Deelnemersreglement incl. Pakket van Eisen Duurzaam Repareren Versiebeheer: Duurzaam Repareren Datum: Certificeringsjaar 2015 Auteur: Angelica Gravendijk in opdracht van het College van Deskundigen Status: 0 AlgemeenDovnload 1.09 Mb.
Pagina5/14
Datum27.09.2016
Grootte1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: nvt

Norm: nvt

Norm: eis 2% van de totale vervanging

Norm: eis 2% van de totale vervanging

Het gebruik van een gedemonteerd/gereviseerd origineel onderdeel is een milieuvriendelijk alternatief. Product hergebruik is immers groener dan materiaal hergebruik. Duurzaam Repareren stelt een norm van de eis op een voorzichtige 2%. Dat komt omdat nog niet alle randvoorwaarden voor een professioneel en efficiënt gebruik van gedemonteerde onderdelen ingericht zijn. Te denken valt aan bestelsystemen, leveringsvoorwaarden en garantiebepalingen. Hier wordt door Duurzaam Repareren aan gewerkt. Met die ontwikkeling zal geleidelijk de norm van nu 2% ook verhoogd worden. Het besluit daarvan ligt in handen van het College van Deskundigen.

Om nu een start te kunnen maken stelt Duurzaam Repareren een aantal voorwaarden. Dit staat garant voor origineel gebruikte onderdelen van hoogwaardige kwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijkheid.

Onder de onderdelen wordt verstaan:
 • Gebruikte onderdelen (hergebruik), zowel cosmetische als technische delen;

 • Ruildelen (deelrevisie);

 • Gereviseerde onderdelen.

Er gelden voorwaarden voor de uniformiteit in kwaliteit, zodat men altijd weet “wat” men geleverd krijgt. Daarnaast gelden er voorwaarden t.b.v. de leveringsvoorwaarden en garanties. De informatieverstrekking richting de klant moet hierop geënt zijn.

Duurzaam Repareren erkent hierbij de norm Kwaliteit Zorg Demontage (KZD) module *** (KZD ***) uitgegeven door stichting KZD. Demontagebedrijven die aan dit niveau voldoen, geven niet alleen de zekerheid over de herkomst van een origineel gedemonteerd onderdeel, maar kunnen ook de kwaliteit van het origineel gedemonteerd onderdeel aangeven middels de zgn. classificatie.

Bovendien eist deze module een verregaandere mate van procesbeheersing binnen het bedrijf. Demontage bedrijven uit de module zijn aantoonbaar geschikte toeleveranciers voor marktpartijen.

Gedemonteerde onderdelen die binnen het regime van Duurzaam Repareren worden gebruikt, mogen alleen bij door de stichting KZD gecertificeerde bedrijven in module *** worden afgenomen. De betreffende demontage bedrijven worden op de website van Duurzaam Repareren bekend gemaakt.

Daarnaast mag het origineel gedemonteerde onderdeel niet ouder zijn dan het voertuig waar het voor bestemd is, mits nadrukkelijk akkoord gegeven door de opdrachtgever.

Onder gedemonteerde onderdelen valt tevens de opslag van gedemonteerde onderdelen die later in tijd of later in het onderhoud- en/of herstelproces weer gebruikt moeten worden. Deze gedemonteerde onderdelen dienen zo veel mogelijk bij het filiaal opgeslagen te worden. Dit om te voorkomen dat er een onnodig en milieubelastend logistiek proces opgang komt.

Bij certificering beoordeelt de auditeur de norm van 2% aan de hand van de gegevens in het bestelsysteem c.q. het Milieumanagementsysteem en de gegevens die voorhanden zijn bij de Duurzaam Repareren en stichting KZD m.b.t. erkende demontagebedrijven module ***.Hulpvragen bij onderhoud en reparatie 3500+ eis nr. 1

Wordt er in minimaal 2% van de voorkomende gevallen gebruik gemaakt van demontage en gereviseerde onderdelen?

Zijn de demontage onderdelen afkomstig van KZD *** aangemerkte bedrijven?

Wordt de klant adequaat gewezen op de mogelijkheid van gebruik van gedemonteerde onderdelen?

Wordt de klant de voordelen uitgelegd van gebruik van gedemonteerde onderdelen?

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?Onderhoud & Reparatie 3500+ eis nr. 2

RetroFit
Garagebedrijf
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: nvt

Norm: nvt

Norm: nvt

Norm: 100%


In aanvulling op het hergebruik van onderdelen (eis 1) wordt voor het onderhoud en reparatie aan voertuigen boven de 3500kg speciaal aandacht besteed aan het hergebruik van functionele elementen, retro-fit genoemd.

Hierbij moet aan functionele elementen worden gedacht zoals:


 • Laadkleppen;

 • Kiepers;

 • Koelinstallaties of delen daarvan (compressor e.d.);

 • Kraan- en takelinstallaties.

Het bedrijf dient retro-fit toe te passen en in ieder geval in zijn propositie mee te nemen.Hulpvragen bij onderhoud en reparatie 3500+ eis nr. 2

Worden en Retrofit oplossingen aangeboden aan de klant?

Is er een eigen opslag van elementen die geschikt zijn voor Retrofit?

Zijn er externe leveranciers voor Retrofit elementen?

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?


Onderhoud & Reparatie

3500+ eis nr. 3Werkzaamheden aan mobiele koelinstallatiesGaragebedrijf
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: nvt

Norm: nvt

Norm: 100%

Norm: 100%
Bij de werkzaamheden aan mobiele koelinstallaties wordt er gewerkt met gassen die slecht voor milieu en mens zijn. De zogenaamde F-gassen. Werkzaamheden moeten strikt uitgevoerd worden onder de relevante regelgeving, EG 842/2006 (Besluit gefluoreerde broeikasgassen Wms 2007).

De etikettering dient op adequate wijze te zijn georganiseerd, conform EG 1494/2007.

De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dienen beschikbaar te zijn en te worden gebruikt door de medewerkers.

Een juiste koudemiddelenregistratie te bezitten. In deze registratie wordt bijgehouden de hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen die wordt gevuld of bijgevuld in koelinstallaties en de teruggewonnen hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen uit koelinstallaties evenals de bestemming hiervan.

Diploma’s en opleidingen

Als de inhoud aan HFK's of HCFK's beneden de 3 kg blijft geldt: • geen plicht tot het hebben van een bedrijfscertificaat voor het installeren of onderhouden van deze containers;

 • slechts de plicht tot het hebben van een diploma (Cat 1, 2 of 3) voor het terugwinnen van het koudemiddel bij onderhoud aan of ontmanteling van de installatie.

Als de inhoud 3 kg of meer bedraagt, wordt de container als een grote mobiele

koelinstallatie beschouwd en geldt voor certificering en diplomering:


 • voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden is een bedrijfscertificaat verplicht;

 • personeel dat aan de installatie mag werken moet over een diploma koelinstallaties categorie I beschikken.

Hulpvragen bij onderhoud en reparatie 3500+ eis nr. 3

Zijn de werkzaamheden op juiste wijze ingericht (compliancy)?

Zijn de juiste PBM beschikbaar en worden ze gebruikt?

Beschikt u over de juiste certificaten en gediplomeerde medewerker(s)?

Is er een goede koudemiddelen registratie?

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?


Onderhoud & Reparatie

3500+ eis nr. 4Bandenmanagement
Garagebedrijf
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: nvt

Norm: nvt

Norm: nvt

Norm: 100%


Wanneer het garagebedrijf ook banden levert, dan dient men de beschikking te hebben over een samenstel van diensten die tot duurzaamheid leiden voor het bedrijf en haar klant.


Herprofilering.

Het bedrijf dient over de apparatuur en de kennis te beschikken om banden te her profileren. Wanneer mogelijk dient dit ook te worden toegepast. Uiteraard zijn veiligheid en inzetbaarheid van het voertuig leidend bij de keuze.


Loopvlakvernieuwing

Loopvlakvernieuwde banden hebben voor vrachtwagens en bussen de voorkeur, omdat het karkas van de oorspronkelijke band kan worden hergebruikt. Zo wordt het materiaalgebruik beperkt. Deze banden doen tegenwoordig kwalitatief niet meer onder voor nieuwe banden. Karkassen die voor vernieuwing gebruikt worden, moeten door een ISO-gecertificeerde bandenvernieuwer op mogelijkheden tot hergebruik worden beoordeeld. Voor de productie van een vernieuwde band is tot 75% minder energie en grondstoffen nodig zijn dan voor een nieuwe band. Daarnaast neemt het storten van oude banden af. De helft van alle gemonteerde banden in Europa is voorzien van een nieuw loopvlak. Ook leidt het gebruik van loopvlakvernieuwde banden tot een verlaging van onderhoudskosten, waardoor er een verlaging van de kilometerkostprijs ontstaat.


Vervanging

Het garagebedrijf dient de klant op juiste wijze te adviseren. Ten aanzien van de rolweerstand, grip en geluidsproductie. In tegenstelling tot voertuigen tot 3.500kg hoeven de banden niet gestickerd te worden (EG/1222/2009 ), maar de informatie dient wel voorhanden te zijn en in het advies aan e klant te worden meegenomen.

HHulpvragen bij onderhoud & reparatie 3500+ eis nr. 4

Wordt herprofilering toegepast?

Wordt loopvlak vernieuwing toegepast?

Wordt de klant op juiste wijze geadviseerd bij vervanging en is hiervoor de juiste informatie voorhanden?

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?


Onderhoud &

reparatie 3500+ eis nr. 5Controle op uitstoot


Garagebedrijf
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: nvt

Norm: nvt

Norm: 100%

Norm: 100%


Door het gebruik, (nalatig) onderhoud of een defect kan een voertuig een onnodig hoge uitstoot van milieu- en gezondheid belastende gassen bezitten. Dit is niet alleen slecht voor het milieu maar leidt ook tot een hoger brandstofverbruik en slijtage van de motor.


U dient bij elk regulier onderhoud (niet bij elke doorgang) een controle op de uitstoot te voltooien. De uitkomst moet met de klant en onderbouwt met een advies met de klant besproken worden.
Het bedrijf dient over gekwalificeerd personeel en relevante apparatuur te beschikken om deze controle uit te voeren. Bedrijven die een APK erkenning hebben, beschikken hier over.
Wanneer het bedrijf hiervoor niet geëquipeerd is, dan dient zij de klant te kunnen verwijzen.
Benzinemotoren

Met behulp van een viergastester wordt gecontroleerd of de uitstoot van de uitlaatgassen de wettelijke percentages niet overschrijdt en de fabrieksvoorschriften. Bij afwijkingen is het mogelijk dat de katalysator defect is, die de meeste schadelijke stoffen omzet.


Dieselmotoren

Bij dieselmotoren dient via de OBD (On-Board Diagnostics) het voertuig te worden gecontroleerd op foutmeldingen m.b.t. de uitstoot.

Hulpvragen bij onderhoud en reparatie eis nr. 5

Beschikt u over gekwalificeerd personeel om de testen uit te kunnen voeren?

Beschikt u over apparatuur om de testen uit te kunnen voeren?

Zo niet, wordt de klant bij vermoeden doorverwezen? (denk aan uw intentieverklaring zie generieke eis nr. 6)

Is uw opdracht/werkorderbon aangepast op deze periodieke controle?

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?

AANVULLENDE SPECIFIEKE EISEN M.B.T. SCHADEHERSTEL < 3500KG

Onlosmakelijk onderdeel van het Pakket van Eisen

Deze specifieke eisen zijn aanvullend op de generieke eisen en gelden voor bedrijven die (o.a.) schadeherstellen.


Zie in het Pakket van Eisen hoofdstuk 4.3 Resultaten tijdens fysieke controle - voor meer informatie.
Wanneer u geen schadeherstelt kunt u deze eisen overslaan.Schadeherstel

eis nr. 1Demontage onderdelenSchadeherstelbedrijf
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: nvt

Norm: nvt

Norm: eis 2% van de totale vervanging

Norm: eis 2% van de totale vervanging
In Nederland rijden ruim zeven miljoen personen auto’s. Om het voertuigpark mobiel te houden wordt er op professionele wijze aan deze voertuigen onderhoud en reparatie geleverd. Naast het produceren van de auto’s levert dit een extra milieubelasting op voor het produceren van reservedelen voor onderhoud, reparatie en schadeherstel. Hier staat tegenover er een latent aanbod is van origineel gebruikte onderdelen en eventueel origineel gereviseerde onderdelen die in een belangrijk deel van de vraag kan voorzien. Zonder dat er een additionele belasting op het milieu wordt gegenereerd.

Het gebruik van een gedemonteerd/gereviseerd origineel onderdeel is een milieuvriendelijk alternatief. Product hergebruik is immers groener dan materiaal hergebruik. Duurzaam Repareren stelt een norm van de eis op een voorzichtige 2%. Dat komt omdat nog niet alle randvoorwaarden voor een professioneel en efficiënt gebruik van gedemonteerde onderdelen ingericht zijn. Te denken valt aan bestelsystemen, leveringsvoorwaarden en garantiebepalingen. Hier wordt door Duurzaam Repareren aan gewerkt. Met die ontwikkeling zal geleidelijk de norm van nu 2% ook verhoogd worden. Het bestluit daarvan ligt in handen van het College van Deskundigen.

Om nu een start te kunnen maken stelt Duurzaam Repareren een aantal voorwaarden. Dit staat garant voor origineel gebruikte onderdelen van hoogwaardige kwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijkheid.

Onder de onderdelen wordt verstaan:

 • Gebruikte onderdelen (hergebruik), zowel cosmetische als technische delen;

 • Ruildelen (deelrevisie);

 • Gereviseerde onderdelen.

Er gelden voorwaarden voor de uniformiteit in kwaliteit, zodat men altijd weet “wat” men geleverd krijgt. Daarnaast gelden er voorwaarden t.b.v. de leveringsvoorwaarden en garanties. De informatieverstrekking richting de klant moet hierop geënt zijn.

Duurzaam Repareren erkent hierbij de norm Kwaliteit Zorg Demontage (KZD) module *** (KZD ***) uitgegeven door stichting KZD. Demontagebedrijven die aan dit niveau voldoen, geven niet alleen de zekerheid over de herkomst van een origineel gedemonteerd onderdeel, maar kunnen ook de kwaliteit van het origineel gedemonteerd onderdeel aangeven middels de zgn. classificatie.

Gedemonteerde onderdelen die binnen het regime van Duurzaam Repareren worden gebruikt, mogen alleen bij door de stichting KZD gecertificeerde bedrijven in module *** worden afgenomen. De betreffende demontage bedrijven worden op de website van Duurzaam Repareren bekend gemaakt.

Daarnaast mag het origineel gedemonteerde onderdeel niet ouder zijn dan het voertuig waar het voor bestemd is, mits nadrukkelijk akkoord gegeven door de opdrachtgever.

Onder gedemonteerde onderdelen valt tevens de opslag van gedemonteerde onderdelen die later in tijd of later in het onderhoud- en/of herstelproces weer gebruikt moeten worden. Deze gedemonteerde onderdelen dienen zo veel mogelijk bij het filiaal opgeslagen te worden. Dit om te voorkomen dat er een onnodig en milieubelastend logistiek proces opgang komt.

Bij certificering beoordeelt de auditeur de norm van 2% aan de hand van de gegevens in het bestelsysteem c.q. het Milieumanagementsysteem en de gegevens die voorhanden zijn bij de Duurzaam Repareren en stichting KZD m.b.t. erkende demontagebedrijven module ***.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina