Doeltreffend bidden voor verloren mensen” van Lee E. Thomas Originele titel: “Praying Effectively for the Lost”Dovnload 19.34 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte19.34 Kb.
Doeltreffend bidden voor verloren
mensen” van Lee E. Thomas


Originele titel: “Praying Effectively for the Lost”

Recensie van de Engelse versie door M.V., 29-02-2012

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Het boekje van Lee E. Thomas, dat in vele talen werd gepubliceerd en ook veel “succes” kent, deugt niet. Ik heb de Engelse versie gedownload en gelezen. Hierna enkele van de belangrijkste opmerkingen, met betrekking tot de Engelse versie welteverstaan.


Citaten uit werk van dubieuze figuren

Wat me eerst opviel was dat er een aantal mystici opduiken in de geciteerde werken:

Oswald Chambers, Charles G. Finney, Andrew Murray, Jessie Penn-Lewis, C.S. Lewis (katholiek!). Over dezen heb ik enkele waarschuwende artikels:http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Finney.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JessiePL.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/OswaldChambers.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/AndrewMurray.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/CSLewis.pdf ; http://www.verhoevenmarc.be/PDF/CS-Lewis.pdf

Ook viel me bij de geciteerden Israëlbasher John Stott op.http://www.verhoevenmarc.be/PDF/PaulWilkinson-ProfetenDieLeugensProfeterenInMijnNaam.pdf
Spiritual Warfare

Bij het lezen kwam ik onmiddellijk een valse versie tegen van Spiritual Warfare (geestelijke oorlogvoering). “It is time for us to get aggressive in the war for souls” (hoofdstuk 3). “Spiritual warfare – freeing them of demonic influence so they can be saved” (hoofdstuk 5). Heeft de Heer ooit geleerd dat mensen - met wat voor middelen ook - eerst moeten bevrijd worden van demonische invloed om gered te kunnen worden?? “Battle Satan for souls” (hoofdstuk 5) Moeten wij eerst Satan verslaan om zielen te kunnen redden??

De term “spiritual warfare” of “geestelijke oorlogvoering” komt in het NT niet voor. De term “warfare” (KJV) komt enkel voor in 1 Kor 9:7 (hier niet ter zake), 2 Kor 10:3-4 (zie verderop onder “Bolwerken slechten”) en 1 Tim 1:18 (de strijd van het geloof; hier niet ter zake). Wat wel in het NT voorkomt is de “wapenrusting van God” in Efeziërs 6:10-20. In deze passage zien we echter een DEFENSIEF optreden om WEERSTAND te kunnen bieden tegen de geestelijke machten. Deze geestelijke wa­penrusting (verzen 14-18) bestaat uit:1. Waarheid (gordel)

2. Gerechtigheid (borstharnas)

3. Evangeliebereidheid (schoenen)

4. Geloof (schild)

5. Zaligheid (helm

6. Gods Woord (zwaard)

7. Gebed
Hier zien we dat gebed (primair bij de warfare-aanhangers) op de 7de plaats komt, en waarheid op de 1ste plaats!


De visies op “spiritual warfare” verschillen onderling nogal wat. Sommigen concentreren zich op bidden, maar anderen bevelen Satan of de demonen rechtstreeks. Op mijn site staan al enkele artikels over “geestelijke oorlogvoering” en “dominionisme / transformatiebeweging/koninkrijk-nu”.

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kolossenzen2.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geestelijkeOorlogvoering.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dominionisme.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dominionisme2.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dominionisme3.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/transformatie.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/koninkrijk-NU.pdf

De duivel en zijn demonen staan centraal

Gezocht op “satan”: 49 items, “devil”: 12 items, “demon”: 13 items.

Het gaat om “battle Satan for souls” (hoofdstuk 5). “It has to do with spiritual warfare – freeing them of demonic influence so they can be saved” (hoofdstuk 5).

In de Grote Opdracht (Mattheüs 28:19-20; niet te verwarren met Markus 16 - zie hiervoor http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Markus16_17-18.pdf ) zie ik “onderwijzen”, “dopen” en “leren” - geen mandaat om vooraf Satan of zijn demonen te bestrijden opdat mensen zouden gered kunnen worden! De aanhangers van de warefare-theologie kennen hun Bijbel niet - vergelijk dit met het eerste en zesde onderdeel van de wapenrusting van God!


Bolwerken slechten

Er wordt veel gesproken over “strongholds” of “bolwerken”, die geslecht moeten worden.

Gezocht op “stronghold”  20 items.

Nu is er in het Nieuwe Testament slechts één vers die de term “bolwerken” (KJV: “strong holds”) heeft, en dat is 2 Korinthiërs 10:4.

In de context gaat het over Paulus’ apostolische gezag. De bolwerken zijn niet direct, uitsluitend of noodzakelijk van satanische of demonische aard. De bolwerken betreffen valse redeneringen, kennis, gedachten van mensen die zich afzetten tegen Paulus’ gezag. Dit heeft NIETS te maken met het valse spiritual warfare van dominionisten en soortgelijke warfare-theologen! Niets leert ons hier dat wij “bolwerken van de satan” zouden moeten neerhalen Lees het voor uzelf eens na:

Ik nu, Paulus zelf, roep u op door de zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus – ik, die volgens sommigen in uw tegenwoordigheid wel schuchter ben, maar in mijn afwezigheid flink tegen u doe – 2 ja, ik smeek u dat ik, wanneer ik aanwezig ben, niet flink hoef te doen met de vrijmoedigheid waarmee ik meen het te moeten opnemen tegen sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees wandelen. 3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd [KJV: warfare] naar het vlees. 4 De wapens van onze strijd [KJV: warfare] zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, 6 en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. 7 Kijkt u alleen naar het uiterlijk? Als iemand er voor zichzelf van overtuigd is dat hij van Christus is, laat hij dan ook dit bij zichzelf bedenken: dat zoals hij zelf van Christus is, zo ook wij van Christus zijn. 8 Want ook als ik mij nog meer zou beroemen op onze volmacht, die de Heere ons gegeven heeft tot opbouw en niet tot uw afbraak, dan zou ik nog niet beschaamd worden. 9 Dit zeg ik om niet de schijn te wekken dat ik u door de brieven schrik wil aanjagen. 10 Want zijn brieven – zegt men – zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak en zijn spreken is verachtelijk. 11 Laat zo iemand dit bedenken: zoals wij zijn in het spreken door brieven wanneer wij afwezig zijn, zo zijn wij ook in het doen wanneer wij aanwezig zijn.

Het binden van de “sterke man”


Het boek geeft blijk van onkunde/onwetendheid met betrekking tot de bedelingen. Wat specifiek is voor de wetsbedeling, of voor Jezus’ bediening, wordt toegepast in de genadebedeling. Zo komen we dan bij de opdracht “first bind the strong man” in een citaat van de mystieke, buitenbijbelse Jessie Penn-Lewis (Hoofdstuk 1), een begrip dat ontleend werd van Mattheüs 12:29 (of Markus 3:37):

“Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven”.

Een foute interpretatie van deze passage vormt de basis voor het populaire “binden” van Satan of zijn demonen.

Dit Schriftgedeelte staat in de context van de godslastering van de Schriftgeleerden, toen Jezus demonen uitdreef. De Heer dreef demonen uit door “de sterke” (Satan) Zelf te binden, niet door beroep te doen op Satan om demonen uit te drijven.

Het is fout om uit deze passage te concluderen dat Christus hier voor de gelovigen een universeel patroon neerlegt om op een of andere manier na te volgen! In plaats daarvan was dit een illustratie van Christus’ persoonlijke macht over Satan, als Zoon van David (Mattheüs 12:23), en dat Hij geen verbond met Satan was aangegaan. Lees de context.

Dit gedeelte heeft niets van doen met de Kerk en haar specifieke bedeling. Geen enkel christen vandaag heeft enig mandaat om demonen uit te drijven zoals Jezus deed. Niemand heeft enig mandaat om op enige manier Satan of zijn demonen te “binden”. Dit is ook helemaal geen voorwaarde om mensen tot geloof te leiden.

Zie “Hoe Bevrijdingsbedieningen mensen tot demonische gebondenheid leiden”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bevrijdingsbedieningen.pdf

De Heilige Geest leert ons middels Petrus: “weerstaat hem, vast zijnde in het geloof” (1 Petrus 5:8-9). Wij weerstaan de Satan met de wapenrusting van God. Jezus Zèlf zal de sterke (Satan) binden ten behoeve van Zijn volgelingen, in de toekomst. Hij gebruikt geen gelovigen om voor Hem op te treden in deze tijd. God zal geen gelovigen gebruiken om Satan buiten werking te stellen door hem op enige manier te binden. Integendeel, het middel dat God gebruikt is duidelijk weergegeven in Openbaring 20:1: “En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel van de afgrond, en een grote keten in zijn hand”. Een engel zal in Gods opdracht de klus klaren.verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - Nieuwste ArtikelenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina