Dit document is geschreven in opdracht van Gemeente RotterdamDovnload 0.54 Mb.
Pagina4/12
Datum20.08.2016
Grootte0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.5Beoordelingsfase


Overeenkomstig artikel 53 van de Richtlijn 2004/18/EG vindt gunning plaats aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding. In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze de beoordeling van die aanbieding plaatsvindt.

3.5.1Te offreren onderdelen


Alle inschrijvers wordt gevraagd in te schrijven op de volgende onderdelen:

 1. De levering van software dat voldoet aan het programma van eisen zoals beschreven in de paragrafen 7.2 en 7.3.

 2. De implementatie van die software, conform de eisen beschreven in paragraaf 7.4.

3.5.2Gunningscriteria en weging


Dit bestek bevat eisen en vragen die als volgt worden onderscheiden:

 • Aan een eis moet zonder voorbehoud worden voldaan (absoluut criterium). Indien niet wordt voldaan aan een eis zal de Inschrijver worden uitgesloten van de offerteprocedure. Voor een eis worden geen punten toegekend.

 • Met de vragen wordt beoogd uw Offerte af te kunnen zetten tegen concurrerende Offertes (relatief criterium). Voor een vraag kan 0 (= slecht), 1 = (redelijk), 2 = (goed) of 3 (= uitstekend) punten worden toegekend.

Nadat de offertes waarvan de Inschrijvers niet voldoen aan de eisen voor kwalitatieve selectie van hoofdstuk 6 zijn verwijderd, vindt in een viertal rondes een beoordeling van de resterende offertes plaats:


 1. Allereerst worden de inschrijvingen terzijde gelegd die niet voldoen aan alle in het Programma van Eisen geformuleerde eisen of waarin niet alle verplichte onderdelen zijn geoffreerd (zie paragraaf 3.5.1).
 1. Van de resterende inschrijvingen:

  1. Wordt eerst de kwaliteitsfactor q bepaald aan de hand van de vragen in het programma van eisen. Offertes dienen in de beoordeling een minimale totale kwaliteitscore van 60 punten te behalen. Wanneer dat niet het geval is, wordt de offerte terzijde gelegd.

  2. Vervolgens wordt de prijsfactor p bepaalt aan de hand van het financiële aanbod.

 2. Uit de kwaliteitsscore q en de prijs p wordt de totaalscore f bepaald en wordt een top-3 vastgesteld. Deze top-3 krijgt de gelegenheid een proof of concept (PoC) te verzorgen.

 3. Uit dit proof of concept volgt de eindscore.

Figuur 2 geeft de weging van gunningscriteria in modelvorm weer.


Figuur 2: Weging van gunningscriteria


Het bepalen van kwaliteitsscore q

De inschrijvingen worden door het beoordelingsteam beoordeeld. Het beoordelingsteam zal bestaan uit vertegenwoordigers van de in § 2.1 genoemde diensten verdeeld over de volgende rollen: • Eindgebruiker

 • Rapport bouwer

 • BI adviseur

 • Database administrator

 • IT manager

Voor elk onderdeel zoals aangegeven in tabel 3 kan een maximaal aantal punten verkregen worden dat genormaliseerd wordt naar 100. Bij de behandeling van elk onderdeel is aangegeven op welke wijze de punten zijn verdeeld per vraag. In een afstemmingsoverleg van het beoordelingsteam worden de extreme scores besproken en nader gemotiveerd of aangepast.


De scores worden getotaliseerd tot punten per onderdeel. De gemeente Rotterdam hanteert voor de verschillende onderdelen de volgende wegingsfactoren.


Onderdeel

Max aantal punten

Normalisatie
naar 100


Weging

Algemene eisen, zoals bedoeld in paragraaf 7.1

9

a x (100/9)

20%

Functionele eisen, zoals bedoeld in paragraaf 7.2

200

f x (100/200)

40%

Technische eisen, zoals bedoeld in paragraaf 7.3

30

t x (100/30)

30%

Implementatie eisen, zoals bedoeld in paragraaf 7.4

30

i x (100/30)

10%

Totaal A

100%

Tabel 3: Verdeling kwaliatieve beoordeling
a : Aantal punten behaald op het onderdeel Algemene eisen.

f : Aantal punten behaald op het onderdeel functionele eisen.

t : Aantal punten behaald op het onderdeel technische eisen.

i : Aantal punten behaald op het onderdeel implementatie eisen.

A : Totaal aantal punten.
Deze score A telt voor 65% mee in de beoordeling.
Het bepalen van prijsfactor p

De offertes worden gescoord door het beoordelingsteam aan de hand van het financieel model (zie hoofdstuk 8). De totale kosten worden bepaald middels optelling van de volgende elementen:
 • Kosten van de licenties volgens opgave bij aanvang.

 • Kosten van de licenties volgens opgave na 2 jaar.

 • Kosten van onderhoud en ondersteuning over 3 jaar.

 • Kosten van de implementatie

Het vanuit financieel oogpunt meest gunstige aanbod krijgt 100 punten. De overige biedingen worden op de volgende wijze daaraan gerelateerd:


p = (x / y) x 100
p: prijsfactor

x: Het vanuit financieel oogpunt meest gunstige aanbod.

y: Het onderhavige aanbod.

Deze score telt voor 35% mee in de beoordeling.


Het bepalen van totaalscore f

De tot=aalscore wordt bepaald via de volgende formule:


f = ( 0,65 x q ) + ( 0,35 x p )
De offerte met de hoogste totaalscore staat bovenaan de ranglijst. De top-3 van deze ranglijst krijgt de gelegenheid een Proof of Concept uit te werken.
Het Proof of Concept

Het Proof of Concept heeft als doel de gebruiksvriendelijkheid en de beheersbaarheid van de software te beoordelen. Uit de beoordeling van het PoC volgt de uiteindelijke ranglijst.


In § 3.5.3 vindt u een globale beschrijving van dit PoC. Een gedetailleerde beschrijving inclusief de te hanteren beoordelingscriteria worden gelijktijdig met de uitnodiging verzonden.

3.5.3Proof of Concept


De top drie inschrijvers zullen worden uitgenodigd voor het inrichten van een Proof of Concept. Het proof of concept zal plaatsvinden in de vorm van een bedrijfscasus, inclusief het beschikbaar stellen van volledige pakketdocumentatie.


 • De casus zal bestaan uit het op verschillende manieren ontsluiten van gegevens op het gebied van verzuimregistratie. Deze gegevens bevinden zich in een Oracle datawarehouse die beschikbaar wordt gesteld door de gemeente Rotterdam, inclusief testdata.

 • De gemeente Rotterdam zal een locatie prepareren en de infrastructuur ter beschikking stellen.

 • De specificaties van de casus en het datamodel zullen tegelijk met de uitnodiging aan de geselecteerde inschrijvers beschikbaar worden gesteld. Na uitnodiging zal van deze inschrijvers worden verwacht dat binnen 14 kalenderdagen de software is geïnstalleerd en de software voor de cases is voorbereid.

 • De inschrijver wordt gevraagd door middel van een demonstratie in te gaan op de uitwerking van de casus. Vervolgens zal de testopstelling een week beschikbaar blijven voor de gemeente.

 • Alle relevante documentatie moet voor het team beschikbaar zijn.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina