Dat ging dus zo’n 20 à 30 minuten door. En dat paard joeg gewoon alle energie die het maar had erdoor. Tenslotte trok het aan het touw en de knoop was een schuifknoop, zodat het strak trok. En het paard viel flauw op de grond. Ik ging er toen op af, ging op zijn hoofd zitten. Ik haalde de oude halster eraf en deed een nieuwe om en bond het vast tussen twee spoorstaven. Het paard was gebroken. Je kon gewoon op het paard gaan zitten en rijden. Alles wat erin gezeten had, was eruit geslagen.


Maar dít is het punt waar het mij om gaat. Als dit paard in de wei stond, stond het met zijn hoofd omhoog. Het was een ‘Arabier’ en zag er prachtig uit. Zodra het mijn truck aan zag komen rijden dan deed het zijn hoofd omlaag, met zijn oren naar achteren en begon gewoon te trillen en te beven. Dat paard ging letterlijk bibberen en de hele tijd dat ik erop zat bleef het maar bibberen. Het was gewoon bang wat ik nú weer zou doen. En ik heb tegen dit paard gesproken. Ik zei: ‘Je hebt me hélemaal verkeerd begrepen. Jij denkt dat ík je dit allemaal heb aangedaan, maar in feite heb ik je leven gered. Ze zouden je hebben afgemaakt. Als ík er niet was geweest om je te vangen, zou je nu dood zijn geweest.’ En ik zei: ‘Ik heb dit allemaal niet gedaan, het enige wat ik heb gedaan is het touw om jouw nek doen, en jij hebt zelf al die andere dingen jezelf aangedaan.’ En ik legde het uit aan dit paard. Ik sprak ertegen, ik heb ermee gebeden, ik heb echt alles gedaan wat ik maar wist te doen. Maar tot de dag dat ik dit paard eindelijk verkocht, kon dit paard daar staan, hij zag er prima uit, tótdat het mij zag en dán ging zijn hoofd naar beneden en begon het te bibberen. Hij had een volkomen verkeerd idee van wie ik was, gebaseerd op iets dat ik had gedaan. Maar hij heeft het volkomen verkeerd begrepen.
Weet je dat wij óók zo zijn met God? God heeft bepaalde dingen gedaan. In het Oude Testament zijn er dingen die God heeft gedaan. Die worden verkeerd begrepen en verkeerd geïnterpreteerd, en daardoor zien mensen God als deze harde, boze God. Een enorme hoeveelheid van onze verkeerde indruk van God komt rechtstreeks uit de Bijbel! En misschien ga je daarom denken dat ik tegen de Schrift in spreek. Maar dat doe ik helemaal niet. Ik ben 100% toegewijd aan de Schrift en geloof in de onfeilbare waarheid van de Schrift. Maar de Schrift laat zien, en dat ga ik jullie ook aantonen, dat er een volkomen andere manier is waarop God met ons omging onder het Oude Testament of oude verbond en onder het Nieuwe Testament of het nieuwe verbond.

Maar de gemiddelde christen mengt dit allemaal maar door elkaar en probeert één beeld van God samen te stellen, gebaseerd op twéé verbonden die tegengesteld aan elkaar zijn. En ik weet dat sommigen van jullie nu denken: ‘Mooi niet’.


‘Mooi wél!’ Laten we kijken naar Hebreeën 7. En we gaan hier nog in meer detail op in, maar laat ik er eerst een fundament voor leggen. In Hebreeën 7:16 gaat het erover dat Jezus een priester is. Hij is een hogepriester, maar niet naar de Levitische wet of ordening. Hij komt uit een andere stam; het is een totaal ander priesterschap. In vers 16 staat daarom: ‘16 die dit niet geworden is krachtens een wet met een voorschrift betreffende vleselijke (afkomst), maar krachtens een onvernietigbaar leven. 17 Want van Hem wordt getuigd: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek. 18 Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft, als het zonder kracht en nut is.’

Hier is werkelijk sprake van het afschaffen van het gebod vanwege de krachteloosheid en de nutteloosheid. Het woord voor afschaffen hier is werkelijk een superlatief, in de zin van volkomen, helemaal wegdoen, vernietigen, uitschakelen, etc. Dat zegt dus dat dit absoluut het volkomen einde is van het gebod dat daaraan voorafging. Het oudtestamentische gebod is dus niet voor de nieuwtestamentische gelovige. In vers 19: ‘immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht – maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen.’ En precies hetzelfde wordt opnieuw en opnieuw gezegd in verschillende teksten.
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina