Deelgebiedcommissie IDovnload 44.12 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte44.12 Kb.


Deelgebiedcommissie I


Verslag vergadering d.d. 14 oktober 2010 in MFC te Sleen
Aanwezig: Ap Gerbers, Gezinus Hilbrands, Hendrik Kamping, Hennie Fluks, Irene Koerts, Wim Schonewille. Op de publieke tribune: dhr. Bos, dhr. van den Dries, mevr. Gubbels en mevr. Kikkert

Afwezig (m.k.): Henk de Vries, Jans Weuring (vakantie), Karin Heeling en Selma Roos

Verslag: Lisette Coljé (Gemeente Coevorden)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Opening en mededelingen

Irene opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen

Plaatselijk belang Oosterhesselen is geïnteresseerd in de aanpak van het project ‘Dorpsconciërge’.

8 oktober jl. zijn Irene en Wim langs geweest om hun bevindingen hierover te delen.


 1. Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld met toevoeging van de volgende punten:

  • De vissteiger; deze wordt aan punt 7 van de agenda toegevoegd.

  • Excursie biovergister ‘t Haantje; deze wordt aan punt 7 van de agenda toegevoegd.
 1. Verslag vergadering d.d. 9 september 2010


Wijzigingen

Blz. 1, titel; datum van het verslag staat op 10 juni, wordt gewijzigd naar 9 september.

Blz. 1, punt 3; verslag vergadering van d.d. 6 mei 2010 wordt gewijzigd naar 10 juni.
Naar aanleiding van

Blz. 1, punt 5 structuurvisie; iedereen heeft inmiddels de structuurvisie ontvangen.

Blz. 2, punt 5 verenigingenmarkt; in Sleen geweest. Idee om dit ook in Schoonoord te doen.

Blz. 2, punt 5 verenigingenmarkt; Ap overhandigt usb stick met foto aan gemeente, verslag komt later.

Blz. 3, punt 7 Gerard Meijers; is provincie ambtenaar en gebiedscoördinator van Zuidoost Drenthe.
Verslag wordt na wijzigingen vastgesteld.


 1. Ingekomen stukken

Gezinus is gebeld door ‘Coevorden beweegt’ en heeft een brief ontvangen waarin de gemeente een oproep doet om materiaal aan te leveren voor de tijdscapsule. Dit kan van alles zijn: verhalen, gedichten, kunst, geluid, foto’s, films, etc. Alles wat in de toekomst een goed beeld kan geven over onze huidige tijd. Het aangeleverde materiaal komt uiteindelijk terecht in een mooie oude muziekkist. De kist zal in het Hof van Coevorden in een nis onder de trap in de publiekshal worden geplaatst en te zien zijn door glas. Om deze kans niet voorbij te laten gaan zijn Hennie, Ap, Hendrik en Gezinus aangesteld om hier ideeën voor aan te dragen.


 1. Terugkoppeling voorzitter

Er is in de tussentijd geen voorzittersoverleg geweest. Het eerstvolgende voorzittersoverleg vindt plaats op 19 oktober a.s. Een agendapunt in dit overleg zal zijn; de rol van de deelcie als klankbordgroep voor de gemeente (zie agendapunt 8). Voorafgaand aan het overleg zal Stiana Sibon (communicatie) een interview afnemen bij de voorzitters voor een artikel voor de informatiepagina.


 1. Nieuwe projecten en/of ideeën

De tijd dringt en de deelcie is het erover eens dat als er dit keer geen projecten zijn, de gelden door kunnen schuiven naar andere projecten die de (andere) deelgebieden ten goede komt.
Biovergister - warmteopslag zwembad

Door het bezoek aan de biovergister is de deelcie weer op het spoor terecht gekomen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om met al de energie die verloren gaat het nabij gelegen zwembad te verwarmen. Om dit idee verder vorm te geven gaat Irene inventariseren bij de betreffende partijen of er nog steeds animo voor is. Financieel zal dit gedekt moeten worden door deels subsidiegelden in te zetten, maar ook gebruik te maken van particuliere investeerders.


Haven Sleen

Wim vindt de haven bij Sleen nog steeds een optie omdat toerisme hoog op de agenda staat en het een toegevoegde waarde zal zijn voor de gemeenschap rondom Sleen.

Het blijkt dat er verdeeld wordt gereageerd op deze plannen. De vraag is of de bevolking van Sleen er wat aan heeft. Het plan is meer gericht op toerisme. Besloten wordt dat dit niet het juiste moment is voor de haven bij Sleen en dat het project van de biovergister (warmteopslag-zwembad) als potentieel project wordt aangedragen.
Natuurlijke speelterreinen

Ook worden de natuurlijke speelterreinen genoemd, welke tot stand kunnen komen samen met dorpsbelangen en Welzijn2000. Belangrijk hierbij is de locatie en dat dit alleen kans van slagen heeft als de gemeente niet verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze speelterreinen (zie speeltuinenbeleid).

 1. stand van zaken lopende projecten oa.


Digitalisering wandelroutes

Voor het deelgebied zijn alle routes gedigitaliseerd. De afspraak is dat de routes jaarlijks (langs) worden gelopen om te controleren of deze nog actueel en correct zijn. De routes van Erm en Schoonoord zijn in orde. De andere routes worden nagelopen.


Herinneringsbomen

Van de “verdwenen” bordjes is er inmiddels één terug geplaatst door Buurtsupport. Over de herplaatsing van het bordje bij de Van Royenschool is het de vraag of het bordje er nog wel moet komen. Het moet dusdanig geplaatst worden zodat de kinderen er niet over vallen en zonder schade toe te brengen aan de bevrijdingsboom. Hennie is er niet aan toegekomen om langs de school te gaan i.v.m. ernstige ziekte in directe familie. Hennie neemt alsnog contact op om te kijken naar mogelijkheden voor de herplaatsing van het bordje.


Dorpsconciërge

De dorpsconciërge is opgezet voor de dorpen Sleen, Schoonoord en de Kiel. Op het moment dat daar geen werk is kan hij ook aan de slag in de rest van het deelgebied.

Nu blijkt Erm zich buitengesloten te voelen en heeft de wethouder besloten dat de dorpsconciërge voor heel deelgebied I is. Hij wordt betaald door de gemeente en dat zijn alle dorpen.

Wim merkt op dat Erm ook naar de deelcie had kunnen komen. De deelcie is open geweest in dit verhaal, eerder had Erm geen belangstelling voor de dorpsconciërge. Erm heeft hier niet de juiste weg bewandeld. Er wordt gevraagd om de wethouder hierover te informeren.

Wim heeft regelmatig contact met Martin en ‘de mannen’ . Er zijn positieve geluiden vanuit de Bentheimer. Er komen nu ook mensen vanuit de Bentheimer. Er wordt aangemoedigd om Martin te bellen, hij kan beoordelen wat wel/niet te doen.
Structuurvisie

Ieder lid heeft inmiddels een exemplaar ontvangen. Het is afwachten op het vervolgtraject en wanneer de deelcie weer wordt ingeschakeld.


Vissteiger

Er is door Harrie Elzer gebeld dat de visstijger klaar is. Er is een publicatie geweest in de krant van Eeserveen maar nog geen onthulling. Het project heeft Harrie ook zelf gedaan, de deelcie heeft ‘er weleens wat’ voor gedaan. De opening zal dan ook meer iets zijn voor de visvereniging.

Hennie merkt op dat de locatie discutabel is als het over veiligheid gaat en dat er nog niemand is gezien bij de visstijger. Ap maakt een foto van het eindresultaat.
Excursie biovergister ‘t Haantje

Hennie heeft een artikel geschreven over de excursie. Het artikel is terug te lezen op de internetpagina. Een samenvatting zal in de informatiepagina terug komen. Hennie vraagt na of het stuk correct is geschreven; 'dat het project voldoende is om energie te leveren voor 13.500 huishoudens.’ Er wordt bevestigd dat het genoemde getal correct is.

 1. De rol van de deelcie als klankbordgroep voor de gemeente

Irene vraagt de leden hoe zij de rol van de deelcie zien. De vraag is meer of de deelcie vindt dat er bestaansrecht is voor de deelcie als klankbordgroep.

Gezinus valt op dat de deelcie zélf een project hindernis/obstakelvrij moet maken. Dit komt over alsof de deelcie zelf moet onderhandelen. Opgemerkt wordt dat dit afhankelijk is van het project. Een wandelpad is anders dan zeer complexe projecten. Het gaat erom dat de zelfstandigheid van de deelcie wordt benadrukt en dat het lijntje van de gemeente uiteraard gebruikt moet worden wanneer deze daadwerkelijk nodig is. Maak gebruik van de middelen die er zijn. Bepaalde gesprekken/telefoontjes en wellicht een keer het uitwerken van de notulen kunnen vanuit zelfwerkzaamheid gerealiseerd worden.

De conclusie wordt gedeeld dat men tevreden is over de aanpak en de zaken die zijn gerealiseerd. De deelcie is een stabiele groep die klankborden ook akkoord vindt.

Vanuit de publieke tribune wordt de opmerking geplaatst dat er weinig terugkoppeling is geweest over de structuurvisie. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de deelcie richting dorpsbelangen.

Ook blijkt dat de agenda/verslagen niet tijdig wordt gepubliceerd in de Coevorden HAH. Hierop is naar Irene gereageerd dat de capaciteit vanuit de gemeente beperkt is en dat de agenda uiterlijk twee weken van tevoren aangeleverd moet worden. Irene geeft aan dat dit vanuit deelcie tijdig gebeurt.

Lisette zal dit nogmaals bespreken met Mischa en Henri.
 1. W.v.t.t.k

Irene heeft in andere stukken actielijsten gezien en stelt voor om dit onderdeel ook toe te voegen aan de notulen. Iedereen stemt in met dit voorstel.


 1. Rondvraag

Vanaf de publieke tribune wordt gemeld dat er aandacht aan de vissteiger wordt besteed op de site van Stichting De Vierschaft.


 1. Sluiting

Irene dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. Volgende vergadering is 11-11 a.s.

Nr

Wat

Wie

Status

1

Verslag van de verenigingenmarkt in Sleen naar Lisette versturen.

Ap

Open

2

Ideeën aandragen voor vulling van de tijdcapsule.


Hennie, Ap Hendrik Gezinus

Open

3

Inventariseren hoe partijen -biovergister en zwembad- hier in staan en of er animo is.

Irene

Open

4

Wandelroutes nalopen:

Sleen


Noord Sleen

Wezeperbrug

De Kiel

Wim


Jans

Gezinus


Hennie

Open

5

Contact opnemen met Van Royenschool over de herplaatsing van het bordje.

Hennie

Open

6

Wethouder informeren gang van zaken betreffende Erm en de dorpsconciërge.

Lisette

Gereed

7

Foto maken van de vissteiger.

Ap

Open

8

Bespreken tijdige publicatie agenda/verslag in de Coevorden HAH.

Lisette

Gereed

9

Actielijst toevoegen aan de notulen.

Lisette

Gereed

Tabel: actielijst
--De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina