Documentatiecentrum & ArchiefDovnload 178.69 Kb.
Pagina1/2
Datum03.10.2016
Grootte178.69 Kb.
  1   2

Documentatiecentrum & ArchiefBewaarde bestanden en verzamelingen
STAnd VAn ZAken op 31 12 2015

De jaarwisseling 2015-2016 leek een goed moment om een stand van zaken op te maken m.b.t. het documentatiecentrum en het archief van de heemkring. De hiernavolgende pagina's geven tekst en uitleg over wat bewaard wordt en hoe, over wat geweerd wordt, over de omvang van de collecties, de relevantie van de bewaarde stukken etc. Ze bieden eveneens een overzicht van wat reeds gedaan is en wat nog te doen staat. Dat een en ander zonder vrijwilligerswerk niet mogelijk is, zal voor iedereen duidelijk zijn. Medewerkers op vrijwillige basis in 2015 zijn dezelfde personen als in 2014, nl. Gerard Baertsoen, Marc Waûters en Stine Bylo. Het team werd uitgebreid met 2 personen, nl. nieuwkomer Vincent Dewulf die op occasionele basis welomschreven en losse opdrachten thuis kan uitvoeren en bestuurslid Guido Depuydt die de verzameling krantenknipsels en de inventaris van de eigen publicaties onder zijn hoede neemt.

Onder de hoofding Documentatiecentrum zijn in alfabetische volgorde bestanden ondergebracht die steeds verder evolueren en continu aangevuld worden: rouwprentjes, affiches, kiespamfletten etc. Onder de benaming Archief vallen enkel bestanden en verzamelingen die niet meer kunnen evolueren: archieven van opgedoekte verenigingen of instanties, uitgaven van tijdschriften die ter ziele gegaan zijn etc.
1. Documentatiecentrum

1.1. Aankondigingen voor en programma's van plaatselijke gebeurtenissen

Deze verzameling omvat alle flyers, programmaboekjes, affichettes etc. m.b.t. plaatselijke evenementen, kermissen, culturele, sportieve of commerciële evenementen. Hieronder vallen programma’s van Septemberkermissen (= het Lichterveldse Kermisblad), van wijkkermissen en folklorefeesten, van toneelvoorstellingen, concerten, films, wielerwedstrijden, cyclo-cross-, judo- of andere wedstrijden en tornooien. Ook programma’s en aankondigingen van jaarbeurzen of andere commerciële acties worden hierin ondergebracht.Stavaza op 31 12 14: Alle materiaal is in chronologische volgorde geklasseerd en opge-borgen in 2 mappen + 3 archiefdozen. Voorlopig is alleen het Lichterveldse Kermisblad geïnventariseerd. Inventarisatie van de rest van de verzameling is gepland voor 2015. Marc Waûters begon in 2015 met de inventarisatie van één deelverzameling: aankondigingen van toneelvoorstellingen en concerten.

Aanvulling: alle bestuursleden

Beheer: F. Van Devyvere.
1.2. Adresgidsen (plaatselijk & regionaal)

Hier worden de diverse adresgidsen bewaard die vanaf 1967 uitgegeven werden, eerst door het plaatselijk NCMV, later door gespecialiseerde firma’s. Een tweetal oudere regionale gidsen is toegevoegd.Stavaza op 31 12 14: De verzameling is chronologisch opgeborgen, maar nog niet geïnventariseerd. Inventarisatie is gepland voor 2015. Het geheel beslaat 1 archiefdoos.

Beheer & aanvulling: F. Van Devyvere.
1.3. Affiches

Deze verzameling is de combinatie van twee aparte deelverzamelingen, enerzijds het lot van ca. 150 oude affiches van openbare verkopingen van onroerend goed, destijds geschonken door notaris M. Waûters en anderzijds de diverse affiches her en der bijeengesprokkeld door de bestuursleden. Bij de inventarisatie worden de affiches naar onderwerp ingedeeld en krijgen ze een rubrieknummer en een volgnummer1. Ze worden in het bestand opgenomen met volledige beschrijving en volgnummer en daarna in de affichenkast opgeborgen.


Als voorbeeld: de Gemeentelijke Kermisaffiche van 1968 waarbij 2.4.2.2. het rubrieknummer is en 3 het volgnumer, m.a.w. dit is de 3de affiche van die bepaalde rubriek.Nummer 2.4.2.2./3

Titel Septemberkermis

Beschrijving Kermisprogramma

Inrichter

Locatie Lichtervelde

Datum 1968

Ver. Uitgever College van Burgemeester & Schepenen

Drukker Verma Lichtervelde

Aantal 1

Schenker/Verkoper N.v.t.

Datum schenking/koop N.v.t.

Hoogte in cm 72

Breedte in cm 54

Meer info in N.v.t.

Opmerkingen N.v.t.Stavaza op 31 12 14: Ca. 950 affiches zijn geïnventariseerd en in de affichenkast opgeborgen. Alleen de aanwinsten van de laatste weken moeten nog verwerkt worden. Stilaan wordt de opbergruimte te krap.

Aanvulling: alle bestuursleden

Beheer: G. Baertsoen & M. Waûters.
1.4. Artikels m.b.t. L'velde in diverse heemkundige tijdschriften

De artikelendatabank van Heemkunde West-Vlaanderen ligt aan de basis van deze excerpta. Via de zoekmachine op de website van HK WVL (http://heemkunde-westvlaanderen.be) is het immers vrij gemakkelijk zoeken naar wat er in West-Vlaanderen zoal gepubliceerd werd (en nog wordt) dat rechtstreeks of zijdelings met Lichtervelde verband houdt. Deze titels worden met opgave van auteur, tijdschrift, jaargang en nummer of pagina in een overzichtslijst opgenomen. De teksten worden gekopieerd en in een aparte ringmap opgeborgen. De artikels uit onze eigen jaarboeken worden hierin NIET opgenomen. Een voorbeeld uit Biekorf:

Biekorf 1985/196: ARICKX, V.: Kunstschilder Hendrik Hettlie aan het werk in de kerk te Lichtervelde - 1699-1700

Hier moet de volgende aanvulling opgenomen worden: sedert begin 2015 wordt in ieder nummer van het gemeentelijk infoblad 'Lichtervelde leeft' een kleine 'heemkundige rubriek' opgenomen. Telkens wordt een kort artikel + bijhorende illustratie m.b.t. het verleden van L'velde of m.b.t. WO1 opgenomen. Artikels zijn van de hand van F. Van Devyvere en bijhorende illustraties komen uit de fototheek. De gepubliceerde teksten worden in hoger genoemde ringmap opgeborgen.


Stavaza op 31 12 14: Voorlopig zijn alleen de artikels uit Biekorf opgenomen en geïnventariseerd. Ze zijn in 1 ringmap opgeborgen.

Beheer & aanvulling: F. Van Devyvere.
1.5. Bibliotheek

1.5.1. Boeken

De bibliotheek van de kring omvat >700 banden waarin de typisch heemkundige thema's en interessegebieden terug te vinden zijn. Sommige werken werden verworven door schenkingen andere door aankoop, nieuw of 2de hands. Vertegenwoordigd zijn:

* Naslagwerken, algemene en specifieke (= m.b.t. L'velde) zoals inventarissen, kiezerslijsten, 10-jarige tabellen v/d Bevolkingsregisters of andere werken waarin onder het lemma ‘Lichtervelde’ informatie te garen is e.d.m. In de loop van 2015 werd door M. Waûters een gedetailleerde inventaris gemaakt van alle (= 12) kiezerslijsten die voorhanden zijn.

* Publicaties over Lichtervelde, vnl. eigen publicaties van de heemkring, van de Perskring, van andere Lichterveldse auteurs…

* Monografieën over West-Vlaamse steden en gemeenten

* Algemene werken over West-Vlaanderen en over West-Vlaamse geschiedenis

* Werken over Belgische geschiedenis, Vlaamse beweging & ontvoogding, politieke geschiedenis …

* Werken over algemene geschiedenis

* Werken over oorlogen, veldslagen etc.

* Werken over geloof, kerk, missionering, kerkelijke geschiedenis …

* Werken i.v.m. Genealogie, waaronder een 15-tal familiestambomen
Enkele blikvangers:

* Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het grafschap Ponthieu door Karel De Flou (anastatische herdruk van het origineel uit 1914-1938), het 18-delige standaardwerk voor toponymie in Vlaanderen.

* De Oorlogskranten. Deze verzameling, uitgegeven door De Oorlogskranten m.m.v. Cegesoma (Brussel) dekt de periode 1914 – 1945 en is op 1 nummer na volledig.

* 10-jarige tabellen van de Bevolkingsregisters (ingebonden fotokopies).

* Heerelijcken Rente-boek der Heerlijckhede, baronnie ende prochie van Lichtervelde (1780) (overgetypt exemplaar met index op persoons- en op plaatsnamen).

* Geschiedenis van Vlaanderen (6 delen) uitgegeven o.l.v. Dr. R. Van Roosbroeck (1936)

* Geschiedenis van de Kerk (10 delen) uitgegeven o.l.v. Dr. L. J. Rogier (1974).

* Coûtumes de Flandre (2 delen) door L. Gilliodts Van Severen (1891)

* Diverse zeldzaam geworden historische werken

In 2014 is een aanvang gemaakt met het invoeren van de individuele titels in het BIDOC-bestand. Voor de eigen jaarboeken gebeurt dit op niveau artikel, voor andere werken op het niveau boek. Op die manier kan de bibliotheekcatalogus van de kring in parallel met die van de Openbare Bibliotheek via internet geraadpleegd worden. Vanaf 2015 wordt de bibliotheek systematisch in het BIDOC-bestand ingevoerd door medewerkster Stine Bylo.Stavaza op 31 12 14: Een 30-tal werken uit de bibliotheek zijn reeds in het BIDOC-bestand ingevoerd, de overige werken worden vanaf januari 2015 ingevoerd. Tegen eind 2015 werden titels ingevoerd. Tegelijk zullen de boeken moeten gekaft en gelabeld worden. Kaften en labels zijn gepland voor 2016.

Aanvulling: L. Haeghebaert & F. Van Devyvere

Beheer: L. Haeghebaert & St. Bylo.
1.5.2. Tijdschriften en periodieke publicaties

1.5.2.1. M.b.t. L'velde of L’veldse verenigingen

Onder deze noemer vallen: De Veldbloem, de Gazette van Lichtervelde, Het Groene Blad, het Infoblad Lichtervelde en Kerk & Leven. Hier zijn eveneens opgenomen: de periodieken van plaatselijke verenigingen, zoals 't Joenk van den Troenk, Het Zwaantje, de opgedoekte (?) tijdschriften van KWB, Boerenbond, De Lentestem, W.I.E.L. e.d.m.

Enkele commentaren:

* De Veldbloem en de Gazette van Lichtervelde hebben hun publicatie stopgezet in augustus 1914. Van de oudere jaargangen en nummers uit de periode 1896-1914 worden 4 banden met fotokopies in A3-formaat bewaard (met dank aan Luc Haeghebaert). De reeks is evenwel niet volledig.

* Van het Infoblad Lichtervelde is de nagenoeg volledig reeks (vanaf 1981 tot nu) aanwezig in het documentatiecentrum.

* Uit het weekblad Kerk & Leven worden eveneens wekelijks de bladzijden met plaatselijk parochienieuws uitgeknipt en in aparte mappen (formaat A3) per 5 jaar bewaard. De verzameling parochiaal nieuws dekt de periode 1942 tot nu, maar is slechts vanaf 1966 redelijk volledig. Van heel wat oude nummers, uit de jaren 1950, is de pagina met plaatselijk nieuws evenwel geschonden door het uitknippen van bonnen op de keerzijde. Deze nummers kunnen vervangen worden door fotokopies uit het archief van de parochie.

* Van de andere tijdschriften is de verzameling volledig vanaf het moment van abonnering.

* Van alle genoemde tijdschriften, uitgenomen De Veldbloem, de Gazette van Lichtervelde en Kerk & Leven, is het jongste nummer te vinden in de leeszaal.

Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 7 archiefdozen, 11 mappen (A3) en 4 banden met fotokopies. Het Groene Blad, Infoblad Lichtervelde, Kerk & Leven, 't Joenk van den Troenk, De Lentestem, W.I.E.L., OCMWeetjes en Het Zwaantje zijn volledig geïnventariseerd. De geschonden exemplaren van Kerk & Leven moeten nog vervangen worden door kopies uit het parochie-archief.

In 2015 werden alle nieuwe nummers geïnventariseerd en chronologisch opgeborgen.

Aanvulling: alle bestuursleden

Beheer: F. Van Devyvere.

1.5.2.2. Ruilabonnementen met West-Vlaamse heemkringen

Al sedert de oprichting van de heemkring in 1985 wordt het eigen jaarboek uitgewisseld tegen de publicaties van andere kringen in West-Vlaanderen. Momenteel heeft de kring een ruilovereenkomst met 23 kringen2. Op te merken valt dat er hier en daar wat kaf tussen het koren zit. Van enkele van de ‘betere’ tijdschriften (Leiegouw, Gaverstreke, Roede van Tielt) werden 2de hands ook oudere jaargangen aangekocht. Van alle geruilde tijdschriften is het jongste nummer te vinden in de leeszaal. Oudere nummers zijn geïnventariseerd en chronologisch opgeborgen.Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 64 archiefdozen. Alle nummers behalve deze in de leeszaal, zijn geïnventariseerd, chronologisch geklasseerd en opgeborgen. In 2015 zou een evaluatie (prijs/kwaliteit) moeten gemaakt worden van de tijdschriften om het eventuele kaf van het koren te scheiden. In 2015 werden alle nieuwe nummers geïnventariseerd en chronologisch opgeborgen.

Aanvulling: L. Haeghebaert

Beheer : F. Van Devyvere.1.5.2.3. Tijdschriften m.b.t. heemkunde, familiekunde en verwante thema’s

De kring heeft abonnementen lopen op 13 titels, meestal kwaliteitsvolle tijdschriften m.b.t. heemkunde, familiekunde en aanverwante thema’s3. Enkele zijn gratis te verkrijgen, voor de meesten is er een abonnementsgeld verschuldigd. Van een tweetal tijdschriften (Biekorf en Vlaamse Stam), die voor familiekunde of regionale geschiedenis bijzonder interessant zijn, werden 2de hands zoveel mogelijk oudere nummers aangekocht. Van alle tijdschriften is het jongste nummer te vinden in de leeszaal. Oudere nummers zijn geïnventariseerd en opgeborgen. Te noteren valt enerzijds dat sommige tijdschriften hun papieren editie vervangen door een digitale nieuwsbrief (bv. Oostendse Archiefbrief) en anderzijds dat sommige andere tijdschriften verdwijnen (bv MORES) en enkele tijd later onder een andere titel (bv FARO) verschijnen, al naar gelang het heemkundig landschap een zomer- of een winterperiode doormaakt.

Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 21 archiefdozen + 1 ringmap (Bladwijzer) + 1,5 strekkende meter (Biekorf). Alle nummers, behalve deze in de leeszaal, zijn geïnventariseerd, chronologisch geklasseerd en opgeborgen. In 2015 werden alle nieuwe nummers geïnventariseerd en chronologisch opgeborgen.

Aanvulling: L. Haeghebaert & F. Van Devyvere.

Beheer: F. Van Devyvere
1.6. Bidprentjes

1.6.1. Individuele bidprentjes

De verzameling van wijlen Albert D'heedene vormde de startbasis van dit bestand. De kring verwierf de verzameling bij het overlijden van Albert in 2003. Van dan af werd ze continu aangevuld en bijgewerkt door Herman Parmentier en Marjet Vandenbulcke (†). In het najaar 2014 werd het beheer van de verzameling overgenomen door medewerker Gerard Baertsoen. Voor aanvullingen kan de kring nu terecht bij begrafenisondernemer Feryn die van elke begrafenis een rouwprentje voor de kring reserveert. Uiteraard staan we open voor aanvullingen vanuit alle mogelijke hoeken: zolderopruimingen, aankopen via veilinghuizen zoals e-bay of Delcampe, schenkingen, uitwisselingen met andere verzamelaars etc. In 2015 werden naast de gewone aanvullingen ook een paar belangrijke privé-verzamelingen verworven, één uit een opruiming bij de familie W. Labens-Cappelle in L'velde en een tweede uit de opruiming van een nalatenschap in Slypskapelle. Met deze aanvullingen en uitbreidingen omvat de verzameling momenteel ca. 14.000 rouwprentjes van Lichterveldenaren4. Van iedere overledene worden minstens één en hoogstens drie rouwprentjes bewaard. Eén exemplaar gaat in de basiscollectie. Eventuele tweede en derde exemplaren worden bewaard in de lade met 'dubbele exemplaren'. Dubbele exemplaren kunnen ter beschikking gesteld worden van leden en/of genealogen die aanvullingen zoeken voor de stamboom waaraan zij werken. Verdere exemplaren zijn overtollig en worden geweerd. Ze kunnen gebruikt worden als ruilobject of afgestaan worden aan een of ander genealogisch centrum. De rouwprentjes zijn ondergebracht in drie aparte en identieke bestanden: lijst, scans en papieren collectie.


De lijst geeft basisinformatie: geboorte- en sterfdatum, geboorte- en overlijdensplaats en naam van de partner. In een onlangs toegevoegde kolom, getiteld 'Opmerkingen', is er ruimte voor het rechtzetten van druk- en andere fouten5. Aangegeven is ook wat in de collectie bewaard wordt: een origineel rouwprentje, een kopie (fotokopie, repro, uitprint van een scan…), of een fiche (d.i. een kleine handgeschreven steekkaart met summiere persoonsgegevens).
De scans geven een exacte digitale kopie van de rouwprentjes. Essentieel is uiteraard de tekstzijde. De buitenzijde wordt alleen ingescand indien ze relevante gegevens (foto, persoonsgegevens …) bevat.
De papieren verzameling wordt zo weinig mogelijk beroerd, in principe alleen voor het bijvoegen van de recentelijk verworven rouwprentjes. De hele verzameling is in de ladenkast als volgt ondergebracht:

* De formaten (B ≤ 110 mm x H ≤ 120 mm) in de gewone laden

* Grotere formaten in een apart vak

* Dubbele exemplaren van het gewoon formaat in drie aparte laden

* Dubbele exemplaren van groter formaat in een apart vak
Stavaza op 31 12 14: Behoudens aanwinsten van de laatste weken, is de volledige verzameling geïnventariseerd (=opgenomen in de lijst), ingescand en opgeborgen in de ladenkast. Wel moeten de opgemerkte fouten via de kolom 'Opmerkingen' in de lijst nog rechtgezet worden voor. Ook moet de lijst nog bijgewerkt worden i.v.m. de aanduiding 'origineel', 'kopie', 'fiche'. De verzameling beslaat ca. 9 strekkende meter.

Aanvulling: alle bestuursleden

Beheer: G. Baertsoen & M. Waûters.

1.6.2. Collectieve rouwprentjes en curiosa

Dit zijn hoofdzakelijk (maar niet uitsluitend) de traditionele overzichtsrouwprentjes die elk jaar uitgereikt worden in de kerkdienst voor de overleden parochianen. Los daarvan worden als 'curiosa' ook nog een aantal rouwprentjes bewaard van gekende personaliteiten: leden van de koninklijke familie, pausen, bischoppen, politieke figuren…Stavaza op 31 12 14: Collectieve en als curiosa bewaarde rouwprentjes zijn in chronolo-gische volgorde opgeborgen in de ladenkast. Ze worden in de komende weken geïnventariseerd, ingescand en in een apart bestand opgenomen. Inventarisatie, inscannen en opname van de collectieve bidprentjes in een apart bestand zijn inmiddels gebeurd. De collectie omvat een 90-tal collectieve bidprentjes w.o. deze jaarlijks uitgegeven door de parochie en enkele collectieve bidprentjes i.v.m. oorlogs- of andere feiten.

Aanvulling: alle bestuursleden

Beheer: M. Waûters.
1.7. Feldpostkarten WO1

Deze verzameling staat nog in de kinderschoenen. Momenteel omvat ze een 55 Feldpostkarten, tussen 1914 en 1918 door Duitse militairen vanuit Lichtervelde verstuurd naar de Heimat. Het is de bedoeling om de teksten te ontcijferen en te vertalen. Ooit. Omdat er hier hoogstwaarschijnlijk alleen banale informatie te rapen valt, heeft dit project geen opperste prioriteit.Stavaza op 31 12 14: Voorlopig zijn alle aanwezige kaartjes opgeborgen in de gekende blauwe mapjes en worden ze bewaard in een aparte lade van de ladenkast. Bij enkele kaartjes is de uitgetikte Duitse tekst toegevoegd. Met inventarisatie is nog geen aanvang gemaakt.

Aanvulling: L. Haeghebaert

Beheer: F. Van Devyvere.1.8. Fototheek

De fotoverzameling is uitstaan uit de amateurfoto's die ca. 15 jaar geleden gemaakt werden door Frank Benoot en Marieke Hoornaert. Zij boden toen aan om alle kapelletjes van Lichtervelde (grote en kleine, gevelkapelletjes, niskapellen, boomkapellen etc.) te fotograferen. En passant maakten ze ook foto's van lomperiken, afgeronde hoeken, jaartallen in gevels of op daken etc. Later werden aan deze verzameling toegevoegd alle foto's en prentbriefkaarten (van Lichtervelde) die we waar dan ook konden aankopen of verkrijgen, evenals alle foto's van met sloop bedreigde panden en foto's van bekende (of minder bekende) Lichterveldenaren. Voor deze laatste categorie wordt soms gebruik gemaakt van de dubbele exemplaren van onze rouwprentjes. En niet te vergeten: de foto's gemaakt ter gelegenheid van folklore, voorstelling jaarboek, tentoonstellingen etc. Iedere foto krijgt een nummer en wordt m.b.h. van fotohoekjes in een lichte kartonnen map bevestigd. Hierin wordt ook een steekkaart (met hetzelfde nummer) met beschrijving van de foto ondergebracht. Eventuele tweede en derde exemplaren gaan in een ingekleefde omslag in dezelfde map. Driehonderd mapjes vullen één lade van de ladenkast. Wegens het formaat van laden en mapjes kunnen alleen foto's met H ≤ 150 en B ≤ 205 mm opgenomen worden. Voor grotere foto's zijn hangmappen voorzien. In het Excel-bestand 'Fototheek' worden de foto's in een primaire en (eventueel ook) in een secundaire rubriek gecatalogeerd en worden alle gegevens van de foto (waar mogelijk met kruisverwijzingen) opgenomen. De voornaamste hiervan (met *) worden afgedrukt op een genummerde steekkaart, formaat A5.

Foto 31 als voorbeeld:


Volgnummer* 31

Titel* Klasfoto 1948

Rubriek 1* 1.6. Personen - Klasfoto's

Rubriek 2* 2.3. Scholen

Beschrijving* 18 leerlingen v/h 8ste studiejaar v/d Gemeenteschool en 2 leerkrachten poseren bij een bord met “Leve het 8e Jaar – 1948”. Links onderwijzer Paul Lannoy sr. en rechts schoolhoofd Guido Delefortrie. Vijfde van links op de bovenste rij is Paul Lannoy jr., zoon van en later eveneens onderwijzer a/d Gemeenteschool.

Beeld groepsfoto

Locatie* Gemeenteschool - Beverenstraat

Datum* 1948

Fotograaf Declercq Lichtervelde

Uitgever N.v.t.

Drager Foto Z/W

Scan neen

Negatief neen

Aantal 1 + 1 repro

Schenker/verkoper N.v.t.

Datum schenking/koop N.v.t.

Hoogte in mm 125

Breedte in mm 174

Grootte (MB) N.v.t.

Meer info in* N.v.t.

Opmerkingen* Bijgevoegd: 1 repro Z/W H 120 x B 173

De collectie omvat tegenwoordig enkele duizenden foto's en vier nog volkomen onontgonnen gebieden nl.:

* De erfenis van Georges Vandevelde († 2009). Deze bevat honderden foto's (met negatieven!) en reproducties die nog moeten ingebracht worden.

* De fotoboekjes Lichtervelde in nieuwe prenten waarin jaarlijks een 100-tal foto's met beschrijving verschijnen.

* Een vrij uitgebreide collectie foto's uit de nalatenschap van wijlen Albert Vanwalleghem († 2013), m.b.t. Iepershoekske-Kermis en de activiteiten van CMBV/NEOS

* Een 50-tal amateurfotootjes uit de privé-verzameling van André Vancompernolle- Declercq m.b.t diverse L'veldse gebeurtenissen.


Deze 2 laatste collecties kreeg de kring in de loop van 2015 ten geschenke.

Stavaza op 31 12 14: 954 foto’s zijn geïnventariseerd (=beschreven en in het bestand opgenomen). Nog ca. 1.000 andere zijn reeds in de gekende blauwe mapjes bevestigd, maar nog niet geïnventariseerd noch beschreven. Ca. 200 foto's moeten nog in mapjes bevestigd worden. Een 10-tal 'grotere' foto's zijn reeds in hangmappen opgeborgen, maar nog niet geïnventariseerd noch beschreven. In 2015 werd een summier overzicht gemaakt van de beschikbare digitale foto's. In de fotobeschrijving werd ook een link ingevoerd die toelaat de foto op het computerscherm te bekijken zonder de papieren verzameling te moeten raadplegen (dit voor zover de verzameling een digitale versie van de foto bevat).

Aanvulling: alle bestuursleden

Beheer: F. Van Devyvere. Medewerker met Lichterveldse roots gezocht!!
1.9. Geboortekaartjes

Deze verzameling, een idee van bestuurslid Benedict Wydooghe, staat nog in de kinderschoenen. Worden momenteel al bewaard: enkele schaarse individuele geboortekaartjes en een aantal collectieve doopselkaartjes uitgegeven door de parochie. Hier is een oproep op zijn plaats: wie geboortekaartjes van Lichterveldse kinderen in zijn bezit heeft en deze aan de kring wil afstaan: ze worden met dank aanvaard. Aangezien dergelijke kaartjes de meest uiteenlopende vormen en formaten hebben, zal wel moeten nagedacht worden over een efficiënte methode van opbergen. Vanaf 2015 werd ook aangevangen met het verzamelen van de geboorteaankondigingen uit 'De Weekbode'.

Stavaza op 31 12 14: Voorlopig zijn alle aanwezige kaartjes opgeborgen in de ladenkast. Vanaf 2015 worden ze geïnventariseerd in een aparte lijst en ingescand. In 2015 werden alle aanwezige kaartjes, Weekbode-knipsels inbegrepen, geïnventariseerd, ingescand en in een apart bestand opgenomen. De verzameling bevat nu een 60-tal kaartjes. Eveneens ingescand en geïnventariseerd zijn de schaarse collectieve doopselkaartjes in de jaren '60 uitgegeven door de parochie.

Aanvulling: alle bestuursleden

Beheer: M. Waûters
1.10. Kaarten en plans

Een vrij beperkte verzameling. Ze bevat enkele (vrij gehavende) Popp-kaarten van de omliggende gemeenten (eveneens geschonken door notaris M. Waûters), enkele kadastrale plans en een 10-tal diverse bouw- of grondplannen van Lichtervelde. Wegens het formaat worden kaarten en plans bewaard in aparte vakken van de affichenkast.Stavaza op 31 12 14: 48 vlakke kaarten en/of plannen zijn geïnventariseerd en in de affichenkast opgeborgen. In 2015 werd de verzameling uitgebreid tot vlakke kaarten en enkele opgerolde kaarten. Voor deze laatste moet nog een aangepast opbergsysteem ontworpen worden. Zodra dit klaar is, kunnen de opgerolde kaarten in het bestand opgenomen worden.

Aanvulling: alle bestuursleden

Beheer: G. Baertsoen & M. Waûters.
1.11. Kalenders (Lichterveldse -)

Deze verzameling bestaat uit 2 delen. Enerzijds is er een beperkte verzameling Lichterveldse kalenders met heemkundige inslag (uitgaven van Geert Coussement, Patrick Cornillie & Kurt Desplenter, de Heemkundige Kring…). Anderzijds zijn er de klassieke ‘publicitaire’ kalenders, uitgegeven door plaatselijke bedrijven of middenstanders en vanaf 2013 jaarlijks bijeengegaard door Lionel De Decker.

Stavaza op 31 12 14: De ‘heemkundige’ kalenders zijn opgeborgen in 1 map (A3), de ‘publicitaire’ in 1 archiefdoos. Ze zijn chronologisch gerangschikt maar nog niet geïnventariseerd.

Aanvulling: L. De Decker

Beheer: F. Van Devyvere.

1.12. Kiespropaganda en periodieken i.v.m. plaatselijke politiek

1.12.1. Kiespropaganda

Deze verzameling bevat kiespamfletten, uitslagen en algemene commentaren bij de gemeen-teverkiezingen en provincieraadsverkiezingen. Pamfletten, uitslagen, commentaren e.d.m. bij nationale, federale, Vlaamse of Europese verkiezingen worden alleen opgenomen indien zij uitgaan van een Lichterveldenaar die zich kandidaat gesteld heeft. Per verkiezing is één hoofdmap aangemaakt en wordt alle verkiezingsdrukwerk over meerdere submappen verdeeld: één met uitslagen en algemeenheden en één per partij of lijst. De mappen krijgen een volgnummer gebaseerd op het verkiezingsjaar. Van de pamfletten worden maximaal twee exemplaren bewaard. Overtollige exemplaren worden geweerd. De verzameling dekt de periode 1921–2012 en is opgeborgen in 2 archiefdozen.

Voorbeeld: Gemeenteraads- & Provincieraadsverkiezingen van 09 10 1994. De map 1994 bevat:Map Verkiezing Datum Inhoud

1994/1 ProvVer 09 10 1994 Pamfletten van alle lijsten

1994/2 GemVer 09 10 1994 Persberichten & algemene info

1994/3 GemVer 09 10 1994 Lijst 7 - CVP

1994/4 GemVer 09 10 1994 Lijst 21 – Gemeentebelangen

1994/5 GemVer 09 10 1994 Lijst 15 - WOW

1994/6 GemVer 09 10 1994 Lijst 22 - SOMM
Stavaza op 31 12 14: De volledige collectie is geïnventariseerd tot op het niveau verkie-zingsjaar en submap en in 2 archiefdozen opgeborgen.

Aanvulling: alle bestuursleden

Beheer: M. Waûters.

1.12.2. Periodieken i.v.m. plaatselijke politiek

Hier worden alle ‘partijblaadjes’, actuele en voormalige titels, die periodiek verschijnen, bewaard. Ze worden chronologisch opgeborgen in submappen per uitgevende partij. Bijgevoegd zijn ook de enkele nummers van Den Traveir en de nagenoeg volledige reeks van de Lichterveldse Gazette.

Stavaza op 31 12 14: De volledige collectie is opgeborgen. Behalve de Lichterveldse Gazette is er nog niets geïnventariseerd. Het geheel vult 1 archiefdoos. In 2015 werden alle nieuwe nummers chronologisch opgeborgen.

Aanvulling: alle bestuursleden

Beheer: F. Van Devyvere.
1.13. Persknipsels uit dag- en weekbladen

In deze verzameling worden bewaard: alle krantenknipsels met berichten en nieuwsjes uit L'velde die verschijnen in: de Weekbode, de Krant van West-Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, Visie of De Standaard. In de verzameling ontbreken de Gazet van Antwerpen en De Morgen. Vermoedelijk valt uit deze kranten weinig 'Lichtervelds' nieuw te rapen. Aan de grondslag van deze verzameling liggen de krantenknipsels die Siegfried Aneca bijeengaarde voor het opmaken van zijn jaarlijkse Heemkundige Kroniek. Een waardevolle aanvulling kregen wij in 2009 van de Koekelaarse heemkring De Spaenhiers die meerdere jaargangen van De Weekbode van de hand deed. Lionel De Decker knipte hier alle Lichterveldse bladzijden uit. Alle knipsels worden wekelijks bijeengegaard en in chronologische volgorde opgeborgen in een map die drie maanden bevat. Deze individuele mappen, vier per jaar, worden in archiefdozen opgeborgen. De ver-zameling dekt de periode van 1977 tot nu, met uitzondering van het jaar 2006. Van de periode voor 1977 zijn er een aantal losse knipsels (origineel en/of fotokopies) voorhanden, waarvan de oudste teruggaan tot ca. 1905.

Daarnaast zijn er drie aparte verzamelingen. Twee daarvan werden geschonken door Frans Vanzieleghem en Gaston Missinne, de plaatselijke reporters voor Het Nieuwsblad en/of De Weekbode. Zij bevatten de artikels die Vanzieleghem en Missinne voor genoemde kranten maakten in de periode 1986-’98. Ze maken grotendeels dubbel gebruik uit met de basisverzameling. Een derde, maar vrij beperkte verzameling bestaat uit krantenknipsels, voornamelijk rouwberichtjes, die wijlen Georges Vandevelde uit De Weekbode uitknipte en in 'gerecycleerde' agenda’s kleefde. Deze dekken de periode 1982-2009 en maken eveneens grotendeels dubbel gebruik uit met de basiscollecties ‘Krantenknipsels’ en ‘Rouwbrieven’.Stavaza op 31 12 14: Het geheel omvat 19 archiefdozen. Behoudens de recente aanwinsten zijn alle krantenknipsels chronologisch opgeborgen in de kwartaalmappen. Hier wordt niets geïnventariseerd. In 2015 werden alle nieuwe krantenknipsels chronologisch opgeborgen.

Aanvulling: alle bestuursleden

Beheer: F. Van Devyvere.
1.14. Rouwbrieven

Hier gelden dezelfde principes en indelingen als voor de rouwprentjes. De verzameling omvat momenteel ca. 4800 rouwbrieven van Lichterveldenaren6. Ook hier is begrafenisondernemer Feryn zo vriendelijk om van elke begrafenis een rouwbrief voor de kring te reserveren. Daarnaast worden ook de websites van enkele begrafenisondernemers uit het omliggende wekelijks nagekeken. Frequent worden daar rouwbrieven van uitgeweken Lichterveldenaren aangetroffen die dan vanaf de site uitgeprint worden. Uiteraard staan we open voor aanwinsten vanuit alle mogelijke hoeken: zolderopruimingen, aankopen via veilinghuizen zoals e-bay of Delcampe, schenkingen, uitwisselingen met andere verzamelaars etc. Van iedere overledene worden minstens één en hoogstens drie rouwbrieven bewaard. Eén exemplaar gaat in de basiscollectie. Eventuele tweede en derde exemplaren worden bewaard in de bakjes met 'dubbele exemplaren'. Dubbele exemplaren kunnen ter beschikking gesteld worden van leden en/of genealogen die aanvullingen zoeken voor de stamboom waaraan zij werken. Verdere exemplaren zijn overtollig en worden geweerd. Ze kunnen gebruikt worden als ruilobject of afgestaan aan een of ander genealogisch centrum. Net als de bidprentjes zijn de rouwbrieven ondergebracht in drie aparte en identieke bestanden: lijst, scans en papieren collectie.


De lijst geeft de klassieke basisinformatie. Een toegevoegde kolom geeft aan welk soort rouwbericht bewaard wordt: een originele rouwbrief, een kopie (fotokopie, repro, uitprint van een scan…) of een overlijdensbericht uit de pers.
Op de scans is een volwaardige weergave van alle relevante informatie te vinden.
De papieren verzameling is ondergebracht in kartonnen ringmappen met voldoende ruimte voor aanvulling. Op te merken valt dat door de vroegere manier van opbergen en door het herhaaldelijk manipuleren (Ronny Vergote, Dominiek Savio…) heel wat rouwbrieven schade opgelopen hadden. Deze werd zoveel mogelijk hersteld bij het opbergen in de mappen. In de ringmap Rouwbrieven - Z werd een vak toegevoegd voor de enkele rouwbrieven die als 'curiosa' bewaard worden. Ze zijn toegevoegd in alfabetische volgorde, maar worden (voorlopig) niet geïnventariseerd. Naast de basiscollectie zijn er ook nog twee bakjes met dubbele exemplaren.
Stavaza op 31 12 14: Behoudens aanwinsten van de laatste weken, is de volledige verzame-ling geïnventariseerd (=opgenomen in de lijst), ingescand en opgeborgen in 36 ringmappen. De lijst is inmiddels bijgewerkt met de aanduiding: 'origineel', 'kopie', 'persbericht'. Momenteel worden ook de krantenknipsels die in de verzameling 'Bidprentjes' als bidprentje opgenomen waren, overgebracht naar de verzameling rouwbrieven omdat ze daar eigenlijk op hun plaats zijn. Daar worden ze opgenomen onder de noemer 'persbericht'.

Aanvulling: alle bestuursleden

Beheer: G. Baertsoen & M. Waûters.

1.15. Themadossiers

Dit zijn relatief kleine mappen met losse stukken, fotokopies of andere documentatie over één bepaald thema. De verzameling omvat zowat 35 mapjes. Enkele voorbeelden:

* Bekende Lichterveldenaren

* Grensbepaling L’velde

* Herdenkingen en Jubilea in L’velde

* L’veldse kapellen

Hier wordt in 2016 een speciale subrubriek geopend m.b.t. de Veldekensstraat- of Kattestraatkapel die dat jaar door de heemkring in erfpacht genomen en gerestaureerd wordt.

* L’veldse Napoleonsoldaten

* Margarethaverering te L’velde

* Parochie en kerk

* L’veldse reuzen

* Vliegtuigcrash 28 05 '44

Dit dossier zal in 2016 sterk aangevuld en uitgebreid worden i.v.m. de gedenksteen die door toedoen van de heemkring ter plaatse van de crash opgesteld wordt.

* L’veldse markten (Zaterdagmarkt, Hoornveemarkt, Paardenfeest e.d.m.)

* Seizoenarbeid

* DuivensportStavaza op 31 12 14: Het geheel is opgeborgen in 1 archiefdoos (L’veldse markten) + ca. 35 kleine mappen. Inventarisatie is nog niet gebeurd

Aanvulling: alle bestuursleden.

Beheer: F. Van Devyvere

1.16. Veteranen WO1

Deze collectie bevat 475 dossiers m.b.t. individuele Lichterveldse oud-strijders en gesneuvelde soldaten van WO1. Alle informatie werd stuk voor stuk in het KLM en in het documentatiecentrum van Evere gecopieerd door Frans Vanzieleghem.


Stavaza op 31 12 15: Er werden in totaal 475 veteranen en gesneuvelden geïdentificeerd. De individuele dossiers worden momenteel gearchiveerd en voorzien van kruisverwijzingen naar de jaarboeken en naar de fototheek. Ze zijn onderverdeeld in 7 klassen:

1.16.1 Soldaten

1.16.2 26 Oorlogsvrijwilligers

1.16.3 45 Krijgsgevangenen in Duitse kampen

1.16.4. 39 Geïnterneerden in Nederland

1.16.5. 56 Gesneuvelde Lichterveldenaars (periode 1914-1925)

1.16.6. 14 Belgische Militairen gesneuveld bij de bevrijding van L'velde in okt. '18

1.16.7. 17 Gemilitariseerde Spoorwegmannen

Een gedetailleerd overzicht is opgenomen in bijlage 5.

Het geheel is opgeborgen in …archiefdozen.
Aanvulling: F. Vanzieleghem

Beheer: F. Van Devyvere

1.17. Veteranen WO2

Het is de bedoeling om, naar analogie met de documentatie die voorhanden is over WO1-veteranen, een gelijkaardige documentatie aan te leggen over de Lichterveldse WO2-soldaten.


Stavaza op 31 12 14: Dit project is nog maar in het stadium 'idee' en zal moeten uitgewerkt worden. In 2015 wordt een aanvang gemaakt met de identificatie van alle (=zoveel mogelijk) oud-strijders. De aanzet tot identificatie is in 2015 gebeurd door onze losse medewerker Vincent Dewulf die een gedetailleerd bestand heeft opgemaakt van 333 Lichterveldenaars die oud-strijder, gedeporteerde, krijgsgevangene, verzetsman, werkweigeraar, oorlogsslachtoffer… waren.
1.18. Volksliederen

In deze verzameling worden 3 soorten volksliederen ondergebracht:

* Liederen geschreven door Frans Vanzieleghem (die alleen Lichterveldse toestanden of gebeurtenissen tot thema hebben).

* Marktliederen van andere liedjeszangers, over heel West-Vlaanderen gezongen maar met Lichterveldse toestanden tot thema.

* Algemene marktliederen die over heel West-Vlaanderen gezongen werden.

Daarnaast zijn er ook enkele gedrukte liederenboeken en handgeschreven ‘cahiers’ met liederen.

Stavaza op 31 12 14: Het geheel is opgeborgen in 1 archiefdoos met daarin 3 submappen. Inventarisatie is nog niet gebeurd.

Aanvulling: F. Vanzieleghem

Beheer: F. Van Devyvere
1.19. CD's, fonoplaten, videobanden en dergelijke

Hier moet alles nog gebeuren: klasseren, opbergen, inventariseren…
*

* *

Materiële inrichting
De uitrusting van het documentatiecentrum werd in de loop van 2015 aanzienlijk verbeterd. Door een schenking van Marc Waûters kwamen wij in het bezit van twee computers met plat scherm, ter vervanging van de oude beeldbuistoestellen. Ook van Gerard Baertsoen kregen we een dergelijk toestel ten geschenke. In totaal zijn er nu vijf computers (4 PC's + 1 Apple) operationeel. In ruil voor een 'paper' die Benedict Wydooghe schreef over de geschiedenis en de evolutie van het presenteren (zowel in een schoolse als in een bedrijfsomgeving) kregen we van Barco een beamer ter beschikking die bruikbaar zal zijn in bestuursvergaderingen of andere dergelijke gelegenheden.

Voorlopige conclusie m.b.t. het documentatiecentrum
In het documentatiecentrum heeft de vaste ploeg van medewerkers reeds prachtig werk geleverd. Voor de meeste verzamelingen geraakt de fase van 'klasseren' stilaan afgewerkt. M.a.w. de meeste documenten, tijdschriften, boeken, affiches etc. hebben hun vaste plaats gekregen in mappen, archiefdozen en rekken. Voor sommige grotere bestanden (bidprentjes, rouwbrieven, affiches tijdschriften…) is ook de inventarisatie reeds afgerond. Hier is het dus enkel nog een kwestie van op regelmatige basis de 'aanwinsten' te verwerken (klasseren, inventariseren…). De twee andere grote bestanden waarvoor nog heel veel te doen is, nl. de bibliotheek en de fototheek, krijgen prioriteit vanaf februari 2015. Voor het ordenen van de bibliotheek en het invoeren van de titels in het Bidoc-bestand zijn we dankbaar dat we op Stine Bylo kunnen rekenen. Voor het verder uitwerken van de fototheek is er duidelijk nood aan een extra medewerker, uiteraard met een basiskennis van Word en Excel, maar vooral met kennis van en interesse voor alles wat rechtsreeks of onrechtstreeks met Lichtervelde te maken heeft.

2. Archieven

Aanvulling: alle bestuursleden

Beheer: F. Van Devyvere.
2.1. Opgedoekte tijdschriften, losse nummers of gestopte abonnementen

Naast de tijdschriften waarop een abonnementen loopt, worden eveneens een aantal tijdschriften bewaard die ofwel opgedoekt zijn, maar niettemin interessant waren, ofwel uitgingen van heemkringen of verenigingen die ter ziele gegaan zijn. Hieronder vallen titels als het Tijdschrift van het Gemeentekrediet van België, Oud-Ruysselede of Coclariensia7. In totaal worden tijdschriften van een 20-tal titels bewaard. Nooit zijn er volledige reeksen, soms zijn er alleen enkele losse nummers voorhanden. Ze worden bewaard onder de noemer ‘Archief’, maar kunnen net als de andere collecties geraadpleegd worden. Een deel van wat bewaard wordt, biedt weinig of geen informatie over Lichtervelde noch over de regio. Wel interessant én omvangrijk is de (jammer genoeg onvolledige) verzameling van het Tijdschrift van het Gemeentekrediet van België.

Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 25 archiefdozen. Alle tijdschriften (op 1 na) zijn geïnventariseerd, chronologisch geklasseerd en opgeborgen.

2.2. Archieven van opgedoekte verenigingen, Lichterveldse personen of bedrijven

2.2.1. Verenigingen

2.2.1.1. Milac Lichtervelde

De verzameling is vrij volledig en geeft informatie over de werking van de L’veldse Milacafdeling, vnl. over de voorbereiding van en de activiteiten rond de jaarlijkse ‘Week van de Soldaat’. De collectie bevat algemene stukken en nummers van ’t Soldatenpostje uit de periode 1977-1993. Goed geordend en interessant als tijdsdocument.Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 6 archiefdozen. Alle materiaal is chronologisch geklasseerd en opgeborgen maar alleen de nummers van ‘t Soldatenpostje zijn geïnventariseerd.2.2.1.2. Toneelkring Nieuw - Vreedsaeme Reyzers

Deze verzameling is een schenking van de toneelkring bij de stopzetting van hun activiteiten (met dank aan Frans Vanzieleghem). Ze bevat briefwisseling, facturen, affiches, flyers, afrekeningen e.a. gegevens over de werking van de vereniging in de periode 1969-1989. Goed geordend en vrij volledig archief.Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 4 archiefdozen. Alle materiaal is chronologisch geklasseerd per speelseizoen en opgeborgen. Er werd een beknopte inventarisatie gemaakt (per seizoen en gespeeld stuk).

2.2.1.3. E.E.Z.Z. v/d H. Vincentius

Wanneer de laatste zusters in 2010 naar Roeselare verhuisden, hebben zij naast de altaarsteen uit hun ontwijde kapel (ingewijd in 1861) ook enkele documenten aan de HK ter bewaring geschonken, o.m. stukken m.b.t. de oprichting van het klooster in L’velde (1809-1835), daarnaast ook rapporten, registers en briefwisseling over de door de nonnen beheerde scholen (periode 1895-1956). Bijgevoegd 1 map met losse nota’s en krantenknipsels. Interessant en historisch belangrijk materiaal.Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 1 archiefdoos. Alle materiaal is chronologisch geklasseerd maar nog niet geïnventariseerd.

2.2.1.4. Rode Kruis – Afdeling Lichtervelde 1940-1945

Een zeer kleine collectie: niet meer dan 1 mapje met briefwisseling over de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis tijdens de periode 1940-1945. Weinig relevant wegens te beperkt.Stavaza op 31 12 14: Alle materiaal is chronologisch geklasseerd maar niet geïnventariseerd. Wegens plaatsgebrek is de map ondergebracht in de archiefdoos E.E.Z.Z. v/d H. Vincentius.

2.2.1.5. Ter Potterie 1980-2003

Een beperkte verzameling. Bevat inkomende facturen, rekeninguittreksels verslagen en briefwisseling e.d.m. van deze VZW (die de Potteriezaal beheerde). Goed geordend maar weinig relevant.Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 2 archiefdozen. Alle materiaal is chronologisch geklasseerd maar niet geïnventariseerd.
2.2.2. Archieven van enkele Lichterveldenaars waaronder

2.2.2.1. Archief Peter Bossu

Bevat notities, briefwisseling en krantenknipsels van Lichterveldenaar Peter Bossu i.v.m. Het Lichtervelds Vredescomité (1982-1986), de Jongerengemeenschap 'De Inktvis', de Werkgroep Milieu (1982-1990), de acties Duifhoek (1986), Een bos voor Lichtervelde (1987-1996) en 't Veld (1997). Goed geordend en interessant materiaal.


Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 3 archiefdozen. Alle materiaal is gerangschikt volgens bovenstaande thema's maar nog niet geïnventariseerd.
2.2.2.2. Karel Van de Poele

Bevat vnl. flyers m.b.t. de Vandepoeleherdenking (1946), krantenknipsels, brochures, briefwisseling, postzegels en diverse stukken, e.e.a. ingedeeld per taalgebied: Nederlands, Frans en Engels. Daarnaast ook patentaanvragen m.b.t. elektrische verlichting en elektrische trams (2 banden met dank aan Etienne D’Hulster). Belangrijk archief, bevat heel wat interessant materiaal (maar waarschijnlijk ook veel dubbel gebruik).

Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 1 archiefdoos. Alle materiaal is gerangschikt (gedeeltelijk per taalgebied) maar nog niet geïnventariseerd.

2.2.2.4. Jules Missinne

Een zeer beperkte verzameling: bevat 3 toneelstukken (gedrukte exemplaren, onfris door intensief gebruik tijdens repetities). Weinig relevant m.b.t. de persoon en het werk van Jules Missinne.Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 1 archiefdoos. Alle materiaal is chronologisch geklasseerd maar nog niet geïnventariseerd.
2.2.2.5. Georges Vandevelde

Bevat informatie over oorlogsveteraan Odiel Vandevelde, familesouvenirs, persoonlijke documenten, losse stukken i.v.m. herberg ‘Den Hoepel’ en kolenhandel Vandevelde, ca. 30 dozen met foto’s en negatieven, 1 groot album (staalboek behangpapier) met opgekleefde foto’s, diverse kleine zaken i.v.m. duivensport, muziekpartituren etc. Interessant als tijdsdocument.


Stavaza op 31 12 14: 2 archiefdozen + 1 mapje + ca. 30 doosjes. Nog niets geklasseerd, noch geïnventariseerd.
2.2.2.6. Diverse Lichterveldenaars waaronder Modest Maertens, familie Gaeremyn– Vanbastelaere, familie Sintobin, familie Vandecaveye-Huyghebaert, Agnes Debaillie onderpastoor Adolf Spruytte …

De bewaarde stukken bieden meestal weinig meer dan anekdotische informatie


Stavaza op 31 12 14: 4 mappen + 3 archiefdozen + 1 kartondoos. Het materiaal is geklasseerd maar nog niet geïnventariseerd.
2.2.3. Relict-archieven van plaatselijke bedrijven

2.2.3.1. De Vriese Wegenbouw

Verzameling samengeraapt uit de sloop van de woning De Vriese in de Potteriestraat. Weinig interessant wegens te fragmentarisch. Bevat bedrijfsdocumenten en werfdossiers uit de periode 1955-1964. Weinig relevant wegens te fragmentarisch.


Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 3 archiefdozen. Het materiaal is geklasseerd maar niet geïnventariseerd.
2.2.3.2. ZMO Vancoillie

Verzameling samengeraapt uit de opruiming van de Zagerij-Maalderij-Olieslagerij Vancoillie. Bevat alleen schriftjes met de lopende bestellingen van en leveringen aan klanten. Weinig interessant.Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 2 archiefdozen. Het materiaal is geklasseerd maar niet geïnventariseerd.
2.2.3.3 Debaillie opgevolgd door Demunster

Bevat publicaties, 1 ‘scrapbook’, fotomateriaal (onbruikbaar) persberichten etc. Interessant voor bedrijfshistoriek.Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 1 archiefdoos. Het materiaal is geklasseerd maar niet geïnventariseerd
2.2.3.4. Haspeslagh – Demunster

Bevat 2 submapjes met brevetaanvragen van Haspeslagh en van Demunster. Interessant voor bedrijfshistoriek.Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 1 map. Het materiaal is geklasseerd maar niet geïnventariseerd
2.2.3.5. Archieven kleinhandelszaken

Bevat diverse bedrijfsdocumenten van kruidenierszaken Vandecaveye en Vancompernolle. Weinig relevant materiaal, alleen anekdotisch of illustratief bruikbaar.Stavaza op 31 12 14 3 mappen, geklasseerd maar niet geïnventariseerd
2.2.3.6. Cloet Brouwerij

Deze verzameling omvat brouwaangiften, controlerapporten over de verzamelvaten, een kasboekje, enkele vrachtbrieven en een ruime voorraad flesetiketten, alles uit de periode 1941 – 1968. Interessant voor de bedrijfshistoriek, maar beperkt in de tijd.Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 1 archiefdoos + 3 kartondozen met etiketten. Het materiaal is niet opgeborgen wegens te groot, niet gerangschikt noch geïnventariseerd.
2.4.7. Brandverzekering van De Burgersgilde

Gered uit de papiercontainer na het overlijden van zaakvoerder Jerome Duynslaeger. Bevat 4 registers met individuele rekeningen van de verzekerde leden uit de periode 1919-1939 en 2 kasboeken met inkomsten en uitgaven uit de periode 1932-1969. Interessant voor de bedrijfshistoriek, maar beperkt in de tijd en bovendien moeilijk te interpreteren.Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 6 registers, niet opgeborgen wegens te groot en niet geïnventariseerd.
2.2.3.8. Cinema De Keizer

Bevat diverse bedrijfsdocumenten 'en vrac'. Moet nog nader bekeken worden.Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 2 archiefdozen. Het materiaal is alleen opgeborgen, niet geklasseerd noch geïnventariseerd.
2.2.3.9. Cichorei Valcke

Zeer beperkt archief. Bevat enkele verpakkingen en reclamechromo’s. Alleen bruikbaar als illustratiemateriaal.Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 1 map , niet geïnventariseerd.
2.2.3.10. Voeders Debaillie

Bevat 8 registers van inkomende grondstoffen uit de periode omstreeks 1970. Interessant voor de bedrijfshistoriek, maar zeer fragmentarisch en beperkt in de tijd.Stavaza op 31 12 14: Het materiaal is niet opgeborgen wegens te groot, niet geklasseerd noch geïnventariseerd.
2.3. Notariële akten (en andere historische documenten)

Deze verzameling is afkomstig uit diverse schenkingen en aankopen. Bevat akten uit het Ancien Régime, de Franse, de Nederlandse en de Belgische periode, alles samen een 20-tal notariële akten van aankoop, verdeling, vereffening of ruiling. Interessante maar moeilijk toegankelijke materie wegens veelal zeer fragmentarisch.Stavaza op 31 12 14: Het geheel beslaat 1 archiefdoos. Alle materiaal is chronologisch geklasseerd en geïnventariseerd.


*

* *


Voorlopige conclusie m.b.t. het archief
Zoals de bovenstaande opsomming aangeeft bevat het archief een aantal zaken die alhoewel interessant toch moeilijk te interpreteren zijn, wegens te fragmentarisch of wegens gebrek aan achtergrond en context. Veelal bieden de bewaarde fragmenten slechts een momentopname uit het bestaan van het bedrijf, de vereniging of de persoon in kwestie. Een volledige inventarisatie en gedegen analyse van de verzamelingen kan eventueel een meer genuanceerd beeld van de bewaarde materie opleveren.
De heemkring beschouwt het als zijn eerste opdracht om de verzamelde stukken te bewaren (en in goede omstandigheden), ook al hebben sommige daarvan weinig meer dan een anekdotische waarde. In een tweede fase moet gedacht worden aan een degelijke inventarisering en situering in een algemene context.
Niettemin kan het archief stap voor stap (= naarmate de inventarisatie vordert) opengesteld worden voor onderzoekers. Van hen verwachten wij dan dat zij de nodige voorzichtigheid m.b.t. interpretatie van de gevonden gegevens aan de dag leggen.


Bijlage 1 - Rubricering Affiches

2.1. Openbare aanbestedingen & Officiële mededelingen

2.2. Openbare Verkopingen van onroerend goed

2.3. Verkiezingspropaganda

2.4. Feestelijkheden

2.4.1. Religieuze feesten

2.4.2. Kermisprogramma’s

2.4.2.1. Margarethakermis

2.4.2.2. Septemberkermis

2.4.2.3. Wijkkermissen

2.4.2.4. Folklorefeesten

2.4.2.5 Andere Feestelijkheden

2.4.3. Verenigingsleven

2.4.3.1. Muziekconcerten & -optredens

2.4.3.1.1. St.-Cecilia – De Zwaan

2.4.3.1.2. De Burgersgilde

2.4.3.1.3. Andere

2.4.3.2. Toneel & Gesproken woord

2.4.3.2.1. Nut & Vermaak

2.4.3.2.2. Willen = Kunnen

2.4.3.2.3. Andere

2.4.3.3. Sportieve Gebeurtenissen

2.4.3.3.1. Wielerwedstrijden

2.4.3.3.2. Voetbal

2.4.3.3.3. Andere Sporten

2.4.3.4 Diverse Feestelijkheden

2.4.3.4.1. Fuiven – Party’s

2.4.3.4.2. Bals

2.4.3.4.3. Kaartingen & Diverse activiteiten

2.4.3.5. Andere Culturele Gebeurtenissen (+ tentoonstellingen) i.v.m.:

2.4.3.5.1. Open Monumentendag

2.4.3.5.2. Erfgoeddag

2.4.3.5.3. Nacht v/d Geschiedenis

2.4.3.5.4. Overige2.4.4. Commerciële Initiatieven

Bijlage 2 - Lopende ruilabonnementen


Heemkring

Werkgebied

Publicatie

Periodiciteit

HK Ardooie-Koolskamp

Ardooie-Koolskamp

Jaarboek

Jaarlijks

HK Bos & Beverveld

Oedelem-Beernem

Jaarboek

Jaarlijks

HK Ter Cuere

Bredene

Jaarboek

Jaarlijks

HK Maurits Vancoppenolle

Brugge & regio

Brugs Ommeland

3-maandelijks

HK Dadingisila

Dadizele

Jaarboek

Jaarlijks

HK Gestella

Gistel & regio

Gestella-krantje

3-maandelijks

HK Iepers Kwartier

Ieper

Iepers Kwartier

3-maandelijks

HK Ten Mandere

Izegem, Emelgem, Kachtem

Ten Mandere

4-maandelijks

HK Bachten de Kupe

Alveringem & regio

Bachten de Kupe

3-maandelijks

HK De Spaenhiers

Koekelare

Jaarboek

Jaarlijks

HK Crekelbeke

Kortemark

Jaarboek

Jaarlijks

HK Leiegouw

Kortrijk & regio

De Leiegouw

6-maandelijks

HK Menen

Menen

’t Wingheroen

3-maandelijks

HK Moorslede

Nieuwsbrief HKM

HK Moorslede

6-maandelijks

HK De Plate

Oostende

De Plate

2-maandelijks

K.G.O.G.R.O.

Roeselare

Erfgoed Roeselare

3-maandelijks

HK De Roede van Tielt

Tielt & regio

Roede van Tielt

3-maandelijks

HK Houtland

Torhout

Jaarboek

Jaarlijks

HK De Gaverstreke

Waregem & regio

Jaarboek

Jaarlijks

HK Wingene-Zwevezele

Wingene

Ons Wingene

Jaarlijks

HK Pastoor Ronse

Zedelgem & regio

Zilleghem

3-maandelijks

Zonnebeekse Heemvrienden

Zonnebeke & regio

Het Zonneheem

3-maandelijks

HK Oostkamp

Oostkamp

Tijdschrift

3-maandelijks


Bijlage 3 - Tijdschriften m.b.t. heemkunde, familiekunde en verwante thema’s


Titel

Uitgever

Periodiciteit

ADVN - Mededelingen

ADVN - Antwerpen

3-maandelijks

Biekorf

Biekorf – West-Vlaams Archief

3-maandelijks

FARO

FARO – Brussel

3-maandelijks

Genealogie & Heraldiek

Familiekunde Vlaanderen - Antwerpen

2-maandelijks

Erfgoedjournaal Kortrijk *

Erfgoed Kortrijk

6-maandelijks

Nieuwpoortse Archiefkrant

Stadsarchief Nieuwpoort

4-maandelijks

Oostendse Archiefbrief *

Stadsarchief Oostende

3-maandelijks

TERF-Blad

TERF – Roeselare (nu BIE)

6-maandelijks

Tijd-Schrift

Heemkunde Vlaanderen – Mechelen

4-maandelijks

Vlaamse Stam

Familiekunde Vlaanderen - Antwerpen

maandelijks

West-Info

Provincie West-Vlaanderen

2-wekelijks

Zeeuws Erfgoed

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland – Middelburg (NL)

3-maandelijks

Blad-Wijzer *

Heemkunde Vlaanderen – Mechelen

onregelmatig  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina