Discussie, vragen en antwoorden nav de lezingen Platform Ecologisch Herstel Meren 1 en 2 april 2009 te Reeuwijk (Rijnland)Dovnload 18.56 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte18.56 Kb.
Discussie, vragen en antwoorden nav de lezingen Platform Ecologisch Herstel Meren 1 en 2 april 2009 te Reeuwijk (Rijnland)
Door Marianne Greijdanus secretariaat PEHM
Procedures en beleid versus voortgang en realisatie Mark Hensen (namens Waterschap Brabantse Delta)
Uitvoeringsprogramma KRW Reeuwijkse plassen, Renier Koenraadt (Oranjewoud) of Bruce Michielsen (Waternet)
Flock & Lock: Resultaten proef cyanobestrijding Rauwbraken Miquel Lurling WUR

? Wat zijn de kosten van toepassing van Phoslock en aluminiumzouten in relatie tot andere methodes? • Voor Rauwbraken koste de toepassing inclusief analyses en monitoring 50.000 € totaal, ter vergelijk baggeren kost 600.000 € en afdekken met zand 700.000 €.

? Hoe doseer je?

 • niet alleen aan de hand van het aantal hectares maar ook aan de hand van de aanvoer van fosfaat

? Zou je het ook toepassen als een plas niet alleen een zwemwaterfunctie maar ook een ecologische functie heeft? Je haalt dan immers het voedsel weg…

 • De hoeveelheid P in de meeste plassen is al veel meer dan de natuurlijke gehaltes, in zo’n geval zou je daar rekening mee kunnen houden.

? Is deze maatregel alleen voor afgesloten systemen?


KRW vegetatiemonitoring; representativiteit en aggregatie, Rob vd Haterd (bureau Waardenburg), mmv Dille Wielakker en Gerard ter Heerdt

? Jullie verhaal gaat over de maatlat maar is het sowieso niet veel beter om vlakdekkend te monitoren in plaats van proefvlakken kiezen zoals de KRW voorschrijft? • Vanwege de kosten is er niet voor gekozen vlakdekkend te monitoren voor de KRW, wij blijven dat echter wel doen en halen de KRW gegevens uit de vlakdekkende monitoring

? Krijg je met de KRW meetmethode voldoende inzicht in het systeem?

 • wel voor de KRW beoordeling (welk vlak je ook kiest de KRW uitslag (matig) blijft gelijk) maar misschien onvoldoende voor eigen doelen

? Hoe zijn de kosten van vlakdekkend t.o.v. puntmetingen

 • geen idee zou goed zijn eens naar te kijken, wellicht worden de kosten van vlakdekkend overschat

! Op het droge doen ze eens in de 5 jaar een vlakdekkende meting en tussendoor kwadranten die ze eerst beoordelen en dan pas agregeren, de aanbevelingen in deze lezing sluiten daar mooi bij aan.

! Er is een voorstel geschreven hoe je omgaat met meer of minder monsterpunten en keuze van de vlakken (Roelf Pot)Tien jaar waterplantenonderzoek in uiterwaardplassen langs de Rijn: wat kunnen we hiervan leren? Gerben van Geest (Deltares)

? Hoe komt het dat jaren zo verschillen? • de bedekking is wel voorspelbaar, de soortsamenstelling bij niet jonge plassen niet. Waarschijnlijk ligt het maar niet aan hoe de condities zijn en op welk moment welke plant kiemt en de concurrentie strijd wint

? Ouderdom heeft effect, wat kun je daarmee in het beheer? Plassen dichtgooien en weer nieuwe graven?

 • Dit gebeurt inderdaad al met verschillende KRW en Ruimte voor de Rivier maatregelen, voor de totale diversiteit is het echter niet aan te raden alle plassen te verjongen

? Wat is het effect van een zomeroverstroming?

 • Heb ik in dit onderzoek niet meegemaakt maar uit de literatuur weet ik dat dat effect desastreus kan zijn

? Wat is het effect van ijsbedekking en laag peil zoals afgelopen winter?

? In de 50 er jaren heeft de stichting onderzoek levensgemeenschappen ook een onderzoek gedaan, zijn de resultaten vergelijkbaar?

 • er zijn nu wel heel andere levensgemeenschappen

 • in die jaren had je minder winteroverstromingen

 • de extremen in peil nemen steed meer toe

 • voor helofyten zijn de zomers inmiddels te droog geworden

 • de ganzen vreten nu alles wat evt tot ontwikkeling komt weg voordat het een kans krijgt


Hoe werken de KRW-nutriëntnormen in de praktijk?(anders!..., wat gaan we daar aan doen?), Joop van der Does en Maarten Ouboter (Waternet)

Stelling:

!de KRW is niet bedoeld voor het herstel van merren maar om de waterkwaliteit te beschermen

! Alle meren in Nederland zijn kunstmatig daardoor geen GET maar GEP

! Er is een nieuwe indeling door hydromorfologische veranderingen en functies en landbouw (en dus nutrienteninbreng) is ook een functie

! De voor de KRW afgeleide P en N normen zijn bedoeld voor gezonde systemen, voor zieke systemen is soms tijdelijk een lagere P norm noodzakelijk om het systeem gezond te krijgen, als het systeem gezond is kan de afgeleide norm gehandhaafd worden. Er is dus veel contact nodig tussen de vergunningverlener en de ecoloog die maatregelen neemt.

! In plaats van per lozing kijken naar wat het doet moet gekeken worden naar de maximale belasting van het systeem.

? Hoe krijg je bij vergunningverleners en handhavers dit gegeven tussen de oren?

! Er wordt momenteel bij de Waterdienst afdeling Waterkwaliteit en emissiebeheer gewerkt aan een zogenoemd toetsingskader waarbij de emissie immissietoets een update krijgt en handvaten gegeven worden aan vergunningverleners hoe om te gaan met vergunningverlening irt de KRW. Het worden geen vaste getallen en regels maar meer een redeneerlijn.
Rondje projecten

Zie sheets Els de Roeck over Pondscape, Harry Hosper over LARRA en Lowie van Liere over otters


Bas vd Wal vraagt aandacht voor de folder over de watermozaiek en vertelt dat er gewerkt wordt aan een default GEP nutriënten sterk veranderde water.

Het Nederlands platform waterecologen is bij elkaar geweest, zij hebben 25 kennisvragen voer water geprioriteerd en zullen een aanvraag doen voor het KRW innovatiefonds. Waterschappen kunnen een proeftuin zijn waar wetenschappers aan het werk kunnen, bij dezen de oproep om mee te denken en doen. Op 23 april as is er een markt van projecten.


Henk Hoogeboom: we hebben het vandaag vooral over fosfaat, wie stuurt er op stikstof? Antwoord: Zeeland dienst Noordzee, Delfland en bovendien is het 1 van de 25 kennisvragen die in het prioriteitenlijstje zit, wellicht iemand uitnodigen om een lezing te houden over stikstof, de ratio P/N is ook van belang bij blauwalgen
Nagekomen voor het rondje Theo Claassen: In Friesland wordt komende maanden nog een onderzoek uitgevoerd naar "10 cm hogere boezemkaden in samenhang met een ander peilregime". De boezemkaden zouden met de komst van een nieuw en groot gemaal bij Lauwersoog (gepland voor 2015) 10 cm lager kunnen worden (aangelegd) t.o.v. wat tot nu toe was gepland. Als die verlaging niet wordt doorgevoerd en de oorspronkelijke kadenhoogten worden aangehouden, komt er speling in het boezempeilbeheer van 10 cm. DHV zal, mede op grond van vele studies tot nu toe, de plussen en minnen van deze variant in beeld brengen. In september dit jaar moet deze studie resulteren in bestuurlijke besluitvorming.
Martin de Haan: Rijnland heeft DHV gevraagd voor het organiseren van de aanleg van de (veelbesproken) Natuurvriendelijke Oevers langs de Reeuwijkse Plassen. Nadat een aantal mogelijke profielen is beoordeeld op onder meer ecologisch rendement en kosten voor aanleg en beheer zullen eigenaars van oevers langs een tweetal plassen worden verleid mee te werken aan de aanleg van NVO’s. Na aanleg van 9 km vindt een evaluatie van aanbestedingsmethoden plaats en volgt een plan van aanpak voor de aanleg van de rest van de voorgenomen 40 km NVO’s uiterlijk in 2015.
Marianne Greijdanus: het heeft even geduurd maar nu is het eindelijk toch zover: ook het handboek ecologisch herstel meren is toegevoegd aan de site, platforminformatie en informatie van de werkgroep routekaart helder water vind je onder www.helpdeskwater.nl/platform-meren, de maatregel-effecten informatie onder www.helpdeskwater.nl/water_en_ruimte/ . Nieuwe informatie voor de site over ecologisch herstel van meren is van harte welkom op het secretariaat.
De volgende platformdag zal plaatsvinden om 3 november in Zwolle bij waterschap Groot Salland, onderwerpen voor lezingen kunnen aangedragen worden bij het secretariaat marianne.greijdanus@rws.nl
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina