Dit document is geschreven in opdracht van Gemeente Rotterdam



Dovnload 0.54 Mb.
Pagina6/12
Datum20.08.2016
Grootte0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

4.5Gestanddoeningstermijn


De offerte is tenminste geldig tot drie maanden na de uiterste inleverdatum van de offerte. Tot die datum heeft zij het karakter van een onherroepelijk aanbod. In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt (zie § 3.6), eindigt de termijn van gestanddoening acht dagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist.

4.6Controlelijst


In bijlage A is een controlelijst opgenomen. Deze lijst is een controlemiddel voor de inschrijver en de aanbestedende dienst of alle eisen en vragen zijn beantwoord.
Bij verschillen tussen de controlelijst en de individuele beantwoording van de eisen en vragen is deze laatste leidend.

4.7Kosten van de offerte en Proof of Concept


Voor het uitbrengen van de offerte en de daarvoor uit te voeren werkzaamheden en te verstrekken materialen (ondermeer in het kader van de in te richten PoC), kunnen aan de gemeente Rotterdam geen kosten in rekening worden gebracht.

4.8Voorbehouden


De offerte zal, behoudens waar dat is gevraagd, geen voorbehoud(en) bevatten ter zake van toekomstige evenementen.

4.9Referenties


De gemeente Rotterdam behoudt zich het recht voor om zonder de betreffende inschrijver daar vooraf in te kennen met de referenten contact op te nemen om de juistheid van de opgegeven referenties te kunnen verifiëren. Referenten dienen hiertoe vergezeld te zijn van een bedrijfsnaam, naam contactpersoon en een telefoonnummer.

5Financiële en juridische voorwaarden


Hieronder staan de financiële en juridische voorwaarden die de inschrijver bij het uitbrengen van de offerte in acht moet nemen.
(E) 5.1 Alle geldbedragen in de Offerte zijn vastgesteld in Euro’s. Veranderingen in ruilverhouding tussen de Euro en andere valuta hebben geen effect op het tarief.
(E) 5.2 Alle geldbedragen in de Offerte zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
(E) 5.3 Alle geoffreerde prijzen dienen te zijn gebaseerd op de in het Bestek genoemde specificaties.
(E) 5.4 U dient een betalingstermijn van 30 dagen (na factuurdatum) te hanteren, met dien verstande dat facturering plaatsvindt na acceptatie door de klant.
(E) 5.5 U dient akkoord te gaan met de bepalingen zoals deze geformuleerd zijn in de conceptovereenkomst (zie bijlage D). Indien u opmerkingen over deze bepalingen heeft kunt u deze tijdens de inlichtingenprocedure zoals beschreven in § 3.3.1 kenbaar maken. U kunt er niet vanuit gaan dat deze opmerkingen automatisch worden overgenomen. In een nota van inlichtingen zal de definitieve conceptovereenkomst worden gedistribueerd.
(E) 5.6 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar, met tweemaal de mogelijkheid van verlenging met een periode van één jaar.
(E) 5.7 Op de te sluiten overeenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Rotterdam (zie bijlage E) aanvullend van toepassing.
(E) 5.8 De Inschrijver zal in haar offerte geen algemene voorwaarden opnemen of hiernaar verwijzen. Inschrijvingen waaraan voorwaarden van de inschrijver zijn verbonden zijn ongeldig.
(E) 5.9 Op deze aanbesteding en de eventueel te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

6Geschiktheidseisen van leveranciers

6.1Combinaties en onderaanneming


(E) 6.1.1 Indien twee of meer leveranciers tezamen inschrijven zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst of uit de aanbesteding voortvloeiende verplichtingen. De gezamenlijke leveranciers zijn verplicht in de aanbieding één van hen aan te wijzen om hen in alle opzichten jegens de aanbestedende dienst te vertegenwoordigen en die als opdrachtnemer optreedt in geval van gunning. Van de gezamenlijke inschrijvers (combinatie) kan verlangd worden dat zij, na gunning, de rechtsvorm van een separate rechtspersoon in het leven roepen, onverminderd hun hoofdelijke aansprakelijkheid.

Een leverancier die zelfstandig inschrijft kan niet tevens aan een offrerende combinatie deelnemen. Een leverancier die deel uitmaakt van een combinatie, kan niet tevens zelfstandig inschrijven of als onderaannemer van een inschrijvende partij optreden.

Een partij die bij een inschrijving als onderaannemer bij een inschrijvende partij optreedt, kan niet tevens als hoofdaannemer zelfstandig of als deel van een inschrijvende combinatie deelnemen in de aanbesteding.

6.2Eisen aan leveranciers

6.2.1Concernverklaring


(E) 6.2.1.1 Indien bij inschrijving van een onderdeel van een concern, de dochter of zuster een beroep doet op de financieel economische ervaring (en/of balansen) van de moeder, dochter- en/of zustermaatschappij (een ander van hetzelfde concern), ontvangen wij een getekende concernverklaring van (uitsluitend) de moedermaatschappij, dat deze zich volledig verantwoordelijk stelt voor de uitvoering van de eventuele opdracht en financiële draagkracht van de dochter- of werkmaatschappij (de te leveren zaken en de te verrichten (onderhouds-)werkzaamheden).
(E) 6.2.1.2 Indien bij inschrijving van een onderdeel van een concern, deze een beroep doet op de referenties, middelen en personeel van moeder-, dochter- en/of zustermaatschappij (een ander van hetzelfde concern), ontvangen wij een getekende verklaring van deze betreffende moeder-, dochter- en/of zustermaatschappij dat zij de middelen en personeel ter beschikking zal stellen en dat zij daar feitelijk over zal kunnen beschikken.
(E) 6.2.1.3 U dient een beschrijving van de eigendoms- en bestuurssituatie van de onderneming bij te voegen (bijvoorbeeld een organigram).

6.2.2Uitsluiting en algemene eisen


(E) 6.2.2.1 Overeenkomstig art. 45 BAO worden inschrijvers uitgesloten die verkeren in de omstandigheden zoals vermeld in lid 1 en 3 a t/m g. Om voor gunning in aanmerking te komen moet de inschrijver aan de in deze en paragraaf 6.2.3, 6.2.4 en 6.2.5 vermelde eisen voldoen.

6.2.3Bewijsstukken i.v.m. uitsluitinggronden en algemene eisen


(E) 6.2.3.1 Ten bewijze dat een aanbieder niet in één van de bovenstaande omstandigheden verkeert, ontvangen wij van u een eigen verklaring (zie bijlage B) op grond waarvan kan worden vastgesteld dat gronden voor uitsluiting niet op inschrijver van toepassing zijn.
(E) 6.2.3.2 Ten bewijze dat een aanbieder ingeschreven staat in het nationale handelsregister, ontvangen wij een bewijs van inschrijving van de onderneming in het handelsregister, of de voor het land van herkomst van de onderneming geldende documenten.
(E) 6.2.3.3 De hierboven genoemde verklaringen moeten van een recente datum (niet ouder dan drie maanden, gemeten vanaf de uiterste datum van inlevering van de offerte) zijn.
(E) 6.2.3.4 De inschrijver dient bij inschrijving een eigen verklaring in te dienen waaruit blijkt dat hij in het bezit is van een Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen (VOGrp) of, indien hij de VOGrp heeft aangevraagd, een kopie van de aanvraagformulieren. De voor gunning in aanmerking komende inschrijver dient vóór opdrachtverstrekking de VOGrp over te leggen.

6.2.4Financiële en economische draagkracht

(E) 6.2.4.1 Inschrijver dient te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht om een opdracht van minimaal €50.000 te kunnen aanvaarden en de continuïteit tijdens de contractperiode te waarborgen. In dit verband dient de voor gunning van het werk in aanmerking komende inschrijver een zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot € 10.000,-, volgens bijgaand model (zie bijlage F) op naam gesteld van de opdrachtgever, te overleggen. Indien een combinatie inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn bank zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en). De bankgarantie dient te worden gezonden aan:

Gemeentewerken Rotterdam

Afdeling Aanbestedingszaken

Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

6.2.5Eisen met betrekking tot ervaring en geschiktheid

6.2.5.1Algemene eisen met betrekking tot ervaring en geschiktheid


(E) 6.2.5.1.1 Inschrijver heeft een totale omzet van minimaal 1 miljoen Euro (exclusief BTW) in het laatst afgesloten boekjaar. Inschrijver dient hiervan op verzoek bewijsstukken te overleggen aan de hand van de jaarrekening.
(E) 6.2.5.1.2 Leverancier beschikt over contactpersonen, leidinggevend en trainingspersoneel, dat de Nederlandse taal machtig is.
(E) 6.2.5.1.3 Leverancier toont aan over een kwaliteitsborgingsysteem te beschikken.

6.2.5.2Referenties


(E) 6.2.5.2.1 Om voor gunning in aanmerking te komen moet de inschrijver ten minste aan de volgende ervaringseis voldoen:

  • het in de afgelopen drie jaar aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever gerealiseerd hebben van ten minste drie projecten waarin met deze opdracht vergelijkbare standaardpakketten bij grootschalige en gedistribueerde organiaties zijn geïmplementeerd en

  • het in de afgelopen drie jaar aantoonbaar en naar tevredenheid van de opdrachtgever tenminste twee met deze opdracht vergelijkbare updates van BI-software zijn uitgevoerd bij verschillende organisaties.

Ten bewijze hiervan overlegt de inschrijver referenties volgens bijlage C.





1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina