Dit document is geschreven in opdracht van Gemeente RotterdamDovnload 0.54 Mb.
Pagina3/12
Datum20.08.2016
Grootte0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3Procedure

3.1Algemeen


Deze aanbesteding vindt plaats overeenkomstig de openbare procedure zoals beschreven in het Besluit Aanbestedingsregels (BAO) voor overheidsopdrachten art 28. Een en ander in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2004/18/EG.
De aanbestedende dienst is:
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam

Vertegenwoordigd door

Bestuursdienst, Directie Middelen en Control

Afdeling Organisatie en Informatiemanagement

Rodezand 18 (Stadskantoor)

3011 AN Rotterdam

Nederland
Telefonische bereikbaarheid:

Secretariaat Organisatie en informatiemanagement, tel: +31 (0)10 4173472.


3.2Het bestek

3.2.1Vertrouwelijkheid


Gemeente Rotterdam en de inschrijver respecteren de intellectuele eigendomsrechten op de gegevens en bescheiden, die zij elkaar in het kader van de aanbestedingsprocedure ter beschikking stellen. Gemeente Rotterdam en de inschrijver zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens en bescheiden, die zij elkaar in het kader van de aanbestedingsprocedure ter beschikking stellen, voor zover deze gegevens en bescheiden niet openbaar zijn.

3.2.2Voorbehoud


De opdrachtgever behoudt zich het recht voor niet tot gunning over te gaan. Wanneer de opdrachtgever van dit recht om niet te gunnen gebruik maakt zal hij de inschrijvers hiervan met redenen omkleed in kennis stellen.

3.2.3Onjuistheden


Dit bestek met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient u de gemeente Rotterdam hier schriftelijk van op de hoogte te stellen.
In de volgende paragrafen worden de verschillende fasen in de aanbestedingsprocedure nader uitgewerkt.

3.3Inschrijving

3.3.1Schriftelijke vragen


Inschrijvers kunnen uitsluitend per e-mail vragen stellen met betrekking tot de aanbesteding, het bestek en de conceptovereenkomst.

Opmerkingen ten aanzien van de conceptovereenkomst dienen uiterlijk 28 maart 2008 ingezonden te zijn. Voor de overige vragen geldt een sluitingsdatum van 11 april 2008. Vragen kunnen worden gericht aan de onderstaande contactpersoon.
  • Contactpersoon: J.J. (Jeroen) Cival

  • E-mail: j.cival@bsd.rotterdam.nl

De vragen kunnen per e-mail worden gestuurd naar bovenstaand e-mailadres onder vermelding van “Aanbesteding BI: pakketselectie en selectie inrichtingspartner”. Alle vragen worden schriftelijk beantwoord. De vragen en antwoorden zullen tegelijkertijd aan alle inschrijvers worden toegezonden, zonder vermelding van de vraagsteller. Bij vragen over de inhoud van het bestek moet worden aangegeven:

Indien er opmerkingen worden gemaakt met betrekking tot de conceptovereenkomst zal na de betreffende sluitingsdatum een nota van inlichtingen worden verstuurd met de definitieve conceptovereenkomst.


Eventuele aanvullingen en correcties op het bestek door de gemeente Rotterdam, zullen tegelijkertijd aan alle inschrijvers schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

3.3.2Indienen offertes


Met inachtneming van de voorgeschreven termijn vanaf de datum van verzending van de schriftelijke uitnodiging (zoals bedoeld in artikel 38 van de Richtlijn 2004/18/EG), moet de offerte uiterlijk op 9 mei 2008 om 12:00 uur door de gemeente Rotterdam zijn ontvangen op het contactadres zoals genoemd in § 3.1.
De aanbieding dient zowel op papier als in elektronische vorm aangeleverd te worden, in een gesloten pakket zonder herkomstkenmerken, met vermelding van:
“Bestek nr. 1-047-08, Aanbesteding BI: pakketselectie en selectie inrichtingspartner”
Als er discrepantie is tussen de inhoud van de papieren versie en de elektronische versie, is de papieren versie leidend.
De offerte in schriftelijke vorm moet aan de volgende eisen voldoen:

 • één schriftelijk origineel exemplaar, dat enkelzijdig is afgedrukt en per bladzijde is geparafeerd, alsmede 1 eventueel dubbelzijdig afgedrukte kopie;

 • op A4 formaat, afgedrukt met op elke pagina de naam van de inschrijver en een paginanummering in het formaat ‘x van y’.

De offerte in elektronische vorm moet aan de volgende eisen voldoen: • aangeleverd op cd-rom;

 • teksten opgemaakt in Microsoft Word formaat of PDF;

 • spreadsheets opgemaakt in Microsoft Excel formaat;

 • overige documentatie mag als pdf-bestand worden aangeleverd.

Het ingediende exemplaar van de offerte wordt eigendom van de gemeente Rotterdam en zal niet worden geopend voor 9 mei 2008 om 12:00 uur.
Nota bene:

 • Te laat ontvangen inschrijvingen zijn ongeldig en worden geacht niet te zijn gedaan.;

 • per e-mail of telefax ingediende inschrijvingen zijn ongeldig;

 • het risico van een niet tijdige ontvangst door de opdrachtgever is geheel voor rekening van de inschrijver;

 • met strafport bezwaarde inzendingen zijn ongeldig en worden ongeopend gertourneerd;

Het indienen van varianten is uitsluitend toegestaan, op basis van het genoemde in artikel 4.4.1. De opdrachtgever is niet verplicht een eventueel alternatief in beschouwing te nemen.


3.4Beoordeling op geschiktheid van de inschrijvers


Volgens de openbare procedure wordt voorafgaand aan de beoordeling van de inschrijvingen beoordeeld of de inschrijvers voldoen aan de in de publicatie en het bestek vermelde geschiktheidseisen
De eisen waaraan de inschrijvers moeten voldoen om voor gunning in aanmerking te komen zijn beschreven in hoofdstuk 6.
Ter staving van de bekwaamheid en om de continuïteit van de inschrijver te beoordelen, dient deze de in hoofdstuk 6 gevraagde informatie aan te leveren. Het niet voldoen aan de criteria voor kwalitatieve selectie zal leiden tot uitsluiting van de procedure.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina