Dit document is geschreven in opdracht van Gemeente RotterdamDovnload 0.54 Mb.
Pagina5/12
Datum20.08.2016
Grootte0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.6Gunning en afstemming


De opdracht komt tot stand door een schriftelijk voorlopig gunningsbesluit, dat door de gemeente Rotterdam aan de afgewezen inschrijvers en aan de begunstigde inschrijver wordt toegezonden. De aanbesteder bericht de inschrijver(s) gelijktijdig en onder opgaaf van redenen omtrent de voorgenomen gunning. De aanbesteder vermeldt daarbij de naam van de inschrijver aan wie de aanbesteder voornemens is te gunnen. Aan het voornemen tot gunning kunnen geen rechten worden ontleend. Indien binnen 15 dagen een kort geding aanhangig is gemaakt tegen het voornemen van de aanbesteder, zal de aanbesteder niet overgaan tot gunning van de opdracht, voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.
Vervolgens zal met de geselecteerde inschrijver op basis van het bestek, de conceptovereenkomst en de offerte van de geselecteerde inschrijver, een afstemmingsoverleg worden gehouden. Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt, zal de gemeente Rotterdam in overleg treden met de nummer twee van de lijst.
De gunning wordt uiteindelijk geformaliseerd met de (mede)ondertekening van de overeenkomst. Van deze overeenkomst maken in elk geval de volgende bijlagen deel uit:

• het bestek, inclusief nader overeen te komen afwijkingen daarop;• de offerte.

3.7Planning


#

Stap

DatumAankondiging op www.aanbestedingskalender.nl en verzending naar het Publicatieblad van de EU

20 maart 2008Sluiting opmerkingen over conceptovereenkomst

3 april 2008Sluiting verzoeken om nadere informatie

17 april 2008Sluiting inzending; aanvang evaluatie Offertes

9 mei 2008 om 12:00 uurTop-3 bekend, uitnodiging voor Proof of Concept

Week 21Afronding Proof of Concept, start evaluatie.

Week 25Gunning inclusief 15 kalenderdagen bezwaartermijn

Week 31

Tabel 4: Globale planning

3.8Geschil


Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, tenzij anders nader door de betrokkenen wordt overeengekomen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter te Rotterdam.

4Eisen aan de offerte


In dit hoofdstuk zijn de algemene eisen opgenomen waaraan de offerte dient te voldoen.

4.1Contactpersonen


Vermeld in de offerte de contactpersonen (commercieel en technisch) tijdens het offertetraject:

  • Naam

  • Functie

  • Organisatieonderdeel, waar de contactpersoon werkzaam is

  • Kantooradres

  • Telefoonnummer

  • Faxnummer

  • E-mail adres

4.2Taal


De offerte dient volledig in de Nederlandse taal te zijn gesteld, tenzij expliciet anders is vermeld.

4.3Managementsamenvatting


De offerte dient een managementsamenvatting te bevatten van maximaal drie pagina’s.

4.4Eisen en vragen


Alle in het bestek opgenomen en genummerde eisen en vragen moeten worden beantwoord, tenzij expliciet anders is vermeld.

4.4.1Toelichting begrippen


Eisen en vragen zijn uniek geïdentificeerd en worden als volgt onderscheiden:

  • Eis (E)

Aan een eis moet zonder voorbehoud worden voldaan (absoluut criterium). Indien niet wordt voldaan aan een eis zal de Inschrijver worden uitgesloten van de offerteprocedure. Voor een eis worden geen punten toegekend.

  • Vraag (V)

Met de vragen wordt beoogd uw Offerte af te kunnen zetten tegen concurrerende Offertes (relatief criterium).
Inschrijver moet expliciet op elke eis en vraag ingaan en zijn antwoord motiveren, het uitsluitend met ja/nee beantwoorden is dus niet voldoende. Het is daarbij toegestaan te verwijzen naar de relevante passages uit de meegeleverde productdocumentatie. Indien de verwijzing onvoldoende specifiek is, of verwezen wordt naar documentatie die niet is bijgeleverd worden geen punten toegekend.
Eisen en vragen zijn elk met een unieke codering opgenomen voor eenduidige referentie. Zij hebben elk een uniek volgnummer, dat in de offerte moet worden overgenomen. Een voorbeeld van zo’n codering is (E) 4.2.1.1. Deze codering staat voor het volgende:
(E) = Categorieaanduiding:

4. = Hoofdstuk;

2. = Paragraaf;

1. = Subparagraaf;1. = Nummer van de eis of vraag;
Eventueel overeenkomende toelichtingen of voorbehouden, die bij meerdere criteria of vragen gelden, hoeven niet herhaald uitgeschreven te worden. In voorkomende gevallen kan verwezen worden naar het antwoord op het criterium, de wens of vraag waar de toelichting of het voorbehoud is beschreven. Indien er andere elementaire aspecten zijn, die significant bijdragen tot een succesvolle implementatie en die niet in het bestek staan beschreven, dienen deze aspecten in een separate bijlage vermeld te worden. Deze separate bijlage zal als (onderdeel van een) alternatieve inschrijving worden behandeld.
Wanneer bij de beantwoording van een vraag sprake is van add-ons en/of maatwerk bovenop de standaardapplicatie(s), dan wordt ervan uitgegaan dat de kosten hiervan gespecificeerd zijn in de prijsopgave (zie hoofdstuk 8).

4.4.2Vorm beantwoording


De eisen en vragen moeten in de aangegeven volgorde worden behandeld. Na elke paragraaf (op het 2e niveau, (x.x)) dient een tabblad te worden opgenomen, voor zover daar eisen en/of vragen zijn verwoord. Bij beantwoording dient de eis of vraag, inclusief het nummer van de eis of vraag, herhaald te worden.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina