Dienst Opening van het programmaDovnload 26.08 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte26.08 Kb.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 22, 1250 AA Laren, info@hourofpower.nl.
Title

:

HOUR OF POWER

Story

:

125931B1

Episode

:

1924-EVE

Air

:

25-12-06

Vertaling

:

Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV


dienst

Opening van het programma


Vandaag live vanuit de Crystal Cathedral in Garden Grove, Californië welkom bij onze kerstviering met dominee Robert Schuller en Robert Anthony Schuller. Met als gasten begenadigd pianist Roger Williams zangeres Bridgette Bentley, christenartiest Ken Medema, Carol Aspling en het jeugdkoor, solist Daniel McGrew, het koor met Don Neuen, het Hour of Power-orkest en Sean Groombridge op het 16.000 pijpen tellende Hazel Wright-orgel.

Lied: “Hallelujah Chorus”


Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Koning der koningen, Here der heren; Koning der koningen en Here der heren. Hij zal voor altijd en eeuwig heersen, voor altijd en eeuwig. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Welkomstwoord door Robert A. Schuller

Welkomstwoord


Gezegend kerstfeest.
Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige vader en Vredevorst.

Lied: “Joy to the World”


Jubel het uit, de Heer is hier! Ontvang het Koningskind! Als Redder van de aarde, geeft Hij het leven waarde, dus hemel en aarde, zingt! Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt! Dus hemel en aarde, zingt!

Jubel het uit, de Heer regeert! Wees blij, verhef je stem. Zing als de schepping juicht, aanbiddend voor Hem buigt, een vreugdelied voor Hem, een vreugdelied voor Hem, een vreugde, een vreugdelied voor Hem.


Zijn koningschap zal eeuwig zijn, rechtvaardig en vol kracht. Laat ieder volk op aarde, Zijn heerlijkheid ervaren, de liefde die Hij bracht, de liefde die Hij bracht, de liefde, de liefde die Hij bracht. Jubel, jubel het uit!

Welkom en gebed, door Robert A. Schuller

Welkom


Allereerst willen we u welkom heten in de Crystal Cathedral. We zijn blij u in deze mooie ruimte te kunnen verwelkomen. We wensen u een gezegend kerstfeest. Schud de mensen om u heen de hand en wens ze een gezegend kerstfeest.
Deze dienst wordt nu over de hele wereld uitgezonden. Honderden stations zenden dit uit en geven dit blijde nieuws door aan vele mensen. Overal, van Canada tot Australië, van Nieuw-Zeeland tot Europa. We zenden het uit van Zuid-Afrika tot aan Groenland toe. Zo verkondigen wij de boodschap. Alle Amerikaanse militaire bases overal ter wereld ontvangen deze boodschap. Net als onze zondagse uitzendingen. Het is geweldig dit te kunnen doen en te weten hoe belangrijk dit voor hen is.

Gebed


Hemelse Vader, we danken U dat we hier bijeen mogen zijn om de opgestane Heiland te aanbidden. Want 2000 jaar geleden hebt u een kind in deze wereld gezet, Uw mens-geworden Zelf. Vandaag beleven we de vreugde, het voorrecht en de zekerheid te weten dat dit kind onze Heiland is. Raak dit uur ons hart aan en laat ons de geest ervaren van de glorie van kerst. Amen.

Lied door het CCA-koor: “O Come, Little Children”


O kom, kleine kinderen, zie Jezus, het kind. Hij ligt in een kribbe, zo teer en bemind. O kom, kleine kinderen, kom van overal naar Betlehem toe, naar Betlehems stal. En zie, vol van vreugde en heilig ontzag, wat God in de hemel vannacht heeft gebracht.
Zie hier in een kribbe in Goddelijk licht. Een ster heeft haar stralen op dit plekje gericht. In doeken gehuld ligt het hemelse kind, nog schoner dan engelen een kind zo bemind. Op hooi en op stro daar ligt Christus de Heer. De herders zij knielen vol eerbied terneer. Maria en Jozef zij lachen naar Hem, en eng'len verheerlijken God met hun stem.
O kom, kleine kinderen, zie Jezus, het kind. Hij ligt in een kribbe, zo teer en bemind.

Schriftlezing: Het Kerstverhaal, deel 1: Lukas 2:1-7, door Robert A. Schuller


In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners zich moesten laten inschrijven. Ieder ging naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea naar de stad van David, Bethlehem, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn aanstaande, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van de bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Lied: “Gesu Bambino”


In 't midden van de winternacht ontsproot een bloem zo fris, geboren een kind, een roos zo teer, de Koning van liefde en licht. De herders en engelen zongen mee, de aarde jubelde ’t uit. En bij Zijn geboorte, sterren van omhoog straalden de blijdschap uit: “komt, laten wij aanbidden! Komt, laten wij aanbidden! Komt, laten wij aanbidden die Koning!”
En weer wordt ons hart met een heilige gloed naar deze nacht gericht die gaf aan de wereld een roos, zo teer de Koning van liefde en licht. En iedere stem verhoogt nu Zijn Naam, het dankbare koor zwelt aan, het koor zwelt aan.
Vanuit de hemel naar d'aard kwam Hij, in Hem mogen wij bestaan, mogen bestaan. Komt, laten wij aanbidden! Komt, laten wij aanbidden! Komt, laten wij aanbidden die Koning! O komt, o komt, o komt, komt, laten wij aanbidden! O komt, o komt, o komt, komt, laten wij aanbidden. O, laten wij aanbidden! O komt, o komt, laten wij aanbidden, laten wij aanbidden die Koning!

Schriftlezing: Het Kerstverhaal, deel 2, door Robert A. Schuller


Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: Wees niet bang, want ik breng jullie goed nieuws dat ieder met vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren, de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 'Eer aan God in de hoogste hemel' 'en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.'

Solo door Daniel McGrew: “Angels We Have Heard on High”


Engelen door 't luchtruim zwevend zongen zo blij, zo wonderzacht van de Heer van dood en leven, die de vrede op aarde bracht. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.
Kom naar Bethlehem’s arme stal, zie Gods zoon daar rein en teer, zie de Koning van ’t heelal, kom en knielt dan voor Hem neer. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.
Ziet Hem in een kribbe klein, eng'len zongen Hem ter eer, Maria en Jozef waren bereid, prijzen wij ook deze Heer. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

Schriftlezing: Het Kerstverhaal, deel 3, door Robert A. Schuller


Het verhaal van de wijzen.
Toen Jezus geboren was in Betlehem, tijdens de regering van Herodes kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning der Joden?' 'Wij hebben zijn ster zien opgaan en willen hem eer bewijzen.' Nu ging de ster die ze hadden zien opgaan, voor hen uit tot hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna pakten ze hun kostbaarheden en boden geschenken aan: Goud en wierook en mirre.

Lied door het Cathedral Choir: “Adeste Fideles”


Komt allen tezamen, jubelend van vreugde. Komt nu, o komt nu naar Betlehem.
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde. Komt nu, o komt nu naar Betlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning!
Komt, zingt nu die Heiland, hemels eng'len koren, zingt Zijne liefde gij mensenkind. Ere zij God in hemel en op aarde. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning!
Het eeuwige Godswoord, eeuwig licht des Vaders zien wij gehuld in mens'lijk vlees: Goddelijk kind

gewonden in de doeken Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning!


Komt allen tezamen, jubelend van vreugde. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde.

Preek en gebed, door Robert H. Schuller

Preek - de Kerstboodschap: “It’s Christmas! God’s Visit to Earth”


Kerst is een tijd van geven en ontvangen. Wat geeft het meeste genoegen: geven of ontvangen?
Ik wil jullie drie geschenken geven. Geschenken die jullie allemaal nodig hebben en allemaal willen hebben. Misschien hebben jullie ze al, maar ze moeten dagelijks hernieuwd worden. Het is niet als een diamant, die niet in waarde afneemt. Het moet voortdurend opnieuw gevoed worden. De drie geschenken die u van me krijgt… Ik heb ze allemaal, want ik ben opgegroeid in een heerlijk gezin in Iowa. Mijn vader en moeder waren christenen. We lazen de Bijbel thuis en bezochten de zondagsschool. En elke zondag naar de kerk. Mijn hele leven was doordrongen van christelijk geloof. Het is geweldig. Iedereen heeft een filosofie, een geloof nodig. Ik heb het en wil het aan u geven. Want ik weet dat het werkt. Mijn leven getuigt daarvan. Een van de drie geschenken die ik u wil geven.
Het eerste geschenk is een vriend. We hebben een bijzondere vriend nodig. Glasser zei het in zijn boek ‘Reality Therapy’. Wat we allemaal nodig hebben, is niet zomaar een kennis maar een waarachtige vriend. Die van ons houdt, al kent hij onze zwakste kant. Die van ons houdt met een onbaatzuchtige liefde. Hij houdt van ons, niet omdat hij ons wil of nodig heeft, maar omdat hij weet dat wij hem nodig hebben. Dat is ware liefde, dat is een ware vriend. Ik geef u die vriend.

We vinden hem in ons geloof. Kom hier elke week naar de kerk en u vindt een omgeving die anders is, positief, verheffend, vol kracht heilig en waarachtig. Mijn geschenk is een uitnodiging om u aan te sluiten bij de volgelingen van Jezus Christus. Dat is een vriend.

Het tweede geschenk dat ik u geef, is een geloof. Dat hebben we allemaal nodig. Want geloof is het vertrouwen dat erge dingen ten goede keren dankzij de zegen die alleen God kan geven. We hebben een geloof nodig zodat als we op onszelf zijn teruggeworpen we weten dat we ertoe doen. En weten dat we waardevol zijn. Dan hebben we zelfrespect omdat we weten dat God ons geschapen heeft. Wij hebben niet om het leven gevraagd. Hij wilde het en God maakt geen fouten. Als we in onszelf geloven, kunnen we geloven in God, in Jezus Christus. En geloof... daar zult u van opkijken... geloof in kinderen. Die herbezinning is nodig, vooral in Amerika, want men zegt dat de behandeling van kinderen in geen enkel land zo erg is, willens en wetens, als in Amerika. Dat is triest. Ik geef u een vriend. Ik geef u een geloof. Als u van kinderen houdt, kom hier dan elke week. Duizenden kinderen ervaren de liefde van Christus door ons werk. Het is prachtig. Nog iets interessants: ondanks de vele mogelijkheden heeft u gekozen voor een van de mooiste kerstdiensten. Dat vindt u op deze plek. En u hoefde geen kaartje te kopen. Wij zijn hier om u een kostbaarheid van ons te geven: Onze vriend, Jezus Christus, en een geweldig geloof.

En mijn derde geschenk. Een toekomst. Velen van u zien geen toekomst. Dan moet u hier zijn, want uw leven heeft wel toekomst. God heeft een plan voor u. Want wie u ook bent, u hebt een talent: het talent om te kunnen lachen. Lachen kan mensen helpen. We zijn nu 35 jaar op tv. Ik weet niet hoeveel brieven we gekregen hebben. Tientallen miljoenen. Minstens. Misschien een miljard. Ik heb ze nooit geteld. Maar in al die brieven lees je: Dit geloof geeft ons steun. Het geeft ons een goed gevoel. Je gelooft in jezelf als je een goede vriend hebt die je bemoedigt. Dat geeft je een sterk geloof in eigen kunnen: niets is onmogelijk. Dan ga je dromen over de toekomst. Dan gaat u geloven in de onmogelijke dromen die God u geeft. Velen van u gooien die weg, maar wij zeggen: gooi uw toekomst niet weg.


Een toekomst. U kunt geloven in uzelf en dromen van het onmogelijke. Ik hou van het verhaal van Clark Eddie. Hij was onderwijzer in Skaneateles, New York. Aan het begin van het jaar kwamen vier meisjes naar hem toe. Ze zeiden: We willen spelen in het muziekkorps. Nou, zei hij, dan moet ik jullie eerst bekijken. Ga hier maar staan, zei hij. Ik moet jullie lippen en handen bekijken. Je lippen moeten geschikt zijn voor een blaasinstrument. Plus de vingers en de handen. Nummer één. Lippen, vingers. Prima. Nummer twee. Prachtig. Drie. Jij mag ook meedoen. Vier. Jij doet ook mee. Vijf… Helemaal vergeten. Ik moet weg. Een afspraak. Snel even. Vijf, prima, je doet mee. Zes, kom morgen maar terug. Het zesde meisje zei: ik ga pas weg als ik weet of ik mee kan doen of niet. Elk instrument vind ik best, als ik maar in het muziekkorps kan spelen. Want veel mensen op school zeggen dat ik niet in het muziekkorps kan. Goed, zei hij. Hij keek naar haar lippen en zei: die zijn prima. Welk instrument wil je? 'Maakt niet uit. Als ik maar meedoe.' Goed, zei hij, je doet mee. Om vier uur praten we verder. Om vier uur was ze er weer. Maar die hele dag riep ze tegen iedereen op school: ik zit in het korps. Ze keken haar ongelovig aan. 'Mr Eddie zegt dat ik meedoe.' Dat bestaat niet. 'Echt waar.' Om vier uur zei hij: laat me je handen zien. Ze stak haar handen uit. Ze had geen vingers. Alleen een stompje en wat uitsteeksels. Hij was er kapot van, helemaal ontdaan. Toen dacht hij bij zichzelf: er is één instrument Misschien dat ze dat instrument aankan. De bugel. Hij gaf haar een bugel en die beviel haar. Ze oefende eindeloos, met enorme inzet, en het lukte haar. Ze leerde het instrument bijna foutloos te bespelen. Toen kwam de dag dat het muziekkorps optrad. Iedereen keek verbaasd op toen ze haar zagen. Want zij wisten iets dat Clark Eddie, haar docent, niet wist. Ze kon mee marcheren hoewel ze aan één been totaal verminkt was en ze geen tenen aan haar voeten had. Ze had een vriend. Ze had een geloof. Ze maakte haar eigen toekomst.
Ja, u maakt uw toekomst zelf. Anderen doen het niet voor u. Durf te dromen en maak die droom waar. Dan zult u zeggen: wat ben ik dankbaar voor deze kerstdienst. U kreeg drie geschenken van de Heer. Een geloof, een vriend en een toekomst.
Laat ons bidden.

Gebed


Heer, we danken U dat iedereen hier, zonder enige uitzondering, waardevol en belangrijk is, want U hebt ze gemaakt en U wist wat U deed. Ik bid dat zij Uw geloof omarmen, zich openstellen voor Uw stem en dat hun leven met een mooie toekomst de vreugde zal bieden die alleen Christus kan geven. Amen.

Lied: “Silent Night”


Stille nacht, heil'ge nacht! Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.
Stille nacht, heil'ge nacht! Vreed’ en heil wordt gebracht aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!

Solo door Bridgette Bentley: “O Holy Night” (Opwekking 527)


Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, dit is de nacht dat Zijn leven begon. 'n Sluier van angst en pijn lag op de volken, totdat Hij kwam en het kwaad overwon. Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; stralend breekt die held're morgen aan.
Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen! O nacht, hemelse nacht, o nacht die de Verlosser bracht. O nacht, hemelse nacht, o nacht, o hemelse nacht.
Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen! O nacht, hemelse nacht, o nacht die de Verlosser bracht. O nacht, hemelse nacht, o nacht, o hemelse nacht.

Wegzending en zegen


Gezegend kerstfeest. Vanuit de Crystal Cathedral wensen we u allemaal een goede, gezegende kerst!

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina