Directoraat-generaal Luchtvaart Directie Luchtruim en LuchthavensDovnload 71.31 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte71.31 Kb.Directoraat-generaal Luchtvaart

Directie Luchtruim en Luchthavens

Luchthavens


BIJLAGE 2.A

bij de circulaire CIR/GDF-09

AANVRAAG van een "AERODROME CERTIFICATE - ANNEX 14"
1. Deze aanvraag betreft:
 Een nieuwe aanvraag

 Een aanvraag tot hernieuwing van het certificaat A-POR\200 \Annex14_0   met

vervaldatum      

2. Welke rechtspersoon treedt op als kandidaat certificaathouder ("kandidaat"):
Naam:      

Adres:      3. Wie is de ‘Accountable Manager’?
Naam:      

Functie:      

Organisatie:      

Adres:      

Telefoon:      

Fax:      

E-mail:      


4. Wie is de ‘Safety Manager’?
Naam:      

Functie:      

Organisatie:      

Adres:      

Telefoon:      

Fax:      

E-mail:      


5. Wie is de contactpersoon van de kandidaat voor contacten met de dienst Luchthavens van het Directoraat-generaal luchtvaart?
Naam:      

Functie:      

Organisatie:      

Adres:      

Telefoon:      

Fax:      

E-mail:      

6. Gegevens van het luchtvaartterrein:
Naam van het luchtvaartterrein:      

Beschrijving van het vastgoed:      

of

Geografische coördinaten van het referentiepunt (ARP):      Lengte van de langste baan:       m

7. Is de onder 2 vermelde rechtspersoon eigenaar van het domein van het luchtvaartterrein?
 Ja

 Neen
Zo neen, geef:  1. details van de rechten die de kandidaat op het domein uitoefent;

     

  1. naam en adres van de eigenaar(s) van het/de domein(en), en een schriftelijk bewijs dat de kandidaat de toestemming heeft gekregen om het/de domein(en) als luchtvaartterrein te gebruiken.

     

8. Draagt de onder 3 vermelde Accountable Manager de verantwoordelijkheid1 voor de volgende kernactiviteiten die verband houden met ICAO Bijlage 14, deel I?
8.1. Rapporteren over het luchtvaartterrein aan AIS (Aeronautical Information Services)

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.2. Beveiligen van het luchtvaartterrein (o.a. toegangscontrole)

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.3. Implementeren van een lokaal rampenplan voor het luchtvaartterrein

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.4. Implementeren van een reddings- en brandweerdienst

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.5. Inspecteren van het bewegingsterrein en van de hindernisbeperkende vlakken

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.6. Installeren, inspecteren en onderhouden van visuele hulpmiddelen en elektrische systemen

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.7. Onderhouden van het bewegingsterrein

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.8. Plannen en (laten) uitvoeren van werken op het luchtvaartterrein

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.9. Beheren van de platform(en)

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.10. Beheersen van (de aanwezigheid van) wagens op de luchtzijde

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.11. Wildlife management

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.12. Beheersen van hindernissen op het luchtvaartterrein

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.13. Beheersen van hindernissen rondom het luchtvaartterrein

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.14. Verwijderen van geïmmobiliseerde luchtvaartuigen

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.15. Behandelen van gevaarlijke goederen op het luchtvaartterrein

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.16. Implementeren van Low Visibility Procedures

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.17. Beschermen van locaties voor navigatiehulpmiddelen

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.18. Implementeren van een Safety Management System

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      
8.19. Beslissen over de actuele en toekomstige fysische kenmerken, infrastructuur en/of uitrusting van het luchtvaartterrein

 Ja, en in eigen beheer

 Ja, en uitbesteed aan      

 Neen; de verantwoordelijkheid ligt bij      

Eventuele opmerkingen:      


9. Geef het grootste type luchtvaartuig waarvan wordt verwacht dat het gebruik zal maken van het luchtvaartterrein:
     

10. Geef het aantal bewegingen2 op het luchtvaartterrein tijdens het voorbije kalenderjaar, opgesplitst volgens de geldende vliegverkeersregels (VFR/IFR):
Totaal:       bewegingen, waarvan       VFR en       IFR bewegingen

11. Geef voor alle banen de volgende gegevens: (1) baanidentificatienummer, (2) ICAO referentiecode, (3) type baan (non-instrument runway, non-precision approach runway, precision approach runway category I, category II, category III A, B of C, of graspiste (al dan niet gecertificeerd)), (4) TORA, (5) TODA, (6) ASDA, (7) LDA:
(1)

(2)

(3) Type baan

(4) TORA

(5) TODA

(6) ASDA

(7) LDA

   

       m

     m

     m

     m

   

       m

     m

     m

     m

   

       m

     m

     m

     m

   

       m

     m

     m

     m

   

       m

     m

     m

     m

   

       m

     m

     m

     m
Opmerkingen:      

12. Geef de aerodrome minima:
Aerodrome minimum voor take-off =       m 

Aerodrome minimum voor landing =       m 

Opmerkingen:      


13. Heeft de kandidaat Low Visibility Procedures geïmplementeerd?
 Neen

 Ja, enkel voor opstijgen

 Ja, voor landen en opstijgen

14. Geef de categorie van brandbestrijding van het luchtvaartterrein:
AD CAT for fire fighting = CAT   

Opmerkingen:      15. Betreft het een gecontroleerd luchtvaartterrein? Welke lokale luchtverkeersdienst(en) (ATS) is (zijn) aanwezig op het luchtvaartterrein?
 Gecontroleerd luchtvaartterrein (ATC)

 Niet-gecontroleerd luchtvaartterrein (geen ATC)

ATS-dienst(en):      

ATS-dienstverlener(s):      16. Welke operationele beperkingen zijn van toepassing?
Beperkingen opgelegd door de kandidaat:

     


Beperkingen opgelegd door het Directoraat-generaal Luchtvaart:

     


Opmerkingen:

     


17. Enkel voor een aanvraag tot hernieuwing van het certificaat: welke wijzigingen, zoals bedoeld in § 2.11 van de CIR/GDF-09, hebben plaatsgevonden sinds de vorige uitgiftedatum?
17.a) Wijzigingen in het beheer van het luchtvaartterrein:

     


17.b) Wijzigingen in het gebruik of de exploitatie van het luchtvaartterrein:

     


17.c) Wijzigingen aan de grenzen van het luchtvaartterrein:

     


17.d) Elke andere wijziging, aangevraagd door de uitbater:

     


18. Voor welke uitgave (edition) en amendement (amendment) van ICAO Bijlage 14, deel I, heeft de kandidaat de conformiteit van het luchtvaartterrein onderzocht en de Checklist Annex 14 ingevuld?
ICAO Bijlage 14, deel I, uitgave   , amendement   

Opmerking: dit moet volgens CIR/GDF-09 § 2.2 overeenstemmen met de van toepassing zijnde uitgave, incl. eventuele amendementen, van ICAO Bijlage 14, deel I.

19. Welke uitgave en/of amendement van het vliegveldhandboek is van kracht op het ogenblik van deze aanvraag, en wat is de datum van de laatste gepubliceerde wijziging?


Vliegveldhandboek, uitgave      , amendement      , datum      

Opmerking: volgens CIR/GDF-09 § 3.2.1 moet een overeenkomstig exemplaar bij de aanvraag gevoegd worden.

20. Gegevens die op het certificaat vermeld zullen worden (naast sommige van de hierboven reeds vermelde gegevens):


Naam van het luchtvaartterrein:      

Uitbater van het luchtvaartterrein:      

Ik, de onder 3 vermelde Accountable Manager, verklaar  dat de gegevens van deze aanvraag echt en waarachtig zijn, en vraag hierbij een nieuw of hernieuwd "Aerodrome certificate - Annex 14" aan voor het onder 6 vermelde luchtvaartterrein.
Getekend: ……………………………………..

Naam van de ondertekenaar:      

Datum:      Instructies:


  1. Een exemplaar van het vliegveldhandboek en de checklist moeten integraal deel uitmaken van de aanvraag.

  2. De aanvraag moet per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs gericht worden aan de Directeur-Generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart, C.C.N. – 2e verdieping, Vooruitgangstraat 80, B 5, 1030 Brussel.

  3. Ter ondersteuning van eender welke verklaring in deze aanvraag kunnen bewijsstukken gevraagd worden.

  4. Het Directoraat-generaal Luchtvaart zal niet overgaan tot de beoordeling van de aanvraag vóór ontvangst van alle documenten die moeten worden ingediend ter staving van de aanvraag.
1 Verantwoordelijkheid betekent in deze context dat de vermelde persoon verantwoordelijk is voor het goede verloop en de veiligheid van de kernactiviteit, en:

  1. dat hij daartoe gemachtigd is om binnen de organisatie de nodige handelingen (vb. rond personeels- en financiële aangelegenheden) te stellen opdat alle activiteiten die ermee verband houden, gefinancierd en uitgevoerd kunnen worden in overeenstemming met de technische eisen., of

  2. dat hij de beslissingsbevoegdheid heeft over het contract dat de kernactiviteit uitbesteed.

2 Elke opstijging of landing is een beweging.

Bijlage 2.A CIR/GDF-09 – Uitg.3 – 24/12/2010 /


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina