Dit document is geschreven in opdracht van Gemeente RotterdamDovnload 0.54 Mb.
Pagina12/12
Datum20.08.2016
Grootte0.54 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

BIJLAGE B: Eigen verklaring

Hierbij verklaart ondergetekende, hierna te noemen ‘Inschrijver’, dat:
 • Inschrijver niet in staat van faillissement, vereffening, surseance van betaling of akkoord verkeert, dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige nationaal rechtelijke procedure, dat er geen faillissement is aangevraagd of een procedure van vereffening of surseance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke nationaal rechtelijke procedure aanhangig is gemaakt;

 • Inschrijver niet in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op een grond die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken;

 • Inschrijver aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale-verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbestedende dienst;

 • Inschrijver aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst;

 • Inschrijver zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die ingevolge de artikelen 45 tot en met 53 kunnen worden verlangd of Inschrijver die inlichtingen niet heeft verstrekt.

 • Inschrijver instaat voor de in de inschrijving beschreven aanbieding.

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om bewijsstukken zoals bedoeld in artikel 46 BAO op te vragen.
Naam:
Functie:
Bedrijf:
Handtekening:
Datum:

BIJLAGE C: Modelformulier referenties


Voor het onderdeel referenties dient de Inschrijver het volgende in te vullen:

 1. Eenmalig akkoord inwinnen informatie door Aanbestedende Dienst;

 2. Per opgegeven referentie omschrijving referentie.(a) Akkoord inwinnen informatie
Hierbij verklaart Inschrijver ermee akkoord te gaan dat Aanbestedende Dienst, of daartoe door hen aangewezen derden, direct – zonder tussenkomst van Inschrijver – bij de referent informatie inwint.


Naam:
Functie:
Bedrijf:
Handtekening:Datum:

(b) Omschrijving referentie (per referentie dient onderstaand model te worden ingevuld)


OPGAVE REFERENTIEPROJECTEN
Nummer:

1 van

Naam organisatie
Soort organisatie

Overheid/Semioverheid/Industrie/Zakelijke dienstverlening/Overige

Land
Contactpersoon te benaderen door de Aanbestedende dienst

naam:
functie:
tel.:
e-mail:
Projectnaam:
Rol Gegadigde:

Hoofdaannemer / Onderaannemer / Combinant

Looptijd

Begin:

Eind:

Inhoud referentieopdracht

 1. Levering software

Geef aan welke software, inclusief versienummers, de levering precies betrof.


 1. Implementatie-omgeving

Omschrijf de technische omgeving waarop de implementatie heeft plaatsgevonden in termen van operating systemen, aantal servers, OTAP-opstelling, et cetera.


 1. Implementatiediensten

Omschrijf welke functieprofielen bij het project zijn ingezet.


 1. Training

Omschrijf welke dienstverlening ten aanzien van training is geleverd.


 1. Typering klantorganisatie

Beschrijf de complexiteit van de opdrachtgever voor dit project. Benoem daarbij in ieder geval het aantal gebruikers, gecategoriseerd naar Administrator/Power user/Report viewer.


 1. Opdrachtomvang

Wat is de totale projectomvang, uitgedrukt in Euro’s, van de onder de eigen verantwoordelijkheid geleverde diensten in dit project?

Aldus naar waarheid ingevuld,
Naam:
Functie:
Bedrijf:
Handtekening:Datum:

N.B.


 • Project en Contractomvang dient uitgedrukt te worden in duizenden (X1000) euro’s, inclusief omzetbelasting. • De contractomvang betreft slechts de onder eigen verantwoordelijkheid van Gegadigde uitgevoerde opdrachten. Indien het een opdracht in onderaanneming betreft dient dit te worden vermeld.
 • De weergegeven contractomvang dient uitsluitend de omzet te betreffen voor de onderdelen die gelijkwaardig zijn aan de in de aanbesteding gevraagde dienstverlening. De totale omzetwaarde van de referentieopdracht kan tussen haakjes opgenomen worden achter de opdrachtspecifieke omzet.
 • Indien sprake is van Inschrijving in combinatie dienen alle leden van de combinatie de verklaring(en) afzonderlijk in te vullen.
 • De aangeleverde gegevens dienen op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst te kunnen worden geverifieerd. Gegadigde dient hiertoe alle medewerking te verlenen.
 • Verklaring dient ondertekend te zijn door een voor de onderneming tekeningbevoegd persoon.


BIJLAGE D: Conceptovereenkomst

Zie apart document “…”.
BIJLAGE E: Algemene inkoopvoorwaarden

Zie apart document “AIV Leveringen en diensten.pdf”.BIJLAGE F: Model bankgarantie

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina