Doe het zelf bijbelstudies om te groeien in geloofDovnload 32.55 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte32.55 Kb.
DOE HET ZELF BIJBELSTUDIES OM TE GROEIEN IN GELOOF STUDIE #1

A

Assurance of Salvation (Zekerheid van Behoud)

Les begonnen: __________________ Les gechecked ____________________


Satan zou kunnen proberen om je aan je behoud te laten twijfelen. Hij zou kunnen proberen om je te laten afvragen of je echt een Christen bent en je vertellen dat omdat je je niet anders voelt dan voorheen er niets is gebeurd.
En dan zou je wellicht gaan zondigen. Je zou wellicht langzaam naar je oude manier van leven terug gaan. Satan is heel snel om zaadjes van twijfel te zaaien door je te vertellen dat Christenen niet zondigen.
Wanneer twijfels komen, wat zal dan je antwoord zijn?
Het doel van deze studie is om je te leren dat je, door Jezus Christus als je Redder aan te nemen, voor eens en altijd behouden bent - en dat je het zeker kan WETEN!


WAT WORDT BEDOELD MET “ZEKERHEID”?

Met “zekerheid van behoud” bedoelen we de intellectuele en geestelijke zekerheid dat je aan God toebehoort en dat je eeuwig behoud bezit. “Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten...” 2 Korinthe 4:7.


A. Zoek op: 2 Timotheüs 1:12

De “sleutelwoorden” in deze vers zijn V _ _ _ _ _ _ _ _ en B _ _ _ _ _ _ .


B. Zoek op: 1 Johannes 5:13
1. Zou je op grond van deze vers uit de Schriften zeggen dat God wil dat je zekerheid

van behoud hebt? _____


2. Welk woord in deze vers geeft dit aan? _ _ _ _ .


WAAROM HEB IK ZEKERHEID VAN BEHOUD NODIG?

A. Zekerheid geeft ons _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 1 Johannes 1:4


B. Zekerheid geeft ons _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tot God. 1 Johannes 3:19,21
C. Zekerheid geeft ons _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in het hart. Kolossenzen 2:2
D. Zekerheid geeft ons _______________________. Jakobus 1:8 (Gebruik je eigen woorden)

E. Zekerheid laat ons de wereld _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 1 Johannes 5:4,5


F. Zekerheid maakt het ons mogelijk om op een doeltreffende manier de Heer te dienen

door anderen over Jezus te vertellen. Lees de volgende Schriftgedeelten:Johannes 1:40,41; Johannes 4:28,29; Handelingen 16:10.


WAT IS DE BASIS VOOR ZEKERHEID VAN BEHOUD?

Veel Christenen baseren de zekerheid van hun behoud op persoonlijke GEVOELENS.


Het probleem hiermee is dat gevoelens veranderen. De ene dag voel je je misschien behouden; de volgende dag, door omstandigheden, voel je je misschien niet gered.
Je hebt iets MEER dan gevoelens nodig om door geleid te worden - het ONVERANDELIJKE WOORD VAN GOD.
Zoek op: 1 Johannes 5:11,12. Schrijf dit Schriftgedeelte hieronder in zijn geheel op.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Omcircel in deze verzen de volgende twee woorden: “GETUIGENIS” en “HEEFT”

Er zijn drie gronden voor je zekerheid:


A. De PERSOON van God.

Volgens Titus 1:2, kan God niet _ _ _ _ _ _ .


GOD ZEI HET - DAT VERZEKERT HET!
B. De BELOFTEN van God.
1. Volgens Johannes 5:24, God zegt dat ik het eeuwige leven _ _ _ en dat ik niet in

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zal komen.


2. Volgens Johannes 6:37, omdat ik tot Jezus Christus ben gekomen, zal Hij mij

_ _ _ _ _ _ _ _ _ uitwerpen.


3. Volgens Romeinen 10:13, een ieder die de Naam des Heeren aanroept _ _ _ zalig

worden.
Dit zijn slechts een paar van de positieve verklaringen / beloften , die op Schrift gesteld zijn door de God Die niet kan liegen!


C. De AANWEZIGHEID van God
1. Volgens Romeinen 5:5, wanneer wij gered zijn, geeft God Zijn _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ , Die is onze harten woont.


2. Volgens Romeinen 8:16, de Geest van God _ _ _ _ _ _ _ met onze geest, dat

wij kinderen van God zijn.
HOE KAN IK WETEN WETEN DAT IK GERED BEN?

Hier is een checklist van de Bijbel:


A. Ik WEET dat ik gered ben, omdat ik _ _ _ _ _ _ _ heb in de Heere Jezus

Christus. Handelingen 16:31


B. Ik WEET dat ik gered ben, omdat ik de Zoon _ _ _ . 1 Johannes 5:12
C. Ik WEET dat ik gered ben, omdat ik een liefde voor de _ _ _ _ _ _ _ _ heb.

1 Johannes 3:14
D. Ik WEET dat ik gered ben, omdat ik een verlangen heb om Gods’ _ _ _ _ _ _ _

te bewaren. 1 Johannes 2:3


E. Ik WEET dat ik gered ben, omdat ik een verlangen heb om mij af te keren van de

W _ _ _ _ _ en al zijn zonde. 1 Johannes 2:15


F. Ik WEET dat ik gered ben, omdat ik de wereld aan het _ _ _ _ _ _ _ nen ben.

1 Johannes 5:4
G. Ik WEET dat ik gered ben, omdat ik de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ van de Heilige

Geest in mijzelf heb. 1 Johannes 5:10
WAT BRENGT ZEKERHEID VAN REDDING IN MIJN LEVEN?

Het is mogelijk dat je van tijd tot tijd twijfels hebt. Herinner alleen dat Satan een LEUGENAAR is (Johannes 8:44) en dat zijn eerste opgetekende woorden in de Bijbel twijfel zaaiden over Gods’ Woord. (Genesis 3:1).


Hier zijn een aantal manieren waardoor je zekerheid kan krijgen of waardoor je je zekerheid kan verdiepen in wat God voor je heeft gedaan:
A. Leer het Woord van God

Je redding is gebaseerd op wat God heeft gezegd - niet op hoe je denkt of voelt.

Daarom is het belangrijk voor je om de Bijbel te lezen en bestuderen.
B. Dank God voor Zijn gift van redding

Volgens Romeinen 6:23, heb je de GIFT van het _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ontvangen.
Heb je God daar wel eens persoonlijk voor bedankt? Je dankt iemand toch niet voor iets dat je niet van hem of haar hebt gekregen? Echte dankbaarheid kan alleen maar getoond worden door iemand die iets ECHTS heeft ontvangen! Weet je wel wanneer je Gods’ eeuwige gave hebt ontvangen? Dank Hem dan maar...
Lees: 2 Korinthe 9:15

C. Geef een openbare getuigenis voor anderen
  1. Heb je iemand vertelt dat je de Heere Jezus Christus hebt vertrouwd en een wedergeboren kind van God bent geworden? Kijk naar 1 Johannes 4:15 en Romeinen 9:33, 10:11 en zie het verband tussen het belijden van Christus en zekerheid van je redding.

2. Lees: Mattheüs 10:32 en Romeinen 10:9,10


Een manier waarop je Christus in het openbaar kan belijden is door naar voren te

komen tijdens de “uitnodiging” in een van onze gemeentediensten.

De voorganger zal je graag voorstellen aan de gemeente.
D. Wees zoveel mogelijk aanwezig bij de gemeentediensten

Samen zijn met je broeders en zusters in Christus zal je bemoedigen. Vele van hen hebben dezelfde twijfels ervaren die jij misschien hebt. Hebreeën 10:25 beveelt ons dit, terwijl Hebreeën 10:22 over zekerheid spreekt.

Het ene gaat dus hand-in-hand met de andere...wees getrouw aan de gemeente...de voordelen zijn ONTELBAAR!
E. Leef een rechtvaardig leven

Soms geeft God geen rust in uw hart totdat u aan Zijn eisen voldoet. Met andere woorden: de wedergeboorte is HET BEGIN. Hij verwacht dat wij Zijn gezicht en persoonlijke aanwezigheid zullen zoeken. In dat zoeken naar Hem, verlaten we de

wereld en onze zonden. Rechtvaardigheid is dus afkomstig van HEM LIEFHEBBEN.
Volgens Jesaja 32:17, de werking van _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ is
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Vergeet niet, je vrede en zekerheid is gebaseerd op het geloven van Gods’ beloften en niet op je gevoelens.


WAT GEBEURT ER WANNEER IK ZONDIG?

A. Zoek op: 1 Johannes 1:8. Is het mogelijk voor een Christen om te zondigen? _____

B. Zoek op: 1 Johannes 2:1. Wil God dat een Christen zondigt? _____
C. Zoek op: 1 Johannes 1:9. Wanneer een Christen zondigt, wat is het belangrijkste dat we hier aan moeten doen? Het aan God B _ _ _ _ _ _ .
D. Zoek op: 1 Johannes 2:1 nog een keer. Wanneer ik zondig, Wie verschijnt er dan voor mij voor God de Vader in de hemel? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de Rechtvaardige.
E. Zoek op: 1 Johannes 1:6,7. In je eigen woorden, wat verliest een Christen wanneer hij zondigt?

KAN IK OOIT MIJN REDDING VERLIEZEN?

A. Johannes 10:28 zegt dat we _ _ _ _ verloren zullen gaan.


B. Johannes 10:29 zegt dat niemand ons _ _ _ rukken uit de hand van de Vader.
C. Johannes 6:37 zegt dat God degenen die tot Christus komen _ _ _ _ _ _ _ _ _ zal uitwerpen.
D. Johannes 6:39 zegt dat de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wij gered blijven bij de Heer ligt, niet bij ons en dat Christus niets kan _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
E. Johannes 5:24 zegt dat het leven wat ik nu heb _ _ _ _ _ _ is.
F. Romeinen 8:38,39 zegt dat niets ons kan _ _ _ _ _ _ _ _ van de liefde van Christus.
G. 1 Petrus 1:5 zegt dat we _ _ _ _ _ _ _ worden door de _ _ _ _ _ _ van

God.
H. Judas vs. 24 zegt dat Christus machtig is om ons te _ _ _ _ _ _ _ van


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
I. Filippenzen 1:6 zegt dat Christus Zijn goed _ _ _ _ in ons zal voleindigen tot
de _ _ _ van de Heere Jezus Christus.
J. Efeze 1:13 zegt dat onze redding _ _ _ _ _ _ _ _ _ is met de Heilige Geest.
K. Efeze 2:8 zegt dat onze redding de _ _ _ _ is van God. Een gift die terug wordt genomen door de gever is geen gift.
L. Efeze 2:9 zegt dat we niets hebben gedaan om redding te krijgen. Wanneer we niets hebben gedaan om het te krijgen - kunnen we niets doen om het te verliezen!

M. Volgens Efeze 2:2,3 en 1 Johannes 3:10 waren we, voordat we gered werden, onder controle van Satan. Nu dat wij gered zijn hebben we een nieuwe relatie met God.


God is onze hemelse _ _ _ _ _ . Romeinen 8:15
Christenen zijn de _ _ _ _ _ _ _ _ van God. 1 Johannes 3:1
Wanneer een kind in onze aardse familie iets verkeerd doet, verwerpen of verloochenen zijn ouders hem niet. Ze zullen hun zoon corrigeren en kastijden - maar hij blijft hun zoon en een lid van de familie. De ouders zullen de kinderen disciplineren en bemoedigen, maar zij zullen altijd het bloed van de ouders hebben. Wij zijn nu gekocht met het bloed van Christus en zullen DOOR HEM behouden worden in Zijn familie.
Het gebeurt in onze samenleving niet, zoals het in de Bijbel staat, maar kinderen die niet gehoorzaam zijn, horen door de ouders gekastijdt te worden. Als een Christen van Gods’ weg afdwaalt, ZAL hij ZEKER door God, zijn Vader gedisciplineerd worden.
En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; Want die de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iedere zoon, die Hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?) Hebreeën 12:5-7
Wanneer een Christen zondigt, wordt hij niet uit Gods’ familie verstoten, waardoor hij zijn redding verliest. Echter, zoals een liefhebbende vader, kan God een Christen die de fout in gaat _ _ _ _ _ _ _ _ . Hebreeën 12:6.

Volle verzeek’ring, Jezus is mijn!Wat schenkt dat rust aan ‘t volgzaam gemoed.

In Hem zal ‘k zalig, zalig steeds zijn,

Wedergeboren door Jezus bloed.”

LEESOPDRACHT:

Wanneer je klaar bent met het lezen van het Evangelie naar Johannes, lees dan nu door de eerste zendbrief van Johannes (1 Johannes). Dit boek wordt gevonden aan het einde van het Nieuwe Testament.


MEMORISATIE:

Probeer om te memoriseren: 1 Johannes 5:11,12.ABC’s Van Christelijke Groei Pagina
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina