Documentnummer : 228 Omschrijving : Brief aanhouden beslissing1 Gericht aan : Aanvrager Versie : 0 Grondslag : Artikel 3 en 5 WaboDovnload 10.39 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte10.39 Kb.


Documentnummer : 228

Omschrijving : Brief aanhouden beslissing1

Gericht aan : Aanvrager

Versie : 1.0

Grondslag : Artikel 3.3 en 3.5 Wabo

Op [datum ontvangst] hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het [omschrijving project]. De aanvraag gaat over [locatie]. Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer [registratienummer]. Over de voortgang van de behandeling van uw aanvraag delen wij u het volgende mede.


Aanhouden beslissing

Uw aanvraag is getoetst aan alle relevante wet- en regelgeving en voldoet hieraan. Er is op dit moment geen reden om de vergunning niet te verlenen. De beslissing op uw aanvraag moeten wij echter wel aanhouden. Het gebruik maken van wettelijke doorbrekingsgronden is niet mogelijk. Aanhouding van de beslissing vindt plaats om de volgende reden(en):


Voor het gebied waarin het project zal worden uitgevoerd is vóór de dag van ontvangst van de aanvraag:Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht moeten wij de beslissing op uw aanvraag daarom aanhouden. De aanhouding duurt in het algemeen totdat:

  • het voorbereidingsbesluit is vervallen;

  • de termijn is overschreden waarbinnen het bestemmingsplan dient te worden vastgesteld;

  • de termijn van bekendmaking van het bestemmingsplan is overschreden;

  • het bestemmingsplan in werking is getreden dan wel in beroep is vernietigd;

  • de termijn waarbinnen een provinciale verordening of algemene maatregel van bestuur voor een goede ruimtelijke bovengemeentelijke ruimtelijke ordening in werking moet treden is overschreden;

  • de provinciale verordening of algemene maatregel van bestuur voor een goede bovengemeentelijke ruimtelijke ordening inwerkingtreding is getreden.

en / of

De door u ingediende aanvraag is gelegen in een beschermd stads- en dorpsgezicht. Voor dit beschermd stads- en dorpsgezicht geldt nog geen tot bescherming strekkend bestemmingsplan of beheersverordening. Op grond van artikel 3.3 lid 4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht moeten wij de beslissing op uw aanvraag daarom aanhouden totdat een bestemmingsplan of beheersverordening in werking is getreden.en / of

De door u ingediende aanvraag betreft een activiteit waarop een exploitatieplan in het kader van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Het exploitatieplan voor de in de aanvraag begrepen grond is nog niet onherroepelijk. Op grond van artikel 3.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht moeten wij de beslissing op uw aanvraag daarom aanhouden totdat het exploitatieplan onherroepelijk is.De aanhouding kan enige tijd duren.


Wijziging beslistermijn

Door het verplicht aanhouden van de beslissing wijzigt de uiterste datum waarop het besluit op uw aanvraag moet worden genomen. Binnen uiterlijk [aantal] [weken/maanden] na de datum waarop de aanhouding eindigt moet een besluit op uw aanvraag worden genomen.


Nadere informatie

Informatie over de behandeling van uw aanvraag is te verkrijgen bij [naam casemanager], telefoonnummer:[telefoonnummer] (tussen … uur en ….. uur), mailadres: [email].
1 De mededeling omtrent de aanhouding als bedoeld in artikel 3.3 of 3.5 Wabo is niet een besluit in de zin van de Awb (artikel 3.6 Wabo). Zie MvT Wabo IIK 30 844, nr. 3 p. 121.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina