Discussievragen toezicht bodemenergiesystemen Vraag 1Dovnload 15.33 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte15.33 Kb.
Discussievragen toezicht bodemenergiesystemen

Vraag 1
Op welke manier zou je het toezicht op bodemenergiesystemen binnen jouw organisatie het beste kunnen organiseren? Wie moeten daar allemaal bij betrokken zijn?
Denk bijvoorbeeld aan:

 • Afspraken tussen vergunningverleners (milieu en bouw), behandelaars meldingen en toezichthouders (bouw- en woningtoezicht, bodeminspecteurs, milieu-inspecteurs) • Projectmatige aanpak (bijvoorbeeld alle bodemenergiesystemen in een regio in een integraal toezichtsproject)


Vraag 2
Welke rol kan een toezichthouder Activiteitenbesluit invullen in de volgende situaties?
A. Bij het toezicht in de gebruiksfase kun je op afwijkingen ten opzichte van de gemelde gegevens stuiten. Bijvoorbeeld:

 • De SPF is twee keer zo klein als opgegeven in de melding.

 • De hoeveelheid warmte die jaarlijks aan de bodem wordt onttrokken is minimaal.

 • De retourtemperatuur is een aantal weken in het jaar minder dan -3 ⁰C.

 • Het koudeoverschot blijft na een aantal jaar toenemen.

Wat kun je zelf doen en waarvoor schakel je een specialist in?

B. Bij het toezicht in de gebruiksfase kun je als toezichthouder overtredingen constateren die ontstaan zijn door overtredingen in een eerdere fase.

Bijvoorbeeld: • Systeem lekt als gevolg van niet of verkeerd uitgevoerde afdichting tijdens aanleg

 • Systeem werkt niet goed door interferentie met ander systeem

 • Retourtemperatuur wordt niet of onjuist geregistreerd
  - door ontbreken van of verkeerd geïnstalleerde meters of
  - door ontbreken van afspraken met onderhoudsbedrijf

 • SPF niet of onjuist geregistreerd
  - door ontbreken van of verkeerd geïnstalleerde meters
  - door onjuiste berekening
  - door ontbreken van afspraken met onderhoudsbedrijf

Hoe kun je dit voorkomen?Samenvatting discussie sessie 3 december
Complexiteit

Het algemene gevoel is dat het toezicht op gesloten bodemenergiesystemen om specialistische kennis vraagt, omdat het om veel verschillende en complexe systemen gaat.


Voor toezichthouders bij gemeenten is het niet te doen om in alle verschillende richtlijnen en protocollen te duiken. Het toezicht of erkende bedrijven volgens de protocollen werken zien de deelnemers daarom als een taak van de ILT.
Eén van de deelnemers vroeg zich af waarom er geen keuringsregime vergelijkbaar met de SCIOS-keuring bij stookinstallaties is voorgeschreven (vierjaarlijkse keuring). De complexiteit van de installaties is vergelijkbaar en goede controle op inregeling vraagt om deskundigheid en technische kennis van de installatie.
Waarom geen certificaat op de installatie? Uit het project “WKO, waar voor je geld” blijkt dat open systemen vaak niet goed functioneren door afwezigheid of foutieve installatie van meters of kleppen. Als een bedrijf een certificaat op het bodemenergiesysteem (vergelijkbaar met installatiecertificaat voor tanks) af zou moeten geven, zou dit soort ontwerp- of installatiefouten misschien kunnen worden voorkomen.
Specialisten

Er is behoefte aan een overzicht van toetsers met specialistische kennis van (open) en gesloten bodemenergiesystemen bij RUD’s en samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld in de vorm van een database. Er is al veel kennis aanwezig bij RUD’s en samenwerkingsverbanden, maar dit is vooral bij kleinere gemeenten niet bekend.


Kennisopbouw

In de ochtendsessie vond men het belangrijk dat gemeentes en RUD’s nu wel meekijken met het certificeringsproces, zodat ze ook kennis opbouwen over de systemen en straks niet achter de feiten aanlopen. Het moet ook zichtbaar zijn dat gemeentes en RUD’s controleren; de regels zijn er niet voor niets.


Meldingen binnenkrijgen

Uit beide sessies is naar voren gekomen dat de eerste prioriteit ligt bij het binnenkrijgen van de meldingen, want de ervaring is dat dit niet vanzelf gaat.

Een aantal deelnemers gaat in ieder geval actie ondernemen richting de bouwplantoetsers om hen bij te praten om alert te zijn op bodemenergiesystemen bij de EPC-toetsing. Als uit de EPC-berekening blijkt dat een bodemenergiesysteem wordt ingezet voor het realiseren van de EPC, dan moet het bodemenergiesysteem ook gemeld worden door de initiatiefnemer. De bouwplantoetsers kunnen initiatiefnemers hierop wijzen als er geen melding is gedaan. Daarnaast is het wenselijk dat ze de afdelingen, die het toezicht op bodemenergiesystemen doen, hiervan op de hoogte brengen.

De Wabo-regisseur binnen de gemeentes kan hierin ook een rol vervullen en hierop worden aangesproken (dit kan in overleggen worden meegenomen).


Een Postbus 51 spotje van de Rijksoverheid over het belang van het melden van bestaande systemen kan volgens deelnemers helpen om dit bij eigenaren van bestaande systemen onder de aandacht te krijgen.
Toezicht tijdens reguliere controles

Bouwinspecteurs kunnen worden gevraagd om signaaltoezicht als zij iets verdachts signaleren rondom een bodemenergiesysteem.

De controle tijdens de ingebruikname van een systeem moet volgens de deelnemers door een specialist en steeksproefsgewijs plaatsvinden.

Toezichthouders milieu kunnen bij hun reguliere controles in de gebruiksfase alert zijn op lekkages en afwijkingen in de geregistreerde gegevens van bodemenergiesystemen. Als de afwijkingen ten opzichte van de gemelde gegevens meer dan incidenteel zijn, dan vraagt dat om het inschakelen van een specialist om te beoordelen hoe er opgetreden moet worden.
Erkenningsplicht en Europese markt

Aan de grens met Duitsland zijn veel Duitse bedrijven actief. Hoe moeten toezichthouders met de erkenningsplicht omgaan bij buitenlandse bedrijven? Geldt daarvoor op grond van Europese regels ook voor dat het iets gelijkwaardigs mag zijn? Dit blijkt in de praktijk uiterst lastig te toetsen.Een bedrijf moet voor aangewezen werkzaamheden een erkenning hebben. Dit kan een buitenlandse “erkenning” zijn of een Nederlandse erkenning, verleend op basis van een “buitenlands” certificaat. Uitgangspunt is gelijkwaardigheid. Een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd door de Raad van Accreditatie.
Overzicht aandachtspunten voor gemeenten

Er is behoefte om de bestaande factsheet met algemene informatie over bodemenergiesystemen aan te vullen met aandachtspunten voor gemeenten. Met deze factsheet moeten gemeenten een beeld krijgen van de noodzakelijke acties en de verschillende afdelingen die daarbij betrokken kunnen zijn. Een aandachtspunt is bijvoorbeeld dat een toezichthouder moet letten op veranderde gebruiksfuncties van een gebouw en zo nodig een specialist moet inschakelen om het effect daarvan op de werking van het bodemenergiesysteem te beoordelen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina