Door belangstellenden te raadplegen en te lenenDovnload 0.88 Mb.
Pagina1/23
Datum22.07.2016
Grootte0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
CATALOGUS WISKUNDE Versie: 9 november 2010

Boekenbezit van: Hessel Pot, Tournoysveld 67, 3443 ER Woerden;

e-mail: h.n.pot@hetnet.nl .
Door belangstellenden te raadplegen en te lenen.
Boeken van na ±1968 zijn slechts incidenteel opgenomen.

Deze lijst is primair samengesteld om in geprinte vorm te gebruiken bij

aanschaf-situaties buitenshuis; gestreefd is daarom naar optimale compactheid.

Het zwaartepunt van de collectie ligt bij:Nederlandse schoolboeken - voortgezet onderwijs - 20e eeuw tot de Mammoetwet ’68;

het streven is deze sectie verder met de incourante(re) uitgaven aan te vullen.

De andere rubrieken zijn min of meer begonnen als ‘bijvangst’.
Inhoudsoverzicht


Vóór 1801 - Nederlands (ook Latijn) 3

19e eeuw, LAGER ONDERWIJS, Nederlands 14

19e eeuw, LAGER ONDERWIJS, niet-Nederlands 16

Rekenkunde 17

Algebra 18

Planimetrie, Stereometrie, Gonio- en trigonometrie 20

Beschrijvende Meetkunde, Perspectief- en projectieleer 22

Differentiaal- en integraalrekening 22

Analytische-, Synthetische-, Nieuwere Meetkunde, Geodesie, Statica 23

Dynamica, Werktuigkunde, Zeevaartkunde en combinaties 2319e eeuw, VOORTGEZET en HOGER ONDERWIJS, niet-Nederlands: 24

Duits 24

Engels 26

Frans 28

Zweeds 30

Overige talen/landen 3020e eeuw, LAGER ONDERWIJS, NEDERLAND (tot 1968) 32

20e eeuw, LAGER ONDERWIJS, niet - Nederlands 36

Duits 36

Frans 36

Zweeds 36

Overige talen/landen 37

20e eeuw, VOORTGEZET ONDERWIJS, Nederlands 37

20e eeuw, VOORTGEZET ONDERWIJS, niet- Nederlands: 55

Amerikaans 56

Bahasa 56

Deens 56

Duits 56

Engels 57

Estisch 57

Frans 57

Lets 58

Russisch 58

Vlaams 58

Zweeds 59

Overige talen/landen 59

20e eeuw, HOGER ONDERWIJS, Nederlands 61

DELFT, Studieboeken der TH 61

Overige series: 62

20e eeuw, HOGER ONDERWIJS, niet - Nederlands: 65

Duits 66

Engels 67

Frans 68DIDACTIEK, ORGANISATIE, ACHTERGRONDEN – Nederlands+Vlaams 69

DIDACTIEK – DUITS 70

DIDACTIEK – ENGELS 71

DIDACTIEK - FRANS 71

DIDACTIEK – ZWEEDS+NOORS 72

VAK-ENCYCLOPEDIEËN, ETYMOLOGIE, NOTATIES, NORMALISATIE 75

TABELLENBOEKEN - TAFELS - NEGOTIANTEN - ALMANAKS 77

RECREATIONAL MATHEMATICS, WISKUNDE-OLYMPIADEN 86

NATUURWETENSCHAPPEN VÓÓR 1901 88


Vóór 1801 - Nederlands (ook Latijn)

1532 CHRISTIANUS VAN VARENBRAKEN; “Die Edel Conste Arithmetica”

(bewerking door Marjolein Kool 1988, van een handschrift -65 folia- / UB Gent)
1556 ARITHMETI- / CAE PRACTICAE ME- / thodus facilis, per GEMMAM FRISIUM, /

medicum ac mathematicum, sam recens / ab ipso autore emendata, & multis in / locis insigniter aucta. // HVC ACCESSERVNT IACO- / bi Peletarij Cenomani annotationes: ........

LVGDUNI, / ABVD IOAN. TORNAESIUM, / ET GVL. GAZEIUM. / M. D. LVI.
1582 (facsimile) Tafelen van INTEREST / Midtsgaders De Constructie der seluer, ghecalculeert

Door / SIMON STEUIN BRUGGHELINCK. /

T’ANTWERPEN, / By Christoffel Plantijn in den gulden Passer. / M. D. LXXXII.

(Opgenomen in het proefschrift van C.M.Waller Zeper, 1937)


1585 (facsimile) De THIENDE / Leerende door onghehoorde lichticheyt allen rekeningen

onder den Menschen noodich vallende, afveerdighen door heele ghetalen sonder ghebrokenen. / Beschreven door SIMON STEVIN van Brugghe. /

Tot Leyden, / By Christoffel Plantijn / M. D. LXXXV.

(Heruitgave onder Franse titel....avec une introduction par H.Bosmans, sj, 1924)


1604 (facsimile) De Cyfferinghe van / VVILLEM BARTIENS / VAN AMSTELREDAM. / Inhoudende meest alle de Grond-Regulen der / CYPHER-KONST. / Seer nut en dienstelijck den Leerlingen, ende alle Lief-hebberen der konst.

T’AMSTERDAM, / Ghedruct by Cornelis Claessz. woonende op? / Water int Schrijf-Boeck, Anno 1604.


1641 Het Eerste deel vande / MATHEMATISCHE VERMAECKLYCKHEDEN. /

Te samen ghevoeght / Van verscheyden ghenuchlijcke ende boertige Werck-stucken.....

Ghetranslateert uyt het Fransch in Nederduytsche tale: ende verrijckt...... / Door /

WYNANT van VVESTEN, / Mathema.ende Organist der stadt Nieumegen. / Den tweeden druck op nieus oversien ende verbetert. /

Tot Arnhem, By Jacob van Biesen, Boecverkoper inden vergulden Bybel,1641


1652 De Cyfer-konst, / Noyt voor desen / Den Leerlinghen grondigher/noch oock duydelijcker/voor-gestelt. / Beschreven door / DAVID COCK VAN ENCHUYSEN. /

Den Derden Druck. / Van alle mis-druck ghesuyvert / verbetert / ende merckelijk door

den Autheur vermeerdert. / Benevens een korte ende grondighe onderrichtinge, soo van

het Italiaens Boeck-houden,als oock vande voornaemste Hooft-stucken des Koop-handels.

t’Amsterdam, / Voor Hendrick Tjercktz de Vries, Boeck-verkooper/in de Nieuwe Gasthuys-meulen-steegh/in de Cronijck van Vrieslandt. Anno 1652.
16?? De / CYFER-KONST / Noyt voor desen / Den Leerlingh grondiger noch oock

duydelijcker voor-gestelt : / Beschreven door DAVID COCK VAN ENCHUYSEN. /

Van alle voorgaende Druck-fauten gesuyvert ende verbetert / door / GUILLIAM VANDER HEYDEN / School ende Cyfer-Meester der Stadt Brussel. /Den laetsten Druck.

/ T’Antwerpen, / By J.J.G. De Marcour, Boeck-drucker ende Vercooper, op de oude Koren-Merckt. / Met Privilegien van Syne Majesteyt..........


1672 De beginselen van de / ALGEBRA OF STELKONST / Volgens de manier van

Rentus Des Cartes, / Verklaaart met uytgelezene Voorbeelden ; zoo wel in de Meetkonst, als in de Rekenkonst, / door / ABRAHAM DE GRAAF. /

t’Amsterdam, / By Jan Rieuwertz , Boekverkoper , in de Dirk van Assensteeg, in ’t Martelaars Boek, 1672
1681 Tabulae SINUUM, TANGENTIUM, et SECANTIUM, et LOGARITHMI SINUUM, TANGENTIUM, & Numerorum ab unitate ad 10000. Cum Methodo.... Ab A.VLACQ.

Amstelaedami, / Apud Henricum & Viduam Theodori Boom, / M DC LXXXI.


1694 DE GEHEELE MATHESIS OF WISKONST, / Herstelt in zijn natuurlijke gedaante : /

Door ABRAHAM DE GRAAF.

t’Amsterdam, / Gedrukt, by Jacobus de Veer, / Voor Jan ten Hoorn,Boekverkoper over ’t Oude Heeren Logement, / in de History Schryver, 1694.

(Zónder de talrijke -96- platen-pagina’s. Bindfout bij laatste 8 pp.)


1694 DE GEHEELE MATHESIS OF WISKONST, / Herstelt in zijn natuurlijke gedaante : /

Door ABRAHAM DE GRAAF.

t’Amsterdam, / Gedrukt, by Jacobus de Veer, / Voor Jan ten Hoorn,Boekverkoper over ’t Oude Heeren Logement, / in de History Schryver, 1694.

(Eén van de 96 platen ontbreekt: In boek V na p.132 zit plaat no.5 óók op de plaats van no.3.)

(Flink aangetast, nog te restaureren.)
1706 A. de GRAAF. 1706. Inleijding tot de Wiskunst ;

Het I Boek. / Van de beginselen der / GEOMETRIA, / Ofte / MEETKUNST.

Het II Boek. / Van de Beginselen der / ALGEBRA, / Ofte / STELKUNST.
±1720 Bondig Tractaet vande ARITHMETICA / bestaende in twee deelen,

(I. Reken-Konst....., II Progressien, Proporties, Extractie der Quadraet en Cubicq wortel) In’t licht gebracht door J. VAERMAN / Mathematicus. /

Tot Brugghe, / Bij Pieter vande Cappelle, inden Naem Jesus, / Voor den Autheur.
1737 De beginzelen / der / Geometria of Meetkonst, / Verhandelende die voornaamste Propositien der Elementen / van / EUCLIDES, / algebraas gedemonstreert, / En in een

nette ordre en geschiktheid na vervolg gestelt / door / LAMBERTUS FOCKENS, / Geëxam: Ingenieur en Lant meetre. / EERSTE DEEL / Nooyt voor deezen zoo Gedruckt. Te Groningen, / Voor den Autheur, woonende aan de Noorder Kerke , by wien de Exemplaren zyn te bekomen. M. D. CC. XXXVII.


1739 GROND-BEGINZELEN / van alle de / mathemathische WEETENSCHAPPEN.

Derde deel / Bevattende / De OPTICA, CATOPTRICA, DIOPTRICA, PERSPECTIVA, SFAERISCHE TRIGONOMETRIE, ASTRONOMIE, GEOGRAPHIE,

CHRONOLOGIE, en GNOMONICA. / Beneffens een kort Onderricht van de

voornaamste Mathematische Schriften. / door / CHRISTIAAN WOLFF. / Professor tot Marburg / Uit het Hoogduits vertaald / door / JOAN CHRISTOFFEL VAN SPRÖGEL, / Med. Doct.

Te Amsterdam, / By de Janssoons van Waesberge. / MDCCXXXIX.

(In Duitse uitgave: Erster Theil + Anderer Theil; alsook de Auszug aus den Anfangs-Gründen, alle drie de delen)


1742 Tabulae SINUUM, TANGENTIUM, et SECANTIUM, et LOGARITHMI SINUUM, TANGENTIUM, & Numerorum ab unitate ad 10000. Cum Methodo.... Ab A. VLACQ

Amstelaedami, Apud Janssonio-Waesbergios. / M DCC XLII.


1747 Het Konstig / CYFFER-BOEK / Van / Mr. JOHAN COUTEREELS, / Van Antwerpen. / Uyt de France Tale Overgezet. / Door H. Cole. / Waar in eenige Regulen zyn na-gelaten / en by-gevoegd het Kort Begryp van ‘t / ITALIAANS BOEK-HOUDEN, / Zeer nut en bekwaam voor alle Leerlingen. / Den laatsten Druk, van Druk-fauten gezuyverd.

Tot Middelburg, / Gedrukt by Jacobus Pauwelsen, Boekdrukker en Boekverkoper / woonende in den Kortendelft/ 1747. (Ontbreekt: pp. 5-6 en 11-12)
1751? Den Nederlandschen NEGOTIANT, / ofte Tarief Generael van alle koophandelsche Rekeningen, / Soo tot het Calculeren der Munten,....................... / VYFDEN DRUCK. /

Tot Brussel, / By de Weduwe van Joannes Vleugaert. / Men vintse te Koop, / Tot Maestricht, by Jacob Lekens ontrent de PP.Predik-heeren.


1752 De VERNIEUWDE CYFFERINGE / Van / Mr. WILLEM BARTJENS, / TWEDE DEEL. / Handelende van verscheide Regulen der / REKEN-KONST, / Alle Koopluiden nodig te weten. / Herstelt , vermeerdert en verbetert / door / JAN DE GROOT, / Schoolmeester tot Velsen. / Dezen laatsten Druk neerstig overzien , en van alle

voorgaande fauten gezuivert, en met Figuren verrykt. / Nooit voor dezen aldus gedrukt. /

t’e Amsterdam, bij Gysbert de Groot Keur, Boekverkoper op den Nieuwen-Dyk/ in de

Grote Bybel/ 1752.


1766? De VERNIEUWDE CYFFERING / Van Mr. / WILLEM BARTJENS, / TWEEDE DEEL, / Waar door men zonder Behulp van een Meester, of ander Onderwys Leeren kan alle Regulen der / REKENKONST, / Die tot den Koophandel, of anders heel nodig zyn, en ook heel nuttig en dienstig voor de Kunst-lievende Leerlingen. / Door / HAYKE HAANSTRA / Geheel Uitgewerkt, vermeerdert met verscheiden nieuwe Uitwerkingen

op een Ligte en Korte Manier, die by veele Meesters nog niet in Gebruik is. / VIERDE DRUK. /

Te Amsterdam, / In de Boekwinkel van S.J. Baalde. (4o)
1770? De VERNIEUWDE CYFFERINGEN / van / Mr. WILLEM BARTJENS, / GEHEEL UITGEWERKT; / Waardoor men, zonder behulp van een’ Meester, of ander onderwys, meest / alle de Grond-regulen van de Rekenkunst leeren kan: / Hier is bygevoegd, een TOEGIFT, waardoor men op een veel korter, gemaklyker en ligter wyze de meeste Vraagstukken kan maaken, dan nog by veelen geschiedt: / Vermeerderd met een Korte Practyk om alle GELDSPECIËN op / eene ligte wyze tot guldens te maaken : / door / HAYKE HAANSTRA. /Waar bygevoegd is / De Rekenkunst, voorgesteld voor de eerstbeginnenden, op een veel beter / wyze dan doorgaands geschiedt, byzonderlyk de DIVISIO en / REGEL VAN DRIEËN; door SIERK NIEUWENHUIS, / In leven landschaps-wynroejer en geädmitteerd landmeeter te LEEUWARDEN./ Deeze AGTSTE DRUK van veele en gewigtige feilen gezuiverd. /

Te AMSTELDAM, / In den Boekwinkel van S. J. BAALDE.

(Meegebonden na : zelfde titel TWEEDE DEEL)
1763? De VERNIEUWDE CYFFERINGE / van / Mr. WILLEM BARTJENS, / Waar uit men meest alle de Grond-regulen van de Reeken-konst leeren kan.

Herstelt / Vermeerdert en verbetert, door / Mr. JAN VAN DAM, / En nu in dezen laatsten Druk op nieuws ieder / Vraag na gezien, bewerkt, en van alle / voorgaande Fauten gezuivert, / Door de Wel-ervaren Reken-meester / KLAAS BOSCH. ...........

Tot Amsterdam, / By Adam Meyer, Boekverkooper in de Stilsteeg / in de Zwarte Hen.

(Beschadigd: pp.49-50, ontbrekend: pp.69-76 en 183-4)

1798? De VERNIEUWDE CYFFERINGE / van / Mr. WILLEM BARTJENS, / Waar uit men meest alle de Grond-regulen van de Reeken-konst leeren kan.

Herstelt / Vermeerdert en verbetert, door / Mr. JAN VAN DAM. / En nu in deezen laatsten Druk op Nieuws ieder Vraag nagezien, bewerkt, en van alle voorgaande Fauten gezuiverd. / Door de Wel-ervaren Reken-meester / KLAAS BOSCH. ...........

Tot Amsterdam, / By Adam Meyer, Boekverkooper/op de Nieuwezijds Voorburgwal/over de Nieuwe Kerk/in de Zwarte Hen.
1752 DE SES EERSTE BOEKEN DER BEGINSELEN VAN EUCLIDES / Op een korte en klare manier gedemonstreert./.door./.HENDRIGK COETS, / Lector in de Mathesis te Leyden. / Met een Voorreden, eenige Aanmerkingn en Byvoegselen op de zes eerste Boeken van Euclides, verrykt door . WILHELMUS LA BORDUS, / Lector Matheseos in de Universiteyt te Leyden. / Waar by gevoegt is Zyne Redenvoering over het Nut der Wiskunde, / Gedaan den XXIII. October 1734. \ Den Vierden Druk veel verandert en verbeetert. /

Te Leyden, / By Samuel Luchtmans en Zoonen, / MDCCLII


1756 De ALGEBRA gemakkelyk gemaakt: / of de / Beginselen der STELKUNDE / Op eene nieuwe en gemakkelyke wyze voorgesteld, / Nevens derzelfver Gebruik en Toepassing; .........Door den Heere / NATHANAEL HAMMOND. / Uit het Engelsch vertaals en vermeerderd met een / AANHANGSEL, / En met een VOORBEREIDENDE REKENKUNDE, / Ontleend uit de Arithmetica Universalis van den Ridder ISAAK NEWTON. /

Te Amsterdam, / By Isaak Tirion, / MDCCLVI


1758 Groot en volledig WOORDENBOEK / der / wiskunde, sterrekunde, meetkunde,

rekenkunde, tuigwerkkunde, burger-, scheeps- en krygsbouwkunde, gezichtkunde, water- en vuurwerkkunde, / benevens andere nuttige / KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, /

waar in de WOORDEN EN ZAKEN, / In de beschouwende en oefenende Wiskunde enz. voorkomende, duidelijk omschreven, en de spreekwyzen der Kunstenaren en Handwerklieden ontvouwt worden. / Getrokken uit de Werken der vermaardste Mannen, ...... / Uit het Hoogduitsch vertaald, door / JOAN LEVINUS STAMMETZ. L.L.C. / En overzien door / WILLEM LA BORDUS, / Leeraar der Wiskunde te Leiden. ...........

Te Amsterdam, / By Steven van Esveldt, Boekverkoper. MDCCL VIII.

(Duits origineel van CHRISTIAAN WOLFF)
1760 DE CYFERKONSTE / item de grondtregels der / GEOMETRIE / Met de LANDTMETERYE / Als oock de / WYNROEYERS-KONSTE / Ende de maniere om / SONNEWYSERS TE MAECKEN / Door / G. LE PAGE / Professor van de Mathesis, in de Universiteyt van Loven. /

Tot Loven, / By Joan. Franc. van Overbeke, / In de Gulde Lampe. 1760. / Met Approbatie

(LE PAGE 1688-1765, herdrukken: 1769, 1802)
1763 Algemeene Oefenschoole van Konsten en Weetenschappen. / Vierde afdeeling;

behelzende de wiskonstige weetenschappen en ’t geen tot dezelve behoort. EERSTE DEEL. /

Te Amsterdam, / By Pieter Meijer, vooraan op den Vygendam, / MDCCLXIII.

(Bewerking naar het Engels van Benjamin Martin: The general magazine of arts and sciences,

philosophical, philological, mathematical and mechanical)

1766 MATHEMATISCHE / RARITEITEN-KAMER. / Zynde een volkoomen beschryvinge / van de / ALGEBRA. / vervat in IV. boeken. / Waar in alle Deelen, Voorvallen en Konstgreepen door verscheiden Werkstukken en Reegels worden verklaart, en

opgeheldert : ............. / door / SYMON PANSER / Stads Mathem: Leer-Meester der

Wis, Sterre en Zeevaard Kunde tot Embden.

Te Amsterdam, / By David Klippink, Boekverkoper in se Nes op de Hoek van de Heremiete-steeg, 1766.
1770 Algemeene Oefenschoole van Konsten en Weetenschappen. / Vierde afdeeling; / behelzende / de wiskonstige weetenschappen en ’t geen tot dezelve behoort. /

TWEEDE DEEL.

Te Amsterdam, / By Pieter Meijer, op den Dam, / MDCCLXX

(Bewerking naar het Engels van Benjamin Martin)


1770 GRONDBEGINSELS DER MEETKUNST, of Kort begrip der ses eerste boeken met het elfde en twaalfde van Euclides .........PIBO STEENSTRA, Tweede druk, 1770

(Ontbreekt: titelblad en voorwerk tem. p.XIV. Eerste druk 1763)


1772 De klaere / ende / gemakkelijke / ARITHMETICA / ofte / CYFER-KONST / verthoont sonder duysternisse ende moyelykheid. / Inhoudende / Alle de Specien in’t geheel ende

in’t Gebroken,....... / Alles soo verstaendelyk ende bevattalyk voorengestelt, dat men dese Konst sonder mondelyk Onderwys by sig zelven kan leeren. / Gemaekt door F. NAERT.

Tot Gendt, /By de Weduwe van Michiel de Goesin, recht over den Raed, in’t groen Cruys. / M. DCC. LXXII.
1776 Bundel van WISKUNDIGE UYTSPANNINGEN / Uyt eenige Hoogduytsche Autheuren /

by een verzameld, en vertaald door JACOB OOSTWOUD, / Mathematicus te Oostzaandam

........... / Te Purmerende, ............ z.j. (pag. X: 1776)

Bevat acht vertaalde titels:

Joseph Crummel; Het Nut der Algebra in alle Wetenschappen

Gerlof Hiddinga; Aanleyding tot de Algebra of Stel-konst (Duits 1735)

Geerlof Hiddinga; Eerste verzameling van hondert Algebrasche Voorstellen (Duits 1744)

Geerlof Hiddinga; Tweede verzameling van hondert Algebrasche Voorstellen (Duits 1736)

Geerlof Hiddinga; Derde verzameling van hondert Algebrasche Voorstellen (vertaling 1771)

Heinrich Meisner; Arithmetische Roozenkrans / Te samen gebonden / Uyt 100 Arithmetische Bloemen...

Henrich Meisner; Arithmetische- en Geometrische- Algebrasche KONST-KETEN, /Bestaande in ...(Duits 1690)

Henrich Meisner; Mathematisch Konstwekkertje, /Bestaande in 60 uytgelezen Voorsteltjes


1777 Inleiding tot de beschouwende en werkdaadige MEETKUNDE / En het gebruik van dezelvde in het Landmeeten, Waaterpassen enz. / Op eene Nieuwe en Eenvoudige manier voorgesteld en betoogd ddor / J.J. BLASSIÈRE / Meester in de vrye Kunsten, Leeraar in de Wysbegeerte en Geadmitteerd Landmeeter. ................ / TWEEDE DEEL. /

In s’Gravenhage / ByJohannes Mensert, / MDCCLXXVII.


1780 Grondig onderwijs in het ITALIAANS BOEKHOUDEN, / waar in / Gedemonstreert worden de regte Gronden en Toevallen dezer Konst..... . Zeer dienstig en noodzakelyk

voor alle.. .. / door / H. DESAGULIERS, / Meester in de Wiskonst en ’t Boekhouden. / VYFDE DRUK, / Vermeerderd en Verbeterd.

Te Amsterdam, / By Matthys Schalekamp, op het Rokin, O.Z. over den Overloop van

de Beurs. / MDCC LXXX.


1782 ELEMENTA ARITHMETICAE ET ALGEBRAE. / Lovanii, e typographia academica. /

M. D. CC. LXXXII. (auteur: Jean François Thysbaert)


1782 Algemeene OEFENSCHOOLE van Konsten en Weetenschappen. / Vierde afdeeling. / Behelzende / De Wiskonstige weetenschappen en ’t geen tot dezelve behoort. / DERDE DEEL. /

Te Amsterdam, / By Pieter Meijer, op den Dam, / MDCCLXXXII .


1782-1804 HISTORIE DER WISKUNDE / In welke.....door den Heere MONTUCLA ..........uit het Fransch vertaald.......door ARNOLDUS BASTIAAN STRABBE.......

Eerste deel / Te Amsterdam, / By de erven van F.Houttuyn / MDCCLXXXII

Tweede deel / By P.G. Geysbeek, Boekverk. op de Princegragt en..... / MDCCCXXXVII

Derde deel / By P.G. Geysbeek, Boekverk. in de Watersteeg by het Rokin / MDCCXCVII

Vierde Deel / By P.G. Geysbeek, Boekverk.opde Lelygragt, tussen de Keiz.../ MDCCCIV
1790 Eerste beginselen van de ARITHMETICA of REKENKUNST, ten gebruike der schoolen

/ TWEEDE DEEL, Opgedragen aan ‘t ...... / door ARNOLDUS BASTIAAN STRABBE,

/ Te Amssterdam, By J.B.Elwe, Boekverkooper op de Pypenmarkt by de Dam.
1790 Grondbeginsels der MEETKUNDE / door / J.H. VAN SWINDEN, / Hoogleeraar in de Wysbegeerte, wis- natuur- en sterrekunde te Amsterdam, ................../

Te Amsterdam, / By Pieter den Hengst. / MDCCXC


1791 REEKENBOEK / voor de / NEDERLANDSCHE JEUGD./ Door / H. AENEAE, / A.L.M. Phil.Doct., en lid van verscheidene geleerde genootschappen. / Uitgegeven door de / Maatschappij: Tot nut van ’t algemeen. / Eerste Deel.

Te Leyden, bij / D. du Mortier en zoon, en te Deventer, bij J.H. de Lange. MDCC XCI.


1799 De vernieuwde CYFFER-KONST, / Noyt voor dezen zoo gedrukt nochte den Leerling grondiger en duydelyker voorgesteld : / door DAVID COCK VAN ENCHUYSEN.

Vermeerderd met........., door J.B. WAPPERS / van Antwerpen. / Nauwkeurig overzien , en merkelyk verbeterd. /

Tot Gend, / By Bernard Poelman, op de Hoogpoorte in het gekroond Zweird. /

M. D. CC. XCIX.


1799 Eerste beginselen der FLUXIE-REKENING /behelzende ................WISKUNDE / door ARNOLDUS BASTIAAN STRABBE / Mathematicus en Wynroeijer te Amsterdam ...... Te Amsterdam, by J: B: ELWE, / Boekverkooper op de Pypenmarkt by de Dam./ MDCCXCIX
17?? CYFFER-BOEK / Inhoudende meest alle de Regels van de gemeynen ARITHMETICA, / waer onder de WISSEL-REKENINGE , / Voorgesteld op zoo eene wyze , dat men

daer uyt kan kennen................. / Door H. B. / In dezen derden Druk door eenen bezonderen Liefhebber vermeerderd met verscheyde Wissels, ...................... /

T’Antwerpen,/ By HUBERT BINCKEN, Boek-drukker en Verkooper, op de Katte-vest.

(Eerste druk 1772 (KB-Den Haag), tweede druk zj (Erasmus Univ.Rotterdam))


1803 Een korte en klaare ONDERWYZING in de Beginselen van de ALGEBRA of STEL- KONST, / Waar in niet alleen....Bartjens....Wilkens ...maar ook de Graaf, / door PIETER VENEMA, ......./ ZEVENDE DRUK. ......./Te Amsterdam, By de Wed. J. Loots en J. Zwigters en nu by deszelfs opvolger, Hendrik Mooy, Boek-, Zeekaartverkooper en Graadboogmaaker, in de Nieuwebrugsteeg, in den Jongen Lootsman. / 1803.


Vóór 1801 - niet-Nederlands
1483 (facsimile 1966) BAMBERGER RECHENBUCH, vermoedelijk door ULRICH WAGNER

+ Nachwort von J.J. Burckhardt


1574 (facsimile 1992) ADAM RISEN /Rechenbuch, auff Linien und Ziphren, in allerley Hand/

thierung, Geschäfften unnd Kauffmanschaft................ / 1574


1637 (facsimile 1954) RENÉ DESCARTES LA GÉOMÉTRIE.

Originele Franse tekst, plus Engelse vertaling (1925) door D.E.Smith en Macia L.Latham.


1673 ELEMENS DE GEOMETRIE, / où par une methode courte & aisée l’on peut apprendre ce qu’il faut sçavoir d’Euclide, d’Archimede, d’Appolonius, & les plus belles inventions des ancien & des nouveaux Geometres. / Par le P. IGNACE GASTON PARDIES, de la Compagnie de Jesus. / Seconde Edition, revûë & corrigée.

A Paris, / Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, Imprimeur du Roy, ruë S.Jacques, aux Cicognes. / M. DC. LXXIII. / Avec Privilege de Sa Majesté.


1679, 1705, 1768 (facsimile 1966) “Hernn Von Leibniz’ Rechnung mit Null und Eins”. Drie geschriften van Leibniz over het duale rekenen. Met commentaar. Herdenkingsuitgave 1966 door SIEMENS AG
1687 (4e1960 van Cajori’s heruitgave1934 van Engelse vert.1729) PHILOSOPHIA NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA / Is. NEWTON / Londini, / Anno MDCLXXXVII.
1697 Tabulae SINUUM TANGENTIUM ET SECANTIUM /Ad 10000000 partium Radium. /

Nec non LOGARITHMORUM, SINUUM AC TANGENTIUM /Ad 10000000000 partium Radium. /Auctore D. OZANAM Mathematicae Professore Regio. /AMTELODAMI. /Apud GEORGIUM GALLET. /M. DC. XCVII.


1699 ARITHMETICA PRACTICA / tum regulis / tum quaestionibus explanata A /

Quodam è Societate JESU. / Coloniae Agrippinae, Typis Petri Theodori Hilden,

Anno 1699.

(mist p.145-6)


1706 L’ARITHMETIQUE DE BARREME, / ou le livre facile pour apprendre l’Arithmétique de soy-même & sans Maître. / Augnenté dans cette nouvelle Edition de plus de 190 pages ou Regles differentes, par N. BARREME . / ..... A PARIS / M. DCCVI.
1737 Die wahre VAUBAN, oder der von den Teutschen und Holländern verbesserte französische Ingenieur / worinnen I. die Arithmetic, II. die Geometrie, III. die off- und deffensiv- Kriegs- Bau-kunst / nach den Grundsätzen des berühmten Herrn von Vauban....../mathematisch bewiesen und...../ von Leonard Christ. STURM / Nurnberg, Bey Peter Conr. Monath / 1737

(Incompleet exemplaar. Ontbrekend: gravure, titelblad, Bericht I-IV, tekstpag.1-6, register p.6-11;

geen Anhang van 60 pp. door Goulon)
1741 ARITHMETICA eller RAEKNE-KONST, / Til en grundelig Inledning för Swea-rikes ungdom / Utgiwen af ANDERS CELSIUS / Mathes. ...........Andra Uplaget, /

Stockholm, / Hos Gottfried Kiesewetter, Kongl. Academ. Bokhandlare i Upsala, / 1741.

(meegebonden na 1744 Strömer)

1744 EUCLIDIS ELEMENTA eller grundliga inledning til GEOMETRIEN, / Til Riksens Ungdomstienst paa Swenska Spraaket utgifwen / af MAARTEN STRÖMER,.........../

Första Delen / Som innehaaller de Sex första böckerna. ..........

Upsala / Säljes uti Gottfried Kiesewetters Boklaada. / 1744.


1750 Der ANFANGS-GRÜNDE aller MATHEMATISCHEN WISSENSCHAFTEN /

Erster Theil, Welcher Einen Unterricht von der Mathematischen Lehr-Art, die Rechen- Kunst, Geometrie, Trigonometrie, und Bau-Kunst in sich enthält, .....................vonCHRISTIAN FREIHERRN VON WOLFF, / Seiner.........

Franckfurt und Leipzig / Zu finden in der Rengerischen Buchhandlung / A. MDCCL

(samengebonden met:)

AndererTheil, Welcher Die Artillerie, Fortification, Mechanick, Hydrostatick, Aerometrie und Hydraulick in sich enthält, ......................vonCHRISTIAN FREIHERRN VON WOLFF, / Seiner.........

Halle im Magdeburgischen / Zu finden in der Rengerischen Buchhandlung / 1750

(In Nederlandse vertaling: Derde deel, 1739)
1752 FLORIANI DALHEM /........../ INSTITUTIONES PHYSICAE /........./ T O M U S I. /

INSTITUTIONES MATHEMATICAS, NEMPE ARITHMETICAM, GEOMETRIAM et

TRIGONOMETRIAM / COMPLECTENS. // M DCC LII. // VIENNAE AUSTRIAE .....
1755 Auszug aus den Anfangs=Gründen aller Mathematischen Wissenschaften, / Zu Bequemeren Gebrauche Der Anfänger / auf Begehren verfertiget von /

CHRISTIAN FREIHERRN VON WOLFF, / .............. / Neue Auflage, verbessert und mit einen Register vermehrt. / ......................... / 1755
1752 The Young Mathematician’s Guide : / Being a Plain and Easy INTRODUCTION to the MATHEMATICKS. / In Five Parts. Viz.............With an Appendix of Practical Gauging.

By JOHN WARD / The Ninth Edition, carefully Corrected. / To which is added, A Supplement, containing the History of Logarithms, and an Index to the whole Work.

London: Printed for S. Birt, .................. 1752.
1755 Zu der Trigonometrie und Ausziehung der Wurzeln nöthige / TAFELN, / Darinnen die Sinus und Tangentes für.......nebst Ihren Logarithmis und den Logarithmis der gemeinen Zahlen von 1. bis 10000. / wie auch die Quadrat- und Cubic-Zahlen von 1. bis 1000.enthalten sind. / Nebensty einer allgemeinen Regel, alle geradlinichte und sphärische Triangel aufzulösen. ? Herausgegeben von CHRISTIAN FREIHERRN

VON WOLFF, / Seiner........ /

Halle im Magdeburgischen, / Zu finden in der Rengerischen Buchhandlung. / 1755


1756 (facsimile) RECHERCHES sur différens poits importans du SYSTÈME DU MONDE /

Troisième Partie. / Par M. D’ALEMBERT, de l’Académie......... /

A Paris, / Chez David, Libraire, rue &......... / M. DCC. LVI. / ...........
1758 COCKER’s Arithmetick. A Plain and Familiar Method, suitable to ............ /

By EDWARD COCKER, ............. /Perused and published /By JOHN HAWKINS, .......

/The FIFTY-FIFTH EDITION, carefully Corrected and Amended. /By GEORGE FISHER,

Accomptant. Licensed Sept. 3, 1677. Roger L’Estrange. L O N D O N : ............1758.
1764 Epitome Elementorum MATHESEOS UNIVERSAE / Pars Prima, / Complectens........

Conscripta à P. PHILIPPO STEINMEYER S.J. /

Augustae Vind. & Friburgi Brisg. / Sumtibus Fratrum Ignatii & Antonii Wagner /

Typis Max.Sim.Pingizer MDCCLXIV.


1765 INSTITUTIONS de GÉOMÉTRIE, / enrichies de Notes Critiques et philosophiques

sur la Nature et les Développemens de l’Esprit humain : ..../ Par M. DE LA CHAPELLE

...... Quatrième édition,.......Tome Premier. /

A Paris, / Chez Debure pere, Libraire, Quai des Augustins, ............... / M. DCC. LXV.


1771 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA / or, a dictionary of arts and sciences / compiled

upon a new plan / in which the different .......in three volumes, Facsimile of 1e1771

(sections on Algebra, Arithmetic, Book-keeping, Exchange, Dials, Fluxions, Geometry, Logarithms, Trigonometry, Optics, Perspective, Navigation, Mechanics)
1771 COMPENDIARIA /MATHESEOS /INSTITVTIO /qvam in vsvm /AVDITORUM /

PHILOSOPHIAE /elvcvbratvs est / PAVLVS MAKO e S.I. /.......... / EDITIO TERTIA /V I N D O B O N A E. /........../ MDCCLXXI.
1773 JOHANN ANDREAS VON SEGNER /Anfangsgründe der Arithmetic, Geometrie /

und der Geometrische Berechnungen /aus dem Lateinischen übersetzt. /Zweite Auflage

von dem Verfasser selbst durchaus gebessert und vermehret. ...................

Halle im Magdeburgischen...........1773


1774 COMPENDIUM ALGEBRAE ELEMENTARIS, quod in usum Auditorium Suorem /

FRANCISCUS TRENTAL / in alma Universitate Wirceburgensi Professor Matheseos /

Wirceburgi, / Typis Joan, Jacobi Stahel. Univkrs. Bibliob. / 1774


1774 L’ARITHMÉTIQUE EN SA PERFECTION, /mise en pratique selon usage des financiers, gens de pratique, banquiers, et marchands /contenant……/par F. LE GENDRE

(pp.507-527-slot ontbreken)


1774 THE PRACTICAL ARITHMETICIAN: or Art of Numbers improved................

By the PALLADIUM-AUTHOR, junior / LONDON: 1774

(the author’s name: ROBERT TYRELL HEATH.)
1777 ARITHMETIC, RATIONAL and PRACTICAL. / Wherein............useful Rules.

Consisting of Three Parts, viz. / I. Vulgar Arithmetic. / II. Decimal Arithmetic. /

III. Practical Arithmetic. / By JOHN MAIR, A. M. / Rector at the Academy at Perth. /

The Third Edition. / EDINBURGH: ....... MDCCLXXVII .


1777 LEÇONS de CALCUL DIFFÉRENTIEL et de CALCUL INTÉGRAL. / Seconde Partie.

(auteur: J.A.J. COUSIN )


1779 ARITHMETICA, eller RAEKNEKONST, / Innehaallande / Et Philosophiskt, Mathematiskt Curieusitets Cabinett, / Inrättadt........................wälment författad af

HANS JACOB SESEMAN / Arithmetices Magister. /

Upsala, / Tryckt hos Direct. Joh. Edman, Aar 1779.


1780 NEUES ELEMENTARWERK für die niedern Klassen lateinischer Schulen und

Gymnasien. / Nach einem zusammenhängenden...........Plane. /

Vierter Theil. Mathematisches Lehrbuch für die achte Klasse, oder den ersten Cursus.

.......... Halle, / bei Johann Jacob Gebauer. / 1780


1782 THE COMPLETE MEASURER : / or, the whole art of measuring. / in two parts. ......

The Fifteenth EDITION revised and corrected / By WILLIAM HAWNEY, Philomath.

LONDON / 1782
1782 RATIONAL RECREATIONS, / in which the Principles of Numbers and Natural Philosophy are ...........by a Series of.........Experiments. .............By W>HOOPER, M.D. /

VOL. IV. / The second edition, corrected.

London, / Printed for L. Davis,........... / MDCCLXXXII
1783 ANFANGSGRÜNDE der ANGEWANDTEN MATHEMATIK / abgefasst von

ABRAHAM GOTTHELF KÄSTNER / Zweyter Theil. / ..............

Wien, / gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern,/ k.k. ....... Buchhändl. / 1783


1786 ANFANGSGRÜNDE der ARITHMETIK, GEOMETRIE, ebenen und sphärischen TRIGONOMETRIE, und PERSPECTIV. / Abgefasst von ABRAHAM GOTTHELF KÄSTNER / Köngl......Gesellschaft. /

Der mathem. Anfangsgr. Isten Theils erste Abtheil. / Vierte vermehrte Auflage. /

Göttingen / im Verlag der Wittwe Vandenhoek 1786.
1786 FORTSETZUNG der RECHENKUNST in Anwendungen auf mancherley Geschäffte. /

Von ABRAHAM GOTTHELF KÄSTNER. /

Der mathemathischen. Anfangsgründe ersten Theils zweyte Abtheilung. /

Göttingen, / im Verlag der Witwe Vandenhoeck 1786.


1786 Vollständige ABHANDLUNG der mathematischen WISSENSCHAFTEN / nach der

einzig wahren Lehrart. Von WILHELM BAUER, Direktor.... Zweytes Stück.

Wien, / gedruckt bei Johann Joseph Jahn, Universitäts-Büchdrucker auf dem alten Bauernmarkte im Gundelhof Nro. 534 im ersten Stock, / 1786
1786 Der selbstlernende ALGEBRIST, / oder deutliche Anweisung zur ganzen Rechenkunst, /

worunter die Arithmetik und gemeine Algebra, als auch die D&I-Rechnung begriffen ist /

von ABEL BURJA / Erster +Zweiter Theil / Berlin und Libau.... / 1786

1801-1802 Zweite vermehrte und verbesserte Auflage, Erster Theil 1801, Zweiter Theil 1802


1788 L'ARITHMÉTIQUE DE SR BARRÊSME, OU LE LIVRE FACILE /Pour apprendre……

PAR N. BARRÊSME. M. DCC. LXXXVIII


1795 ARITHMETIK, / af NILS PETTER BECKMARCK, / Lector..........Carlberg, /

Stockholm, / Tryckt hos Anders Zetterberg, 1795


1795 Tables portatives de LOGARITHMES, contenant les logarithmes des sinus et tangentes....... / suivant la nouvelle division centésimale.../ précédées d’un discours..../ suivies de nouvelles.../

par FRANÇOIS CALLET. / Édition stéréotype gravée, fondue et imprimée par FIRMIN DIDOT, 1795 AN III.(Tirage 1812)


1795 (facsimile van geselecteerde hoofdstukken) Geometrische und Graphische Versuche / oder

Beschreibung der mathematische INSTRUMENTE, ....../ von GEORGE ADAMS ......./

Aus dem Englischen übersetzt von J.G. Geissler...../ Leipzig, 1795

(Bewerking en uitvoerige toelichting van P.Damerow en W.Lefèvre, 1985 – Darmstadt.)


1797 JOHANN EHRENFRIED VIERENKLEE’S ANFANGSGRÜNDE der theoretisch- praktischen ARITHMETIK und GEOMETRIE / für diejenigen, welche sich dem Forstwesen widmen. / Nach den gegenwártigen Bedürfnissen verbessert und vermehrt von FRIEDRICH MEINERT, Professor in Halle. / ............ /

Leipzig, / In der Weidmannischen Buchhandlung / 1797.


1798 TRAITÉS DE CALCUL DIFFÉRENTIEL ET DE CALCUL INTÉGRAL; Par

CHARLES BOSSUT, / Membre..........&c. / TOME PREMIER + TOME SECOND /

A PARIS, / De l’imprimerie de la République. / An VI.


1798 CONDILLAC LA LANGUE DES CALCULS (ouvrage posthume) / A Paris, de l'imprimerie de Ch. Houel. / An VI - 1798. (Ed. vulg.)
1802 VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG ZUR ALGEBRA / von hrn.LEONARD EULER /

Erster Theil. / Von den verschiedenen Rechnungs-Arten, Verhältnissen und Proportionen. / St. Petersburg, 1802 . / Gedruckt bey der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

(1883 bew. L. Natani) Neue Ausgabe. Verlag von Philipp Reclam jun. / Erster u. Zweiter Theil:

2 ex. (met ‘Biogr. Einl.’, kleinformaat), “Inhalt des ganzen Werks” cq. “Inhaltsübersicht”


1894 OSTWALD’S KLASSIEKER DER EXAKTEN WISSENSCHAFTEN, Nr. 47-48

Abhandlungen über VARIATIONS-RECHNUNG,

Erster Theil: Joh.Bernoulli(1696), Jac.Bernoulli(1697), Euler(1744)

Zweiter Theil: Lagrange(1762, 1770), Legendre(1786), Jacobi(1837)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina