Dierlijke Agroketens en DierenwelzijnDovnload 19.89 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte19.89 Kb.Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn

Cluster Duurzame Dierlijke KetensPostbus 20401

2500 EK DEN HAAG

www.rijksoverheid.nl/eleniT 070 378 6868

Onze referentie

266119


> Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAGDe Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG


Datum

5 april 2012

Betreft

stallen groter dan 300 NGE in de provincie OverijsselGeachte Voorzitter,
Tijdens het mondelinge vragenuur van 13 maart jongstleden heb ik uw Kamer toegezegd u te informeren over de vraag of in de provincie Overijssel is meegewerkt aan grotere stallen dan 300 NGE, door wijziging van bestemmingsplannen toe te staan. Met deze brief voldoe ik aan uw verzoek.
Op 1 september 2009 is de Omgevingsverordening Overijssel 2009 van kracht geworden. De Omgevingsverordening heeft de status van Ruimtelijke verordening in de zin van art. 4.1 Wro en is bedoeld als juridisch instrument voor de doorwerking van het provinciaal beleid / belang en is bindend voor de gemeentelijke bestemmingsplannen. Het provinciale beleid voor de ontwikkeling van agrarische bouwblokken is beschreven in de Omgevingsvisie Overijssel. Dit beleid is gebaseerd op overwegingen van ruimtelijke aard. Sturen op zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn hierbij de uitgangspunten. Voor grootschalige ontwikkelingen is de “kwaliteitsimpuls groene omgeving” verplicht. In het provinciale beleid staat dat een gemeente, die wil mee werken aan een bouwblok van een agrarisch bedrijf tot 1,5 ha, dat gepaard zal moeten laten gaan met een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing en bij een bouwblok voor een agrarisch bedrijf groter dan 1,5 ha, zal dat tevens gepaard moeten gaan met extra investeringen in de ruimtelijke kwaliteit. In het provinciale beleid is opgenomen dat indien vanuit andere dan ruimtelijke overwegingen, bijv. voor de bescherming van de volksgezondheid, het nodig is nadere ruimtelijke regels te stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot afstanden tussen bedrijven en woningen / omvang bouwblokken, het ruimtelijk beleid hieraan indien nodig aangepast zal worden.
Op grond van het hiervoor omschreven beleid heeft de provincie Overijssel sinds 2009 medewerking verleend aan gemeentelijke bestemmingsplannen waarin dit beleid is opgenomen. Een economische omvang van 300 NGE is in het provinciale beleid geen ruimtelijk relevant criterium. Hierop is en wordt niet getoetst.
In de Omgevingsverordening is ook bepaald dat bestemmingsplannen voor gebieden die zijn opgenomen in het Reconstructieplan Salland-Twente voor wat betreft de mogelijkheden van bebouwing en het gebruik van gronden en opstallen, in overeenstemming dienen te zijn met dit plan. Een van de hoofddoelstellingen van het Reconstructieplan is dat de intensieve veehouderij geleidelijk uit de extensiveringsgebieden nabij kwetsbare natuurgebieden zal verdwijnen en zich (verder) zal ontwikkelen op duurzame locaties in landbouwontwikkelingsgebieden en in verwevingsgebieden. Her ruimtelijk beleid voor de intensieve veehouderij voor deze drie zones is toegesneden op deze doelstelling. De provincie heeft geconstateerd dat het bestemmingsplan van de gemeente Twenterand voor wat betreft de landbouwontwikkelingsgebieden onvoldoende in overeenstemming is met het Reconstructieplan. Dit betreft met name: onvoldoende mogelijkheden voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen en voor het benutten van daarvoor geschikte bestaande agrarische bedrijfslocaties voor omschakeling naar intensieve veehouderijen. De provincie respecteert een keuze zoals bij de gemeente Twenterand voor de maximale bouwblokgrootte van 1,5 ha.

Om die reden heeft de provincie een zienswijze ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan. Omdat de gemeente Twenterand de door de provincie ingediende zienswijze niet heeft overgenomen in het bestemmingsplan, het vastgestelde bestemmingsplan daarmee in strijd is met provinciale beleidskaders, zal GS bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep tegen het vastgestelde plan indienen.


dr. Henk Bleker

Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie


Paginavan

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina