Deelgebiedcommissie IDovnload 20.43 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte20.43 Kb.


Deelgebiedcommissie I


Verslag vergadering d.d. 9 september 2010 in MFC te Sleen
Aanwezig: commissie: Hendrik Kamping, Henk de Vries, Gezinus Hilbrands (verlaat), Ap Gerbers, Wim Schonewille (verlaat), Jans Weuring, Hennie Fluks, Selma Roos, Irene Koerts en Henri Ellen (Gemeente Coevorden)

Genodigden: Gerard Meijers (provincie Drenthe), Marco Slangenwal (Welzijn 2000), dorpsbelangen Erm, Schoonoord en´t Haantje

Op de publieke tribune: mevr. Gubbels (De Viefschaft), mevr. Kikkert (De Viefschaft), Martin van der Veen (dorpsconciërge, Buurtsupport)

Afwezig (m.k.): Karin Heeling, dorpsbelangen Noord-SleenAfwezig (z.k.): dorpsbelangen Sleen en De Kiel

------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Opening en mededelingen

Irene opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Selma en Hennie danken de commissieleden voor hun steun tijdens hun ziekte, operatie en herstel. Allebei hebben zij dit als zeer fijn ervaren.


 1. Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld met toevoeging van de volgende punten:

  • Evaluatie van de verenigingenmarkt, 4 september te Sleen

  • Voorbereiding jaarlijkse bijeenkomst

Deze worden aan punt 5 van de agenda toegevoegd.


 1. Verslag vergadering d.d. 6 mei 2010

Verslag wordt vastgesteld


 1. Nieuwe projecten 2011

Naar aanleiding van de ideeën die zijn aangedragen op de verenigingenmarkt wil de commissie, i.s.m. dorpsbelangen ’t Haantje, verder met het fietspad langs ’t Haantje en de fietsroute langs de herinneringsbomen. Henri geeft aan dat de provincie kritischer wordt met de verlening van subsidie voor fietspaden.


 1. stand van zaken lopende projecten

  • Digitalisering wandelroutes: wordt nog aan gewerkt. Voor deelgebied zijn alle routes gedigitaliseerd. Ze moeten alleen gecontroleerd worden. Ook nieuwe routes kunnen worden toegevoegd.

  • Structuurvisie: De commissie heeft de definitieve versie van de verkenningennota in enkelvoud ontvangen, de commissie ziet graag dat ieder lid een exemplaar krijgt zodat zij goed beslagen ten ijs kan komen bij het vervolg traject.

  • Dorpsconciërge: project loopt. De dorpsconciërge heeft inmiddels een vaste plek gevonden achter de kerk in Schoonoord (Kerklaan 14). Het spreekuur zal echter verplaatst worden naar de 1e en 3e maandag van de maand. Wim en Selma geven aan dat zij het zeer betreuren dat er tot op heden geen mensen van Coevorden aan de slag zijn. Henri geeft aan dat hier binnen de gemeente hard aan gewerkt wordt. Het belangrijkste is dat het project loopt en dat er veel positieve reacties uit het veld komen.

  • Herinneringsbomen: Alle bomen zijn inmiddels gefotografeerd en Ap werkt aan de rapportage. Van de “verdwenen” bordjes is inmiddels één terug geplaatst door Buurtsupport. Over de herplaatsing van het bordje bij de Van Royenschool zal Hennie contact opnemen met de directeur van de school. Na akkoord van beide partijen kan deze ook door Buurtsupport worden terug geplaatst.

  • Evalutatie verenigingenmarkt: De commissie geeft aan dat het een zeer zinvol initiatief is geweest en zeker voor herhaling vatbaar is. Men is op een goede wijze in gesprek geweest met de bevolking en deze waardeerde dit zeer. Ap zal zorgen voor een tekst welke geplaatst kan worden op de website en op de infopagina. Uit de zes ingebrachte ideeën heeft de commissie middels stemming 1 tot “de beste” verkozen. Het pakket zal door Irene en Ap bezorgd worden. Ap zal ook hiervan een verslag maken.

  • Jaarlijkse bijeenkomst: Alles is geregeld en georganiseerd. Irene zal zorgen dat er presentjes voor de sprekers komen. Hennie zal die avond voor verslaglegging zorgen.


W.v.t.t.k'>W.v.t.t.k

Hiervoor zijn geen punten aangedragen.


Rondvraag

  • Hennie: heeft deze avond erg last gehad van het geluid van de andere verenigingen in het gebouw, ook een aantal anderen geeft aan hier hinder van de hebben ondervonden. Irene zal contact opnemen met de beheerder van het gebouw of de commissie standaard de commissiekamer kan gebruiken. Als dit geen soelaas biedt moet misschien uitgeweken worden naar een andere vergaderdag.

  • Henk wil graag de volgende keer praten over de financiën en over de molen De Hoop. Dit zou hij graag zonder publiek willen doen.

  • Selma merkt op dat de Kadernota niet meer actueel is. Hierin staat bijvoorbeeld de zittingsduur van commissieleden en voorzitters beschreven. Henri geeft aan dat dit bij de gemeente bekend is en de wens er ligt om de Kadernota te herzien, maar door tijdgebrek is het hier nog niet van gekomen.


De commissievergadering wordt nu uitgebreid met een vergadering met dorpsbelangen
Gerard Meijers stelt zich voor en geeft een toelichting op subsidie mogelijkheden bij de provincie. Vanwege de bezuinigingen bij de provincie is er voor 2010 nog € 25.000,- beschikbaar voor de gemeente Coevorden. Projecten dienen voor 1-december te zijn ingediend bij de provincie.


 1. Bespreekpunten dorpsbelangen

Plaatselijk belang Schoonoord:

- ontwikkelingen van het vakantiepark De Boschkamp

- realisatie fietspad Wezuperbrug weer opnieuw onder de aandacht van de gemeente te brengen want de situatie is nog steeds erg gevaarlijk.

- MFA Schoonoord, hierover zal de gemeente binnenkort met plaatselijk belang in overleg gaan.- Opknappen speelplaats Van Royenschool.
Plaatselijk belang Erm:

 • Plaatselijk belang Erm is met de BOKD en Landschapsbeheer Drenthe aan de slag met de ontwikkeling van een plan dat zowel ingaat op het verbeteren van de verkeersveiligheid en het herstel en terugbrengen van oude landschapselementen in en om het dorp.

Plaatselijk belang ’t Haantje:

  • Opknappen van het dorpshuis staat hoog op de agenda van plaatselijk belang. 1. Bespreekpunten deelgebiedcommissie

  • Natuur speelplekken: Marco Slangewal geeft een toelichting en plaatselijk belang Schoonoord is erg enthousiast. Plaatselijk belang Erm zal dit nader bespreken en plaatselijk belang ’t Haantje ziet niet direct een geschikte locatie dan achter het dorpshuis en daar zijn voldoende mogelijkheden. De verschillende plaatselijk belangen zullen dit nader bespreken en evt uitwerken. De commissie wacht hun reacties af. Plaatselijk belang Schoonoord betreurt dat de gemeente het veldje aan de Alle Boelenstraat heeft ingeplant met rozen i.p.v. gras.

Gerard Meijers geeft aan dat in Emmer-Compascuum bij het herstel van de Runde een natuurspeelplaats gerealiseerd wordt. Deze zal na verwachting zomer 2011 klaar zijn.


 1. W.v.t.t.k

Geen punten aangedragen.


 1. Rondvraag

Henk vraagt plaatselijk belang ’t Haantje naar de stand van zaken rondom de Moordroute. Dit moet door de dhr Kocks nagevraagd worden. Gezinus weet te melden dat het overpad van de route over de gronden van een particulier geregeld is.


 1. Sluiting

Irene dankt eenieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina