Dit document is geschreven in opdracht van Gemeente RotterdamDovnload 0.54 Mb.
Pagina2/12
Datum20.08.2016
Grootte0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1.1Leeswijzer


In hoofdstuk 2 worden het doel, het beoogde resultaat en de scope van deze aanbesteding voor de gemeente Rotterdam beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de aanbestedingsprocedure beschreven. Vervolgens zijn in hoofdstuk 4 de algemene eisen opgenomen, waaraan de in te zenden offertes dienen te voldoen. In hoofdstuk 5 worden de financiële en juridische voorwaarden beschreven. Hoofdstuk 6 bevat de kwalitatieve eisen ten aanzien van leveranciers. In hoofdstuk 7 wordt het programma van eisen ten aanzien van de software beschreven.


2Opdrachtomschrijving

2.1Doel van de aanbesteding


De doelstelling van de aanbesteding is:

 1. het selecteren en contracteren van een partij die Business Intelligence (BI) software levert aan de gemeente Rotterdam.

 2. het selecteren en contracteren van een partij die de initiële implementatie van de geselecteerde software verzorgt.

Door de aanbesteding van een BI-platform gemeenschappelijk aan te pakken willen de diensten en deelgemeenten van de gemeente Rotterdam kennis en ervaring uitwisselen en lange termijn voordelen behalen, met name door de mogelijkheid te creëren managementrapportages en bestuursinformatie over meerdere organisatieonderdelen te kunnen genereren.


In dit aanbestedingstraject heeft de Bestuurdienst van de gemeente Rotterdam de trekkersrol. De diensten die mede het programma van eisen hebben opgesteld zijn:


BSD

 • Stadstoezicht

STZ

 • Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

OBR

SoZaWe

 • Jeugd Onderwijs en Samenleving

JOS

dS+V

 • Gemeentewerken

GW

 • Kenniscentrum Concernsystemen Rotterdam

KCR

2.2Resultaat


Het resultaat van de aanbesteding zal zijn:

 1. De gunning van de opdracht om over te gaan tot levering van de licenties van en onderhoud op de door inschrijver voorgestelde software.

 2. De gunning van de opdracht om over te gaan tot initiële implementatie van de door inschrijver voorgestelde software.

2.3Scope en omvang van de opdracht


Een Business Intelligence platform is een brede verzameling applicaties met elk hun specifieke rol in het verzamelen, opslaan, analyseren en toegang verschaffen tot data om gebruikers te helpen betere bedrijfsbeslissingen te nemen. De onderhavige aanbesteding behelst niet het breedst mogelijke veld van Business Intelligence maar specifieke componenten daarvan, daarom wordt in deze paragraaf de scope van de aanbesteding duidelijk afgebakend. De scope wordt op 2 aspecten beperkt, namelijk:


 1. Software: Gevraagd wordt uitsluitend de software voor presentatie en analyse. Software voor datawarehouses of ETL blijft buiten beschouwing, zie verder § 2.3.1.

 2. Implementatie: De initiële implementatie zal bestaan uit het beschikbaar maken van de software voor:
  - De concernvoorzieningen Oracle Human Resources en Oracle Financials.
  - De dienst Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.
  Vervolgimplementaties zijn mogelijk onderdeel van deze aanbesteding, zie verder § 2.3.2.

2.3.1Software


Deze aanbesteding betreft alleen de software voor de presentatie- en analyselaag waarmee bedrijfsgegevens kunnen worden ontsloten. De volgende figuur is een algemene opstelling van een BI-platform. De scope van te leveren software beperkt zich tot functionaliteiten voor presentatie en analyse. De presentatie- en analyselaag zal onder andere worden geplaatst bovenop:

 • bestaande datawarehouse implementaties;

 • ‘normale’ databasesystemen;

 • ODBC bronnen;

 • Excel sheets;

 • Exportbestanden (in bijvoorbeeld CSV) uit andere bronsystemen.


Figuur 1: Scope afbakening software

Wanneer in dit document gesproken wordt over BI-software, wordt de software bedoeld die tezamen deze presentatie- en analyselaag vormen.


De eisen waaraan de software moet voldoen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 7.
Aantal licenties

Softwarepakketten bieden doorgaans verschillende user interfaces voor verschillende type gebruikers. Voor de hand ligt het onderscheid tussen een ‘echte’ client voor geruikers die gebruik willen maken van alle mogelijkheden van het pakket (de power users) en een web interface voor gebruikers die voornamelijk rapporten willen opvragen (viewers). In onderstaande tabel is een schatting gegeven van de groei van het aantal af te nemen licenties.
# Administrators

# Power users

# Report viewers

Aanvang

Na 2 jaar

Aanvang

Na 2 jaar

Aanvang

Na 2 jaar

2

15

20

100

200

5000

Tabel 1: Geschatte afname licentiesType gebruiker

Omschrijving

Administrator

Kan de instellingen van het pakket beheren. Is verantwoordelijkheid voor het beheer van autorisaties.

Power user

Heeft de mogelijkheid zelfstandig rapporten samen te stellen met behulp van alle mogelijkheden die het pakket biedt.

Report viewer

Heeft de mogelijkheid rapporten op te vragen die door de power users zijn gedefinieerd en klaargezet. Heeft een beperkte mogelijkheid tot het personaliseren van rapporten.

Tabel 2: Toelichting type gebruikers
Het aangeboden licentiemodel moet dusdanig zijn opgesteld dat een flexibel groeipad wordt ondersteund.

2.3.2Implementatie


Gezien de complexiteit van zowel de technologie als de organisatie is voor de implementatie van de software gekozen voor een groeimodel. In eerste instantie zal de BI-software geïmplementeerd worden voor twee organisatieonderdelen, namelijk:

 1. Bestuursdienst Rotterdam, concernvoorzieningen EBS Human Resources en EBS Financials.

 2. Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR).

De twee implementaties bestaan ieder uit drie onderdelen: 1. Installatie van de software op alle gewenste omgevingen (ontwikkel-, test-, productie- en opleidingsomgeving). De aanbieder wordt in § 7.4 gevraagd een voorstel te doen met betrekking tot een efficiënte inrichting van deze omgevingen.

 2. Inrichting van de software tot zover dat gestart kan worden met de ontwikkeling van toepassingen.

 3. Training van Administrators en Power Users.

De implementatie voor de Bestuursdienst kan op één van twee locaties plaatsvinden: 1. In de centrale serveromgeving van de Servicedienst Rotterdam, of

 2. op de externe hostingslocatie van Vertis in Veendam.

De keuze zal in samenspraak met de leverancier gemaakt worden.
De implementatie voor OBR zal plaatsvinden op de infrastructuur van OBR.
De eisen ten aanzien van deze inrichtingsdiensten worden meegenomen in de beoordeling en staan vermeld in hoofdstuk 7.
Vervolgimplementaties zijn onderdeel van deze aanbesteding. Mogelijk zullen 17 gemeentelijke diensten en 13 deelgemeenten een vergelijkbare implementatie behoeven. Deze implementaties dienen tegen de condities en prijzen te worden uitgevoerd zoals deze in de inschrijving zijn vermeld. Of gebruik gemaakt wordt van de optie is enerzijds afhankelijk van de noodzaak daartoe en anderzijds van de prestaties uit de eerste twee implementaties.
De uitbesteding van de ontwikkeling van toepassingen met behulp van de geselecteerde software vallen buiten deze aanbesteding en zullen via andere offertetrajecten worden ingevuld.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina