Discussienotitie phoDovnload 66.05 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte66.05 Kb.


info@hollandrijnland.net

www.hollandrijnland.net

BNG 28.51.13.992Discussienotitie PHOVergadering:

Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken

Datum:

8 september 2010

Locatie:

gemeentehuis Leiderdorp

Agendapunt:

05


Onderwerp:
Toerisme en Recreatie in Holland Rijnland; een nieuwe impuls!


Inleiding:

Holland Rijnland heeft de afgelopen jaren weinig tijd en aandacht kunnen besteden aan Toerisme en Recreatie. Met de aansluiting van de Rijnstreek is het moment aangebroken om dit beleidsterrein een impuls te geven. In deze discussienotitie wordt de situatie geschetst zoals die op dit moment is en wordt een voorzet gegeven voor de toekomst van Toerisme en Recreatie in Holland Rijnland. Er wordt aangegeven op welke terreinen samengewerkt kan worden en welke rol Holland Rijnland in kan nemen.De keuzes!

Het is belangrijk om in deze fase al keuzes te maken ten aanzien van de invulling van dit beleidsterrein binnen Holland Rijnland. Aan de portefeuillehouders wordt gevraagd om de rollen, zoals beschreven in deze notitie, te onderschrijven en aan te geven waaraan prioriteit gegeven moet worden. Hiervoor wordt een voorzet gegeven.

Doel is om ervoor te zorgen dat Holland Rijnland op toeristisch recreatief gebied weer iets gaat toevoegen!

Verschillende toeristische identiteiten; een uitdaging

Met het ‘nieuwe’ Holland Rijnland is op Toeristisch Recreatief gebied een zeer gevarieerde regio ontstaan. De 4 Rijnstreekgemeenten kunnen als ‘Groene Hart’- gemeenten beschouwd worden. Veel kleine kernen in het groen, met Alphen aan den Rijn als stad met voorzieningen als Archeon en Avifauna. Rondom Leiden zijn een aantal gemeenten met het mooie historische Leiden als grote trekker. De Duin- en Bollenstreek heeft daarnaast haar eigen landschappelijke kenmerken en toeristische kwaliteiten.

Het is een uitdaging om deze toeristische identiteiten te combineren en daarmee voor alle Holland Rijnland gemeenten toegevoegde waarde te genereren.

Inbedding in Holland Rijnland

Beleidsmatig maakt dit werkveld deel uit van de Ruimtelijke Agenda. In 2007 is in Holland Rijnland de Economische Agenda opgesteld. De gemeenten hebben in dat kader aangegeven behoefte te hebben aan een platform en overleg op regionaal niveau. In het concept-document Focus 2014 wordt deze rol onderschreven. De inzet op het gebied van Toerisme en Recreatie wordt vooralsnog aangegeven als: • stimuleren van samenwerking en afstemming van lokaal beleid;

 • organiseren en faciliteren van regionaal overleg

 • initiëren van productontwikkeling en uitvoeringsactiviteiten op die terreinen waar gezamenlijk optrekken een meerwaarde heeft.Overlap met ‘Natuur en Landschap ‘/ Groen

Er is een duidelijke overlap met een aantal activiteiten die vanuit het beleidsterrein Natuur en Landschap door Holland Rijnland geïnitieerd worden. Zo is de ontwikkeling van recreatieve routes al grotendeels ondergebracht in de groenprogramma’s van de verschillende deelgebieden. Het is van belang goed af te stemmen vanuit welk deelprogramma dit opgepakt wordt. Kijkend naar de status van het groenprogramma lijkt het een logische en wenselijke keus om de ontwikkeling van routes vanuit Natuur en Landschap te laten plaatsvinden en elkaar daar goed over te blijven informeren.Werkzaamheden

Op basis van vooral de ervaringen in de Rijnstreek en actuele ontwikkelingen in het werkveld worden hieronder een aantal rollen en werkzaamheden beschreven, die passen bij de taakopvatting van Holland Rijnland en een toegevoegde waarde hebben.

De rollen en projecten worden hieronder toegelicht:
a) Holland Rijnland als centrale organisatie op toeristisch recreatief gebied; stimuleren van samenwerking en afstemming van lokaal beleid.

Kennisuitwisseling tussen gemeente heeft een belangrijke toegevoegde waarde. Door op ambtelijk niveau elkaar periodiek te spreken weten de gemeenten elkaar makkelijker te vinden, leren zij van elkaars ervaringen en kunnen zij kansrijke en succesvolle projecten uitwisselen en in de eigen gemeente implementeren. In het ambtelijk overleg vindt de afstemming van activiteiten en kennisuitwisseling plaats. Holland Rijnland organiseert en faciliteert deze afstemming.


b) De schakelfunctie naar de regionale bestuurders

Holland Rijnland zorgt ervoor dat belangrijke informatie ter kennis van de regionale bestuurders wordt gebracht. Dit betekent regelmatig informeren via het portefeuillehouders-overleg Economische Zaken. Andersom worden prioriteiten van de portefeuillehouder via Holland Rijnland ingebracht en gedeeld met de collega’s Toerisme en Recreatie in de gemeenten.


c) Netwerkfunctie

Kennen en gekend worden is op Toeristisch Recreatief gebied van belang. Op die manier is Holland Rijnland betrokken bij projecten en wordt zij gekend en geinformeerd over nieuwe ontwikkelingen. Een voorbeeld is de ontwikkeling van Toeristische Overstap Plaatsen (TOP’s) in Zuid-Holland, waar netwerken ertoe geleid heeft dat de regio deel uitmaakt van de projectgroep op dit gebied en gemeenten kunnen mee profiteren van (gesubsidieerde) voorzieningen.


d) 1 + 1 = 3

Door te signaleren en zicht te hebben op wat er gebeurt in de regio kan winst behaald worden. Door de diversiteit en veelheid van gemeenten zijn projecten vaak al in een bepaalde vorm uitgevoegd of bedacht. Leren van elkaar en het bij elkaar brengen van organisaties die met eenzelfde activiteit bezig zijn levert kennis, efficiency en winst op.


e) Coördinerende rol in het Hollands Plassenberaad

In het Hollands Plassenberaad (een samenwerking van gemeenten in het Hollands Plassengebied, met als doel het Hollands Plassengebied te beleven en te herkennen en als merk neer te zetten) leeft de duidelijke wens om dit overleg krachtiger te positioneren. Bestuurders uit dit overleg zien hier een rol weggelegd voor Holland Rijnland. In het overleg zijn een vijftal Holland Rijnland gemeenten vertegenwoordigd; Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Leiden en Teylingen. Daarnaast een aantal gemeenten van buiten het samenwerkingsverband, te weten Aalsmeer, De Ronde Venen en de Wijdemeren. Ook de Kamer van Koophandel maakt deel uit van dit overleg om de link met het bedrijfsleven en de ontwikkelingen rond de Blueport te blijven garanderen.

Er wordt op dit moment in de richting van Holland Rijnland gekeken voor de organisatie van het ambtelijk en bestuurlijk overleg Hollandse Plassen, het monitoren van de voortgang van het uitvoeringsprogramma Hollandse Plassen en het onderhouden van de contacten met de deelnemende gemeenten en overheden. Deze activiteiten worden nu uitgevoerd door een extern projectleider. In 2011 wordt gestart met een Nationaal Zeilevenement. Voor dit evenement zal een coördinator aangezocht en/of stichting opgericht moeten worden.
f) Signalerende rol op het gebied van wet- en regelgeving, subsidies, toeristische ontwikkelingen en productontwikkeling

Voor Holland Rijnland is een rol weggelegd als het gaat om het volgen van ontwikkelingen rond toeristisch recreatieve wet- en regelgeving, subsidies, ontwikkelingen en nieuwe producten. Holland Rijnland kan gemeenten in een vroeg stadium informeren over deze zaken en kan meedenken over de mogelijkheden voor gemeenten rond nieuwe regelingen en initiatieven.


g) Vertegenwoordiger in samenwerkingsverbanden

Er is een rol weggelegd voor Holland Rijnland om te participeren in samenwerkingsverbanden in de regio. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ambassadeursgroep Groene Hart en verschillende projectgroepen van het Zuid Hollands Bureau voor Toerisme.


h) Zicht op routestructuren / naar een routebureau?

Er worden door alle gemeenten en combinaties van gemeenten routes ontwikkeld. Een groot aantal organisaties houdt zich bezig met al deze initiatieven, projecten en het uitgebreide bestaande aanbod. Het ontbreekt echter aan een ‘paraplu’, een centraal punt waar het gehele aanbod samenkomt. Hoordoor is een grote verscheidenheid in kwaliteit (product, beheer, onderhoud) en presentatie (promotie) van routes te constateren, komt innovatieve productontwikkeling onvoldoende van de grond en ontbreekt een duidelijke afstemming tussen de partijen onderling. Er zijn beginnende initiatieven om in Zuid-Holland te gaan starten met een routebureau, dat deze taken gaat vervullen. Het is van groot belang, dat Holland Rijnland meedenkt in deze ontwikkeling en bevordert, dat ook de gemeenten hierin participeren.


i) Zorgen voor integratie tussen Toerisme, Recreatie, Groen en Cultuur

Er is een duidelijke en belangrijke link tussen de beleidsterreinen Toerisme en Recreatie, Groen en Cultuur. In projecten worden deze beleidsterreinen steeds vaker geïntegreerd. Het is belangrijk om ook binnen Holland Rijnland te zorgen voor goede afstemming tussen deze beleidsterreinen. Wie doet wat, welke projecten spelen, waar kan meer kwaliteit bereikt worden door samen te werken? Regelmatig onderling overleg is belangrijk hiervoor.Beheer en onderhoud; verplichtingen vanuit het Rijnstreekberaad

Op dit moment bestaan vanuit de aansluiting van de Rijnstreek bij Holland Rijnland een aantal beheer- en onderhoudscontracten. Het Rijnstreekberaad nam deze rol op zich waar het gaat om routes die gemeentegrensoverstijgend zijn. In bijlage 1 van deze nota is te zien om welke routes en contracten het gaat. In het Rijnstreekberaad is hier een onderhoudsfonds voor ingesteld; de gemeenten dragen jaarlijks via de inwonerbijdrage bij aan dit fonds om de kosten van beheer en onderhoud te dekken.Zicht op lopende projecten

Alle gemeenten is inmiddels verzocht om een overzicht maken van lopende projecten op lokaal en regionaal niveau. Dit overzicht wordt het begin van een uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie in Holland Rijnland. Van een aantal gemeenten is al een opgave ontvangen. In bijlage 2 is deze opgave te lezen. Het overzicht zal de komende periode aangevuld worden.


Prioriteit?

De activiteiten die in deze informatienota opgesomd worden zijn allen belangrijk. Maar niet alles kan tegelijk. Het is van belang om een realistisch beeld te schetsen wat de regio/samenwerkende gemeenten in de beschikbare tijd kunnen realiseren.


Hierna een samenvattend overzicht van de mogelijkheden.Nr.

Activiteit

Prioriteit?

Haalbaar?

a.

Holland Rijnland als centrale organisatie op toeristisch recreatief gebied; stimuleren van samenwerking en afstemming van lokaal beleid.

Ja!

Ja!

b.

De schakelfunctie naar de regionale bestuurders

Ja!

Ja!

c.

Netwerkfunctie

Ja!

Ja!

d.

1 + 1 = 3

Ja!

Ja!

e.

Coördinerende rol in het Hollands Plassenberaad

Slechts deel van de gemeenten (5) betrokken!

Evenement niet; secretariaat wel.

f.

Signalerende rol op het gebied van wet- en regelgeving, subsidies, toeristische ontwikkelingen en productontwikkeling

Ja!

Ja!

g.

Vertegenwoordiger in samenwerkingsverbanden

Indien relevant voor veel gemeenten

Ja!

h.

Zicht op routestructuren / naar een routebureau?

Ja!

Ja, samen met Groen

i.

Zorgen voor integratie tussen Toerisme, Recreatie, Groen en Cultuur

Ja!

Ja!

j.

Beheer en onderhoud routes

Moet dit onze rol zijn? Wat is alternatief?

Ja, mits geen inzet voor inhoud beheer en onderhoud

BIJLAGE 1: OVERZICHT VERPLICHTINGEN BEHEER EN ONDERHOUD


Organisatie

Routes

Looptijd

Kosten per jaar

Lizard Point (wandelen)

Zegerplasroute

Molenviergangroute

Zaansrietveldroute

Schilkroute

Plassenroute

Hoefroute

Schoterroute

Noordse Buurtroute

Rondje Nieuwkoop

Vierheemskinderenroute

Aderoute


t/m 2013

€ 2.500,- basis

€ 5.000,- herstelANWB

Jaagpadroute

Laaglandroute

Braassemermeerroute

Coperoute


€ 4.000,-

ANWB

Fietsknooppuntensysteem

€ 3.000,-

Alphense Kano Vereniging (kanoroutes)

Kaag-Braassemroute

Braassem-Drechtroute

Rijnlandroute

8 van de Aar

Rijn-Meije route


Tot opzegging

€ 2.500,- basis

€ 2.000,- herstel
Recreatie Midden Nederland (wandelen)

Kazan- en Lindenhorstroute

2017

250,-

ANWB

Sloepennetwerk (net opgeleverd)

Contract nog te sluiten

PM

Totaal€ 19.250,-BIJLAGE 2: OVERZICHT PROJECTEN IN DE HOLLAND RIJNLAND GEMEENTEN


Naam gemeente

Opsomming projectenAlphen aan den Rijn

Opgave volgt

Hillegom

Opgave volgt

Kaag en Braassem

Opgave volgt

Katwijk

 • Uitwerking toeristisch recreatief actieplan

 • Realisatie fietsknooppuntensysteem met regiogemeenten

 • Inrichtingsvoorstel recreatieve voorzieningen Prins Hendrikkanaal (status: voorstel gereed, overleg met bezwaarmaker rederij Triton)

 • Citymarketing Katwijk werkt aan uitvoering businessplan (Wilma van Lent)

Leiden

Opgave volgt

Leiderdorp

Opgave volgt

Lisse

Opgave volgt

Nieuwkoop

 • Blauwals oplossingen

 • Milieustations Aarkanaal, Nieuwkoopse Plassen

 • Nationaal Regenboogevenement

 • Pontjes (Gracht, Drecht, Gemeentevaart)

 • Wandelroutes ism Natuurmonumenten

 • Ontwikkeling Zuidhoek

 • Ontwikkeling dagrecreatieve bestemming meijepark

 • Ligplaatsen Aarkanaal

 • Korte wandeling Nieuwveen in relatie tot de golfbaan

 • Realisatie jachthaven in ontwikkeling

Noordwijk

Opgave volgt

Noordwijkerhout

Opgave volgt

Oegstgeest

Opgave volgt

Rijnwoude

Opgave volgt

Teylingen

 • fiets-, wandel-, vaarroutes door de Boterhuispolder (i.s.m. Leiderdorp en nu Samen voor Groen)

 • Historische werf (locatie is nog onzeker)

 • Uitbreiding passantenplaatsen Koudenhoorn

 • Herinrichting recreatie-eiland Koudenhoorn

 • Uitkijkpunt over de Kagerplassen

 • Plaatsen doorvaarbare duiker voor kano's

 • Toeristisch infopunt (infozuil bij station Sassenheim)

 • Toeristisch overstappunt (bij station Sassenheim)

 • Ontwikkelen plan voor toegankelijker maken Roodemolenpolder

 • Uitbreiding jachthavens

Voorschoten

 • Opstellen toeristisch beleid

 • Visie waterrecreatie centrum (Vliet) / toegankelijkheid

 • Toeristische ontwikkelingen bij Van der Valk

 • Duivenvoordecorridor: ontwikkelingen routes en voorzieningen

 • Ontwikkeling kaart ikv het Pact Duivenvoorde

 • Rosenburgh: ontwikkeling theetuin en voorzieningen

 • Toeristische folder Voorschoten (gereed)

Zoeterwoude

Opgave volgt
In Holland Rijnland werken samen:

Alphen aan den Rijn, Hillegom,

Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Voorschoten en Zoeterwoude
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden

Postbus 558, 2300 AN Leiden

Telefoon (071) 523 90 90

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina