Deel I algemeen deelDovnload 0.84 Mb.
Pagina1/17
Datum23.07.2016
Grootte0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Regionaal Crisisplan
Veiligheidsregio
Zuid-Limburg
2012 - 2015Inhoudsopgave
DEEL I ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding 4

 2. Multidisciplinaire afspraken en voorwaardenscheppende processen 6

Voorwaardenscheppend proces: melding en alarmering 6

Voorwaardenscheppend proces: op- en afschaling 6

Voorwaardenscheppend proces: leiding en coördinatie 9

Voorwaardenscheppend proces: informatiemanagement 9

Multidisciplinaire ondersteuning 13


 1. Multidisciplinaire organisatiestructuur 14

Uitwerking Hoofdstructuur 14

Het organogram 15

Regionaal Beleidsteam (RBT) 15

Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) 16

Regionaal Operationeel Team (ROT) 17

Sectie Brandweerzorg 19

Sectie Geneeskundige zorg 20

Sectie Politiezorg 22

Sectie Bevolkingszorg 23

Commando Plaats Incident (CoPI) 24

Team Bevolkingszorg(TBZ) 26

Gemeenschappelijke Meldkamer 27 1. Bemensing hoofdstructuur 28

Regionaal Beleidsteam 29

Gemeentelijk Beleidsteam 30

Regionaal Operationeel Team 31

Commando Plaats Incident (CoPI) 32

Meldkamer Zuid-Limburg 34

Toelichting op gemaakte keuzes 34

Inleiding 37

Processen in de crisisbeheersing (Bevolkingszorg) 37

Processen in de crisisbeheersing (Brandweerzorg) 60

weer 60


Processen in de crisisbeheersing (Geneeskundige Zorg) 74

Processen in de crisisbeheersing (Politiezorg) 86DEEL III DRAAIBOEKEN, REGELINGEN EN CONVENANTENDEEL I: ALGEMEEN DEEL


Hoofdstuk 1

InleidingDe Wet veiligheidsregio's stelt eisen aan de regionale crisisbeheersing. Om daaraan te kunnen voldoen, heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg onder andere een beleidsplan opgesteld. Dit plan bevat de structurele en planmatige ontwikkeling van het beleid van de Veiligheidsregio voor de periode 2012-2015. Naast een opsomming van bestaand beleid met daaraan gekoppelde afspraken, bevat het beleidsplan ook richtinggevend (nieuw) beleid en het risicoprofiel voor het hele gebied van de Veiligheidsregio.
Conform artikel 16 van de Wet veiligheidsregio's moet de veiligheidsregio ook een Regionaal Crisisplan ontwikkelen. Hierin staat beschreven hoe door regionale samenwerking uitvoering wordt gegeven aan crisisbeheersing op maat. De centrale vragen zijn: ‘wie doet wat’ en ‘wie stuurt wat aan binnen het bestuurlijke en operationele netwerk van crisisbeheersing’.

Het crisisplan beschrijft de gehele aanpak van alle mogelijke crisissituaties in de regio, met een beschrijving van afgesproken bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden en afspraken over randvoorwaarden als opstart en op- en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement. De gemeentelijke rampenplannen zijn vervangen door dit Regionaal Crisisplan.


De, regionale processen van brandweer, GHOR, bevolkingszorg en politie worden beschreven in deel II van dit crisisplan.

Overeenkomstig de Wet veiligheidsregio's heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg met de buurregio Limburg-Noord afgestemd hoe het Regionaal Crisisplan zich verhoudt tot de daar aanwezige (operationele) plannen en procedures op het gebied van crisisbeheersing. Voor zover mogelijk is een en ander ook in Euregionaal verband afgestemd.

Het plan wordt ten minste eenmaal in de vier jaar opnieuw vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het bestuur zendt het vastgestelde crisisplan aan de commissaris van de Koning. Het Regionaal Crisisplan wordt - indien nodig - door de programmaorganisatie aangepast en ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Reeds nu is te constateren dat met name de (technologische) ontwikkelingen op het terrein van informatiedeling, het zogenaamd netcentrisch werken, in de komende jaren voor de processen en procedures dusdanige gevolgen zullen hebben dat een frequentere bijstelling van het crisisplan onoverkomelijk zal zijn.
1.1 Wettelijk en procedureel kader regionale crisisbeheersing

Diverse wet- en regelgeving vormt het kader voor de procedures en werkwijze binnen regionale crisisbeheersing. De Wet veiligheidsregio's vervangt de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo).

Het Regionaal Crisisplan is gebaseerd op de volgende documenten:


 • Wet veiligheidsregio's (Wvr);

 • Besluit veiligheidsregio’s1;

 • Besluit personeel veiligheidsregio’s;

 • Regeling personeel veiligheidsregio’s;

 • Beleidsplan Veiligheidsregio Zuid–Limburg 2012-2015;

 • Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 (rRCP)

 • Overeenkomst Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen, zware ongevallen daaronder begrepen(1988);

 • Overeenkomst Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen en ongevallen (1984);

 • Verdrag van Helsinki.


1.2 Doel van het Regionaal Crisisplan

Het Regionaal Crisisplan (RCP) heeft als doel het vastleggen van de organisatie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen inzake de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.1.3 Uitgangspunten/kader voor het Regionaal Crisisplan

Binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is de verbreding van rampenbestrijding naar crisisbeheersing ingezet. Het plan heeft zowel betrekking op de rampen- en incidentenbestrijding als op de crisisbeheersing. Daarnaast betreft het zowel de zogenaamde flitsrampen en incidenten als de crises die een geleidelijker en langduriger patroon van ontwikkeling kennen. Voorbeelden hiervan zijn pandemische problematieken en langdurige verstoring van de openbare orde. Dit Regionaal Crisisplan is als zodanig opgebouwd. Daarnaast is op operationeel niveau het geïntegreerd multidisciplinair handelen bij een crisis een uitgangspunt van het plan waarbij de aansturing wordt afgestemd op de aard van de crisis en de beschikbare capaciteit. Dit naar analogie van hetgeen ook op landelijk niveau is uitgewerkt.


1.4 Leeswijzer

Deel I en II worden ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Deel III wordt gevormd door de draaiboeken en operationele procedures. Deze zullen niet door het bestuur worden vastgesteld, maar vormen een maatwerkvertaling voor specifieke zaken op basis van deel I en II. Deze worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.


Deel I: algemeen deel

Dit deel van het Regionaal Crisisplan beschrijft de afspraken en voorwaardenscheppende processen van de multidisciplinaire aanpak van crises binnen de veiligheidsregio ten aanzien van de operationele keten: brandweerzorg, geneeskundige zorg, politiezorg en bevolkingszorg.


Deel II: processen per discipline

De monodisciplinaire uitwerking van de processen per discipline.


Deel III: Draaiboeken en operationele procedures

Operationele plannen voor enkele specifieke scenario’s welke de komende tijd aan het crisisplan worden toegevoegd.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina