Deelnemersreglement incl. Pakket van Eisen Duurzaam Repareren Versiebeheer: Duurzaam Repareren Datum: Certificeringsjaar 2015 Auteur: Angelica Gravendijk in opdracht van het College van Deskundigen Status: 0 AlgemeenDovnload 1.09 Mb.
Pagina3/14
Datum27.09.2016
Grootte1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%Om het Nederlandse wagenpark op de weg te houden is er veel onderhoud, reparatie, glasherstel en vervanging en schadeherstel nodig. Hierbij worden sinds oudsher allerlei producten gebruikt. De milieubelasting speelde tot voor kort geen rol. Inmiddels zijn er voor veel producten alternatieven voorhanden die minder schadelijk zijn voor mens en milieu.

Omdat niet in alle situaties het gebruik van deze alternatieven toepasbaar is wordt er een ambitie in deze eis gelegd. Waar mogelijk binnen uw processen wordt het minst schadelijke alternatief geprevaleerd boven de milieuvervuilende en giftige alternatieven. De auditeur zal bij een fysieke controle letten op een evenwichtige verdeling van het gebruik van uw producten.

Voor een goede afweging hebben wij een aantal generieke processen in kaart gebracht met daarin een verwijzing naar het minder schadelijke alternatief. Deze processen treft u in de bijlage aan.

De specificaties van producten liggen in lijn met de Europese Richtlijnen EC verordening 1272/2008 (CLP) en REACH Verordening EC 1907/2006, de SVHC (Substances of very high concern van ECHA en met de SIN lijst (verzamelingen van alle stoffen die door NGO’s worden aangegeven te moeten worden vervangen). Deze Europese Richtlijn laat stoffen toe die minder milieuvriendelijk zijn, mits de juiste persoonlijke bescherming middelen worden gebruikt zoals REACH deze voorschrijft. De voorwaarden zijn geldig gemeten vanuit het uiteindelijke mengsel en niet vanuit afzonderlijke componenten.

In algemene term zijn dit producten die voldoen aan de volgende opsomming m.b.t. het schadelijke aspect voor mens en milieu:


 • Milieu- en gezondheidsgevaar van mengsels conform CLP en REACH

 • Gezondheidsgevaar van ingrediënten waardoor het mengsel als geheel ook gevaarlijk voor de gezondheid wordt geacht

 • Milieugevaar van ingrediënten waardoor het mengsel als geheel ook gevaarlijk voor het milieu wordt geacht

 • Algemene wetgeving


Toepassingsgebied:

In bijlage 1 (Productenlijst) treft u de detailinformatie aan m.b.t. de eisen die gesteld worden aan middelen en van toepassing zijn op: • Algemene reinigende, polijstende, drogende en conserverende middelen;

 • Ruitenreinigers (niet de producten voor het vullen van het reservoir);

 • Glansmiddel/vochtwerend middel voor het motorcompartiment;

 • Kunststof en rubberreinigers;

 • Lakverzegelaars;

 • Lijm en kit;

 • Velgenreinigers;

 • Ontvetters;

 • Reinigers voor bekleding en leer;

 • Insectenverwijderaars;

 • Smeermiddelen;

 • Kruipolie;

 • Kit/primer.

Bovenstaande opsomming is niet uitputtend. De verwachting is dat er toenemend minder schadelijke alternatieven op de markt zullen verschijnen. Het PvE wordt hierop jaarlijks aangepast.

De eisen zijn onverkort van toepassing op de lijmen en kitten, m.u.v. de verlijming en bevestiging van plaatwerk en constructieverlijmingen.

In bijlage 1 producten lijst treft u een nader gespecificeerd overzicht aan van de producten die zijn uitgesloten voor gebruik.
RI&E

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP'ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).


Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.


Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u de ook RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn en niet ouder dan 3 jaar.

U dient minimaal 1x per jaar uw personeel te informeren over het de gevaarlijke stoffen, de persoonsbeschermingsmiddelen en het gebruik daarvan. Dit dient u schriftelijk vast te leggen.

Hulpvragen bij generieke eis nr. 4

Heeft u zich vergewist dat de door u gebruikte middelen/producten voldoen aan de specificaties zoals in deze eis (incl bijlage 1) beschreven en conform de veiligheidsbladen en REACH verordening?

Kunt u een verklaring overleggen van uw NON paintleverancier dat uw producten voldoen aan de gestelde eisen? (*)

Heeft u een RIE (risico inventarisatie en evaluatie plan) opgesteld aan de hand van gebruikte gevaarlijke stoffen, de bijbehorende veiligheidsbladen en de REACH verordening, die actueel en niet ouder dan 3 jaar is?

Kunt u schriftelijk aantonen dat u uw personeel regelmatig informeert (minimaal 1x per jaar) over het gebruik van gevaarlijke stoffen en de bijbehorende persoonlijke veiligheidsmiddelen?

Zijn de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voorhanden en wordt er op toe gezien dat ze structureel worden gebruikt?

Welke non paint leverancier gebruikt u? (*)

Is bovenstaande controleerbaar voor de auditeur?

(*) Wanneer uw non-paint leverancier door Duurzaam Repareren centraal is erkend, hoeft u geen verklaring meer aan te leveren.Generieke eis nr. 5Bandenspanning
Basis eis
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: nvt

Norm: nvt

Norm: 100%

Norm: 100%
De bandenspanning neemt per maand 4% tot 6% af (bron TNO) Het is niet bekend hoe vaak een Nederlandse automobilist zijn bandenspanning laat controleren maar er wordt uitgegaan van een gemiddelde afwijking (onderdruk) van 10% tot 25%. Onjuiste bandenspanning kent de volgende milieu effecten:


 • Hogere brandstofverbruik;

 • Hogere bandenslijtage;

 • Grotere onveiligheid.

Met die reden is het controleren en terugbrengen naar de juiste bandenspanning opgenomen in het Pakket van Eisen. Met de volgende handelingen:
 • Bij ieder voertuigdoorgang (met uitzondering van glasherstel) wordt de bandenspanning gecontroleerd en indien noodzakelijk aangepast. Tolerantie van 0% op de door de fabrikant afgegeven waardes.

 • De klant wordt geattendeerd op het feit dat de bandenspanning is gecontroleerd en indien noodzakelijk aangepast.

 • De klant wordt geattendeerd op het feit dat een juiste bandenspanning van groot belang is;

 • Het bedrijf biedt de klant de mogelijkheid om, buiten reparaties of andere werkzaamheden, de bandenspanning te laten controleren, al of niet tegen vergoeding.


Optionele diensten

Het gecertificeerde bedrijven kan optionele diensten aanbieden. Deze diensten zijn geen afkeurcriteria maar worden wel door ons aanbevolen.
 • Afvullen met stikstof. Mits het op spanning houden van de banden consequent met stikstof plaatsvindt, kan het vullen met stikstof een wezenlijk bijdrage leveren;

 • Het bedrijf biedt de mogelijkheid tot het leveren (inbouwen) van Tyre Pressure Monitor Systems;

 • Indien het bedrijf werkzaamheden uitvoert aan banden voor voertuigen > 3.500kg denk er dan eens aan uw klant een bandenmanagementsysteem te leveren.Hulpvragen bij generieke eis nr. 5

Zijn de faciliteiten aanwezig om de bandenspanning te controleren bij elke voertuigdoorgang (m.u.v. glas)?

Is de nodige informatie (af fabriek afgegeven waardes) voorhanden?

Is uw opdracht/werkbon aangepast met deze verplichte controle?

Wordt de klant geïnformeerd over het feit van controle en aanpassing?

Wordt de klant geïnformeerd over de noodzaak van het rijden op een juiste bandenspanning?

Is bovenstaande controleerbaar voor de auditeur?Generieke eis nr. 6Uitbestede werkzaamheden
Basis eis
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: nvt

Norm: nvt

Norm: 100%

Norm: 100%


Het is mogelijk dat het bedrijf de reparatie, delen van de reparatie of direct aan de reparatie gekoppelde werkzaamheden door derden laat uitvoeren.


Te denken valt aan spuiterijen, smart repair specialisten en galvano bedrijven.

Laatstgenoemde komt vooral voor bij carrosseriebouw, caravanherstellers en herstellers van zwaar materieel.


“Werkzaamheden die direct samenhangen met de reparatie en in opdracht van het gecertificeerde bedrijf worden uitgevoerd door derden zijn onderhevig aan de eisen die het PvE hieraan stelt”. Anders gezegd, het bedrijf dient zich te vergewissen dat het bedrijf dit uitvoert conform de eisen. Bij audits dient men dit aan te kunnen tonen. Het is hierbij niet relevant of de werkzaamheden binnen het eigen bedrijf of op de locatie van de uitvoerder worden verricht.
Het bedrijf kan conformiteit aantonen door: • Te werken met bedrijven die eveneens door Duurzaam Repareren gecertificeerd/erkend zijn;

 • Een verklaring van het bedrijf, dat men bekend is met de eisen en hieraan conform levert.

  • Bij gegronde twijfel kan de auditeur besluiten een steekproef uit te voeren bij de betreffende productleverancier(s). De kosten zijn dan voor het certificerende bedrijf.

Een standaardverklaring treft u in de bijlage aan of kan bij het secretariaat van Duurzaam Repareren worden opgevraagd.

Hulpvragen bij generieke eis nr. 6

Besteedt u werk u aan bedrijven die eveneens door Duurzaam Repareren gecertificeerd zijn?

(u hoeft dan geen intentieverklaringen in te vullen)Besteedt u werk uit aan bedrijven die geen certificering van Duurzaam Repareren hebben? (U dient dan voor die werkprocessen een intentieverklaring in te laten vullen en deze te kunnen overleggen aan de auditeur)

Is bovenstaande controleerbaar voor de auditeur?AANVULLENDE SPECIFIEK EISEN M.B.T. BAND REPARATIE EN VERVANGING< 3500 kg

Deze specifieke eisen zijn aanvullend op de generieke eisen en gelden voor bedrijven die (o.a.) banden repareren en vervangen.


Zie in het Pakket van Eisen hoofdstuk 4.3 Resultaten tijdens fysieke controle - voor meer informatie.
Wanneer u geen banden repareert of vervangt kunt u deze eisen overslaan.


Banden eis nr. 1

Europees Bandenlabel
Bandenspecialist

Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%
M.i.v. 1 november 2012 zijn alle Europese verkooppunten van autobanden verplicht om informatie te geven over verkeersveiligheid, het brandstofgebruik en het omgevingsgeluid van de banden. Het verwachte netto voordeel van het verhoogde gebruik van brandstofefficiënte banden is een besparing van wel 4 miljoen ton CO2 per jaar (afhankelijk van de snelheid waarmee de markt overschakelt op brandstofefficiënte banden) en een aansturing van de markt in de richting van betere prestaties voor grip op nat wegdek.
Het doel hiervan is automobilisten hier meer bewust van maken, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt, de geluidsoverlast en energieverbruik afneemt. Op alle drie de categorieën mag geen afbreuk gedaan worden.
De communicatie richting de klant dient dusdanig gericht te zijn dat alle aspecten duidelijk uitgelegd worden en dat het milieu zo veel mogelijk ontlast wordt.
Hierbij moet men in de verkoop rekening houden dat banden met een G-prestatie voor rolweerstand en een F voor grip op nat wegdek in de certificering niet zijn toegestaan. Bij aanvang van de certificering dient er per direct een blokkade te komen op de inkoop van deze banden. Tijdens de fysieke toetsing worden er afspraken gemaakt over het termijn van de uitverkoop van de voorraad van banden met deze labels. Deze periode mag niet langer zijn dan 18 maanden.

Verder moet de etikettering niet alleen op de banden worden vermeld maar ook op bijvoorbeeld de factuur en de technische documentatie.

Voor de volledigheid hieronder nog even een toelichting waar de labeling uit bestaat:
1.Brandstofverbruik

De brandstofefficiëntie wordt bepaald aan de hand van de rolweerstand van de band. Iedere band krijgt voor deze categorie een score toebedeeld, waarbij G het minst zuinig is en A het zuinigst is.

Het brandstofverbruik tussen een set banden uit G en A kan 7,5% verschillen. Voor iemand die 15.000 km per jaar rijdt is de brandstofbesparing 75 liter per jaar.2 Veiligheid

De veiligheid van de band is gebaseerd op de remprestaties van de band op een nat wegdek. Ook in deze categorie geldt dat de band een score tussen de A en G krijgt, waarbij de A de beste score is en G de laagste. Bij een noodstop kan het verschil tussen set banden uit klasse F of uit klasse A 30% bedragen. Bij een snelheid van 80 km/h levert dit een kortere remweg van 18 meter op.
3 Geluid

Voor iedere band wordt het geluid dat de banden maken gemeten. De mate van geluid wordt weergegeven door middel van golven.

3 golven = boven toekomstige EU norm
2 golven = voldoet aan toekomstige EU norm
1 golf = het geluid ligt ten minste 3 dB onder toekomstige norm

Het verschil tussen één en twee golven bedraagt 3dB, wat neerkomt op een halvering van het rolgeluid.


HHulpvragen bij Banden eis nr. 1

Is de informatie omtrent de drie categorieën van de labeling richting de klant conform de richtlijn? Zodat u zich hiermee kan profileren.

Zijn de medewerkers op de hoogte van de labeling en de betekenis van de labeling?

Is de labeling ook vermeld op de factuur en de technische informatie?

Worden er geen banden met een G-prestatie voor rolweerstand en een F prestatie voor grip op nat wegdek aangeboden? Zo ja: heeft u de inkoop hiervan stop gezet? En is uw voorraad binnen 18 maanden uit te leveren?

Is bovenstaande controleerbaar voor de auditeur?Banden eis nr. 2
Gebruikte autobanden


Bandenspecialist

Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%
In deze eis zijn ontdoeners bedoeld onder deze categorie, verplicht om alle bandenstromen te registeren. Wij sluiten ons hierbij aan bij de regeling “Melden van bedrijfsafvalstoffen”. Hierin kunnen retailers evenveel gebruikte banden kosteloos laten inzamelen als dat zij nieuw verkopen. De inzameling vindt plaats volgens het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw.
Aan de hand van uw administratie, zoals de inkoop- en verkoopadministratie, de registratie van het aantal ingenomen banden en de archivering van ondertekende begeleidingsbonnen, dient een ontdoener aan te kunnen tonen dat het aantal nieuw ingekochte banden in balans is met het aantal ingenomen gebruikte banden. Als ontdoener voldoet u aan uw registratieverplichting uit het Besluit als uw oud-voor-nieuw-balans in evenwicht is.
De verplichting om de inname van gebruikte banden te registreren kunt u teruglezen in de Regeling Melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’.
Inzamelingsbedrijven van gebruikte banden zijn vanuit deze wetgeving verplicht standaard begeleidingsformulieren bij inzameling van afvalstoffen in te vullen en een exemplaar bij hun klanten achter te laten.
De inzamelingsbedrijven dragen zorg voor correcte inzameling en recycling. Er vindt standaard een splitsing plaats op banden met nog voldoende profiel (2de handsmarkt) , banden voor vernieuwing en afgedankte banden. Omdat deze duurzame procedure bij de inzamelingspunten goed is geregeld en er een standaard aanlevering plaatsvindt via de regeling Melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, is er geen recycling verplichting meer bij de verkooppunten.
HHulpvragen bij Banden eis nr. 2

Worden gebruikte banden op een juiste manier (voor recycling) afgevoerd?

Is er een proces van afvoer en is dit conform de regelgeving vastgelegd?

Worden gebruikte banden kosteloos ingenomen volgens de principe 1xoud – 1x nieuw?

Is uw administratie van ingekochte banden in balans met het aantal ingenomen gebruikte banden?

Is bovenstaande controleerbaar voor de auditeur?


Banden eis nr. 3
AdviseringBandenspecialist


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina