Deelgebiedcommissie IDovnload 79.36 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte79.36 Kb.


Deelgebiedcommissie I


Verslag vergadering d.d. 11 november 2010 in MFC te Sleen
Aanwezig: Ap Gerbers, Gezinus Hilbrands, Hendrik Kamping, Henk de Vries, Hennie Fluks, Irene Koerts, Jans Weuring, Selma Roos, Wim Schonewille

Op de publieke tribune: dhr. Van den Dries, dhr. Elzer, dhr. Aardema

Afwezig: Karin Heeling

Verslag: Lisette Coljé (Gemeente Coevorden)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Opening en mededelingen

Irene opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen

De voorzitter vraagt de commissieleden om te blijven zitten na punt 11.

De notulen van het gezamenlijk overleg van de vereniging van dorpsbelangen zijn niet door alle dorpsbelangen ontvangen. Ook blijkt dat sommigen de uitnodiging wel en anderen niet hebben ontvangen. De lijst met e-mailadressen van de dorpsbelangen wordt gecontroleerd en geactualiseerd.


 1. Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld met toevoeging van de volgende punten:

  • Verslag van het voorzittersoverleg; deze wordt aan punt 5 van de agenda toegevoegd.

  • Natuurlijke speel/ontmoetingsterreinen; deze wordt aan punt 6 van de agenda toegevoegd.

  • Warmteopslag zwembad; deze wordt aan punt 6 van de agenda toegevoegd.
 1. Verslag vergadering d.d. 14 oktober 2010


Wijzigingen

Blz. 3, punt 7 visstijger; moet zijn vissteiger.

Blz. 3, punt 7 vissteiger; Hennie maakt een foto van het eindresultaat, moet zijn Ap maakt een foto.
Naar aanleiding van

Blz. 1, punt 1 mededeling dorpsconciërge; Selma mist haar naam. Uitnodiging was alleen voor voorzitter.


Verslag wordt na wijzigingen vastgesteld.

Actielijst

Punt 1 Het verslag van de verenigingenmarkt is niet meer actueel. Er is een artikel gemaakt over de toekenning van de prijs. Dit artikel is ook op de informatiepagina van de Coevorden Huis aan Huis geplaatst.

Punt 2 Gezinus voor de tijdscapsule diverse materialen verzameld zoals:


 • Wandelroutes;

 • Foto’s bruggetje Erm, haventje ’t Haantje;

 • Tekst van de markt (Irene)

 • Collage van krantenknipsels

De kist is nog lang niet vol, dus iedereen kan er nog wat in stoppen. Hendrik geeft aan dat het ook interessant is voor dorpsbelangen om hier iets mee te doen.


 1. Ingekomen stukken


Lijst vergaderdata

Henri heeft een lijst gemaakt met de vergaderdata van volgend jaar (2011). De datum staat nog steeds op de tweede donderdag van de maand. Er wordt gesproken om eventueel te kiezen voor een andere dag in de week zodat er meer publiek kan komen (ruimte). Omdat dit incidenteel zal zijn wordt besloten om bij de oorspronkelijke afspraken te blijven. Op de lijst van Henri staan de vergaderdata vermeld.


Leefbaarheidssubsidie(s)

In 2007 is Woonservice gestart met het leefbaarheidsfonds Vitaal! Het fonds levert een bijdrage aan lokale projecten op het gebied van leefbaarheid. Omdat leefbaarheid zo’n breed begrip is kunnen ook de aanvragen voor het fonds zeer uiteenlopen. Het kan variëren van bijvoorbeeld een bijdrage aan de inrichting van een buurthuis, de kosten voor een gezamenlijke schoonmaakactie in een wijk, het afsluiten van binnenterreinen, het inrichten van een speelplaats tot het realiseren van kunst in de wijk. Er is € 100.000,-- beschikbaar. De aanvragen dienen vóór 1 december, 1 april of 1 augustus ingediend te worden. Eventueel kan dit gekoppeld worden aan een project. December is te kort dag waardoor de eerstvolgende mogelijkheid april is.


Wim vertelt dat de Rabobank ook een ‘pot’ beschikbaar heeft. De deelgebiedscommissie moet dan wel met projecten komen. Dan wil de Rabobank waarschijnlijk wel meefinancieren.

Aandachtspunt is dat deze aanvraag vóór 2 december bij de Rabobank moet liggen.
 1. Terugkoppeling voorzitter


Waterschap Velt & Vecht

Irene zou navraag doen bij Mischa over de stand van zaken.

Alles ligt stil betreffende het uitloopgebied waterberging omdat Velt & Vecht nieuwe mensen in dienst heeft en er sprake is van een herverdeling van taken.
Excursie NAM

Irene gaat navraag doen of er een excursie mogelijk is naar de waterfabriek (NAM). Deze is recentelijk door Prins Willem Alexander geopend. De fabriek gaat gezuiverd rioolwater verder zuiveren tot ‘ultrapuur water’ ten behoeve van de oliewinning in Schoonebeek. Irene pakt dit op met de voorzitters van de andere deelgebiedscommissies. 1. Nieuwe projecten en/of ideeën


Natuurlijke speel/ontmoetingsterreinen

Selma vraagt hoe het ermee staat en laat weten dat dorpsbelangen Schoonoord wil meedenken, maar niet de ‘trekker’ van het project wil zijn. Ze heeft nagedacht over wie er nog meer ingeschakeld kan worden en geeft als optie om Staatsbosbeheer te benaderen om te kijken wat zij kunnen.

Henk vindt dat dorpsbelangen contact op moet nemen met Woonservice. Dorpsbelangen heeft het teruggegeven aan Welzijn2000. De vraag is wie gaat het beheren en onderhouden en ‘trekken’. Selma gaat uitzoeken of Marko dit doet of iemand anders en waar de verantwoordelijkheid ligt voor beheer en onderhoud.
Warmteopslag zwembad

Irene is bij de voorzitter (dhr. Wieken) van het zwembad geweest en heeft uitgelegd hoe de deelgebiedscommissie op het idee is gekomen, door het bezoek aan de biovergister ’t Haantje.

Het bestuur van het zwembad heeft een notitie uitgewerkt over hoe alles aangelegd en aangepakt moet worden. Er zijn weinig obstakels, maar is wel een ‘bottleneck’ namelijk het aanleggen van de leiding.

De kosten zijn tussen de € 95.000,-- en €100.000,-- en dat kunnen ze niet betalen en de gemeente en de provincie geven daar geen subsidie voor. Dhr. Wieken laat weten bereidwillig te zijn en open te staan voor verdere ontwikkeling, ze steken er zelf ook geld in. Irene neemt contact op met Alex Scheper (manager Energiebureau Zuidoost-Drenthe) om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
 1. stand van zaken lopende projecten oa.


Digitalisering wandelroutes

Voor het deelgebied zijn alle routes gedigitaliseerd. Het punt ‘digitaliseren wandelroutes’ kan van de agenda af. In februari kan dit punt weer terug komen op de agenda.


Herinneringsbomen

Hennie is bij dhr. Molenaar geweest en heeft geprobeerd om contact te krijgen met de Van Royenschool over de herplaatsing van het bordje. Dit is niet gelukt en Hennie probeert opnieuw een afspraak te maken voor week 46 (15 t/m 19 nov.).

Henk heeft foto’s gemaakt alleen het bordje van de bevrijdingsboom ontbreekt nog. Hennie maakt een tekst. Henk en Hennie sturen de foto’s en tekst naar Ap.
Dorpsconciërge

Wim vraagt zich af hoe het is met de aanvoer vanuit Coevorden omdat het project €45.000,-- per jaar kost en er nog steeds mannen uit Emmen rond lopen. Selma en Wim willen een afspraak maken met de wethouder om eea te bespreken. Note: inmiddels heeft Mischa toelichting gegeven over de laatste stand van zaken en is besloten om de afspraak niet te maken.


Structuurvisie

De deelgebiedscommissie wordt gevoed met informatie door de ambtenaren, waarbij de mening van de deelgebiedscommissie wordt gevraagd. Op dit moment is er niks te melden. Het is afwachten op het vervolgtraject en wanneer de deelcie weer wordt ingeschakeld.

 1. Bezuinigingen gemeente

Hennie heeft een stuk op papier gezet over de bezuinigingen vs. de feestelijke opening van het nieuwe gemeentehuis (wat verstaat men daaronder en wat kost het). Hennie wil zijn zorgen onder de aandacht brengen dmv van zijn geschreven artikel. Na diverse reacties wordt de discussie afgebroken omdat het artikel voornamelijk is gebaseerd op geruchten en krantenknipsels.

Overeenstemming wordt bereikt dat de deelgebiedscommissie voor deelgebied I zijn bezorgdheid kan uiten tav de bezuinigen (voorzieningen/verenigingsleven). Irene en Gezinus schrijven een brief gericht aan de raad en het college.
 1. W.v.t.t.k

Henk maakt de leden van deelgebiedscommissie erop attent dat enige hoffelijkheid jegens wethouder op prijs gesteld wordt. Er wordt veelal gesproken over Truus; mevr. Pot of de wethouder is wellicht meer op zijn plaats.


 1. Rondvraag

Geen op-/aanmerkingen.


 1. Sluiting

Irene dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering

De volgende vergadering is 9 december a.s.

Actielijst


Datum

Nr

Wat

Wie

Status

14/10

1

Verslag van de verenigingenmarkt in Sleen naar Lisette versturen.

Ap

Gereed

14/10

2

Ideeën aandragen voor vulling van de tijdcapsule.


Hennie, Ap Hendrik Gezinus

Gereed

14/10

3

Inventariseren hoe partijen -biovergister en zwembad- hier in staan en of er animo is.

Irene

Open

14/10

4

A

BC

D


Wandelroutes nalopen:

Divers:

Open

14/10

Sleen

Wim

Open

14/10

Noord Sleen

Jans

Gereed

14/10

Wezuperbrug

Karin/Gezinus

Gereed

14/10

De Kiel

Hennie

Gereed

14/10

5

Contact opnemen met Van Royenschool over de herplaatsing van het bordje.

Hennie

Open

14/10

6

Wethouder informeren gang van zaken betreffende Erm en de dorpsconciërge.

Lisette

Gereed

14/10

7

Foto maken van de vissteiger.

Ap

Gereed

14/10

8

Bespreken tijdige publicatie agenda/verslag in de Coevorden HAH.

Lisette

Gereed

14/10

9

Actielijst toevoegen aan de notulen.

Lisette

Gereed

11/11

10

Versturen notulen gezamenlijk overleg van de vereniging van dorpsbelangen aan alle dorpsbelangen.

Henri

Open

11/11

11

Actualiseren lijst met e-mailadressen.

Jans

Open

11/11

12

Doorgeven aan Henri dat de vergaderdata akkoord zijn.

Lisette

Gereed

11/11

13

Van natuurlijke speel/ontmoetingsterreinen een vast agendapunt maken

Irene

Open

11/11

14

Gegevens Alex Scheper aanleveren aan Irene

Lisette

Gereed

11/11

15

Contact opnemen met dhr. Wieken en voorstel doen van de 2 subsidiemogelijkheden.

Irene

Open

11/11

16

Navragen of warmteopslag zwembad ook onder de Leadersubsidie kan vallen.

Lisette

Open

11/11

17

Navraag doen excursiemogelijkheden waterfabriek (NAM) + afstemmen voorzitters

Irene

Open

11/11

18

Uitzoeken wie de ‘trekker’ is van Natuurlijke speel/ontmoetingsterreinen en waar de verantwoordelijkheid ligt voor beheer en onderhoud.

Selma

Open

11/11

19

In februari ‘digitaliseren wandelroutes’ terug laten komen op de agenda.

Irene

Open

11/11

20

Tekst maken herinneringsbomen

Hennie

Open

11/11

21

Tekst herinneringsbomen + foto’s naar Ap sturen.

Henk/Hennie

Open

11/11

22

Brief schrijven over bezorgdheid betreffende bezuinigen aan raad en college.

Irene/Gezinus

OpenAfgehandelde actiepunten blijven nog 1 x in de actielijst staan. Daarna worden ze eraf gehaald.


--De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina