De wet van godDovnload 30.39 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte30.39 Kb.
De Tien Geboden
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Herziene Statenvertaling (HSV). M.V.
Update 13-1-2016: aangepast aan de nieuwe Catechismus 1995 en de HSV

Belgische Catechismus 1954DE WET VAN GOD
Exodus 20:2-17 (HSV)

DE WET VAN GOD door de Roomse Kerk VERANDERD

De Nieuwe Catechismus van de Rooms-katho­lieke Kerk 1995.

Belgische Catechismus dd. 10 april 19541maar identiek herhaald in de RK-Catechismus 1995.


1

Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.

U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

1

Ik ben de Heer, uw God. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.Bovenal bemin één God.

2

4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.

U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,

maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.

Het 2de gebod is weggelaten!
3

7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.

2 (3)

Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.Zweer niet ijdel, vloek noch spot.

Dit is in feite het 3de gebod in de Bijbel4

8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.

9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,

10 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.

11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

3 (4)

Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.Heilig steeds de dag des Heren.

Niettegenstaande het feit dat de 10 geboden voor christenen niet meer werkzaam zijn (Zie Galaten), heeft de RKK deze geboden toch als geboden voor gelovigen gesteld. Alhoewel de eerste christenen geen Sabbat vierden, werd het Sabbatsgebod naar de zondag verplaatst. Dit slaat dus nergens op! De RKK heeft een valse Sabbat ontworpen.5

12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

4 (5)

Eer uw vader en uw moeder.


Vader, moeder zult gij eren.


6

13 U zult niet doodslaan.

5 (6)

Gij zult niet doden.Dood niet, geef geen ergernis.

7

14 U zult niet echtbreken.

6 (7)

Gij zult geen onkuisheid doen.Doe nooit wat onkuisheid is.

8

15 U zult niet stelen.

7 (8)

Gij zult niet stelen.Vlucht het stelen en bedriegen.

9

16 U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.

8 (9)

Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.(Vlucht) ook de achterklap en ’t liegen.

10

17 U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

9 (10a)

Gij zult geen onkuisheid begeren.Wees steeds kuis in uw gemoed.

Dit behoort slechts tot het eerste gedeelte van het 10de gebod


10 (10b)

Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.Begeer nooit iemands goed.

Dit is slechts het tweede gedeelte van het 10de gebod
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - Nieuwste Artikelen

1 “Catechismus, ten gebruike van al de bisdommen van België”. In het voorwoord staat: “hij zal als tekst dienen voor het catechismusonderwijs aan de kinderen in de scholen, en voor het godsdienstonderricht van de gelovigen, op de zondagen, in de kerken”. De tekst van de 10 geboden werd identiek herhaald in de RK-Catechismus 1995.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina