Dit document is geschreven in opdracht van Gemeente RotterdamDovnload 0.54 Mb.
Pagina7/12
Datum20.08.2016
Grootte0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

7Programma van eisen


In dit hoofdstuk is het programma van eisen en vragen verwoord. De eisen en vragen zijn grotendeels in tabelvorm verwoord. In de tabellen treft u 3 antwoordkolommen aan, te weten ‘ja’, ‘nee’ en ‘toelichting’. Inschrijver moet expliciet op elke eis en vraag ingaan en zijn antwoord motiveren in de kolom ‘toelichting’, het uitsluitend met ja/nee beantwoorden is niet voldoende. Het is daarbij toegestaan te verwijzen naar relevante passages uit de meegeleverde productdocumentatie. Indien de verwijzing onvoldoende specifiek is, of verwezen wordt naar documentatie die niet is bijgeleverd worden geen punten toegekend. Ook kan verwezen worden naar een bijlage indien de ruimte of lay-out van de kolom ontoereikend is. In de betreffende bijlage vermeldt u vervolgens weer de codering van de eis of vraag.
Aan de eisen in de paragrafen 7.2.1, 7.2.2 en 7.2.3 zijn in de kolom W vaste punten toegekend. Hiervoor geldt dat óf alle punten óf geen punten worden toegekend, afhankelijk van het antwoord van de inschrijver. Voor alle overigen vragen geldt dat 0, 1, 2 of 3 punten toegekend kan worden, dit wordt door de beoordelingscommissie vastgesteld.

7.1Algemene eisen

7.1.1Omschrijving van de doelstellingen met BI


De gemeente Rotterdam beoogt met de inzet van Business Intelligence software een effectievere inzet van informatie te bereiken op alle niveaus in de organisatie. Het is de bedoeling BI breed in te zetten op zowel strategisch als op tactisch niveau.
Op strategisch niveau wordt hiermee bereikt dat:

 • Het inzicht in de situatie van de gemeente verbetert op gebieden als Sociale zaken, Wonen, Veiligheid en Economie.

 • Verbeterde prognoses gemaakt kunnen worden op effecten van genomen maatregelen.

 • Trends herkend kunnen worden zodat maatregelen pro-actief genomen kunnen worden.

Op tactisch niveau wordt hiermee bereikt dat: • Werknemers zicht krijgen op hun plek in de keten en hierover gaan meedenken.

 • Werknemers gebruik kunnen maken van informatie die verzameld is in andere delen van de organisatie.

 • Werknemers sneller en kwalitatief hogere rapportages kunnen verzorgen.

(V) 7.1.1.1 Geef aan op welke manier geborgd is dat het totaal aantal gebruikers zoals benoemd in § 2.3.1 kan worden bediend.7.1.2Bronsystemen


De volgende systemen zullen direct, dan wel via een datawarehouse als bron dienen voor de BI-software.


#

Applicatienaam en versieOracle BI Server 10.1.3.2 en hogerOracle databases 9, 10, 11Platte ASCII bestandenMicrosoft Excel XP, 2003, 2007Oracle eBusiness Suite Financials 11.5.10.2Oracle eBusiness Suite Human Resources 11.5.10.2Oracle e-Business Suite R12Oracle Business Analytics WarehouseODBC interfacesMS SQL server 2005

Tabel 5: Bronsystemen
(V) 7.1.2.1 Welke hierboven genoemde bronsystemen worden door het product ondersteund?
(V) 7.1.2.2 Welke niet hierboven benoemde bronsystemen worden door het product ondersteund?

7.2Functionele eisen

7.2.1Vragen ten aanzien van Architectuur, Autorisatie en Integratie


Nr.

W

Vraag

Ja

Nee

ToelichtingArchitectuur
1

Ondersteunt het product load balancing en clustering? Zo ja, beschrijf hoe dit is georganiseerd.
1

Is het product volledig web-based waarbij geen installatie van software nodig is? Beschrijf welke onderdelen van het product hier wel of niet aan voldoen.
1

Biedt het product AJAX ondersteuning?
1

Biedt het product RSS ondersteuning?
1

Op welke platformen kan het product draaien? Beschrijf dit voor alle delen van het product.
1

Welke portlets ondersteunt het product?
1

Bieden alle onderdelen van de software een Nederlandse gebruikersinterface?
Autorisatie
1

Ondersteunt het product het concept van rol-gebaseerde autorisaties? Beschrijf op welke manier autorisatie en authenticatie in het pakket is uitgewerkt.
1

Ondersteund het product Single Sign On? Beschrijf onder welke voorwaarden dit geldt.
1

Kan het product gebruik maken van Active Directories?
1

Is het mogelijk per gebruiker, groep of rol te definiëren voor welke data men is geautoriseerd? Zo ja, beschrijf hoe dit werkt.
1

Biedt het product ondersteuning voor Security Assertion Markup Language (SAML)?
1

Kan het product gebruik maken van de autorisaties zoals deze in Oracle EBS zijn toegekend?
Metadata management
2

Is er één centrale repository voor metadata zoals de afbeeldingen van business concepten op onderliggende datastructuren?
2

Is er één centrale repository voor metadata zoals layouts en rapportconfiguraties?
2

Kunnen veranderingen in de metadata-objecten in de repository automatisch worden doorgevoerd naar alle rapporten en applicaties die er gebruik van maken?
3

Kan het product synchroniseren met third-party repositories?
1

Is er functionaliteit om te bepalen welke bronsystemen hebben bijgedragen aan het rapport?
3

Wordt aangegeven welke rapporten worden beïnvloed bij veranderingen in brondata (impact analyse)?
1

Wordt de metadata opgeslagen in een relationele database?
3

Biedt het product ondersteuning voor het Common Warehouse Metadata Model (CWM) voor de uitwisseling van metadata?
2

Is er een zoekmogelijkheid binnen de metadata repository en kan dan doorgeklikt worden naar de gevonden elementen?
3

Kunnen eindgebruikers metadata-objecten definieren en toevoegen aan de repository voor hergebruik?
Ontwikkelomgeving
1

Biedt het product een open API (Application Programming Interface)?
1

Gebeurt het beschrijven en definiëren van objecten op een gemeenschappelijke en consistente manier?
1

Gebeurt het gebruik van objecten op een gemeenschappelijke en consistente manier?
1

Gebeurt het tonen van objecten op een gemeenschappelijke en consistente manier?
1

Ondersteunt de repository versiebeheer met onder andere check-in/check-out faciliteiten?
1

Biedt het product ondersteuning voor een OTAP-model?
1

Kunnen BI-applicaties in een .Net-omgeving worden ontwikkeld?
1

Kunnen BI-applicaties in een J2EE-omgeving worden ontwikkeld?
1

Welke ondersteuning biedt het product voor het (interactief) debuggen van maatwerk BI-applicaties?
1

Welke ondersteuning biedt het product voor het hergebruik van objecten zoals reeds ontwikkelde BI-componenten (queries, rapporten, dashboards … ) ?
1

Biedt het product Wizard-stijl tools in de ontwikkelomgeving voor BI-applicaties?
1

Biedt het product een WYSIWYG ontwikkelomgeving?
1

Biedt het product Drag-and-drop in de ontwikkelomgeving?
3

Ondersteunt de ontwikkelomgeving Service Georiënteerde Architectuur?
1

Wordt een grafische omgeving geboden voor zowel het gebruiken als het aanbieden van webservices?
1

Zijn er webservices beschikbaar voor de volgende functies: uitvoeren nieuwe query en nieuw rapport, uitvoeren analyse op basis van tijd of gebeurtenis?
1

Zijn er webservices beschikbaar voor de volgende functies: printen van rapporten, geef parameters door voor een rapport, terugmelden URL waar het rapport is te vinden?
1

Zijn er webservices beschikbaar voor de volgende functies: aanmaken, kopiëren of verwijderen van rapporten of analyse-objecten?
1

Zijn er webservices beschikbaar voor de volgende functies: beheren van gebruikersaccounts en beveiligingsintellingen?
1

Kan data gelezen of geladen worden via een webservice?
1

Kan metadata worden uitgewisseld via webservices?
1

Biedt het product ondersteuning voor WS-Security?
1

Ondersteunt het product JSR168 (Java Portlet Specification)?
1

Biedt het product ondersteuning voor Web Services for Remote Portlets (WSRP)?


Tabel 6: Vragen ten aanzien van Architectuur, Autorisatie en Integratie

7.2.2Vragen ten aanzien van Analyse


Nr.

W

Vraag

Ja

Nee

ToelichtingOLAP
3

Biedt het product ondersteuning voor het ontwerpen en bouwen van kubussen?
3

Kunnen gebruikers zelf metrieken definiëren en aanpassen via een wizard?
3

Kunnen gebruikers zelf resultaten rangschikken en sorteren?
3

Kunnen gebruikers zelf dimensie selecties aanpassen via een wizard?
3

Biedt het product ondersteuning voor alternatieve hiërarchieën binnen een dimensie?
3

Biedt het product ondersteuning voor berekeningen over alle dimensies?
3

Kunnen gebruikers kubussen bouwen via een wizard?
3

Kunnen kubussen online batchgewijs worden gevuld?
3

Kan de verhouding tussen verversing van data en query performance worden ingesteld? Bijvoorbeeld door het gebruik van caching in te stellen?
3

Worden berekeningen en aggregaties op data in geheugen uitgevoerd tijdens query?.
3

Biedt het product ondersteuning voor valutaconversies?
2

Kunnen tijddimensies (bijv. fiscaal jaar) worden gedefinieerd via een wizard?
1

Kunnen kubussen direct uit sterschema's worden gegenereerd?
1

Is er een uitgebreide verzameling voorgedefinieerde berekeningen beschikbaar inclusief documentatie en voorbeelden?
1

Biedt het product ondersteuning voor scenariomodellering en impact-analyse?
1

Biedt het product ondersteuning voor activity-based costing berekeningen.
1

Biedt het product ondersteuning van de Business Balanced Scorecard?
Visualisatie
1

Kunnen multidimensionale attributen op 2 dimensies worden afgebeeld door middel van grootte, vorm en kleur?
1

Kunnen gebruikers functies uitvoeren via handelingen op de afbeelding?
1

Kan data worden afgebeeld op een weergave van een fysiek object (bijv. een gebouw)?
3

Biedt het product ondersteuning voor tenminste de volgende diagramtypen: scatter plot, histogram, staafdiagram, pie chart, lijngrafiek, heat map en geografische kaart?
3

Kan de ene visuele weergave naadloos worden omgezet in de andere (bijv. van staafdiagram naar pie chart)?


Tabel 7: Vragen ten aanzien van Analyse

7.2.3Vragen ten aanzien van Presentatie


Nr.

W

Vraag

Ja

Nee

ToelichtingRapportage
1

Biedt het product de mogelijkheid tot het abonneren op rapporten?
3

Kunnen rapporten worden aangemaakt in tenminste de volgende formaten:

  • Microsoft Word

  • Microsoft Excel

  • HTML

  • DHTML

  • PDF

  • XML

Beschrijf welke formaten mogelijk zijn.
1

Kan het product direct afdrukken op A-4 formaat?
3

Kunnen rapporten geparametriseerd worden en kunnen de parameters (numeriek, string, datum en tekst) gedefinieerd en opgeslagen worden.
3

Kan gezocht worden in de rapport repository of in afzonderlijke rapporten op sleutelwoorden?
3

Bevatten gegenereerde rapporten een navigatiemenu en inhoudsopgave?
3

Kunnen rapporten voor verschillende gebruikers worden gegenereerd met gebruikerspecifieke inhoud?
1

Biedt het product ondersteuning voor 'demand paging' (de opgevraagde pagina wordt direct opgemaakt voordat het gehele rapport in opgehaald).
1

Ondersteunt het product ‘conditionele opmaak’? (De opmaak van het rapport kan afhankelijk gemaakt worden van de inhoud van de data).
1

Kunnen ‘out of the box' rapporten worden gegenereerd van tenminste 1 MOLAP bronsysteem? Geef aan welke MOLAP systemen worden ondersteund.
1

Biedt het product ondersteuning voor JDBC?
1

Biedt het product ondersteuning voor XML bronnen?
2

Kunnen rapporten geagendeerd worden gebaseerd op datum/tijd of gebeurtenissen en gedistribueerd worden per e-mail?
1

Kan de output worden gestuurd naar mobiele apparaten?
1

Is de ouput geoptimaliseerd voor mobiele apparaten?
2

Gebruiker kan van een rapport doorlinken naar het onderliggende bronsysteem.
1

Biedt het product ondersteuning voor het terugschrijven van data? (bijvoorbeeld het toevoegen van prognoses)
1

Biedt het product monitoring op de uitvoer van geagendeerde taken?
Dashboard
3

Kan data grafisch worden weergegeven als diagrammen, meters of stoplichten (zonder te programmeren)?
3

Kunnen positieve of negatieve trends weergegeven worden (zonder te programmeren)?
3

Kunnen kleuren gebruikt worden om de status van een bepaalde metriek ten opzichte van doelwaarden weer te geven?
3

Kan een gebruiker zijn eigen metrieken bouwen via wizards?
3

Kunnen in 1 dashboard meerdere datasets worden geïntegreerd, inclusief zowel relationele als multidimensionale data?
2

Kan een gebruiker van dashboard diagrammen doorlinken naar de brondatabase?.
2

Kan een bericht worden verstuurd wanneer een bepaalde drempelwaarde wordt overschreden?
2

Zijn er functies om veranderingen in data of events uit andere bronnen te detecteren?
2

Kan een gebruiker zijn eigen drempelwaarden definiëren?
2

Kunnen berichten gegenereerd worden op basis van tijdgebaseerde regels?
2

Kunnen berichten gegenereerd worden op basis van analyses op samengestelde businessprocessen, niet beperkt tot 1 metriek?
Ad hoc query
1

Verbergt de semantische laag de complexiteit van onderliggende bronsystemen?
2

Kan een query op meerdere databronnen worden uitgevoerd en kunnen de resultaten gecombineerd worden?
1

Kan een query worden uitgevoerd op tenminste de volgende OLAP bronnen:

  • Essbase

  • Powerplay

  • SQL Server Analysis Services

  • Oracle Express
1

Kan de query response tijd worden bijgehouden?
1

Kan het gebruik van ad hoc query worden bijgehouden?
1

Zijn er mogelijkheden voor beheerders om te voorkomen dat gebruikers slechte queries gebruiken?
2

Kunnen query resultaten worden opgeslagen in cache voor betere performance?
1

Kunnen metadata-objecten worden opgeslagen in cache voor betere performance?
1

Kan het cache geheugen door meerdere gebruikers worden gedeeld?
1

Kan een gebruiker ad hoc query of rapporten maken via wizards?
1

Wordt drag-en-drop ondersteund in ad hoc query?
1

Wordt de volledige syntax van het SELECT statement ondersteund? (inner joins, outer joins, unions, sub queries, group by)
1

Kan een ad hoc rapport gegenereerd worden op basis van zoekwoorden uit een zoekvraag.
3

Kunnen query resultaten worden opgeslagen in een database in plaats van te worden omgezet in een rapport?
1

Kunnen ad hoc query rapporten via een web-interface worden gedefinieerd?
Microsoft Office integratie
3

Kunnen queries worden geintegreerd in een Office-document (Word, Excel, PowerPoint) en kunnen deze van daaruit worden uitgevoerd?
3

Kan data worden geexporteerd naar Excel met behoud van rapportformaat?
1

Kunnen afzonderlijke cellen in de spreadsheet worden geblokkeerd?
1

Worden draaitabellen en filters in spreadsheets ondersteund?
1

Kunnen berichten of taken naar een Outlook account verstuurd worden zonder te programmeren?.
1

Kunnen data en rapporten in Outlook worden bekeken?
1

Wordt authenticatie gehandhaaft bij verversing van data vanuit een Office-document?


Tabel 8: Vragen ten aanzien van Presentatie

7.2.4Additionele functionaliteiten


(V) 7.2.4.1 Geef aan welke additionele functionaliteiten uw product biedt die voor de gemeente Rotterdam relevant zijn.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina