Deelnemersreglement incl. Pakket van Eisen Duurzaam Repareren Versiebeheer: Duurzaam Repareren Datum: Certificeringsjaar 2015 Auteur: Angelica Gravendijk in opdracht van het College van Deskundigen Status: 0 AlgemeenDovnload 1.09 Mb.
Pagina8/14
Datum27.09.2016
Grootte1.09 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Algemene opmerking: deze waardes zijn met uitzondering van Tolueen en Trichloorbenzeen. Deze stoffen of preparaten van deze stoffen mogen miv 20 juni 2006 niet meer verwerkt worden.
(*) g/l gebruiksklaar product. Met uitzondering van categorie a) moet het watergehalte van het gebruiksklare product buiten beschouwing worden gelaten.
(**) Voor plamuur/stopmiddel (B) geldt dat deze styreen/ethenylbenzeen arm dient te zijn.
(***) Duurzaam Repareren stimuleert vooruitlopend op de Europese Milieu Wetgeving

het gebruik van lood- en chromaatvrije topcoats. U wordt

Verzocht deze in uw assortiment op te nemen. Dit is nog geen afkeurpunt maar

wordt t.z.t. wel verwacht.


(****) Bij het gebruik van verven en lakken bij deze voertuigen geven wij er i.h.k.v. de

duurzaamheid de voorkeur aan dat er High Solid of Ultra High Solid producten

gebruikt worden. Dit is nog geen afkeurpunt maar wordt t.z.t. wel

verwacht.


Droogtijd van de bewerking
Bij conventioneel drogen moet alle lucht die door de cabine stroomt van 20 °C naar 60 °C gebracht worden, of nu één onderdeel, een deelreparatie of een complete auto gedroogd wordt. Het drogen van spuitwerk in het schadeherstelproces kost daardoor veel tijd en energie. In deze eis ligt een ambitie om de droogtijden tot een minimum te beperken. Dit kan met IR of UV technologie of met luchtversnellingssystemen. Gezien de marktwerking geven wij geen mening over welke methode er gebruikt moet worden maar worden er slechts maximale droogtijden gegeven voor gestookte (60 °C ) drogingen.


Productcategorie

Coatings

Gemiddelde droogtijd

A

Voorbehandeling en reiniging

Voorbehandeling

nvtOppervlaktereinigers

nvt

B

Plamuur/stopmiddel

Alle types (**)

nvt

C

Primers

Surfaces (UV) /Fillers

< 20 minutenWashprimers

nvt

D

Aflakken

Alle types

< 40 minuten

E

Speciale lakken

Alle types

< 55 minutenHulpvragen bij Schadeherstel 3500+ eis nr. 3.1

Kunt u een verklaring overleggen van uw paintleverancier dat uw producten voldoen aan de gestelde eisen? (*)

Welke paintleverancier gebruikt u? (*)

Voldoen de producten bedoelt onder deze eis aan de VOS waardes?

Zijn uw producten bedoelt onder deze eis ontzien van Tolueen en Trichloorbenzeen?

Is uw plamuur/stopmiddel (B) styreen/ethenylbenzeen arm?

Is uw documentatie in orde bij gebruik van niet watergedragen lakken?

Valt uw gemiddelde droogtijd binnen de gestelde eisen?

Worden de juiste PBM gebruikt?

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?

(*) Wanneer uw paintleverancier door Duurzaam Repareren centraal is erkend, hoeft u geen verklaring meer aan te leveren.

3.2 wanneer uw activiteiten niet onder de Europese richtlijn

(richtlijn nr. 2004/42/EG) vallen
3.2a Oplosmiddelen boekhouding

Het bedrijf dient over een goede oplosmiddelen boekhouding te beschikken. Hiermee kan men aantonen of de betreffende activiteit een oplosmiddelenverbruik heeft dat hoger is dan de drempelwaarde (zie schema).

Een oplosmiddelenboekhouding vormt een registratie van de belangrijkste ingaande en uitgaande stromen van oplosmiddelen in een bedrijf. Een bedrijf kan met behulp van de oplosmiddelenboekhouding aantonen dat men aan de eisen voor oplosmiddeleninstallaties voldoet.

Maar de boekhouding biedt ook meer inzicht in de oplosmiddelstromen binnen en buiten het bedrijf, en daarmee in de besparingsmogelijkheden. Bij een volledig sluitende oplosmiddelenboekhouding zijn de ingaande en uitgaande stromen in een bedrijf aan elkaar gelijk. Hoewel het in de praktijk meestal niet mogelijk is alle stromen volledig in kaart te brengen.

De oplosmiddelenboekhouding omvat een periode van 12 maanden. De boekhouding mag betrekking hebben op een andere periode van een jaar dan een kalenderjaar. De boekhouding moet jaarlijks worden opgesteld. De oplosmiddelenboekhouding moet steeds zijn voltooid binnen drie maanden na het jaar waarop zij betrekking heeft. Bij bedrijven die wettelijk verplicht zijn een milieujaarverslag op te stellen is het handig de oplosmiddelenboekhouding betrekking te laten hebben op een kalenderjaar.


3.2b Reductie/ grenswaarde

Het bedrijf dient aan te kunnen tonen dat er een reductieprogramma wordt gevolgd dan wel aan de grenswaarden wordt voldaan, in geval van overschrijding van de quota (zie schema).

Hierbij bestaat en i.h.k.v. de certificering een voorkeur voor het gebruik van producten met een lage emissiewaarde.

Let op:

Ook bij deze categorie geldt dat er uitsluitend met lood- en chromaatvrije lakken gewerkt mag worden, vooruitlopend op de Europese wetgeving.

Tevens heeft het de voorkeur dat er met High Solid of Ultra High Solid verven gewerkt wordt (nog geen afkeurpunt).
Hulpvragen bij Schadeherstel 3500+ eis nr. 3.2

Heeft u een adequate oplosmiddelenboekhouding?

Volgt u een reductieprogramma/ grenswaarden indien van toepassing?

Zijn de producten lood- en chromaatvrij?

Gebruikt u HS of UHS producten? (nog geen afkeur)

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?

AANVULLENDE SPECIFIEKE EISEN M.B.T. GLASHERSTEL EN -VERVANGING (VOORLOPIG GEEN SPECIFICATIES VOOR 3.500+)


Deze specifieke eisen zijn aanvullend op de generieke eisen en gelden voor bedrijven die (o.a.) glasherstel en – vervanging uitvoeren.


Zie in het Pakket van Eisen hoofdstuk 4.3 Resultaten tijdens fysieke controle - voor meer informatie.
Wanneer u geen glasherstel uitvoert kunt u deze eisen overslaan.

Glashersteleis nr. 1Reparatie versus vervangen


Autoruitspecialist
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Richtlijn: 50% van het aanbod

Richtlijn: 50% van het aanbod

Richtlijn: 50% van het aanbod

Richtlijn: 50% van het aanbod
  1. Sterreparatie is een ingeburgerde en geaccepteerde vorm van reparatie. De reparatie is sneller uitgevoerd, is voor de klant/ verzekeraar kosten efficiënt maar is bovenal duurzamer. Er hoeft immers geen nieuwe ruit geproduceerd te worden en oude ruit afgevoerd. Vanuit deze filosofie wordt sterreparatie geprevaleerd boven ruit vervanging, mits dat alle veiligheidsvoorschriften (locatie en vorm van de ster) in acht genomen zijn.

  2. Tijdens de fysieke toetsing zal de auditeur controleren of de verdeling repareren– vervanging op 50/50 ligt. Wanneer in zijn mening de verdeling anders ligt wordt er om een onderbouwing gevraagd. Om de verdeling te kunnen toetsen wordt er een ordentelijke administratie geëist, waarbij de schade en de voorgestelde actie hierop, dient te worden afgetekend op de werkorderbon. Bij ruitschades die tot vervanging leiden dienen er foto’s te worden gemaakt waarbij de schade wordt onderbouwd met een liniaal. Deze foto’s dienen bij verzoek aan de opdrachtgever overlegd te worden en bij de werkorderbon gearchiveerd te worden.

  3. De intake dient afgestemd te worden met de klant. De auditeur kan in haar controle ad random werkbonnen controleren of er niet onnodig wordt vervangen.

  4. De harsen en pitfiler ten behoeve van ruit reparatie dienen te voldoen aan den volgende normeringen:
  • BSI gecertificeerd

  • CLP verordening

  • Reach verordening
  1. De leverancier is verplicht de gebruikers de MSDS veiligheid bladen beschikbaar te stellen.

  2. Bij iedere vervanging dient gedocumenteerd te worden de batchnummers van de gebruikte materialen, zodat achteraf controle kan plaatsvinden bij claims of terugroep acties.Hulpvragen bij glasreparatie eis nr. 1

Is uw (of kan uw) werkorderbon voorzien van een tekening waarop de schadelocatie en uit te voeren werkzaamheden genoteerd kan/kunnen worden?

Stemt u de werkzaamheden af met uw klant?

Worden er schade die leiden tot ruit vervanging foto’s gemaakt waarbij de schade is onderbouwd met een liniaal?

Worden de foto’s aan de werkorderbon gehecht en gearchiveerd ter beoordeling

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde richtlijn (zie tekst)?Glasherstel

eis nr. 2Siliconen verwijderaar


Autoruitspecialist
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%Bij de generieke eisen worden de specificaties weergegeven waaraan de middelen/producten die u gebruikt, dienen te voldoen. Hiervan dient u een verklaring te kunnen overleggen van uw leverancier.

Specifiek voor glasherstel zijn de siliconen verwijderaars. Siliconen verwijderaars dienen vrij te zijn van de stoffen zoals bij de generieke eisen vermeld. Hiernaast dienen ze echter minimaal te voldoen aan de directive 2004/42/. Ook hiervan dient u een verklaring van uw leverancier te kunnen overleggen aan de auditeur.

Het meest belangrijk bij het gebruik van welk merk urethane kit, is dat de fitter het systeem van de fabrikant dient te volgen.Hulpvragen bij glasreparatie eis nr. 2

Voldoet de door u gebruikte siliconenverwijderaar aan de specificaties?

Kunt u een verklaringen van uw leverancier(s) overleggen tijdens een fysieke controle?

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?Glasherstel

eis nr. 3Veiligheid


Autoruitspecialist
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

Glas is een essentieel onderdeel

Glas is een essentieel onderdeel van het voertuig. Bij de constructie van het voertuig worden toenemend lichtere metalen gebruikt en ook de oppervlakte van het glas neemt toe. De stijfheid van het chassis en de stevigheid van de kooiconstructie is steeds meer afhankelijk van het glas. Afhankelijk van het model varieert dit tussen de 35% tot wel 60%. Niet alleen vanwege als onderdeel van de kooiconstructie, maar ook als tegen wig voor de airbags. Het vervangen van ruiten is daarom ook in toenemende mate bepalend voor de veiligheid van het voertuig. Ook in het kader van duurzaamheid dienen er daarom eisen gesteld te worden.Glaskwaliteit

Het is uitsluitend toegestaan om ruiten te monteren die voldoen aan de wetgeving in het algemeen en de E/ ECE/324 normering in het bijzonder. Het is niet toegestaan ruiten te monteren van inferieure of onbekende kwaliteit. De specificaties ten aanzien van de dikte en sterkte van het glas dienen origineel gelijkwaardig te zijn (fabriekspecificaties).Lijmen

Moderne ruiten worden veelal gelijmd. De karakteristieken van de lijm bepalen de juistheid van de constructie. Het is van belang dat de lijmen worden aangewend zoals door de fabrikanten voorgeschreven. Tevens is het van belang dat de aanwending conform voorschriften plaatsvindt.Reparatie

Harsen die gebruikt worden voor de reparatie van ruiten (sterren), dienen kwalitatief de stevigheid van de ruit te borgen. Anderzijds dient de hars in het kader van Duurzaam Repareren niet onnodig milieuvervuilend en/ of schadelijk voor de gebruiker te zijn. De gebruikte middelen dienen hierop bij voorkeur positief beproefd te zijn volgens de

BS AU 251: 1994 voorschriften.

Hulpvragen bij glasreparatie eis nr. 3

Gebruik u glas dat gelijkwaardig is aan het origineel en is dit voorzien van een E-nummer?

Gebruikt u raamlijmen en kitten die worden voorgeschreven door de fabrikant?

Gebruikt u bij reparaties harsen die geen concessies doen aan de veiligheid?

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?


Glasherstel

eis nr. 4Allergenen


Autoruitspecialist
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

2-HEMA

UV-initiatoren zijn bijzonder agressieve bestandsdelen. Onderzoek toont aan dat één op de vijf mensen irritaties oplopen. Dit wordt metname veroorzaakt door 2-hydroxyethyl methacrylate, beter bekend als 2-HEMA. Het heeft de grootste voorkeur om producten te gebruiken die deze stoffen niet bevatten. Indien producten gebruikt worden die dit wel bevatten dan dienen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gebruikt. Conform voorschriften van de leverancier en REACH verordening.Activatoren

De 2-HEMA UV-iniatiatoren zijn niet zeer schadelijke allergenen, die vaak voorkomen in producten gebaseerd op UV-techniek.

De grote leveranciers (bijvoorbeeld SIKA, DOW en Teroson) leveren producten die niet gebaseerd zijn op UV, maar harden op basis van luchtvochtigheid en temperatuur. Deze zijn uiteraard aan te bevelen, aangezien 2-HEMA componenten ontbreken.
Hulpvragen bij glasreparatie eis nr. 4

Gebruik u kitten die vrij zijn van 2-HEMA UV-initiatoren?

Zo niet, zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig, bekend bij de medewerkers en worden ze structureel gebruikt?

Heeft u rekening gehouden met de aanbeveling m.b.t. het gebruik van Activatoren?

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?


Glasherstel

eis nr. 5Verpakking / emballage


Autoruitspecialist
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%Het is belangrijk dat de glasleverancier de verpakkingsmaterialen zoveel als mogelijk beperkt en dat deze voor zover mogelijk ecologisch verantwoord zijn.

Het heeft de voorkeur dat de leverancier een retourname regeling heeft van emballage

Vrijwel alle grote autoglas leveranciers voorzien in een retourname regeling van de emballage. Indien de leverancier geen retourregeling voor de emballage heeft, dan dient te worden aangetoond dat de verpakkingsmaterialen gescheiden worden verzameld en voor recycling worden aangeboden.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina