Deze bundel verhalen is ontstaan uit onvrede met de grammatica-aanpak van PallasDovnload 361.34 Kb.
Pagina4/8
Datum23.07.2016
Grootte361.34 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

L

oukianos - Dodengesprekken

Over Loukianos zal de docent je wat vertellen.Loukianos 1 Menippos wil niet betalen

Personen: Charon, Menippos en Hermes


ΧΑΡ. ᾿Απόδος, ὦ κατάρατε, τὰ πορθμεῖα.

ΜΕΝ. Βόα, εἰ τοῦτό σοι, ὦ Χάρων, ἥδιον.

ΧΑΡ. ᾿Απόδος, φημὶ, ἀνθ᾿ ὧν σε διεπόρθμευσα.

ΜΕΝ. Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος.

ΧΑΡ. ῎Εστι δέ τις ὀβολὸν μὴ ἔχων;

ΜΕΝ. Εἰ μὲν καὶ ἄλλος τις, οὐκ οἶδα· ἐγὼ δὲ οὐκ ἔχω.

ΧΑΡ. Καὶ μὴν ἄγξω σε, νὴ τὸν Πλούτωνα, ὦ μιαρὲ, ἐὰν μὴ ἀποδῷς.

ΜΕΝ. Κἀγὼ τῷ ξύλῳ σου πατάξας διασχίσω τὸ κρανίον.

ΧΑΡ. Μάτην οὖν πέπλευκας τοσοῦτον πλοῦν;

ΜΕΝ. ῾Ο ῾Ερμῆς ὑπὲρ ἐμοῦ σοι ἀποδότω, ὅς με παρέδωκέ σοι.

ΕΡ. Νὴ Δί᾿, ὀναίμην γε, εἰ μέλλω καὶ ὑπερεκτίνειν τῶν νεκρῶν.

ΧΑΡ. Οὐκ ἀποστήσομαί σου.

ΜΕΝ. Τούτου γε ἕνεκα νεωλκήσας τὸ πορθμεῖον παράμενε·

πλὴν ἀλλ᾿ ὅ γε μὴ ἔχω πῶς ἂν λάβοις;

ΧΑΡ. Σὺ δ᾿ οὐκ ᾔδεις ὡς κομίζειν δέον;

ΜΕΝ. ῎Ηιδειν μὲν, οὐκ εἶχον δέ. Τί οὖν; ἐχρῆν διὰ τοῦτο μὴ ἀποθανεῖν;

ΧΑΡ. Μόνος οὖν αὐχήσεις προῖκα πεπλευκέναι;

ΜΕΝ. Οὐ προῖκα, ὦ βέλτιστε· καὶ γὰρ ἤντλησα, καὶ τῆς κώπης

συνεπελαβόμην, καὶ οὐκ ἔκλαιον μόνος τῶν ἄλλων ἐπιβατῶν.

ΧΑΡ. Οὐδὲν ταῦτα πρὸς πορθμέα· τὸν ὀβολὸν ἀποδοῦναι σε δεῖ· οὐ γὰρ

θέμις ἄλλως γενέσθαι.

ΜΕΝ. Οὐκοῦν ἀπάγαγέ με αὖθις ἐς τὸν βίον.

ΧΑΡ. Χάριέν γε λέγεις· ἵνα καὶ πληγὰς ἐπὶ τούτῳ παρὰ τοῦ Αἰακοῦ προσλάβω.

ΜΕΝ. Μὴ ἐνόχλει οὖν.

ΧΑΡ. Δεῖξον τί ἐν τῇ πήρᾳ ἔχεις.

ΜΕΝ. Θέρμους, εἰ θέλεις, καὶ τῆς ῾Εκάτης τὸ δεῖπνον.

ΧΑΡ. Πόθεν τοῦτον ἡμῖν, ὦ ῾Ερμῆ, τὸν κύνα ἤγαγες; Οἷα δὲ καὶ ἐλάλει

παρὰ τὸν πλοῦν, τῶν ἐπιβατῶν ἁπάντων καταγελῶν καὶ ἐπισκώπτων,

καὶ μόνος ᾄδων, οἰμωζόντων ἐκείνων.

ΕΡ. ᾿Αγνοεῖς, ὦ Χάρων, ὅντινα ἄνδρα διεπόρθμευσας· ἐλεύθερον ἀκριβῶς;

Οὗτός ἐστιν ὁ Μένιππος.

ΧΑΡ. Καὶ μὴν ἂν σε λάβω ποτέ ....

ΜΕΝ. ῍Αν λάβῃς, ὦ βέλτιστε· δὶς δὲ οὐκ ἂν λάβοις.


ἀποδίδωμι betalen

κατάρατος vervloekt

τὰ πορθμεῖα veergeld

βοάω schreeuwen

ἡδύς lekker, leuk

διαπορθμεύω overzetten

ὁ ὀβολός obool: muntje dat de

doden in hun graf

meekregen als

veergeld


οἶδα ik weet

ἄγχω wurgen

μιαρός schoft, schurk

τὸ ξύλον stuk hout

πατάσσω slaan

διασχίζω splijten

τὸ κρανίον schedel

μάτην voor niks, gratis

πέπλευκας perf. van πλέω

ἀποδότω hij moet .....

Δί᾿ = Δία acc. van Ζεύς

ὀνίναμαι voordeel hebben

van iets

hier: een verwensing

ὑπερεκτίνω ook nog betalen

ἀφίσταμαι laten gaan

νεωλκέω een schip aan land

trekken


παραμένω wachten

ᾔδειν, ᾔδεις ik/jij wist (οἶδα )

δέον verplicht

αὐχέω opscheppen

προῖκα gratis

ἀντλέω hozen

ἡ κώπη roeiriem

συνεπιλαμβάνω mee pakken

ὁ ἐπιβάτης passagier

οὐδὲν ταῦτα πρὸς dat heeft niets te maken

met

θέμις (ἐστι) het is toegestaanἐς = εἰς

χαρίεις geestig

ἡ πληγή klap

Αἰακός een van de rechters in

de onderwereld

ἐνοχλέω storen, moeilijk doen

ἡ πήρα ransel

ὁ θέρμος lupine, wolfsboon:

voedsel van de armen

τῆς ῾Ε. τὸ δεῖπνον: de maaltijd van Hekate:

rijken offerden eenmaal

per maand op kruispunten

aan Hekate; de gaven

bleven achter voor de

armen

ὁ κύων hond: het gaat hier om deCynici: een filosofische

richting die aardse

bezittingen afwees

λαλέω kletsen

ἐπισκώπτω spotten

ᾄδω zingen

οἰμώζω jammeren

ἀγνοέω niet weten

διαπορθμεύω overzetten

ἀκριβῶς je reinste ...

ἐλεύθερος vrijbuiter

καὶ μήν pas op

δίς voor een tweede keer

Leren
ὅστις: Betrekkelijk voornaamwoord met ongeveer dezelfde betekenis als ὅς.

ὅστις is iets algemener: wie/die ook maarCrasis


Twee woorden – het eerste met een slotklinker en het tweede met een beginklinker – trekken samen. Daarbij blijft de spiritus staan.

κἀγώ = καὶ ἐγώ

ταὐτό = τὸ αὐτό

κἄν = καὶ ἄνAoristus passief

Naast de aoristus actief en medium bestaat er een aoristus passief: ἐλύθην

Vertaling: ik werd / ben / was losgemaakt

Kenletter is in het algemeen de -θ-, maar soms ontbreekt die.


De rijtjes zien er zo uit:
ἐλύθην coniunctivus λύθω, -ῃς ἐφάνην overige vormen: zie bij

ἐλύθης optativus: λυθείην, λυθείης ἐφάνης ἐλύθην

ἐλύθη imperativus λύθητι, λύθητε ἐφάνη

ἐλύθημεν infinitivus: λυθῆναι ἐφάνημεν

ἐλύθητε ἐφάνητε

ἐλύθησαν participium: λυθείς, λυθέντος ἐφάνησαν


ἐφάνην is de aoristus van het mediale φαίνομαι – verschijnen:

De aor. passief is dus dé aoristus.


Andere voorbeelden:

βούλομαι ἐβουλήθην ik wilde

χαίρω ἐχάρην ik was blij

διαφθείρομαι διεφθάρην ik kwam om

φαίνομαι ἐφάνην ik verscheen

φοβέομαι ἐφοβήθην ik was bang


Belangrijke onregelmatige aoristi passief:

ὁράω ὤφθην ik werd gezien

βάλλω ἐβλήθην ik werd gegooid

λαμβάνω ἐλήφθην ik werd genomen

φέρω ἠνέχθην ik werd gedragen

καλέω ἐκλήθην ik werd geroepen

αἱρέω ᾑρέθην ik werd genomen

Oefening

1 κληθῆναι

2 διαφθαρείς

3 φανῆτι

4 αἱρέθω

5 λυθέντες

6 ἐνέχθημεν

7 ἐφοβήθημεν

8 φανεῖσα

9 χαρείς

10 βουληθῆναι

11 ἀγγελθέντα

12 ἀχθῆναι1 ῞Οτι ταῦτα ἐπράξατε, ὑπὸ πάντων ἐθαυμάσθητε.

2 ᾿Επέμψαμεν τοὺς ἱππέας εὖ παρασκευασθέντας εἰς μάχην.
ὁ ἱππεύς – ruiter παρασκευάζω – voorbereiden

3 ῾Ο Θεμιστοκλῆς τιμηθεὶς ὑπὸ τῶν ᾿Αθηναίων ὕστερον ἐξεβλήθη.


ἐκβάλλω – verbannen

4 Κρύπτου σεαυτὸν, μὴ ὑπὸ τῶν πολεμίων εὑρεθῇς.

5 ῾Ημέρας γενομένης ὡρμήθησαν οἱ στρατιῶται.
ὁρμάομαι – opbreken, vertrekken1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina