Door belangstellenden te raadplegen en te lenen



Dovnload 0.88 Mb.
Pagina5/23
Datum22.07.2016
Grootte0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Planimetrie, Stereometrie, Gonio- en trigonometrie



N.N.; Goniometrie en Trigonometrie (89 pp. afdruk van handschrift) / Breda, v.rek.v. K.M.A., 1882

BADON GHIJBEN; Beginselen der Meetkunst /voor de kadetten van alle wapenen, 3e1852, 5e1863

Beginselen der Hoogere Meetkunst, 4e1875



BALTZER R; Trigonometrie (uit het Duits vert.d.Van Breen), 1e1894

BOSWIJK D, WALSTRA; Meetkunde voor aanstaande onderwijzers, 1e1903

BREEN AJ VAN; Merkwaardige punten en lijnen van den vlakken driehoek, 2e1898

CIKOT CA; Vier honderd Stereometrische Vraagtukken, met een..., 2e1896, 3e1904

Complement der Stereometrie, 2e1924



GAST Jz. S DE; Beginselen der Meetkunde /op aanschouwelijken grondslag, vnl.tdv.Normaallessen,

9e(herz.d.Verhagen)1911, 12e(herz.d.Brugmans, titel bekort)1923

Meetkundig rekenboek /behorende bij de Beginselen der meetk., 9e1912(meegeb.m.Beginselen...9edruk)

Beknopt leerboek der wiskunde /tdv.hbs 3-jarigen cursus........inrichtingen /III.Vlakke meetkunde, 4e1918

Beknopt leerboek der wiskunde /tdv.hbs 3-jarigen cursus........inrichtingen /IV.Meetkunde der ruimte, 1e1905

Overzicht der vlakke meetkunde /theorie en 500 vraagstukken /supplement op het Beknopt......, 1e1906

Beknopt leerboek der stereometrie, 2e(herzien d.Brugmans)1924

GEER P VAN; Leerboek der meetkunde, Dl.2(Meetkunde der ruimte): 2e1879

GELDER J DE; Eerste gronden der meetkunst /tgd Latijnsche scholen en andere Kollegiën, 1e1827

Beginselen der Meetkunst /ontworpen naar...../inh......zuiveren betoogtrant, 1e1810, 3e(twee banden)1829.

4e(eerste deel, bevattende de eerste gronden van de meetkunst der vlakke figuren, bew.Speijer)1850

Meetkundige ANALYSIS /bevattende.....meetk.plaatsen...., Deel1: 1e1811(in heruitgave 1833 door het WG)

Hoogere Meetkunst /.....theorie d.kromme lijnen...gebogen vlakken kegelsneden , Eerste boekdeel: 1e1824

GRAVELAAR NLWA; Vraagstukken ter oefening in het meetkundig rekenen, St.1(Planimetrie): 2e1903,

St.2(Stereometrie): 1e1891



HANSEN JA; Meetkunstige berekeningen ten dienste van den ambachtsman /met afbeeldingen, 2e18??

HOGEWIND GHB; Leerboek der goniometrie en vlakke trigonometrie /bevattende tevens........, 1e1897

KAMP H VD; Beknopt leerboek der planimetrie, (1e?)1894

KAPTEIJN GJ; Oefeningen ter toepassing van de Beginselen der Meetkunst(Badon Ghijben) /tdv. ...4e1873,

KAPTEIJN PH; Oplossing der vraagstukken /voorkomende in de oefeningen ter toep. .....Meetkunst, 2e1874

KARSTEN JW; Volks-meetkunde/of onderwijs tot nuttig gebruik(uitg.Mij.tot Nut v.‘tAlgemeen), 1e1824 (2ex)

KEMPEES JCJ; Beginselen der Meetkunst /benevens vraagst. en oefeningen..,

Eerste stukje: 11e1870, 12e1873, 14e1880,

Vervolg op het eerste stukje: 2e1873,

De vraagstukken voorkomende in het vervolg op het eerste stukje..opgelost door een onderwijzer, 1868

Tweede stukje: 6e1884(2ex),

Oplossing der vraagstukken in het Tweede Deel(d.Geist): 3e1875

Beginselen der Werkdadige Meetkunst, 4e1880

Beginselen der Goniometrie en Rechtl.Trigonometrie /en berekening van oppervlakken en inhouden van lichamen /benevens vraagst. en oefeningen ter toepassing, 7e1880(in verzamelband)



KNAPPER Kz. C; Leerboek der Meetkunde, Dl.1(planim.): 5e(ontbr.p.3-8,13-14)1896,

Dl.2(stereom.): 1e1891, 2e1900



KORS J; Leerboek der Stereometrie met opgaven, 5e(herz.Postma)1925

KRELING W; Verzameling van werkstukken, ten gebruike.........rechtlijnig teekenen (n.Duits orig.), 1e1868

Verzameling van meetkundige werkstukken, 2e1887

Meetkundige vraagstukken, 3e1904

LACROIX SF; Beginselen der Meetkunde, 6e(de vrije bewerking van Schmidt, omgewerkt en vermeerderd d.D.Bierens de Haan), Deel1: 1864. Zie ook SCHMIDT

LOBATTO R; Leerboek der regtlijnige- en spherische driehoeksmeting /opgesteld tgb....Delft, 1e1843

Leerboek der rechtlijnige en bolvormige driehoeksmeting, 4e(bew.&verm.d.Van Geer)1877

Over de INHOUDS berekening en de bep.vh ZWAARTEPUNT ..ligchamen /volgens eene enkele formule / eene bijdrage tot de stereometrie, 1849 (Nwe wis-en natuurk.verh.vh.Genootschap te Amsterdam...)

MATHESIS SCIENTIARUM GENITRIX; (Uitgaven door het Wiskundig Genootschap onder de zinspreuk…..)

Meetkunde (door Verwey de Winter, alle delen in één band), Dl.1(vlakke meetk.): 2e1916,

Dl.2(vlakke driehoeksmeting): 1e1912, Dl.3(stereometrie): 1e1912, 2e1918

MOLL JDR; Vormleer voor Onderwijzers-Kweekelingen /strekkende tevens tot handleiding voor den onderwijzer bij het onderwijs van de vormleer in de scholen (titel is in deel 2 iets gewijzigd),

Los deeltje: Dl.2: 2e1866

Samengebonden: Dl.1: 4e1873 + Dl.2: 3e1872

Samengebonden: Dl.1: 4e1873 + Ruim 400 vragen en opgaven bij eerste deel: 3e1873 +

Dl.2: 3e1872 + Ruim 600 vragen en opgaven bij tweede deel: 2e1872

MOUNIER GJD; Leerboek der Goniometrie en der vlakke en bolvormige Trigonometrie /ten....., 1e1883

NINCK BLOK CJJ; zie laatste rubriek ‘Combinaties’

PELKWIJK J TER; Meetkundig Schoolboek /of eerste beginselen d.theor....praktische meetkunde, 1e1833

PETERSEN Jul.; Methoden en theorieën voor de oplossing van meetkunstige werkstukken /toegepast op

ongeveer 400 voorbeelden (uit het Deens1866, bew.d. D.B.Wisselink), 1881



PRAKTISCHE MEETKUNDE bevattende de teekening der regelmatige figuren/ en de maet der oppevlakken en inhouden (Bibliotheek over nyverheid /ingerigt door het stadsbestuur, 1e srie, Ner 1), 1e1850

REINDERS EJ; De ambachtsjongen. /Opgaven voor lln.v.ambachtsscholen.....zelfoefening, 2e1902

SCHEFFELAAR PD; Gronden der Meetkunst /voor zooveel....enig handwerk toeleggen /met...werkstukken,

Deel1: 1e1858, Deel2: 1e1858



SCHLÖMILCH O; Beginselen der meetkunde, Deel1(Planimetrie, bewerkt d. J.C.Eger): 3e1866

Deel2 (Platte trigonometrie, bewerkt d. H.Onnen): 4e1879



SCHMIDT IR; Beginselen der Meetkunst /vrij gevolgd naar het Fransch van S.F. Lacroix, 3e1838

Beginselen der Hoogere Meetkunst /bevattende de toep.vd Stelkunst op...verder...benevens...eindelijk oppervlakken /ten gebruike van de kadetten der Kon.art.en genie school te Delft, 1e1822

Beginselen der Goniometrie en Trigonometrie (vrij naar het Frans v. La Croix), 3e1837, 5e1856

SCHÖNFELD CD; Beknopt leerboek der planimetrie, 7e(herz.d. GA Schönfeld)1919

Beknopt leerboek der Stereometrie, 2e1897

Vraagstukken over de Planimetrie en Stereometrie, 3e1902

SLUIJTERS H; Meetkundig schoolboek, 12e( op nieuw verb.en verm.d. Van Loghem)1907

SMITS G; zie 20e eeuw

STEENSTRA P; Grondbeginselen der Meetkunst /door wijlen Pibo Steenstra, 2e1770(zie 18e eeuw)

7e(vermeerderd d. Bevel)1811, 9e(overgezien&verbeterd d. Bevel)1825



STEYNIS Gz. J; Leerboekje voor de beginselen van de Meetkunde (serie: Industrieboekjes),

Deeltje Vlakke figuren 1e1864, Deeltje Figuren in de Ruimte, 1e1865



STROOTMAN H; Vraagstukken en oefeningen ter toepassing....beginselen der Meetkunst, 6e1863

Vraagstukken en oefen. t.t.v/h geleerde in de Beginselen der goniometrie en trigonom. van Lacroix, 2e1840



VAES FJ; Goniometrische studie /Grafische behandeling van 3emachtsvergelijkingen, 1e1896

VERDAM GJ; Handboek der spherische trigonometrie /.....hooger en middelbaar onderwijs, 1e1866

Summarium der Goniometrie ......vlakke Trigonometrie /eene handleiding bij....academische lessen...,

2e1850, 3e1858

Handleiding bij....Spherische Trigonometrie.....toepassing op de mathem.geographie en...astronomie, 2e1856



VERRIJP DPA; Zie onder 20e eeuw.
VERSLUYS J; Handleiding bij het onderwijs in de vormleer, 4e1882

Leerboek der Vlakke Meetkunde, 4e(titelblad ontbreekt)1876, 10e1902

Beknopt leerboek der Vlakke Meetkunde, 4e1884

Nieuw leerboek der vlakke meetkunde, 2e(kaft, titelblad ontbr.)1882, 8e(meegebonden)1901, 10e1910, 11e1919

Handboek der meetkunde ten dienste van onderwijzers, 1e1876(Complement der meetkunde I en II, 144pp.)

Handboek der Meetkunde, Dl.4(verschillende belangrijke stellingen der Vlakke Meetkunde): 1e1877, 2e1885

Handboek der vlakke meetkunde, 3e1896(geen aparte delen meer)

Over methoden bij het oplossen van Meetkundige Vraagstukken 2e1885, 4e(bezorgd d.Wijdenes)1920

Inleiding tot het oplossen van meetkundige vraagstukken, 1e1906

Aanschouwelijke meetkunde /tdv. ambachtsscholen, burgeravondscholen en herhalingsonderwijs, 1e1893

Meetkundige Vraagstukken voor Uitgebreid Lager en Middelbaar Onderwijs, (Stukje1): 2e1880, Stukje2: 4e1891

Meetkundig rekenboek /tdv.normaalscholen en kweekscholen, 2e1901

Meetkundig rekenboek /tdv. onderwijzers, 1e1891

Beknopt leerboek der Stereometrie, 3e1889, 8e1919

Leerboek der Stereometrie, 6e1891, 12e(herz.Schogt)+antw.+formulekaart1924, 13e(idem)+formulek.1935

Handboek der Stereometrie, 1e1911

Meetkunde der kegelsneden, 1e1909, 2e(herz.d.Wijdenes)1922

Vlakke(-)Driehoeksmeting met vraagstukken, 4e1883, 7e(ontbr.p.3-4)1893, 8e(+antw.1897)1896,

11e(+antw.)1908, 15e(herz.Postma)+antw.1924, 18e(id)+antw.1932, 20e1948

Handboek der Vlakke-driehoeksmeting, 1e1894, 2e1913

Bol-driehoeksmeting /met vraagstukken, 9e(bezorgd d.Wijdenes)+formulekaart1921

Handboek der boldriehoeksmeting, 1e1912

Beschrijvende meetkunde, Analytische meetkunde, Nieuwere meetkunde - zie andere rubrieken
VERSLUYS W; Beknopt leerboek der vlakke meetkunde in heuristische vorm, (1e)1872(complete fotokopie)
VERWEY DE WINTER J; zie Mathesis Scientiarum Genitrix

VOLKS-MEETKUNDE zie Karsten

VORSTERMAN VAN OIJEN; Handboek voor de theorie en practijk der Meetkunde, Dl1: 1e1873, Dl2: 1e1877

WIEGAND A; Leerboek der Planimetrie (vrij bewerkt n.d.10e druk uit het Hoogduits d.Minderhoud), 1e1877

Beginselen der meetkunst /voor scholen en gymnasiën /volgens eene aanschouwelijke leerwijze bewerkt, 1e1851



WISKUNDIGE TOEPASSINGEN voor de lessen bij de Kon. artillerie en genie school te Delft (geen auteur,zj),

Deel1-Werkstukken uit de meetkunst, Deel2 – Werkstukken uit de beschrijvende meetkunst



WISSELINK DB; Beginselen der Vlakke Meetkunde v. lager en middelb.ond., 13e(herz.d.W.J.Wisselink)1908,

15e(herz.d. Le Heux; toevoeging in titel: “met vierhonderd vraagstukken”)1918

Leerboek der vlakke meetkunde, 3e1894

WISSELINK WH; Kern van de Meetkunde, 12e(herzien door Wijdenes)1921, 14e1926

Vraagstukken ter oefening in de Meetkunde (voor eerstbeginnenden),

Stukje1: 15e1912, Stukje2: 10e1911, 15e(herz.d.Wijdenes)1926

Meetkundig rekenboek: zie onder Rekenkunde

Kern van de vlakke driehoeksmeting, 1e1907

ZANTEN Jzn, L VAN & SCHOLTEN; Leerboek der meetkunde /ten gebruike....ambachtslieden....425 opgaven, 4e1894, 5e1898, 6e1903, 8e1909

ZEEGERS L Th (vermelding slotpagina); Beginselen van het regtlijnig teekenen, 2e1863




1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina