Digitale nieuwsbrief Geachte Dames HerenDovnload 42.97 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte42.97 Kb.Digitale nieuwsbriefGeachte Dames Heren,

Een extra nieuwsbrief waarin wij uw aandacht vragen voor een drietal aciviteiten.

Te weten een nieuwe cursus Zutphenkunde, 28e Open Monumenten Weekend Zutphen en Mispelblom tentoonstelling.

Ook nu weer bevelen wij deze graag bij u aan.

Graag zien wij u bij één van deze activiteiten.

Met vriendelijke groet,


Ap Lammers               

                                                               Basiscursus Zutphenkunde  

 

Intro

In navolging van onder andere Gouda, ’s-Hertogenbosch en Dordrecht, heeft nu ook Zutphen een Cultuurhistorisch Platform. (ChipZ) Het doel van het Platform is dat de organisaties die binnen onze gemeente actief zijn op het gebied van cultuur, historie en erfgoed, hun activiteiten nauwer op elkaar afstemmen en samen nieuwe initiatieven ontwikkelen. Het platform wil zich sterk maken voor de zorg van en de kennis over het cultuurhistorisch erfgoed van Zutphen en Warnsveld.

De wereld verandert snel en ook Zutphen moet mee bewegen, nieuwe wegen inslaan en samenwerkingsverbanden aangaan. Als het om de cultuurhistorie gaat, hebben Zutphen en Warnsveld  behoefte aan een actief beleid, waarbij de op dat gebied actieve instellingen samen met de burgers van Zutphen betrokken zijn. Vandaar het Cultuurhistorisch Platform.

Instellingen die zich voor de totstandkoming van het Platform hebben ingespannen zijn:

Historische Vereniging Zutphen, Gilde Zutphen, Librije/Walburgiskerk, Vrienden Musea Zutphen, Stichting Stadswandelingen en Arrangementen, Musea Zutphen, Regionaal Archief Zutphen en de diensten Archeologie en Erfgoed van de gemeente Zutphen.

Het uitgangspunt is dat binnen afzienbare tijd in principe alle verwante instellingen aan het Platform zullen deelnemen; daarnaast denken wij aan dwarsverbanden met bijvoorbeeld het bedrijfsleven en het onderwijs om ook in samenwerking daarmee projecten te kunnen ontwikkelen. Ook samenwerking met instellingen over de grens is niet uitgesloten.  

Als eerste resultaat van de samenwerking is een cursus Zutphenkunde ontwikkeld over cultuurhistorisch Warnsveld en Zutphen en met docenten die lokaal en nationaal gekend zijn.

De cursus Zutphenkunde wil inzicht verschaffen over de wijze waarop de (cultuur)historie van Zutphen en Warnsveld  wordt onderzocht, gepresenteerd en beheerd. Om die reden wordt de cursus op locatie bij de verschillende partners gegeven. Hierdoor wordt het besef van cursisten vergroot over de historische omgeving waarin men woont en werkt en wordt hun handvatten gegeven om deze kennis te delen.

Niet alleen de samenwerking tussen de verschillende partijen is innovatief bij deze cursus. Ook de bundeling van de kennis over de (hedendaagse) historie en het culturele erfgoed is nieuw. Deze kan de komende jaren een blijvende kwaliteitsimpuls geven voor allen die kennis over cultuur en erfgoed van Zutphen en Warnsveld uitdragen.  Maar de cursus is ook interessant voor (nieuwe) inwoners van de stad Zutphen en ommelanden om meer te weten te komen over de rijke historie van deze stad. Ook lokale politici, docenten, stadswachten en anderen kunnen hun voordeel doen met de in deze cursus opgedane kennis. Zo draagt kennis van het verleden en heden bij tot het vormen van de stad in de toekomst.

Opzet verkorte basiscursus

De opzet van de modulaire cursus “Zutphenkunde” heeft tot doel het begrijpelijk en beleefbaar maken van de rijke cultuurhistorie van Zutphen. De cursus is in het bijzonder bedoeld  voor cursisten die vrijwillig of beroepsmatig kennis over Zutphen overdragen aan inwoners en bezoekers van Zutphen of aan personen die zich vanuit een studie in Zutphen verdiepen. Inzicht in de diverse bronnen en literatuur over de geschiedenis van Zutphen, vanuit vakgebieden als archeologie, archiefwezen en historie maken deel uit van het geheel. Hierbij zullen ook de recent gepubliceerde Historische Atlas van Zutphen en Vestingstad Zutphen een leidraad zijn om dit te bereiken. De actuele stand van de kennis wordt gewaarborgd door direct bij de cursus betrokken professionals als de stadsarcheoloog, de museumconservator, de archivaris en de bouwhistoricus.

De cursus komt tot stand dankzij de samenwerking met diverse partijen binnen het Cultuurhistorisch Platform Zutphen.  Deelnemers aan het Platform zijn: Historische Vereniging Zutphen, gilde Zutphen, Librije/Walburgiskerk, Vrienden Musea Zutphen, Stichting Stadswandelingen en Arrangementen, Musea Zutphen, Regionaal Archief Zutphen en de diensten Archeologie en Erfgoed van de gemeente Zutphen.

Deze samenwerkingspartners zijn vanuit hun diverse achtergronden bij de ontwikkeling en uitvoering van de cursus betrokken. Deelnemende partijen borgen de kwaliteit van de cursus en nemen dit ook op in hun activiteitenplan. De organisatie van de cursus is in handen van de Historische Vereniging Zutphen.

De basiscursus bestaat uit 5 avonden en 2 buitenactiviteiten. Activiteiten worden, indien mogelijk, op locatie gegeven.

De cursus wordt in de vorm van een hoorcollege gegeven. Maximaal 30 personen.

Locatie: De grote zaal in de Witte Vleugel, Kerkhof 1a, Zutphen

Start: woensdag 1 oktober 2014 en vervolgens op 8, 15, 29 oktober, 5, 8 en 15 november 2014. Aanvang 19.30 uur.

De cursus wordt woensdag 19 november 2014 afgesloten met een (niet verplicht) examen. Degenen die dit met goed gevolg afgelegd hebben, ontvangen een certificaat en het Zutphenkunde-speldje. Zij mogen zich Zutphanoloog noemen.

Kosten: € 115,00, dit is inclusief kopje koffie/thee in de pauze, documentatiemap en diploma en speldje. (mits men met goed gevolg het  examen heeft afgelegd.)

U kunt zich opgeven voor deze cursus bij: Cursus coördinator Ap Lammers. pr@historiezutphen.nl o.v.v. naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met cursus coördinator Ap Lammers:

pr@historiezutphen.nl of telefonisch 06 53394768.


De cursus Zutphenkunde bestaat uit een voor alle cursisten verplichte basiscursus, die aangevuld kan worden met verdiepingsmodules. De basiscursus bestaat uit de volgende hoorcolleges en excursies.

 


•         DNA van Zutphen.  1 oktober 2014

Hier in komt de eigenheid van de stad aan de orde. Wat maakt Zutphen tot de stad die het is. Niet alleen fysiek maar ook de verhalen van haar inwoners. Onderdelen als de justitiestad, de vestingstad en het antroposofisch centrum worden besproken.Curriculum Vitae docent: W. Frijhoff  (* Zutphen 1942)

Studeer­de in Nederland filosofie en theologie, en van 1966 tot 1971 ge­schiede­nis en sociale wetenschappen aan de universiteit van Parijs (Sorbonne). Hij was van 1971 tot 1981 als onder­zoeksmedewerker verbonden aan de École des Hautes Etudes et Sciences Sociales te Parijs, vanaf 1977 tevens aan het Insti­tut National de Recherche Pédagogique. Na zijn promotie in de sociale wetenschappen te Tilburg (1981) was hij daar tot 1983 weten­schap­pelijk mede­werker sociale geschiedenis. Van 1983 tot 1997 was hij hoogleraar Maat­schappij­geschie­denis, in het bijzonder cultuurgeschiedenis, aan de Erasmus Univer­siteit te Rotter­dam, van 1997 tot zijn emeritaat op 1 juni 2007 hoogleraar Geschiede­nis van de Nieuwe Tijd aan de Vrije Universi­teit te Amsterdam. Vervolgens was hij gasthoogleraar te Antwerpen, Nijmegen en Rotterdam. Hij was voorzitter van de afdeling Letterkunde van de KNAW en leidt thans het onderzoeksprogramma Culturele Dynamiek (NWO).

Sinds zijn jonge jaren is hij gefascineerd door de geschiedenis van zijn geboortestad waarover hij vele artikelen in diverse media schreef, o.a. in het historisch tijdschrift Zutphen en in het Historisch Jaarboek voor Gelderland, en die hij in binnen- en buitenland actief promoot. Zutphen vervult ook een voorbeeldfunctie in zijn (Franstalige) proefschrift over studenten in de 17e en 18e eeuw. Hij was hoofdredacteur van de Geschiedenis van Zutphen (Zutphen, 1989, herdrukt in 2003) en schreef samen met Michel Groothedde en Christiaan te Strake de Historische Atlas van Zutphen (2 drukken,  Nijmegen 2011). Hij is jurylid van de Paltsprijs.

 


•         Zutphen, stad in de Middeleeuwen (tot 1543) 8 oktober 2014

De stad Zutphen was in de middeleeuwen van groot belang voor de regio en ver daar buiten, eerst als machtscentrum, na de stadsrechtverlening als handelsstad. Het was lange tijd de (tijdelijke) residentie van de Hamalandse graven, de bisschop van Utrecht, de Duitse koning en de graven van Zutphen en Gelre.  Zutphen en De Graafschap Zutphen vormden de historische basis voor het latere Hertogdom Gelre, het huidige Gelderland. Het historisch centrum bestaat nog grotendeels uit middeleeuwse bebouwing. Tijdens de Hanzetijd was Zutphen een belangrijke stad met internationale handelscontacten.Curriculum Vitae docent Michel Groothedde (* Zutphen 1967)

Studeerde van 1987 tot 1991 Culturele Pré en Protohistorie met de nadruk op de middeleeuwen, aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van zijn doctoraal examen in 1991 kon hij in zijn geboorteplaats Zutphen aan de slag als projectarcheoloog in de VINEX-wijken Ooyerhoek en Leesten. Vanaf 1993 is hij in vaste dienst bij de gemeente Zutphen als gemeentelijk archeoloog. Deze aanstelling combineerde hij van 1994 tot 1999 met een deeltijdbaan als gemeentelijk ar­cheoloog van Deventer. Vanaf 2007 is hij ook vaste adviseur van de gemeente Doesburg, waarmee de gemeente Zutphen en nauwe samenwer­king heeft op het gebied van archeologie. In 2013 promoveerde hij aan de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden op het onderwerp van de vroege stadsontwikkeling van Zutphen rond de grafelijke hof en de (konings?)palts.

 


•         Zutphen in de Nieuwe Tijd (1543 - 1914)15 oktober 2014.

Na het gedwongen vertrek van de laatste lokale hertog Karel van Gelre (1543) was het gedaan met de Gelderse en Zutphense zelfstandigheid.  In de Tachtigjarige Oorlog werd Zutphen meerdere malen belegerd door de opstandelingen en de Spanjaarden voordat in 1591 prins Maurits de stad definitief bevrijdde. Zutphen speelde met name dus nog een belangrijke rol als vestingstad. Maar ook personen als dominee/bioloog J.F. Martinet en patriot R.J. van der Capellen waren historische figuren die een bovenregionale invloed hadden. De stad groeide niet veel meer door de opkomst van met name de westelijke Nederlanden. Het aanzicht veranderde wel, met name door de aanleg van uitgebreide vestingwerken.Curriculum Vitae docent Christiaan te Strake  (IJmuiden, 1964)

Na zijn studie Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (1982-1987; specialisatie sociaal-economische en regionale geschiedenis) en een kort uitstapje naar het voortgezet onderwijs werkt Te Strake sinds 1990 in het Stedelijk Museum Zutphen. Sinds 1993 als part-time conservator en hoofd interne bedrijfsvoering. In 2001 werd hij fulltime conservator stads- en streekgeschiedenis. Hij heeft tientallen tentoonstellingen op zijn naam staan over met name historische onderwerpen. Sinds enkele jaren maakt hij ook kunsttentoonstellingen in Museum Henriette Polak, het andere museum van de prachtige Musea Zutphen (www.museazutphen.nl). In 2011 was hij met Michel Groothedde en Willem Frijhoff auteur van de succesvolle “Historische Atlas van Zutphen”. Te Strake is ook actief binnen de Nederlandse Museumvereniging, de Historische Vereniging Zutphen (redacteur tijdschrift “Zutphen”), en de gemeentelijke Coördinatiecommissie Zutphen-Shrewsbury. 

•         20e eeuw (1914 tot heden) 29 oktober 2014

In de 20e eeuw veranderde de stad fysiek gezien sterk. Alleen al de bebouwde oppervlakte verveelvoudigde. Het aantal inwoners verdubbelde. Zutphen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen, niet alleen in de meidagen 1940 en tijdens de bevrijding in 1945, maar ook door de deportatie van praktisch de gehele joodse bevolking en het zware bombardement van 14 oktober 1944. Na de oorlog kreeg Zutphen langzaam maar zeker zijn huidige vorm.

Curriculum Vitae docent Jeroen Krijnen  (Apeldoorn, 1971)

Studeerde tussen 1990 en 1995 Kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, specialiserend op middeleeuwse bouwhistorie. Sinds 1998 is hij werkzaam bij de gemeente Zutphen als voltijds gemeentelijk bouwhistoricus en is sinds 2012 tevens adviseur voor de gemeente Doesburg. Hij werkte mee aan diverse publicaties over monumenten en bouwhistorie in Zutphen 

•         Bronnen onderzoek 5 november 2014

Natuurlijk is het onmogelijk om in een beperkt aantal lessen de gehele geschiedenis van Zutphen in detail te vertellen. Vandaar dat met medewerking van het Regionaal Archief Zutphen ook een les besteed wordt aan bronnenonderzoek. Niet alleen de oude stukken, afbeeldingen en secundaire bronnen in de documentatie en bibliotheek van et archief. Ook wordt inzicht verschaft in de digitale mogelijkheden van het archiefonderzoek.

Curriculum Vitae docent: Etienne van den Hombergh  (1966)

Is sinds 2001 als archivaris verbonden aan het Regionaal Archief Zutphen. Hij heeft het hele traject van studiezaal met papieren indexen naar presentatie en ontsluiting via website van dichtbij meegemaakt en mede gestalte gegeven. Etienne van den Hombergh deed de Lerarenopleiding Geschiedenis/Aardrijkskunde en vervolgens de Archiefschool en was eerder werkzaam bij het Katholiek Documentatie Centrum (onderdeel van de Universiteitsbibliotheek van de RU Nijmegen) en het Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. 

•         Wandelexcursie door de stad. 8 november 2014

Thema hierbij is “: ‘LEES DE STAD’  Aandacht voor zowel de Middeleeuwen als voor de nieuwe tijd. De fysieke stad zelf is natuurlijk ook een belangrijke bron van kennis. Maar het is niet altijd wat je ziet. De cursisten leren verder te kijken dan een gevel en ook het patroon van de stad en de daarin verborgen sporen van de oudere situaties te lezen.

                docenten: Michel Groothedde en Jeroen Krijnen 

•         Fietsexcursie rond de stad Zutphen, gericht op de nieuwe tijd. 15 november 2014

De stad Zutphen is natuurlijk meer dan het zo geroemde historische en monumentale centrum. Tijdens een fietsexcursie worden de buitenwijken, de Hoven en ook Warnsveld bekeken. Daarbij wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan de landschappelijke ontwikkeling en de sporen die er nog te zien zijn uit vroeger eeuwen.

docenten: Jeroen Krijnen en Christiaan te Strake

Mispelblom tentoonstelling over een oud Zutphens bedrijf. Hieraan heeft onze vereniging graag met Herman Krans aan meegewerkt.

Vanaf zaterdagmiddag 13 september vanaf 13.00 uur elk weekend open tot 17.00 uur. Met uitzondering van 5 oktober 2014. 

Locatie: Kerkhof 16, Zutphen.       

                                     

                          


Stichting Open Monumenten Comité Zutphen            


Open Monumentendag in Zutphen vol cultuur, wandelingen, toneel en muziek 

U kunt maar beter vroeg op pad gaan om niets te missen van de activiteiten tijdens Open Monumentenweekend  op 13 en 14 september in Zutphen en Warnsveld. Er is een nog rijker en gevarieerd programma voor jong en oud op basis van het thema voor 2014, Op Reis,  samengesteld. Het programma is samengesteld door de Stichting Open Monumenten Comité, met inbreng van de Historische Vereniging Zutphen, het St. Wijnhuisfonds, de gemeentelijke monumentenzorg en heel veel betrokken Zutphenaren en organisaties.

Dit jaar zijn er dus weer twee Monumentendagen, door een slimme samenvoeging van Zutphen op Zondag en Open Monumentendagen. Daarmee is het budget iets verruimd en kunnen er meer bijzondere dingen gebeuren in het monumentenweekend. Dit alles mede financieel mogelijk gemaakt door een 10-tal sponsoren.

Vrijdagmiddag om 16.00 uur zal de opening  van de tentoonstelling over Mispelblom anno 1770, Kerkhof 16) en het 28e Open Monumenten weekend geopend worden door Burgemeester Gerritsen van de Gemeente Zutphen.

Zaterdagochtend om 10.00 uur zal de overdracht van een 8-tal door Johan Blanksma gemaakte en op video vastgelegde historische Corneliswandelingen aan wethouder Engbert Gründemann van de Gemeente worden aangeboden. Dit in het kader van een toezegging van de heer Blanksma  bij zijn afscheid van de Gemeente Zutphen.

Er valt veel te kiezen, daarom een suggestie: 

Het thema van het Nationale Monumentenweekend is ‘Op reis’. Dus zocht het comité naar passende evenementen. De Blauwe Engel (trein uit 1953) komt op zondag naar Zutphen en er is een presentatie van modeltreinen en trams door leden van de Eerste Zutphen Model Club . Er komen prachtige oude auto’s naar Zutphen, Bentleys en Rolls Royces. De trotse bezitters, verenigd in de ‘Bentley en Rolls Royce club’ tonen graag hun fraaie bolides. Tegen betaling van € 5,00, mag u als passagier meerijden. Opbrengst hiervan  gaat naar de Stichting Make a Wish., Op zaterdag rijden er nostalgische solexen door de stad, van de ‘Spitfires’, de Solexclub uit Markelo, Diepenheim, Goor en Holten.   Als vanouds zijn er veel wandelingen, o.a van  Gilde, de Historische vereniging en haar werkgroep Bouwhistorie. Bijzonder is ook de ‘Corneliswandeling’, van een oud monumentenadviseur van de Gemeente, die in Zutphense Pracht kritische columns schrijft. Hij vertoont films met wandelingen langs Zutphense monumenten met het thema,  “Zutphen door de ogen van een monumentenman.”

Verder is er theater van Theatergroep ZET en lopen er door de hele stad koren en muziekgroepen, die diverse locaties aan doen, zoals de bibliotheek, de Synagoge, musea, Elisabethkapel en tal van monumenten. De Rode Hoed maakt zaterdag een voorstelling met muziek in de tuin van het Oude Bornhof. Voor kinderen is er (zaterdag) een speciale filmvoorstelling in Luxor. Foeksia de miniheks (van Johan Nijenhuis) vliegt boven Zutphen en toont de stad vanuit de lucht. Film is in Zutphen gemaakt.

De Burgerzaal is weer het centrale punt, dichtbij de Walburgiskerk en de laat-middeleeuwse Librije (ketting bibliotheek), die 450 jaar bestaat. Een paar stappen verder is de tentoonstelling Mispelblom aan het Kerkhof. Maar vergeet ook niet om een bezoek te brengen aan Dat Bolwerck, waar de restauratie ervan nagenoeg is afgerond. Maar ook een bezoek aan Het Regionaal Archief Zutphen is meer dan de moeite waard. Zo ook de oude Stadsboomgaard en de gerestaureerde Wasserij De IJsselstroom. Zo ook de Buitensociëteit op zondagmiddag, waar u kunt rolschaatsen en oude kostuums kunt passen.

Ga met de kunstenaars in gesprek, die hun ateliers / galeries open stellen en kennis laten nemen van hun creatieve activiteiten. Er zijn ook een aantal lezingen door de kunstenaars.

Dit is nog maar een gedeelte van de evenementen tijdens Open Monumentendagen. Nu nog mooi weer en Zutphen gaat een paar feestelijke Monumentendagen tegemoet

Voor nadere informatie zie o.m. http://www.openmonumentendag.nl/ zoeken op Zutphen vindt u meer of Facebookpagina https://www.facebook.com/home.php . Digitale versie van het programmaboekje kunt u ook downloaden via:

http://www.zutphensepracht.nl/openmonumentendag/programma.html 

Vanaf zaterdag 30 augustus 2014 is het boekje met daarin het volledige programma, met een losse kaart, gratis verkrijgbaar bij o.a. VVV -TIP, Gemeentehuis, Musea, Regionaal Archief Zutphen,  Bibliotheek en deelnemers. Wilt u deze nieuwsbrief niet langer meer ontvangen dan kunt u zich via deze link afmelden.Nieuwsbrief verstuurd door JDI internet professionals op verzoek van de Historische Vereniging ZutphenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina