Doe het zelf bijbelstudies om te groeien in geloofDovnload 43.53 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte43.53 Kb.
DOE HET ZELF BIJBELSTUDIES OM TE GROEIEN IN GELOOF STUDY #23

W

Witnessing (Getuigen)

Les begonnen: __________________ Les gechecked: ____________________


Zonder twijfel ligt het grootste verschil tussen de eerste Nieuwtestamentische gemeenten en die van ons vandaag in het getuigen voor de Heere Jezus...of, in het GEBREK daaraan!!!

Zij waren bekend om hun vrijmoedige getuigenis over de Heiland en WIJ zijn beroemd om onze laffe houding als het hier op aan komt...


In deze les zult U leren dat het Gods wil is, dat wij van Christus getuigen en zielenredders worden. U zult ook leren HOE U een ziel tot geloof kan brengen. Alle andere lessen die U geleerd hebt en die U nog zult leren zullen OF vruchtbaar OF beperkt worden in hun uitwerking in uw leven...het is ZEER afhankelijk van wat U met deze les doet. Uiteindelijk komt ons hele leven op deze zaak neer... wat DOEN WE met Jezus’ laatste woorden op aarde?


WAT BETEKENT “GETUIGEN?

A. Een getuige in een gerechtshof wordt verwacht de waarheid te vertellen van wat hij zag of hoorde op een gegeven dag. Hij kan niet zeggen wat anderen ervaarden – hij wordt geacht op zijn eigen manier zijn eigen verhaal te vertellen.


Getuigen van de Heere Jezus Christus is op Uw eigen manier Uw eigen verlossing verkondigen met als doel om anderen “jaloers” te maken... om anderen gevoelig te maken voor iets dat zij in hun eigen leven nodig hebben.
B. Lees het verhaal over hoe Jezus de blinde man in Johannes 9:1-38 genas. 1. Vind U dat deze man in detail kon verklaren wat er met hem was gebeurd? _________
 1. Wat kon deze man vertellen? Zoek op: Johannes 9:25b. “EEN DING WEET IK...

____________________________________________________________________.”


C. Lees het verhaal in Johannes 4:5-30. ...wat was de eerste dat deze vrouw deed, toen zij

zich realiseerde dat ze DE Christus had ontmoet? (28-30)


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


IS “GETUIGEN” EN “ZIELEN WINNEN” HETZELFDE?
 1. Je zal deze twee woorden vaak horen – het zijn allebei woorden uit de Bijbel.

  1. GETUIGEN = je eigen persoonlijke ervaring van redding met anderen delen

  2. ZIELEN WINNEN = je getuigenis en het Woord van God gebruiken om anderen naar een plaats van redding te brengen.

 2. Je kan getuigen en zielen winnen niet van elkaar scheiden.
  1. Johannes 15:8 – “Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
  1. Spreuken 11:30 – “De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens; en wie _ _ _ _ _ _ vangt, is _ _ _ .
WAAROM ZOU IEDEREEN MOETEN GETUIGEN EN ZIELEN WINNER MOETEN ZIJN?

Hier zijn negen redenen uit de Bijbel, waarom iedereen zich moet inzetten om anderen over Christus te vertellen en mensen voor Hem te winnen.


Je hoort zielen te winnen, omdat:


 1. Het is een bevel.

Zoek op: Handelingen 1:8. “... en gij _ _ _ _ Mijn getuigen zijn...”


 1. Het is een plicht.

Zoek op: Matthéüs 4:19. “ V _ _ _ _ Mij na, en Ik zal u _ _ _ _ _ _ _ der

_ _ _ _ _ _ maken.
 1. Het is een schuld.

Zoek op: Romeinen 1:14.


  1. Paulus zei, “Ik ben een “ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...”

  2. De gave van redding is vrije genade, maar we hebben een morele schuld om anderen erover te vertellen.
 1. Het is een verantwoordelijkheid.

Zoek op: Ezechiël 3:17,18.


  1. In een ware zin heeft God je een W _ _ _ _ _ _ gemaakt.

  2. De taak van een wachter is om anderen die in gevaar zijn te W _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ .

  3. Wanneer we falen om anderen over Christus te vertellen:

   1. De goddeloze zal in zijn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sterven.

   2. God zal zijn _ _ _ _ _ van jouw hand eisen.
 1. Het is een roeping.

Zoek op: 2 Korinthe 5:20.


  1. Elke gelovige is geroepen om _ _ _ _ _ _ _ _ voor _ _ _ _ _ _ _ _ te zijn.

  2. Dit is een hele belangrijke positie om mee toevertrouwd te worden.
 1. Er is een nood.

Zoek op: Markus 8:36. Waarom is zielen winnen zo belangrijk? _________________
_____________________________________________________________________


 1. Er is een tijd van verantwoording.

Zoek op: 2 Korinthe 5:10,11a.


  1. Op een dag zal je voor jouw Heer staan bij de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . (Dit is een oordeel over hoe je de Heere hebt gediend.)

  2. Wat was de motivatie van Paulus om mensen tot het geloof te bewegen? ____

_______________________________________________________________
 1. Het is voor anderen zorgen.

  1. Het grootste deel van onze zorg voor mensen is voor hun lichaam, maar ECHTE zorg voor de mens begint bij de zorg voor de EEUWIGE ZIEL!

  2. Zoek op: Psalm 142:5 ...deze tekst drukt een droevig drama uit... “...NIEMAND _ _ _ _ _ _ voor mijn _ _ _ _ .”
 1. Het brengt vreugde.
  1. Zoek op: Handelingen 8:5,8,35,39. Er is VREUGDE voor:

_______________________________________________________________
  1. Zoek op: Lukas 15:7,10. Er is VREUGDE voor:

_______________________________________________________________
  1. Zoek op: Psalm 126:5-6. Er is VREUGDE voor:

_______________________________________________________________

IS GETUIGEN DE PLICHT VAN IEDERE CHRISTEN?
 1. Sommige mensen hebben de gedachte dat getuigen en zielen winnen de taak van de voorganger, de diakenen, de zondagschoolleraren, of diegenen met de “gave van overtuigen.”
 1. De Bijbel laat klaarhelder zien dat IEDERE Christen een getuige hoort te zijn.
  1. Psalm 107:2 – “Dat _ _ _ _ _ de bevrijden des HEEREN _ _ _ _ _ _ , die Hij van de hand der wederpartijders bevrijd heeft.”
  1. Handelingen 8:4 – “Zij dan nu, die verstrooid waren, _ _ _ _ _ _ het land door en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ het Woord.
  1. Kijk in Handelingen 8:1. Waren de apostelen (voorgangers) in de groep vertegenwoordigd, die beschreven wordt in vers 4? ____________


HOE VAAK MOETEN WIJ GETUIGEN VAN DE HEERE?

Volgens Handelingen 5:42 en Handelingen 20:31, getuigden de apostolische Nieuwe Testament Christenen ___________________________ van Jezus Christus.
WAT ZIJN GODS’ EISEN OM VAN HEM TE MOGEN TE GETUIGEN?
 1. God verwacht dat wij een bewogenheid voor zielen hebben.

Lees: Esther 8:6; Romeinen 9:1-3; en Romeinen 10:1.

Wanneer je deze Schriften leest, vraag God dan om hun boodschap in je hart te branden. De meeste Christenen getuigen niet en winnen geen zielen, omdat ze geen echte bewogenheid hebben.
 1. God verwacht dat wij andere zielen liefhebben.
  1. Lees: Judas vers 21,22; 2 Korinthe 5:14; en Psalm 126:5.

  2. Het was liefde die Jezus Christus naar deze door zonde bedorven wereld zond om aan het kruis te sterven (Johannes 3:16) – en het is liefde die je zal motiveren om Christus naar de verloren zielen te brengen.
 1. God verwacht dat wij een rein, heilig leven leiden.
  1. Lees: 2 Timothéüs 2:21; Judas vers 23; en Filippenzen 2:15.

  2. Het gezegde: “Daden spreken luider dan woorden” heeft geen grotere relevantie dan in de zaak van zielen winnen.
 1. God verwacht dat wij gevuld worden met de Heilige Geest.
  1. Lees: Handelingen 1:8 en Efeze 5:18.

  2. Gods’ werk moet gedaan worden op Gods’ manier in Gods’ KRACHT.
 1. God verwacht dat wij standvastig zijn.
  1. Lees: Matthéüs 22:1-10; 1 Korinthe 15:58; en Galaten 6:9.

  2. Niet iedereen zal luisteren. Niet iedereen zal gered worden. Maar zielen winnen is een taak waarvoor God succes BELOOFT.

  3. Psalm 126:6 – “ ...maar _ _ _ _ _ _ _ _ _ zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven.”VIER STAPPEN NAAR EEN ZIELEN WINNENDE GETUIGE.

De meest gebruikelijke illustratie voor zielen winnen, die in de Bijbel gevonden wordt, is dat van een “plant”. Zie: Psalm 126:6; Matthéüs 13:3-9; Johannes 4:35-38; en 1 Korinthe 3:6-8.


Er zijn verschillende stappen die gedaan moeten worden, voordat er geoogst kan worden:
STAP #1 – GAAN
Geen enkele boer haalt een oogst binnen zonder veel voorbereiding en hard werken.

Je zal NOOIT een ziel voor Christus winnen zonder deze eerste stap! • Psalm 126:6 – “Die ... _ _ _ _ al gaande ...”

 • Markus 16:15 – “ _ _ _ _ heen in de gehele wereld, predikt... ”

 • Handelingen 5:20 – “ _ _ _ _ heen, en staat en _ _ _ _ _ _ _ .”

Deze les zal nutteloos zijn, tenzij je in je hart voorneemt om deze eerste stap te zetten in het bereiken van een kostbare ziel.


HOE KAN IK “GAAN”?


 1. Door met de gemeente op gezette tijden mee te gaan op straat voor het prediken van het Evangelie, het uitdelen van tractaten, het vasthouden van een banier of borden met bijbelteksten en het persoonlijk spreken van ongeredde mensen.
 1. Het kan door gezette tijden van “visitatie” wanneer mensen de stad ingaan om een van de volgende twee dingen te doen – langs deuren gaan om mensen uit te nodigen voor de diensten (kandidaten voor redding zoeken) of huishoudens van kandidaten bezoeken (om hen voor Christus te winnen)
 1. Alle visites worden twee-aan-twee gedaan – een jonge of onervaren Christen werkt samen met een volwassen en ervaren Christen. Je leert als de “stille partner.”
 1. Verder is het goed om een lijst te maken van mensen binnen je eigen kring, die verloren zijn – familieleden, vrienden, collega’s, etc. Ze zullen allemaal ergens de eeuwigheid doorbrengen. Begin dan om een actieplan te maken om voor hun te getuigen en ze voor Christus te winnen.

STAP #2 – ZAAIEN


Het kan zijn dat je een beetje moeite moet doen om iemand te helpen. Je zal iemand misschien thuis moeten uitnodigen voor een maaltijd. Je zal misschien eerst het vertrouwen van de persoon moeten winnen – maar voordat ze gered kunnen worden, moet het zaad eerst gezaaid worden.

 • Psalm 126:6 – “Die het _ _ _ _ draagt ...”

 • Lukas 8:11 – “... Het zaad is het _ _ _ _ _ _ _ _ _ .”

 • 1 Petrus 1:23-25 – Dit schriftgedeelte zegt dat het onvergankelijk zaad _________

__________________________________________________________________


Het is absoluut noodzakelijk dat je Bijbel gebruikt wanneer je getuigt en een ziel tot Christus leidt. De redding van de ziel is het werk van God (niet van jou); daarom is het nodig dat om het “wapen” van God te gebruiken.
Waarschuwing!! Je kan geen vrucht verwachten wanneer je verkeerd zaad plant. (Zorg ervoor dat je alleen het pure Woord van God, de Statenvertaling, gebruikt!)
Volgens Efeze 6:17 is het zwaard van de Geest het _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Het is niet nodig om logica, filosofie, theologie of verkooptechnieken te gebruiken wanneer het op zielen winnen aankomt. Gods’ Woord werkt!
HOE KAN IK “ZAAIEN” ?


 1. Ontwikkel de gewoonte om tractaten met je mee te nemen – in je binnenzak, je tas, je auto. Geef een tractaat aan degenen die je ontmoet – winkeliers, garagemedewerkers, vrienden, enz. Laat een tractaat achter in een telefooncel, op de tafel in een restaurant, in de wachtkamer, in de trein. Doe in elke brief die je post een tractaat. Velen zijn gered door de stille getuigenis van een tractaat.


Merk op: Zorg ervoor dat altijd het adres van onze gemeente en eventueel een telefoonnummer op het tractaat staat.
Merk op: Zorg ervoor dat de straten niet bezaaid liggen met tractaten, wanneer er veel mensen zijn, die de tractaten weggooien bij een evangelisatiedienst.


 1. Nodig mensen uit voor de diensten van onze gemeente. Geef het niet op wanneer mensen niet meteen willen meekomen of excuses maken. Probeer elke zondag iemand met je mee te nemen.
 1. Wees “ziel-bewust.” Vraag God om je te helpen om bewust te worden, dat iedereen die je ontmoet, een ziel is, die de eeuwigheid ergens zal doorbrengen. Ontwikkel de eigenschap om in ieder gesprek een getuigenis in te brengen – deel een zegening, een vers, een waarschuwing, etc. Wees niet opdringerig of aanmatigend (=brutaal verwaand, trots), maar blijf ook niet stil.
 1. Leer de “Romeinse weg naar de hemel”. Dit is het reddingsplan van God genomen uit het boek Romeinen in het Nieuwe Testament. Er zijn vele andere bijbelverzen, die je kan gebruiken (wat je later ook zeker zal doen), maar dit is een goed begin. Met deze vier bijbelverzen kan je een persoon laten zien hoe hij gered wordt.Romeinen 3:23 – het FEIT van zonde
Romeinen 6:23 – de GEVOLGEN van zonde
Romeinen 5:8 – het GENEESMIDDEL voor zonde
Romeinen 10:13 – de MANIER om gered te worden
STAP #3 – WATER
Er moet eerst water zijn, voordat het zaad op kan komen.


 • Psalm 126:5 – “Die met _ _ _ _ _ _ zaaien, ...”

 • Psalm 126:6 – “Die ..., gaat al gaande en _ _ _ _ _ _ _ .”

 • Handelingen 20:31 – “...een iegelijk met _ _ _ _ _ _ te vermanen.”

Dit verwijst naar de noodzaak van gebed. Wanneer je het zaad in iemand zijn hart hebt gezaaid, bidt dan ernstig en vurig, totdat ze gered zijn.


Een van de karakteristieken van een zielenwinnende Christen is een gebroken en een bewogen hart. Vele tranen worden vaak over een verloren familielid of vriend(in) vergoten.
STAP #4 – OOGSTEN
De op een na grootste vreugde in het christelijke leven, na de vreugde van de redding zelf, is de vreugde van het daadwerkelijk begeleiden van een kostbare ziel naar Christus – om een soort “geestelijke verloskundige” te zijn en getuige van het wonder van de nieuwe geboorte. God belooft jou een oogst.


 • Psalm 126:5 – “... zullen met gejuich _ _ _ _ _ _ .”

 • Psalm 126:6 – “maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn

_ _ _ _ _ _ _ .”
Heb je ooit een zichzelf oogstende plant gezien? Nee! Geen enkele oogst zal ooit zichzelf plukken. Oogsten vereist planmatig werken.
HOE KAN IK “OOGSTEN” ?


 1. Neem het voor om te doen! Het is verbazingwekkend hoeveel christenen het niet lukt om degenen te winnen voor wie zij getuigen, omdat zij eenvoudig niet verwachten dat het hun zou kunnen lukken.
 1. Wees er zeker van (door vragen te stellen) dat degene met wie je spreekt het reddingsplan volledig begrijpt. Ga niet verder met oogsten wanneer er geen overtuiging van zonde aanwezig is of wanneer er geen begrip van het werk van Christus is. De menselijke natuur is geneigd om te “werken” voor de redding. Wanneer het niet de tijd om te oogsten is, houdt dan ALTIJD de deur open.
 1. Leg zorgvuldig uit dat redding GELOVEN is, dat dit ONTVANGEN (van Christus) inhoudt en dat het door een eenvoudig, door het hart gemeend gebed gebeurt.
 1. Het “zondaarsgebed” heeft geen vaste woorden, maar het moet twee belangrijke elementen bevatten – ERKENNING van de feiten en het ONTVANGEN van de Verlosser.
 1. Nadat je een ziel begeleid hebt om de Heer te ontvangen – bid met hem, verblijdt je met hem en bemoedig hem om naar de gemeente te komen bij de volgende mogelijkheid. Vraag anderen te bidden voor de nieuwe “baby” in Christus en spreek met de voorganger om hem de discipelschapcursus “ABC’s van christelijke groei” te laten volgen.


OPDRACHT #1:
De gemeente geeft mij de mogelijkheid voor straatevangelisatie op:


 1. _____________________________ (dag) ____________________ (tijd)
 1. _____________________________ (dag) ____________________ (tijd)


OPDRACHT #2:
Ik heb tractaten van de gemeente die ik bij de volgende gelegenheden gebruik:
_____________________ _____________________ _____________________
Ik heb de volgende tractaten (of tractaat) voor het zaaien van Gods’ Woord:


 1. ____________________________________________________________
 1. ____________________________________________________________


OPDRACHT #3:
Schrijf hier de namen van twee of drie personen waarvan je gelooft dat de Heer wil dat je voor hun redding bidt en tijd vrijmaakt om voor hun te getuigen. (Neem tijd om hiervoor de bidden voordat je het opschrijft.)
_____________________ _____________________ _____________________
OPDRACHT #4:
Schrijf je eigen getuigenis op alsof je iemand vertelt wat Christus voor je gedaan heeft. Met jouw toestemming zouden we dit ook graag willen gebruiken voor onze nieuwsbrief of website, zodat andere gemeenteleden ook bemoedigd kunnen worden.
Een getuigenis hoort in drie delen verdeeld te zijn:
Jouw leven voordat je gered werd.
Hoe je gered werd, en wat je deed.
Jouw leven nadat je gered werd.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina