Deel 1 informatief deel Inleiding informatief deelDovnload 343.35 Kb.
Pagina1/6
Datum25.07.2016
Grootte343.35 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Deel 1 - informatief deel
0. Inleiding - informatief deel

Het informatieve deel (zie schema) dient ter onderbouwing van de beleidsvisie die in het richtinggevend deel wordt uitgewerkt. Dit deel bestaat uit 5 grote delen:

Planningscontext

Zij bevat een stand van zaken van het gevoerde ruimtelijk beleid tot vandaag (planningscontext). Hierbij worden drie pijlers belicht: ruimtelijke, juridische en sectorale beleidsdocumenten.

Ruimtelijke analyse – deelstructuren

Binnen dit onderzoek wordt de ruimte bekeken vanuit de sectoren wonen, recreëren, open ruimte (landbouw en natuur), landschap, economie en mobiliteit. De finaliteit is een synthesekaart van de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente. Hierbij gebeurt er een confrontatie van alle sectoren. Uit deze kaart kunnen ruimtelijk samenhangende gehelen binnen de gemeente afgeleid worden.

Deelruimten

Binnen de deelruimten worden de ruimtelijk samenhangende gehelen in de gemeente op microniveau uitgewerkt.

Deelstudies

Een aantal deelstudies dringen zich op om een onderbouwde visie te kunnen uitwerken. Het betreft o.a. een woonbehoeftenstudie en een studie rond zonevreemde woningen, bedrijven en recreatie.

Knelpunten, kwaliteiten en potenties

Uit de voorgaande delen kunnen knelpunten, kwaliteiten en potenties aangehaald worden. Dit deel vormt de scharnier naar het richtinggevend deel. Een inventaris wordt opgemaakt van de belangrijkste beleidsproblemen in de gemeente. Er worden een aantal mogelijkheden (potenties) aangereikt van de wijze waarop bepaalde gebieden zich in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen.


Inhoudelijk is het document het resultaat van een onderzoek naar bestaande relevante gegevens die in diverse studies en documenten zijn vervat. De interpretatie van verschillende kaarten en luchtfoto’s vormde een belangrijk element bij de beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur. Het onderzoek is verrijkt met eigen terreinwaarnemingen.

Bovendien werd de informatie aangevuld door gesprekken met een aantal bevoorrechte getuigen.


1. Kennismaking met de gemeente
1.1 Kencijfers

Hoogstraten heeft een totale oppervlakte van 10.532 ha. Van deze oppervlakte is 8963 ha onbebouwd (of ca. 85%), 1035,4 ha bebouwd (of 9,8%) en 533,5 ha zijn niet-gekadastreerde oppervlakten (5,1%). De niet-gekadastreerde oppervlakten zijn openbare wegen, pleinen, waterlopen,… De stad Hoogstraten heeft een 17.000-tal inwoners.

Hoogstraten behoort tot het arrondissement Turnhout. De kencijfers voor Hoogstraten zijn, procentueel gezien, vergelijkbaar met die van het arrondissement. 85,1% van de totale oppervlakte is onbebouwd in Hoogstraten, daar waar het percentage in het arrondissement Turnhout 80,5% bedraagt. Voor de bebouwde ruimte bedragen de cijfers resp. 9,8% en 13,7%.

In 1985 bedroeg de bebouwde oppervlakte in Hoogstraten 640,1 ha en in het arrondissement Turnhout 13.103,9 ha. De toename aan bebouwde oppervlakte in de periode 1985 - 1995 is groter in Hoogstraten (61,8%) dan in het arrondissement (41,8%).

De oppervlakte aan cultuurgrond bedraagt 6458,64 ha; de beboste oppervlakte bedraagt 355,38 ha (NIS 1995).

De afmetingen van de gemeente vertalen zich als volgt: van noord naar zuid is het grondgebied van de stad ongeveer 14 km lang, de dwarsdoorsnede (van west naar oost) bedraagt ongeveer 12 km.


1.2 Situering

Situering in Vlaanderen - macrostructuur

Hoogstraten is gelegen in het gebied tussen de Vlaamse Ruit, Brabantse steden (Breda, Tilburg en Eindhoven in Nederland), Kempische As en Limburgs stedelijk kerngebied. De gemeente bevindt zich in een aaneengesloten open ruimte op Benelux niveau.

De E19 doorkruist de gemeente en vormt een belangrijke verbinding tussen Brussel - Antwerpen en Rotterdam. Gekoppeld aan de E19 komt te Meer een transportzone van Vlaams niveau voor. Relevante verkeerscomplexen zijn die van Loenhout, Meer en de transportzone. Deze verkeersader wordt gebundeld met de hogesnelheidslijn Antwerpen – Amsterdam.

De gemeente kent een belangrijk concentratiegebied voor glastuinbouw van bovenlokaal niveau.

Hoogstraten situeert zich op 100 km afstand van Brussel en 37 km van Antwerpen. Breda (NL) is gelegen op 20 km.

Situering in de regio - mesostructuur

Hoogstraten is gelegen in de Noorderkempen. In dit gebied komen twee stedelijke gebieden voor: het regionaalstedelijke Turnhout en het kleinstedelijk Hoogstraten.

Hoogstraten heeft als kleinstedelijk gebied een uitstraling naar de omliggende gemeenten.

Het kleinstedelijk gebied wordt ontsloten via de N144 naar de E19. Andere belangrijke verbindende wegen van de gemeente naar de omgeving zijn de N144 (naar Wuustwezel), de N124 (naar Turnhout), de N14 (naar Rijkevorsel en Breda), de N115 (naar Brecht) en de N146 naar Zundert.

De Mark vormt een belangrijk gemeentegrensoverschrijdend structuurbepalend element.

Parallel aan de Mark loopt op grondgebied Zundert de Aa die eveneens structuurbepalend werkt. De landbouwgebieden van Hoogstraten vormen een onderdeel van een groter geheel dat zich in zuidwestelijke richting uitstrekt. De boscomplexen in het oosten van de gemeente vormen een onderdeel van een grotere groenstructuur die zich over Beerse, Merksplas, Hoogstraten en Breda uitstrekt.

Hoogstraten grenst aan volgende Nederlandse gemeenten: Zundert, Alphen en Chaam, Breda en Baarle-Nassau. Aan Vlaamse zijde wordt de stad omringd door de gemeenten Merksplas, Rijkevorsel, Brecht, Wuustwezel en Baarle-Hertog.
1.3 Historische ontwikkeling

(vroege) Middeleeuwen

Lokale ontbossingen gaven aanleiding tot duinvorming, zo ontstonden o.a. de Meerselse Bergen.

De huidige nederzettingen ontkiemden vanaf de vroege Middeleeuwen (6e-8e eeuw) toen Salische en Frankische veetelers zich hier definitief vestigden. Vrijwel alle oude dorpen en gehuchten liggen in de nabijheid van stromend water.

Elke nederzetting bestond uit een kern met boerderijen langs een langgerekt (zoals Hoogstraten) of driezijdig plein. Rond deze nucleus lag een gordel van omhaagde akkers. In de valleien lagen percelen met weiden, hooilanden en beemden. Op de overige (zand)gronden heersten de heide en de aard, het gemeenschappelijk bezit van alle aangrenzenden. Gedurende de vroege Middeleeuwen (450 - circa 1000 na Christus)

bestonden de nederzettingen in de zandige Kempen vermoedelijk uit losse hoeven of een klein aantal gegroepeerde hoeven. Rondom de boerderijen lagen op een onregelmatige manier enkele stukken landbouwgebied verspreid. De eerste ontginningen situeerden zich in een gordel rondom de bewoningskernen.

Het land van Hoogstraten omvatte Hoogstraten, Minderhout, Wortel, Meer, Meerle en Rijkevorsel. Dit leverde Hoogstraten in het begin van de 16e eeuw een hoogstaand patrimonium met een oogstrelende kerk en een dito stadhuis op.

18e eeuw


De Ferrariskaart dateert van het einde van de 18e eeuw en toont duidelijk hoe de eerste nederzettingsvormen zich situeerden in en rond de vallei van de Mark (toen nog ‘Merck’) en rond het huidige centrum van Meerle.

De bebouwing concentreerde zich voornamelijk in Hoogstraten-centrum (langsheen de huidige Vrijheid), in Meer (langs het huidige Meerdorp), en in mindere mate in Minderhout, Meersel-Dreef, Meerle en Wortel. Het woonpatroon was uitermate lijnvormig in Hoogstraten-centrum, Minderhout, Meer en Meersel-Dreef. In Meerle was er eerder een vormeloze concentratie van gebouwen; in Wortel is er sprake van verspreide bebouwing.

19e eeuw

In de loop van de 19e eeuw verdween de heide stelselmatig uit het landschapsbeeld van de Noorderkempen. Van overheidswege moesten immers alle ‘woeste gronden’ gecultiveerd worden. Door betere technieken en een efficiëntere bemesting werd een deel van de heide in landbouwgrond omgezet. Dit ging gepaard met een nivellering van de bodem waarbij het zo typisch hobbelige microreliëf verdween. Elders werden op grote schaal naaldbomen aangeplant. De naaldbossen van de Meerselse Bergen en de Smisselbergen zijn er restanten van. ‘De Hees’ te Rijkevorsel is het voormalig jachtdomein van de hertogen Salm-Salm van Hoogstraten. Ook de Rijksweldadigheidskolonie van Wortel en de Strafinrichting van Merksplas kaderen in deze ‘ontginningsvisie’. Wat voorheen bezit van de gehele autochtone gemeenschap was, werd nu eigendom van een kleine groep allochtone kapitaalkrachtigen.

20e eeuw

In Hoogstraten blijft de landbouw het landschap beheersen. Thans liggen de accenten op moderne veehouderij, vandaar het overwicht van weilanden en maïsakkers- en tuinbouw, zowel in open lucht als in serres. De teelt van aardbeien primeert. Ook de teelt van paprika’s, komkommers en tomaten zijn belangrijk. De teelt van augurken is de laatste jaren vrijwel onbestaande geworden.

Door de demografische groei kenden de woonkernen een forse expansie: op de omhaagde akkers van weleer staan nu woningen. Na de aanleg van de E19 en de E34 is de Noorderkempen nog beter ontsloten.
2. Planningscontext
2.1 Ruimtelijke beleidsdocumenten
2.1.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Belangrijke principes van het RSV voor Hoogstraten zijn de gedeconcentreerde bundeling, infrastructuren als bindteken en basis voor locatie van activiteiten en het fysisch systeem ruimtelijk structurerend.

Hoogstraten is geselecteerd als economisch knooppunt en als kleinstedelijk gebied.

Het is de taak van de provincie om dit gebied af te bakenen. Hierbij dient binnen het stedelijk gebied bij nieuwe woonprojecten en op strategische plaatsen aan minimaal 25 woningen per hectare gebouwd te worden. In het buitengebied is dit 15 woningen per hectare. Als economisch knooppunt kan de provincie in de stad een regionaal bedrijventerrein uitbreiden.

Buiten het stedelijk gebied dient een buitengebiedbeleid gevoerd te worden. Hier dient de woonprognose op basis van een gesloten bevolkingsprognose te gebeuren.

Het buitengebied dient gevrijwaard te blijven voor de essentiële functies (landbouw, natuur, bos en wonen en werken op het niveau van het buitengebied), versnippering dient tegengegaan te worden, ontwikkeling dient in de kernen van het buitengebied gebundeld te worden, landbouw, natuur en bos ingebed in goed gestructureerde gehelen.

Daarnaast dient een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit bereikt te worden, het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op elkaar afgestemd te worden op basis van het fysisch systeem en dient de natuurfunctie gebufferd te worden.

De E19 is geselecteerd als hoofdweg omwille van haar internationale en gewestelijke verbindingsfunctie. De N144 (van de aansluiting 2 A1 Hoogstraten tot de N115 Hoogstraten) is geselecteerd als een primaire weg type II omwille van haar toekomstige verbindingsfunctie én verzamelfunctie op Vlaams niveau waarbij de verzamelfunctie primeert.


2.1.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen

Hoogstraten binnen de hoofd- en deelruimten

Hoogstraten is gelegen in de hoofdruimte ‘Noorderkempen’. Binnen de Noorderkempen wordt de stad als belangrijk knoop- en verdichtingsgebied aangeduid. Bovendien wordt erkend dat de tuinbouwfunctie te Hoogstraten specifieke eisen veronderstelt.

Binnen de ‘Noorderkempen’ behoort de stad tot de deelruimte ‘Open Kempen’, waarvan zij trouwens de hoofdstad is. Beleidsmatig betekent dit dat buiten de kernen aandacht gaat naar grootschalige landbouw en verspreide natuurlijke gebieden.

Hoogstraten blijft als kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau qua functies ondergeschikt aan Turnhout welk de hoofdplaats is van de Noorderkempen.

De opdracht aan Hoogstraten vanuit het provinciaal structuurplan bestaat uit het uitbreiden, verdichten en opwaarderen van het kleinstedelijk gebied. De taak van de provincie bestaat uit het begrenzen en ordenen van het gebied voor glastuinbouw van provinciaal niveau. Bovendien ziet de provincie als mogelijke taak acties te nemen ter versterking van de groenstructuur ten oosten van Hoogstraten. (deel 2 - p. 34).

Natuurlijke en landschappelijke structuur

Het oostelijk deel van de gemeente is gelegen in het natuurlijk gebied gebonden aan de Mark. Dit gebied kan opgesplitst worden in een ecologisch gebied van bovenlokaal belang dat zich ten zuiden van de kern van Hoogstraten bevindt en een natuuraandachtsgebied dat zich ten oosten van deze Hoogstraten-Minderhout-Meer bevindt.

Het bos van Heeshuis en zijn omgeving te Hoogstraten en de kolonie Wortel zijn geselecteerd als ecologische gebieden van bovenlokaal niveau evenals het gebied van de vallei van de Mark tussen Hoogstraten en Merksplas.

Het oostelijk deel van de gemeente wordt binnen de landschappen gerekend tot het complex gaaf landschap van Hoogstraten-Ravels.

Nederzettingen

Hoogstraten is kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau. Woonkernen zijn Wortel- dorp, Meer-dorp, Hoogstraten-Minderhout en Meerle-dorp. Woonkernen zijn nederzettingen waar eventuele bijkomende aansnijding of ontwikkeling van woonzones gewenst is. In de totale gemeente zijn tussen 1996 en 2007 nog minimaal 445 woningen te bouwen (p198). Het blijft mogelijk om binnen het GRS een ruimere taakstelling te verdedigen. Hoogstraten is gelegen in een gebied met kerndorpen en solitaire linten waarbij verdere lintvorming beperkt dient te worden.

Verstedelijking, verspreiding van de bebouwing, versnippering van de open ruimte zijn niet gewenst. Kernen worden beschouwd als compacte kernen. Als verdichtingspunt in de Noorderkempen is er een vraag naar een volledig pakket van kleinstedelijke voorzieningen. Bestaande aanzetten op vlak van onderwijs, cultuur, detailhandel, sport en recreatie en bedrijvigheid moeten verder worden uitgebouwd.

De klein-stedelijke rol van Hoogstraten overstijgt de huidige toestand van deze kern.

Het centrum moet zowel naar omvang als naar functies groeien en verdichten om als centrum in de Noorderkempen te kunnen functioneren. De verhouding met het lint Minderhout-Meer richting E19 is belangrijk.

Economie


De stad Hoogstraten is geselecteerd als hoofddorp type 3 waardoor zij een lokaal bedrijventerrein kan herbergen.

Hoogstraten is een onderdeel van het landbouwgebied ‘Noorderkempen’. De landbouw is voor Hoogstraten een belangrijke economische peiler. Er bevindt zich een gebied voor glastuinbouw op provinciaal niveau. Voorts is er een menging van grondgebonden melkveehouderij als drager van de Antwerpse Kempen en grondloze veehouderij in evenwicht met de ruimtelijke draagkracht van de Noorderkempen.

Hoogstraten is een gebied van primair toeristisch-recreatief belang. In dit gebied zijn uitbreiding en inplanting van nieuwe hoogdynamische infrastructuur mogelijk. Bezoekersgenererende activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in en aansluitende bij een stedelijk gebied.

De kleinstedelijke gebieden krijgen geen taakstelling binnen het RSPA. Bij de afbakening zal deze bepaald dienen te worden.

Lijninfrastructuur

Het zuidelijk deel van de N14 wordt tot aan de aansluiting met de N144 geselecteerd als secundaire weg van type II.

Hoogstraten is een knooppunt van provinciaal niveau wat betreft het openbaar vervoer.

Het huidig knooppunt van buslijnen dient opgewaardeerd te worden. Hoogstraten zal een halte worden op de verbindende buslijnen Hoogstraten-Diest en Hoogstraten- Beveren. Belbusprojecten behoren tot de mogelijkheden tussen Hoogstraten en Ravels. Hoogstraten zou kunnen behoren tot de streekbuslijn die ingezet kan worden voor het personenvervoer naar de haven van Antwerpen.

Voor de N124 dient de provincie de selectie nader te bepalen. Zij is hiertoe een onderzoek opgestart.
2.1.3 Afbakening kleinstedelijk gebied Hoogstraten

De beschrijving werd gebaseerd op het voorontwerp van augustus 2003. Het betreft de voorstudie naar de afbakening.

De transportzone Meer wordt door de provincie gesuggereerd als een poort op Vlaams niveau.

Volgende concepten vormen het uitgangspunt voor de visie:

Ontwikkelen van een stedelijk gebied rond drie componenten: De Kuis, Hoogstraten en Minderhout

Versterken van de bereikbaarheid van het kleinstedelijk gebied

Opvullen en verdichten om tegemoet te komen aan de kwalitatieve taakstelling voor wonen

Heilig-Bloedlaan – Vrijheid – Van Aertselaerplein als commercieel en cultureel hart van Hoogstraten

De Kluis uitbouwen als een gemengd regionaal en lokaal bedrijventerrein.

Het kleinstedelijk gebied omvat volgende relevante hoofdelementen:

Zone Leemstraat en Katelijnestraat als afwerkingszones van het stedelijk gebied

Omgeving Klein Seminarie (hoogdynamisch) en Omgeving Heistraat (laagdynamisch) als randstedelijke recreatieve knoppunten

Omgeving Leemstraat-Withof als randstedelijk groengebied

Gebied tussen Loenhoutseweg en Sint-Lenaartseweg ten zuiden van de veiling als lokaal bedrijventerrein met ruimte voor herlokalisatie van grootschalige detailhandelszaken.

Gebied ten noorden van de Kluis (tot tegen Loenhoutseweg) als uitbreiding regionaal bedrijventerrein. Deze uitbreiding bedraagt 40,7 ha waarvan 10,3 ha met beperking door beschermingszone van het waterwingebied.

Suggestie van zuidwestelijke omleidingsweg - afschaffen overige delen van westelijke omleidingsweg

Omgeving stelplaats van de Lijn als openbaarvervoerknooppunt.

De grenzen van het stedelijk gebied bestaan uit de Mark, landbouwgebied Rijkevorsel, Domein De Hees, landbouwgebied Sint-Lenaarts en landbouwgebied Meer.

Als strategische projectzones worden aangeduid: uitbreiding De Kluis, openbaarvervoersknooppunt Van Aertselaerplein, afwerkingsgebied Katelijnestraat en afwerkingsgebied Leemstraat.
2.1.4 Structuurplanning in de buurgemeenten

Wuustwezel

IGEAN is opdrachthouder voor de opmaak van het GRS. Een voorontwerp wordt verwacht voor begin 2004. Momenteel zijn geen inhoudelijke tegenstrijdigheden bekend.

Rijkevorsel

De startnota werd afgerond rond juli 2002. Opdrachthouder is GEDAS. Momenteel gebeurt er verder onderzoek naar o.a. zonevreemde activiteiten. In de eerste helft van 2004 hoopt de gemeente een voorontwerp structuurplan te hebben. Op lokaal niveau is er geen gemeentegrensoverschrijdende problematiek momenteel bekend. Op provinciaal niveau hoopt de gemeente ook onderdeel uit te maken van het concentratiegebied voor glastuinbouw. Zij suggereert dat de gehele gemeente hiervan onderdeel zou uitmaken.

Merksplas

De startnota van het GRS Merksplas werd goedgekeurd in 2001. Nu zijn er deelnota’s in voorbereiding. IOK is de ontwerper van het GRS.

Grensoverschrijdende problematiek is in het bijzonder de N124 die de gemeente Merksplas als lokale weg ziet ontwikkelen eerder dan secundair. Dit standpunt heeft zij ook naar aanleiding van het openbaar onderzoek van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Turnhout geformuleerd.

Brecht

Het ontwerp ‘gemeentelijk ruimtelijk structuurplan’, werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 15/01/2004. Een openbaar onderzoek werd gehouden in de periode 04/02/2004 t.m. 04/05/2004.Zundert

Voor Zundert bestaat er een ‘duurzaam ruimtelijk structuurbeeld’ in functie van de structuurvisiePlus uit 2001.

De vallei van de Aa wordt als een belangrijk structurerend hydrografisch element erkend. Tussen Hoogstraten ter hoogte van Meirberg en de vallei van de Aa wordt de as Krochten – Gooren – Waaienberg als een belangrijk natuurcomplex gezien.

Verder noordwaarts is de vallei van de Hazeldonksebeek een belangrijke natuurwaarde.


2.2 Juridische beleidsdocumenten
2.2.1 Gewestplan

Het grondgebied van Hoogstraten is gesitueerd op het gewestplan Turnhout. Dit gewestplan werd goedgekeurd bij K.B. op 30 september 1977. Het gewestplan bestaat uit een bestemmingsplan en aanvullende stedenbouwkundige voorschriften. De actualiteitswaarde is deels verouderd en deels geactualiseerd. Deze actualisatie is tot stand gekomen door de verschillende gewestplanwijzigingen.


De woongebieden komen voor in de zes kernen van Hoogstraten. Woongebied met landelijk karakter in Meersel-Dreef en langs een aantal belangrijke wegen (o.a. Meerleseweg, Meerseweg, St-Lenaartseweg, de N14 en de Chaamseweg). In Hoogstraten komen twee woonparken voor: Maxburg ten westen van de E19 en de Meerselse Bergen ten zuiden van Meersel-Dreef. Een beschrijving van de invulling van het woongebied en de lokatie van de woonuitbreidingsgebieden volgt verder.

De 188 hectare gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen komen verspreid over alle kernen voor, met een overwicht in het zuiden van de gemeente (rijksweldadigheidskolonie, penitentiair schoolcentrum, waterwinningsgebied PIDPA).

Het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen aan het Seminarie te Hoogstraten is voor een groot stuk ongebruikt.

De natuurgebieden liggen verspreid over de gemeente. De gemeente omvat een aantal grotere natuurgebieden; een eerste is gelegen te Heerle, een tweede ligt aan de Meren. Deze twee zijn verbonden door de daar aanwezige bossen.

De andere gebieden zijn kleiner en liggen verspreid over de gemeente. Verder liggen er nog verspreid over het grondgebied 5 parken in Hoogstraten. Het grootste park bevindt zich aan het Hof ter Meren. Dit park is verbonden met een natuurgebied.

De ander parken zijn te vinden aan het kasteel van Maxburg, aan de Driehoekstraat en Hoge Brug in het centrum van Meer en aan de grot O.-L.-Vrouw van Lourdes te Meersel-Dreef. Bosgebied beslaat 1.210 ha te Hoogstraten en ligt verspreid over de gemeente. Tussen Meerle en Heerle ligt een groot bosgeheel met een uitloper naar de Strijbeek toe. Andere grotere bosgebieden vinden we aan de rijksweldadigheidskolonie in Wortel en aan de Mosten.

Hoogstraten is in hoofdzaak een agrarische gemeente waarbij een groot stuk van het grondgebied werd ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 900 ha van het gebied dat op het gewestplan aangeduid is als agrarisch gebied, wordt in de praktijk niet door landbouw gebruikt, terwijl 400 ha niet agrarisch gebied op het gewestplan wel door de landbouw gebruikt wordt.

Bedrijventerreinen bestaan op het gewestplan in hoofdzaak uit industriegebied en KMO-gebied. Grote oppervlakten komen voor op de transportzone van Meer (43,1 ha voor industriegebied voor transport), het bedrijventerrein De Kluis (deels industriegebied, deels KMO) en de KMO-zone van Minderhout. Kleinere industriegebieden en KMO-zones komen verspreid voor in de gemeente. Ontginningsgebieden voor klei en reservegebieden ervoor komen voor bij steenfabriek DESTA. Er komen twee waterwaterwinningsgebieden voor op het gewestplan. Eén ten westen van het stadscentrum van Hoogstraten in de buurt van de Loenhoutseweg en een tweede tussen Meerle en de Nederlandse grens langs de oostzijde van Meerle.

Wat de lijninfrastructuur betreft zijn de reservatiestrook voor een westelijke ringweg rond Minderhout en Hoogstraten en de E19 belangrijke elementen.

In het gewestplan van Hoogstraten zijn een aantal gebieden aangewezen die bestemd zijn voor recreatie. Ten noorden van de deelkern Wortel is ruimte gereserveerd voor recreatiegebied. Verder is een groot recreatiegebied gelegen aan het Hoogeind ten noorden van de deelkern Meer (recreatiecentrum De Mosten). Bij dit recreatiegebied is ook een gebied als gebied voor verblijfsrecreatie aangegeven. Tot slot ligt ten noordoosten van de deelkern Meerle een gebied voor dagrecreatie. In het gewestplan zijn ten zuiden van de stadsgrens van Hoogstraten wel een aantal gebieden als verblijfs- of als dagrecreatie aangewezen. De recreatiezones te Hoogstraten zijn grotendeels ingevuld.


2.2.2 Gewestplanwijzigingen

In het bijzonder zijn de ontwikkelingen rond de E19, de Kluis en de E19-putten verschillende malen aanleiding geweest voor een gewestplanwijziging. De ontwikkeling van de transportzone aan de E19 gebeurde in drie fasen: 04.07.1984, 12.07.1989 en 22.12.1994. Hierbij gebeurde een aantal compensatie-omzettingen van harde functies naar zachte functies. Voor de aanleg van de HST was er een gewestplanwijziging nodig om er een reservatiestrook te voorzien. Bij de Kluis werd eerst een oppervlakte KMO-zone afgestoten (04.07.89) en achteraf terug omgezet naar industriegebied en KMO-zone met zelfs een uitbreiding (22.12.1994). Het recreatiegebied rond de noordelijke E19-put (de Mosten) werd ingeperkt en het recreatiegebied rond de zuidelijke put werd volledig omgezet van recreatie naar natuurgebied.


2.2.3 Habitat- en vogelrichtlijngebieden

Er komen geen vogelrichtlijngebieden voor in de stad Hoogstraten. Wel werden er enkele gebieden als habitatrichtlijngebied aangeduid. Het betreft de habitatrichtlijngebieden zoals vastgesteld bij beslissing van de Vlaamse Regering van 4 mei 2001.

Dit voorstel werd ingediend bij de Europese Commissie. Alle gebieden behoren tot het deelgebied ‘Heesbossen, Vallei van Mark en Merkske en Ringven met valleigronden langse Heerleseloop.

Het betreft volgende gebieden:

Elsakker en de bosgebieden ten noorden van Klein Eyssel;

Samenvloeiing van de Heerlese Loop en de Mark;

Ringven;

Valleigronden van de Mark ten zuiden van Wortel.

Het is niet per definitie uitgesloten elementen te realiseren in habitatrichtlijngebied. Art 6. van de habitatrichtlijn stelt voor dergelijke projecten (die niet van groot openbaar belang zijn) dat ze enkel en alleen kunnen indien wordt aangetoond dat het project geen significante negatieve impact heeft op de soorten en habitats waarvoor het gebied is aangeduid (dit moet zeer expliciet en via een schriftelijk en degelijk onderbouwd verslag, i.e. een "passende beoordeling", aangegeven worden). Belangrijk is dus om 1) goed te weten welke de beschermde soorten en habitats zijn, 2) of die soorten en habitats dermate aangetast worden zodat er sprake kan zijn van een significante negatieve impact. Als blijkt dat het gebied in kwestie niet van belang is voor deze soorten en habitats, is er geen probleem, maar dat moet dus voldoende onderbouwd aangetoond worden.
2.2.4 VEN

Bij besluit van de Vlaamse Regering dd 19/07/2002 werden binnen Hoogstraten gebieden van het VEN vastgesteld:

Bovenloop Merkske

Bootjesven en omliggende boscomplexen

Elsakker

Natuurreservaat Heerlese Loop

Meerselse Bergen (ten noorden van woonpark)

Vallei van Mark ter hoogte van Meersel-Dreef en Groot Eyssel

Rommensbos
2.2.5 RUP’s

Er is slechts één gewestelijk RUP van toepassing op Hoogstraten. Het gewestelijk RUP voor windturbines te Hoogstraten werd definitief goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering op 24 januari 2003.

Ten noorden vormt de landsgrens de begrenzing van het RUP. Deze valt westelijk van de E19 samen met de begrenzing van het bedrijventerrein. Aan dezelfde zijde van de E19 komt de zuidgrens gemakshalve overeen met de begrenzing van het bedrijventerrein (as van het oude tracé van de Krochtenstraat). Oostelijk van de E19 wordt de zuidgrens vanwege de aanwezige bewoning gekozen op 300m uit de as van de Krochtenstraat (brugdek).Vanwege het tracé van de toekomstige HSL-lijn en een parallelweg voor ontsluiting van het bedrijventerrein wordt de westelijke begrenzing vastgelegd op 300m vanuit de as van de E19 (toestand vóór verlegging). Voor de oostelijke begrenzing volstaat een parallellijn van 200m uit de as van de E19.

Het eerste project binnen de 'zone voor windturbines' dient de realisatie te voorzien van minimum 5 windturbines. De inplanting gebeurt volgens een enkele lijnvormige opstelling evenwijdig met en aan weerszijden van de naastliggende hoofdweg.


2.2.6 BPA’s

De deelkern Hoogstraten kent twee BPA’s. Het BPA centrum-westkant werd herzien en definitief goedgekeurd bij ministerieel besluit op 22/11/2001. Dit BPA werd herzien om het plaatsen van twee lokalen voor een school in het plangebied mogelijk te maken. Het BPA voorziet een sterke verdichting van het centrum. Het BPA Groot veld had als doel de uitbreiding van de Ster mogelijk te maken. Momenteel liggen langs de Gemelstraat, ten noorden van de Ster nog een parking, een voetbalveld en een weiland in KMO-gebied; in totaal beslaat dit gebied 2 hectare. De bufferzone rond de KMO-zone is gerealiseerd.

Te Minderhout komen twee BPA’s voor: het BPA Beekheyde op de KMO-zone van Minderhout welke een verplaatsing van het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen binnen de KMO-zone voor ogen had en het BPA Markwijk. In het plangebied van

BPA Beekheyde zijn er nog ca. 2,5 ha KMO-zone resterend verspreid over vier nietaaneensluitende locaties, alle in handen van er gevestigde bedrijven. Eén van de terreinen bestaat uit het voetbalveld van FC Boskant.

De BPA’s Beulken in het noorden van Meer en De Dreef in het noorden van Meersel- Dreef zijn grotendeels gerealiseerd en hadden tot doel agrarisch gebied om te zetten naar woongebied voor sociale verkavelingen.

BPA Meir Berg hield een uitbreiding van het industriegebied in langs de John Lijsenstraat ten westen van de E19. Hier zijn een drietal bedrijven gevestigd. Binnen het plangebied zijn nog 1,5 ha industriegebied vrij welke in handen is van een firma die er gevestigd is.

Wortel heeft het BPA Marka waarbij agrarisch gebied naar KMO-gebied werd omgezet in functie van het toekennen van milieuvergunningen voor er gevestigde bedrijven.

Er zijn nog 0,5 ha KMO-zone vrij, maar die zijn in handen van een er gevestigd bedrijf.

Over alle BPA’s is er nog 6,5 ha bedrijventerrein vrij dat echter in handen is van bedrijven als uitbreidingsgebied.

Er zijn ook verschillende BPA’s in opmaak. Sectorale BPA’s worden opgemaakt in functie van zonevreemde recreatie en zonevreemde bedrijven. Daarnaast wordt een BPA Sportvelden Heistraat opgemaakt in functie van een groot bijkomend recreatiegebied te Minderhout, deels voor de herlokalisatie van een voetbalterrein. Een herziening van het BPA Markwijk voorziet in een beperkt plangebied uitbreidingsmogelijkheden voor een school.


2.2.7 Monumenten, dorpszichten en landschappen

Er bevinden zich vele beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen in Hoogstraten. Tabel 4 geeft een overzicht tot en met 1999. Op 2/12/2002 werden bijkomend 28 gebouwen beschermd als monument in Hoogstraten.Beschermd Straat Type Datum besluit

SINT-KATHARINAKERK Vrijheid M 5/30/1936

STADHUIS Vrijheid M 3/25/1938

ONZE-LIEVE-VROUW-VISITATIEKERK Donckstraat M 3/25/1938

LINDEBOOM NAAST KERKHOF geen straatnaam... M 3/8/1940

SINT-CLEMENSKERK Minderhoutdorp M 15/05/1949

KAPEL ONZE LIEVE VROUW VAN 7 WEEËN Kapeldreef M 10/03/1950

SINT-JAN-BAPTISTKERK EN KERKHOF Klinketstraat L 3/06/1950

SINT-JAN-BAPTISTKERK Klinketstraat M 3/06/1950

MEERSELDREEF Dreef L 13/04/1953

SINT JAN EVANGELISTKERK (BEGIJNHOF) Begijnhof M 4/13/1953

MEERSELDREEF, SINT LUCIAKAPEL Meersel M 4/13/1953

SINT SALVATORKERK Kerkstraat M 13/04/1953

VRIJHEID, LINDEBOOMBEPLANTING Vrijheid L 4/19/1955

HEIMOLEN OF MOLEN AN MERTENS Heimeulenstraat 3 M 7/12/1959

HET BEGIJNHOF Vrijheid L 5/27/1971

HET BEGIJNHOF Vrijheid M 5/27/1971

DE OMGEVING VAN DE STENEN WINDMOLEN Molenstraat L 1/5/1973

STENEN WINDMOLEN Molenstraat M 1/5/1973

SINT-CLEMENSKERK Minderhoutdorp M 4/05/1973

O.L.VROUW-VISITATIE (OMGEVING) Donckstraat L 5/27/1975

O.L.VROUW-VISITATIE (UITBREIDING) Donckstraat M 5/27/1975

SINT-JAN BAPTISTKERK (OMGEVING) Klinketstraat L 7/07/1975

SINT-JAN BAPTISTKERK (OMGEVING) Poeleinde L 7/07/1975

SINT-JAN BAPTISTKERK Klinketstraat M 7/07/1975

HET WIT HOF EN OMGEVING Withof 2 L 15/10/1976

HET WIT HOF Withof M 15/10/1976

DONCKSTRAAT 49 Donckstraat 49 M 12/11/1980

DE DORPSKOM VAN MEERLE Ulicotenseweg D 3/09/1981

DE GULDEN COPPE Vrijheid 173 M 7/2/1986

DE GULDEN COPPE Vrijheid 175 M 7/2/1986

DE DRAECK Vrijheid 181 M 7/2/1986

HET KNECHTJENSCOLLEGE Vrijheid 183 M 7/2/1986

NEOLITISCHE TJONGERNEDERZETTING Tjongerenweg M 2/1/1993

DE OMGEVING VAN DE WATERMOLEN Dreef D 19/01/1993

DE OMGEVING VAN DE WATERMOLEN Klein Eyssel D 19/01/1993

TURBINE-WATERMOLEN Dreef M 19/01/1993

WORTELDORP 5 Worteldorp 5 M 15/03/1995

WATERMOLEN 'LAARMOLEN' Molenstraat M 2/13/1998

DE RIJKSWELDADIGHEIDSKOLONIE WORTEL Kolonie L 29/06/1999

GELMELSTRAAT 26 Gelmelstraat 26 M 9/29/1999
2.3 Sectorale beleidsdocumenten

2.3.1 Woonbehoeftenstudie

De woonbehoeftestudie werd opgemaakt door het IOK (goedgekeurd op 26/10/98 door het CBS). Met behulp van de woonbehoeftenstudie wil de stad Hoogstraten in het algemeen de behoefte aan bijkomende wooneenheden tot 2007 aantonen, en in het bijzonder de behoefte aan een aantal sociale huisvestingsprojecten. Deze woonbehoeftestudie is goedgekeurd door de gemeenteraad, maar niet door de Vlaamse Gemeenschap

Een actualisatie van de woonbehoeftenstudie is verwerkt in het structuurplan.


2.3.2 Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan Hoogstraten

Belangrijk is de bevindingen en resultaten van het GNOP voor zover zij ruimtelijke implicaties hebben, over te nemen in het structuurplan om op die manier een overeenstemming te verkrijgen tussen de verschillende plannen die opgemaakt worden voor de gemeente. Aangezien het GNOP geen juridische basis heeft, is er geen garantie dat het actieplan effectief uitgevoerd zal worden. Het is dan ook de bedoeling in het structuurplan dit actieplan tegenover de noden vanuit andere sectoren te plaatsen en na te gaan welke acties geïntegreerd kunnen worden binnen het structuurplan.


2.3.3 Milieubeleidsplan

De gemeente Hoogstraten heeft een gemeentelijk milieubeleidsplan opgemaakt. Uit dit plan werden de krachtlijnen genomen die ruimtelijk van belang zijn en worden hieronder besproken:

Nederzettingstructuur: De lintbebouwing is moeilijk tegen te houden. Dit zorgt voor een verdere versnippering van de natuur en voor een breuk in het landschap, het centrum moet zowel naar omvang als naar functies groeien en verdichten, de dienst ruimtelijke ordening moet trachten alle verdere lintbebouwing tegen te gaan.

Ruimtelijk-economisch: In de herfst van 2001 werd bekend dat de GOM en IOK op zoek zijn naar een gebied om in de toekomst de transportzone uit te breiden. Hiervoor werd 180 ha geselecteerd rond de transportzone, waarbinnen naar een geschikt gebied wordt gezocht.

Natuurlijke structuur: Trachten van het vrijwaren van bebouwing langs de oevers van de Mark, behouden van de open ruimten in het hele gebied. Natuurlijke gebieden zijn klein en liggen soms ver van elkaar wat hun leefbaarheid sterk verlaagt. Voor het voortbestaan van de soortenrijkdom is het essentieel dat er voldoende kwalitatief hoogstaande habitats overblijven en dat die met elkaar in verbinding staan. De gemeente zal waar mogelijk bijkomende groengebieden verwerven en haar eigen groen zo natuurlijk mogelijk inrichten.

Lijninfrastructuur: Er wordt voorgesteld om de bereikbaarheid en economische belangen te verzoenen met leefbaarheid (en milieu). Hieruit volgt dat de stad Hoogstraten kiest voor verdichting van woonkernen, het tegengaan van lintbebouwing, het inrichten van het fietsnetwerk voor woon- werk- school- verkeer en extra aandacht voor de schoolomgeving. De carpoolparking aan de afrit van de autostrade en de aanleg van een weg rond/ten zuiden Hoogstraten om het verkeer uit het centrum te houden zijn gewenst. Ook worden er delen van de stad/dorpskernen aangeduid waar zone-30 kan worden ingevoerd.


2.3.4 Strategisch-commerciële toekomstvisie

In december 1997 werd een strategisch commerciële toekomstvisie voor de stad Hoogstraten opgemaakt in functie van het Mercuriusproject. Een belangrijk deel van deze studie was de afbakening van het kernwinkelgebied. Er wordt tevens voor geopteerd om in dit gebied (en de onmiddellijke omgeving daarvan) tot een maximum concentratie van commerciële en ook niet commerciële kernfuncties te komen.

Volgens het plan moet de unieke kenmerken van Hoogstraten versterkt worden. Deze kenmerken zijn;

hoge schoolconcentratie;

belangrijk centrum voor land- en tuinbouw;

belangrijke bovenlokale functies;

poort naar Nederland;

unieke sfeer van de Vrijheid (bomen, kerk...);

compact centrum;

beperkte aanwezigheid van winkelketens en sterk aanbod van zelfstandigen.


2.3.5 Streekvisie Kempen

Ruimtelijk economische structuur

Voor bedrijventerreinen in de Noorderkempen blijkt dat er nagenoeg geen uitbreidings- of investeringsmogelijkheden meer zijn. De beschikbare ruimte is bijna opgebruikt.

In Meer is er echter nog ruimte beschikbaar, met de beperking dat het hier gaat om een specifiek regionaal bedrijventerrein (transportdoeleinden) en dat er nog een claim rust op het grondgebruik voor de uitbouw van de HST (onbeschikbare reservatiestroken van ca. 80 meter).

De transportzone in Meer is tevens aangeduid als multimodaal logistiek park. Dit zijn zones waar goederen opgeslagen en verdeeld worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor ondersteunende dienstverlening. Een hoge bereikbaarheid van deze zones staat voorop. Zij moeten verschillende transportmogelijkheden bieden en internationaal georiënteerd zijn, het zijn poorten van regionaal belang.

Lijninfrastructuur

De sluikroute tussen de E19 en de E34 wordt als knelpunt beschouwd op het niveau van de Kempen. Het gevolg van deze sluikroute is het dichtslibben van de kern van Hoogstraten.

Toeristisch-recreatieve structuur

De doelstelling is de Antwerpse Kempen uitbouwen tot en handhaven als de meest toonaangevende toeristische regio in Groen Vlaanderen. Het aandeel van de Kempen op de Vlaamse markt (overnachtingen, toeristische werkgelegenheid en omzet) moet stelselmatig verhoogd worden.

In de streekvisie worden een 16-tal voorstellen gedaan met betrekking tot de versterking van het toeristisch-recreatief aanbod, de promotie en de beleidsmatige onderbouw van de recreatie en toerisme in de Kempen.

Voor Hoogstraten zijn de volgende voorstellen van belang:

Zorgen voor een betere ontsluiting van het natuurlijk en cultuurhistorisch erfgoed en van specifiek toeristisch-recreatieve voorzieningen;

Ontwikkeling van een marktgericht aanbod van toeristische producten (voormalige Wortelkolonie);

Opzetten van netwerken;


2.3.6 Bovenlokaal fietsroutenetwerk

De provincie en het Vlaams Gewest selecteerden een bovenlokaal fietsroutenetwerk.

Op grondgebied Hoogstraten zijn volgende selectie van belang:

Oost-West oriëntatie:

Route Hoogstraten – Loenhout: N144 Loenhoutseweg

Route Hoogstraten – Merksplas - Turnhout: Lindendreef – N124 Gelmelstraat (deel) – Klinketstraat – Worteldorp – Langenberg

Route Wortel – Zondereigen: St-Jansstraat – Grote Plaats – Kolonie

Route Meersel-Dreef – Meerle: Dreef – Klein Eyssel


Noord-zuid oriëntatie:

Route Malle – Rijkevorsel – Hoogstraten – Minderhout – Meerle – Breda: N14 – Lodewijk de Konincklaan – Heilig Bloedlaan – Vrijheid – Van Aertselaerstraat – Van Aertselaerplein - Minderhoutdorp – Desmedtstraat – Bredaseweg – Voort – Meerledorp – Strijbeekseweg – Strijbeek

Route Hoogstraten – Minderhout – Meer – Zundert: N146 – Meerseweg - Meerdorp – John Lijsenstraat

Route Meer – ‘De Mosten’ – Meersel-Dreef Hoogeind – Meersel – Oude Tramweg – Dreef

Route Hoogstraten – St-Lenaerts – Brecht: N115 St-Lenaertseweg  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina