Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en SamenlevingDovnload 34.75 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte34.75 Kb.Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Welzijn en Samenleving

Koning Albert II-laan 35 bus 30

1030 Brussel

Tel. 02 553 33 30 - Fax 02 553 33 60welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be

Verslagdatum
13 mei 2008

aanwezig
Jan Boeykens, Nathalie De Bleeckere, Rudy De Cock, Lieve De Grande, Gerd De Keyser, Machteld De Smedt, Michel Dethée, Katrien Gielis, Herwig Hermans, Rudi Kennes, Marie-Laure Robberechts, Marianne Schapmans, Swa Schyvens, Henk Termote, Paul Vaernewyck, Sabine van de Gaer, Frank Van den Branden, Hervé Van der Aerschot, Gerda Van der Plas, Henk Van Hootegem, Ronald Van Paassen, Ann Verboven, Roel Vermeiren, Toon Walschap

afwezig met kennisgeving
Antoon Clarys, Linda De Boeck, Nele Haedens, Danny Trimbos, Els Van den Berghe, Ann Vanderhasselt, Frederic Vanhauwaert

afwezig
zonder kennisgeving
Séverine Baert, Bianca Buijs, Paul De Zeeuw, Wilfried Goossens, Peter Jolling, Jo Noppe, Frieda Schlusmans, Paul Schreurs, Jessy Van Dousselaere

voorzitter
Gerda Van der Plas

verslaggever
Frank Van den Branden

onderwerp
Horizontaal Permanent Armoede Overleg
1. Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd mits volgende opmerkingen:

 • p.3: “Het kabinet merkt op dat dit zo was afgesproken bij de start van de procedure van actualisatie” wordt vervangen door “Het kabinet merkt op dat dit zo de bedoeling was bij de start van de procedure van actualisatie”. De communicatie hierrond blijkt misgelopen te zijn.

 • p.4: “De Link merkt bij het grondrecht onderwijs op dat er een nieuw en uitgebreid systeem rond studiebeurzen komt” wordt vervangen door “(…) zou moeten komen”.

 • p.6: “het is een goed voorbeeld van beleidsdomeinoverschrijdende werking, maar tegelijkertijd ook moeilijk te vatten in de logica van de overheid (per beleidsdomein)” wordt aangevuld met “waardoor ook de financiering heel moeilijk ligt”.2. Toelichting project armoedebeleidsbarometer (OASeS)
Katrien De Boyser van OASeS (Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad) licht het onderzoeksproject “Naar een meer doelmatige armoedebestrijding” toe, aan de hand van een powerpointpresentatie (deze vindt u als bijlage).
De opdracht voor dit onderzoeksproject werd gegeven door de Afdeling Welzijn en Samenleving en ging van start onder de werknaam ‘armoedebeleidsbarometer’. Om de verwarring met (onder meer) de armoedebarometer van Decenniumdoelen 2017 te vermijden, werd de werknaam veranderd in ‘Naar een doelmatige armoedebestrijding’.
Tegen oktober moet het onderzoeksproject resulteren in een rapport rond alle grondrechten, dat als basis en input kan dienen voor het regeerakkoord.
Bij het voorstellen van beleidsmaatregelen wordt er steeds gefocust op het Vlaamse beleidsniveau. Het onderzoeksmateriaal dat verzameld wordt kan zich wel op federaal niveau situeren.
Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen dit project en de eigenlijke voorbereiding en opmaak van het volgende Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Het is niet OASeS die door dit project het VAP opstelt. Dit project is een antwoord op de vraag naar meer meetbaarheid van het armoedebestrijdingsbeleid, kan discussiestof aanleveren bij de latere opmaak van het Actieplan en kan concrete doelstellingen voorstellen. OASeS geeft steeds een aantal mogelijke operationele doelstellingen, zonder te stellen “dit moet het zijn”. Men laat zich hierbij onder andere inspireren door buitenlandse (goede) voorbeelden. Het rapport van OASeS zal dan ook als dusdanig niet gedragen zijn door de kabinetten en het PAO, wat wel het geval is bij het VAP. De aandacht voor ervaringskennis bij het verzamelen van informatie voor de omgevingsanalyse, mag dus ook niet gezien worden als de vroegere consultatieronde van de verenigingen ter voorbereiding van het VAP.
Er wordt gepleit voor een link met het Nationaal Actieplan en de indicatoren die daar gebruikt worden. Er zou ook aandacht moeten zijn voor de gedragenheid van de doelstellingen.
Het uitgangspunt van het onderzoeksproject is sociologisch. De leefwereld van mensen in armoede, het psychologisch perspectief wordt wel meegenomen indien deze insteken in onderzoek gevonden worden, net zoals eventuele andere insteken.
Er is tenslotte ook een link tussen dit project en de armoedebarometer van Decenniumdoelen 2017. Deze werd ook ontwikkeld door OASeS. Toch zijn er belangrijke verschillen. Er is een andere invalshoek: Decenniumdoelen wil vanuit het middenveld een signaal geven aan het beleid. Dit onderzoek vertrekt net vanuit de beleidskant. Het is bovendien de bedoeling om in dit onderzoek dieper te gaan dan in de armoedebarometer van Decenniumdoelen.

3. VAP Actualisatie 2008
De actualisatie 2008 van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding werd op 22 april besproken in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Herwig Hermans brengt hierover verslag uit.
In het algemeen was de reactie vrij positief, zeker ook naar leesbaarheid en duidelijkheid van de tekst. Er was de duidelijke nood om het Actieplan in plenaire te bespreken, zodat alle ministers en leden van alle commissies er mee geconfronteerd worden. Er moet nagegaan worden wanneer dit meest zinvol is, zodat dit geen puur symbolische bespreking wordt.
De aanpassing van het armoedebestrijdingsdecreet en bijhorend BVR, die momenteel voorligt, voorziet naast de jaarlijkse actualisering van het VAP ook in een evaluatie halfweg de legislatuur.
Verder waren er in de commissie enkele vragen over de opvolgbaarheid en wetenschappelijke onderbouw van het Actieplan. Het onderzoeksproject van OASeS wil hierop anticiperen. De vraag werd ook gesteld hoe verschillende doelgroepen aan bod komen in het VAP.

4. Tweejaarlijks Verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
Henk Van Hootegem en Henk Termote van het Steunpunt lichten het Tweejaarlijks Verslag van december 2007 inhoudelijk toe. Elk lid van het PAO heeft een exemplaar ontvangen per post.
Het Verslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de opvolging van het Verslag “Armoede Uitbannen” van 2005. Het tweede deel gaat dieper in op de werkzaamheden die vier overleggroepen verricht hebben:

 • het recht op onderwijs garanderen;

 • de dienstencheques als wijze van socioprofessionele inschakeling;

 • permanent wonen op toeristische terreinen;

 • garanderen van de effectieve toegang tot energie.

De belangrijkste aandachtspunten uit deel 2 worden per thema toegelicht.
Het Verslag zal nu besproken worden op een Interministeriële Conferentie Integratie, waarna het voorgelegd wordt aan de andere regeringen, parlementen en adviesorganen. Alle feedback is welkom.
Het kabinet is voorstander van een betere afstemming van de verschillende niveaus (Tweejaarlijks Verslag, Vlaams Actieplan, Nationaal Actieplan,…) en is vragende partij de samenwerkingsovereenkomst in die zin te actualiseren.
Nationaal Actieplan
Aansluitend bij de toelichting van het Tweejaarlijks Verslag, geeft Lieve De Grande meer uitleg bij het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting (NAPincl). Dit maakt deel uit van het Nationaal Strategisch Rapport inzake Sociale Bescherming en Sociale Insluiting, dat elke lidstaat aan de Europese Commissie moet bezorgen.

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw Nationaal Actieplan voor de periode 2008-2011. In de werkgroep “Acties” van het NAPincl werden drie prioriteiten weerhouden: toegang tot huisvesting, tewerkstelling en inschakeling en kinderarmoede. De Dienst Armoedebeleid van de POD Maatschappelijk Integratie stelde een synthesenota op met alle aanbevelingen m.b.t. de 3 voorgestelde sleuteluitdagingen en vroeg aan alle overheden deze te vervolledigen. Voor de input van de Vlaamse Overheid werd aan de betrokken aandachtsambtenaren gevraagd het ontwerp van de afdeling Welzijn en Samenleving na te lezen en aan te vullen.


Meer informatie over het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting is te vinden op de website van de POD Maatschappelijke Integratie: www.mi-is.be.

5. Goede voorbeelden
Premie voor energie-investeringen voor niet-belastingbetalers
Roel Vermeiren van het Vlaams Energieagentschap licht de premie voor energie-investeringen voor niet-belastingbetalers toe (u vindt de nota als bijlage).
De vraag wordt gesteld of je met deze maatregel wel iedereen bereikt. Is er een doorverwijzing naar organisaties die hen begeleiding kunnen geven? Roel Vermeiren stelt dat er gewerkt wordt aan de communicatie naar de doelgroepen onder andere via middenveldorganisaties.
Er wordt opgemerkt dat deze maatregel onmogelijk gebruikt kan worden door mensen in armoede: de voorschotten die zij zouden moeten betalen zijn onbetaalbaar. Bovendien kunnen zij hierdoor extra gekwetst worden: het is een maatregel bedoeld voor hen, maar in de realiteit is het onbereikbaar voor hen. Er zou minstens een systeem van prefinanciering moeten zijn. Bovendien is de aanvraagprocedure heel ingewikkeld. Daarnaast zijn mensen in armoede vaak huurder, dus hopelijk maken veel eigenaars gebruik van dergelijke premies, zodat de energiefactuur voor de huurders daalt.
Roel Vermeiren vermeldt nog dat het een aanvulling is voor een maatregel op federaal niveau en dat idealiter op dat niveau dus ook een oplossing zou moeten gevonden worden. Ook een eventuele directe korting bij aankoop zou een betere oplossing zijn voor het probleem van de prefinanciering.
Het Vlaams Energieagentschap onderzoekt momenteel ook nog twee andere acties gerelateerd aan armoedebestrijding:


 • Een actie met kortingbonnen van € 150 voor de aankoop van energiezuinige toestellen. Hierover wordt momenteel onderhandeld met de distributiesector. De vraag wordt ook hier gesteld of de doelgroep wel bereikt wordt: er is immers nog steeds een hoge eigen investering vereist.

 • In woningen die via sociale verhuurkantoren verhuurd worden, zouden energie-investeringen voor 100% worden gesubsidieerd indien de eigenaar zich engageert om nog minstens negen jaar aan het sociaal verhuurkantoor te verhuren. Het initiatief voor de investeringen zou dan ook uit kunnen gaan van de sociaal verhuurkantoren. Dit is momenteel nog maar een idee dat verder uitgewerkt wordt. Dit wordt positief ingeschat aangezien het een directe impact heeft op de huurders zonder dat deze een investering moeten doen.

Meer informatie hierover vindt u op http://www.energiesparen.be/2020/premie.php.


Automatische toekenning van de sociale vrijstellingen voor de waterzuiveringsbijdrage
Dit initiatief wordt kort toegelicht (u vindt meer informatie hierover als bijlage).
Het Vlaams Netwerk is voorstander van dit initiatief en van de automatische toekenning van rechten in het algemeen.
Aansluitend bij deze twee voorbeelden, roept de voorzitter op om ook andere voorbeelden of initiatieven die genomen worden in het kader van armoedebestrijding mee te delen.

6. Ontwikkelingen in het Verticaal PAO in 2008

Het Vlaams Netwerk deelt een overzicht uit dat u als bijlage bij dit verslag vindt.7. Planning PAO
Werkbezoek
Zoals per e-mail reeds gemeld, wordt er op 5 juni een werkbezoek georganiseerd in Antwerpen. We vonden 6 verenigingen of projecten bereid ons te ontvangen, toelichting te geven bij hun werking en de discussie aan te gaan. De inleiding van de dag zal gebeuren door Diane Moras van APGA en Ludo Horemans van samenlevingsopbouw Antwerpen.
Er zijn 27 deelnemers ingeschreven, waaronder 18 aandachtsambtenaren. Om zoveel mogelijk interactie mogelijk te maken, voorzien we voldoende tijd per project en verdelen we ons in groepjes van ca. 7 deelnemers.
Wie welk project bezoekt wordt later per e-mail toegestuurd, samen met de verdere praktische informatie.
Seminarie
In opvolging van de vorige vergadering kwam een werkgroepje samen om te brainstormen over de inhoud van een seminarie: welke verwachtingen leven er? Wat wil men aan bod zien komen? We kwamen tot volgend programma:


 • Op dag 1 wordt er een algemene duiding van de armoedeproblematiek gegeven. Het betreft:

- de binnen- en buitenkant van armoede;

- een aantal basisgegevens en cijfers over armoede;

- ervaringsdeskundigen;

- een beeld van de opbouw van de sector en de organisaties die er actief zijn.


Deze eerste dag wordt ingevuld door Bindkracht, het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en De Link, die ruime ervaring hebben met de thema’s die aan bod komen en met groepswerking.


 • Op dag 2 gaan we dieper in op de vraag hoe je als aandachtsambtenaar concreet omgaat met de armoedeproblematiek?

- wat is de rol van een aandachtsambtenaar?

- hoe kun je draagvlak creëren in je entiteit?

- hoe verloopt participatie van mensen in armoede? een verticaal armoedeoverleg?

- terugkerende thema’s waarmee aandachtsambtenaren worden geconfronteerd.


We willen het seminarie afsluiten met een aantal leerpunten o.a. voor de opmaak van het nieuwe Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en met input voor het regeerakkoord bij de nieuwe legislatuur.
Het programma van dag 2 wordt uitgewerkt door de afdeling Welzijn en Samenleving.
Het seminarie zal plaatsvinden van 6 tot 7 november 2008. De locatie ligt nog niet vast. Er zal rekening gehouden worden met het feit of de locatie samenwerkt met het Steunpunt Vakantieparticipatie.
Er zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden aan het seminarie, er wordt enkel een tijdsinvestering gevraagd. Er zal dan ook gewerkt worden met een systeem van voorinschrijvingen, zodat de geïnteresseerden reeds meer informatie hebben om aan hun leidinggevende voor te leggen. Hierover wordt binnenkort een email gestuurd.
Volgende vergaderingen
De volgende vergaderingen vinden plaats zoals afgesproken op 9 september en 18 november 2008, telkens om 14u.

8. Varia
Er zal een verslagboek gemaakt worden van het seminarie gekleurde armoede op 28 februari 2008. Dit wordt aan de leden van het PAO bezorgd.


Blz.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina