Door McMahon, 1-8-2008Dovnload 26.45 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte26.45 Kb.
Hallo Dalai

Door McMahon, 1-8-2008, http://www.thebereancall.org/node/6982

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Wie is de Dalai Lama en waar gaat hij over, en waarom zouden wij (TBC) aandacht vragen voor deze Tibetaanse boeddhistische “heilige man” die Time magazine aan de top zette van zijn 100 invloedrijkste personen in de wereld vandaag? Wel, hij is een religieus figuur die de interesse gewonnen heeft - en ook dikwijls de harten - van miljoenen mensen, inbegrepen de tallozen die beweren evangelicals te zijn. Het is de betrokkenheid van deze laatste groep die het meest storend is en ons aanzet om meer te weten over wat hij gelooft, in het bijzonder nu we de afvalligheid exponentieel zien toenemen en er ook oecumenische ontwikkelingen plaatsvinden die uiteindelijk de één-wereldreligie van de Antichrist zullen inleiden (Openbaring 13). Hier zijn enkele recente voorbeelden.

Dalai Lama en J.P. IIToen wij onze bezorgdheid uitspraken over Moeder Theresa in de verleden TBC-artikels en columns, ontvingen wij talloze brieven die bezwaar maakten tegen het “aanvallen van zo’n godvruchtige vrouw die van Jezus houdt”. Maar, simpel gesteld: de Jezus die Moeder Theresa belijdt lief te hebben is niet de bijbelse Jezus. John MacArthur onderscheidde dit duidelijk toen hij Calcutta bezocht. Omgeven door afbeeldingen van hindoegodheden aan de wanden voor haar gerief tijdens het bedienen van de zieken en stervenden, schreef zij iets in een Bijbel voor MacArthur wat haar diep foute katholieke geloof weerspiegelde: “Moge u binnengaan in het hart van Jezus door de Maagd Maria…”

De katholieke Maagd Maria is de deuropening naar de katholieke Jezus. Deze “Jezus” is gereduceerd tot een kind wanneer hij verschijnt in Mariavoorstellingen, een Jezus die niet de volle straf droeg voor de zonden van de mensheid, en die continu dagelijks geofferd wordt op miljoenen katholieke altaren waarbij zijn lichaam, ziel en goddelijkheid getranssubstantieerd zijn in een stukje brood (dat dan gegeten wordt door meer dan een miljard katholieke aanhangers om te groeien in heiligheid en om de hemel te verdienen), een Jezus die aanbeden wordt als een stukje brood in de Heilige Eucharistie ceremonieën. Dit zijn maar een paar leringen die de Jezus van de Kerk van Rome karakteriseren als “een andere Jezus” (2 Korinthiërs 11:4). Moeder Theresa’s geloof verwerpt ook de woorden van de bijbelse Jezus, die zei: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Nie­mand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). Ze zei immers:

“We never try to convert to Christianity those who receive our help, but in our work we bear witness to the love of God’s presence and if Catholics, Protestants, Buddhists, or agnostics become for this better men-simply better-we will be satisfied”. (Life in the Spirit: Reflections, Meditations and Prayers, pp. 81-82).

“If in coming face to face with God we accept Him in our lives, then we are converting. We become a better Hindu, a better Muslim, a better Catholic, a better whatever we are....What God is in your mind you must accept”. (Mother Teresa: Her People and Her Work, p. 156).

Het kwam niet als een verrassing dat Christianity Today haar toekomstige heiligheid toejuichte.

Ook Paus Johannes Paulus II was een geestelijk icoon voor vele belijdende evangelicals. De lofbetuigingen die geuit werden door conservatieve christelijke personen, bedieningen en organisaties waren duizelingwekkend (zie “Death of a Pope”, TBC 5/05 ). Het was alsof er geen aandacht werd geschonken aan het evangelie … of preciezer: het bedrieglijke evangelie dat J.P. II verdedigde. Uiteraard hebben vele evangelische leiders in de voorbije drie decennia overwerk gedaan om de kritische verschillen te vervagen en te verwarren tussen Rome’s valse redding en het geloof in het bijbelse Evangelie, zonder hetwelk niemand kan behouden worden.

Bijvoorbeeld, Pat Robertson bracht hulde aan de overleden pontifex met deze woorden: “de meest geliefde religieuze leider van onze tijd is overgegaan van deze wereld naar zijn zeer verdiende eeuwige beloning”. Op welke basis? Zeker niet door het religieuze systeem van werken dat hij bestuurde. De namen en organisaties (die wij al jaren bespreken) die betrokken waren in deze subversie van bijbelse waarheid ter wille van het rooms-katholicisme, vormen een schandelijke lijst: Charles Colson, J. I. Packer, Rick Warren, John Hagee, Hank Hanegraaff, Bill Bright, Richard Land, Timothy George, Richard Foster, Wheaton College, InterVarsity Fellowship, NavPress, Zondervan, Campus Crusade, Charisma magazine, Christian Research Journal, enz.

Billy Graham had niets dan lof voor zijn oude vriend Johannes Paulus II en in het bijzonder voor “zijn sterk katholiek geloof”. Bovendien verklaarde hij dat er geen essentiële theologische meningsverschillen waren. Maar één van de “essentiële” dingen van de paus was zijn volkomen toewijding aan “Maria, de Koningin van de Hemel”, in wie hij zijn hoop stelde voor redding. Graham was zich beslist bewust van diens ijdele toewijding aan Maria. Nog meer verwarrend echter is het feit dat vroeg in zijn bediening Graham het katholicisme openlijk veroordeelde, samen met het communisme en de islam, als drie van ’s werelds grootste boosheden. Wat is er veranderd? Zeker niet het rooms-katholicisme. Maar, in een schokkende ommezwaai, begonnen Grahams crusades gepromoot en gefinancierd te worden door de katholieke kerk - inbegrepen van personeel voorzien door nonnen en priesters als counselors, een praktijk die vandaag nog steeds voortduurt. Christianity Today, dat Graham stichtte, is zonder twijfel het meest overredende vehikel geweest in de ondermijning van kritische leerstellige verschillen tussen evangelicals en katholieken, gezien het de wederzijdse acceptatie van elkaar koesterde als “broeders en zusters in Christus”.

Wat dan te zeggen van de hedendaagse meest geëerde religieuze figuur, Tenzin Gyatso, de zo uitgeroepen reïncarnatie van de 13de Dalai Lama (betekenis: “oceanen van wijsheid”)? Paus Johannes Paulus II gaf hem een centrale plaats in 1986 toen hij wereldreligieleiders in Assisi, Italië, samenbracht, om te bidden voor wereldvrede. Verwonderlijk voor veel katholieken liet de paus de Dalai Lama en zijn monniken toe hun gebedsritueel uit te voeren vóór een beeld van Boeddha, geplaatst op een altaar in de kerk van Sint Pieter in Assisi. Dit verwarde beslist diegenen die wisten dat Tibetaanse boeddhisten niet in God geloven. Tot wie bad de Dalai Lama dan? Wij zullen daar direct op ingaan.

Ons wordt gezegd dat het Tibetaanse boeddhisme verder ligt dan de westerse begripshorizon. Dat is een understatement: haar uiterste complexiteit, contradicties en verwarring kennen geen geografische grenzen. Niettegenstaande bevat het Tibetaans boeddhisme een aantal geloven die correleren met valse religies in het Westen. Haar oude geschiedenis bevat schaduwen van Darwinisme. Fresco’s in het oudste klooster en doorheen het land illustreren het nog steeds levende geloof dat de oorsprong van de Tibetanen resulteerde uit het paren van een godachtige aap met een ogress1, een vrouwelijk monster. Het aapachtige nageslacht als gevolg van die seksuele gemeenschap evolueerde uiteindelijk tot de oude Tibetanen.

Het Tibetaans boeddhisme is op zich een gecompliceerde mengeling van Bön2, dat bestaat uit animistische en sjamanistische geloven en praktijken, en boeddhisme. Het samensmelten van de twee trotseert elke zin voor harmonie, en rationalisaties variëren erg volgens iemands vooroordeel jegens de geest-gedreven Bön-geloven of de meer filosofische concepten van het boeddhisme. Bijvoorbeeld: de Dalai Lama maakte eens de opmerking aan een katholiek priester dat het belangrijkste verschil tussen hun geloven was dat hij als boeddhist niet gelooft in een persoonlijke God. Aan de andere kant, als Tibetaans boeddhist, gelooft hij in vele persoonlijke godheden en geesten. Dit is meer dan duidelijk wanneer hij de wereld bereist en honderdduizenden (inbegrepen duizenden in steden van de VS) inleidt in de Kalachakra Tantra Initiatie.

Kalachakra is zowel een tantrische godheid als een meditatiepraktijk; het eerstgenoemde is een manifestatie van Boeddha, die opgeroepen wordt de ingewijden te leiden tot het worden van een bodhisattva, of verlichte god, een status die geclaimd wordt voor de Dalai Lama. Bemerk wat er gebeurt in deze 12-daagse Kalachakra Initiatie ceremonie. Monniken creëren een zand-mandala van 7 voet (2,13 m) diameter, die plaats biedt aan 722 goden en godinnen tijdens het ritueel. Vanaf zijn troon vraagt de Dalai Lama, als meester van de initiatie, permissie om het ritueel te beginnen van bij Tenma, de opperste aardgeest die regeert over de lokale geesten. Niet alle geesten willen meewerken en moeten door de monniken tevreden gesteld worden middels Chanten, dansen, en het geluid van bellen, gongs en hoorns. De Dalai Lama brengt dan een offer aan de geesten om hen te danken voor hun bijstand. Op de tiende dag roept hij de hulp van de god Kalachakra in om de ogen te openen van de ingewijden, die eden hebben gezworen om de geheime leringen nooit te zullen onthullen. De ervaring wordt beschreven als “wedergeboren” worden wanneer de participanten Kalachakra’s universum van verlichting binnenkomen. Aan het slot drukt de Dalai Lama zijn dankbaarheid uit aan de goden en godinnen voor hun participatie en nodigt hen uit terug te keren naar hun heilige woonplaatsen.[1]

Deze man met de innemende lach is een sjamaan. Hij verwijst naar zichzelf als een eenvoudige monnik, alhoewel ons gezegd wordt dat hij een god-koning is, en hij, net zoals de paus, moet aangesproken worden als “Zijne Heiligheid”. Hij bemiddelt tussen menselijke en geestelijke wezens, waarvan er een menigte aan soorten zijn, van dezen die behulpzaam worden geacht tot degenen die onuitsprekelijk boosaardig zijn. Het leven van de gewone Tibetaan is er een van voortdurend verzoeningsrituelen brengen aan deze niet-fysieke wezens die verwoestend met hen omgaan door het brengen van ziekten, armoede, oogsttegenslagen, ziek vee, onwetendheid, bezetenheid, krankzinnigheid, enz. Ongeacht wat voor filosofische of psychologische spinsels de Dalai Lama toevoegt aan zijn theologie en praktijken voor zijn Amerikaanse toehoorders, leert de bijbel duidelijk dat hij handel drijft met de demonen en “de god van deze wereld”: Satan zelf (2 Korinthiërs 4:4).

Zoals met zijn bevriende Nobelprijswinnares, Moeder Theresa (TBC, 3/87 ; 7/90 ; 5/94 ; 5/95 ), vernietigt een kritisch onderzoek hetgeen de meeste mensen naïef aannemen over zijn geloven en praktijken. Ongedwongen interviews met Tibetanen die vandaag leven onder een repressief communistisch regime, tonen aan dat zij niettemin nu meer vrijheid en kansen hebben dan toen zij leefden onder het theocratisch feodaal systeem van hun god-koningen en hun monniken en priesters. Critici van de Dalai Lama hebben substantiële vragen opgeworpen, implicerend dat wat hij communiceert aan het Westen helemaal verschilt van zijn traditionele religie. Deze religie omvat het aansturen op heilige oorlogen tussen boeddhisten en niet-boeddhisten; ziet het Christendom, Judaïsme en in het bijzonder de islam als vijanden van het Tibetaans boeddhisme; wil een wereldomvattende boeddhistische theocratie instellen onder een wereldleider; en omvat het seksueel misbruik van jonge vrouwen in tantrische rituelen.[2]

De Dalai Lama blijkt erg vergeetachtig te zijn voor al het bovenstaande. Hij is ook heel selectief in wat hij in zijn verschillende audiënties wil meedelen over zijn spirituele leringen, b.v. zijn religieuze instructie om verlichting te bereiken door tantrische meditatie en zijn sjamaanse rituelen voor het inroepen van hulp bij godheden en het tegenhouden van boze demonen.

Recent in Seattle, op de vijfdaagse Seeds of Compassion Conference, leerde hij de toehoorders hoe meer medelijdend te worden. Geboekt als een opleidingssessie voor het onderrichten van kinderen en ondersteund door inzichten van kinderpsychologen, was zijn boodschap eenvoudig dit: mensen moeten hun denken en doen veranderen en innerlijke kracht cultiveren. Zou het kunnen dat de zelfhulpbenadering beter werkt in het Westen dan deze sjamaan zijn gebruikelijke rituelen die de hulp inroepen van het geestenrijk? Het evenement trok bijna 150.000 mensen (inbegrepen 15.000 schoolkinderen) waarvan velen zonder twijfel zó verslingerd waren op deze mondiale religieuze figuur dat zij blijkbaar ook zijn diepere religieuze leer wilden navolgen voor het bereiken van de deugdzaamheid van medelijden. Hij is de nummer één evangelist van het boeddhisme in de wereld vandaag, en hij verkrijgt ondersteuning van belijdende christelijke leiders wereldwijd, inbegrepen conferentieparticipanten zoals aartsbisschop (beter: aartsketter) Desmond Tutu en de Emerging Church leiders Doug Pagitt en Rob Bell. Dit oecumenisme is consistent met de liberale theologie en met de doordringende emergent doctrine dat wij veel zouden kunnen leren van andere religies over Christus en het Evangelie.

Zoals gezegd in het begin van dit artikel: de afvallige kerk en religie die geleid zal worden door de Antichrist, is in volle ontwikkeling. Ze zal huisvesting bieden aan elk religieus geloofssysteem in de wereld dat anders is dan het bijbelse Christendom. Alhoewel sommige religies blijkbaar sterk verschillen van andere, onthullen ze bij nader onderzoek overeenkomsten die hen zullen helpen naar elkaar toe te gaan. We hebben al eerder de gedeelde karakteristieken genoteerd tussen het katholicisme en de islam (zie “Catholicism and Islam: Ties That Bind,” 11/02; NL: “Katholicisme en Islam - vaste banden”). Het Tibetaans boeddhisme en rooms-katholicisme hebben ook veel gemeen. Zij hebben allebei klerikale hiërarchieën, zij hebben celibataire priesters en nonnen, zij bidden allebei tot dode wezens (geesten, godheden of heiligen) voor assistentie, zij gebruiken gebedskralen (zie

Rozenkrans in de kerk), en allebei gebruiken zij relieken (relikwieën) van de doden en heilige rituelen als sleutel voor het bereiken van spirituele doelstellingen. Het meest treffend is echter de extreem populaire godin van het Tibetaans boeddhisme: Tara. Zij wordt beschreven in talloze boeddhistische leringen in termen die erg verwant zijn met de katholieke Maria: zij is de Moeder van de Boeddha’s, zij is een redster, zij hoort de roep van hen die in ellende zitten en zij is een meer benaderbare godheid tot wie het lekenpubliek directe toegang heeft, zij bewaakt haar aanbidders en leidt hen naar verlichting, en ze vertoont zich ook aan hen in verschijningen. Tara is een bodhisattva, een opperste godin wier belangrijkste kenmerk medelijden is, en de belangrijkste bron is om die deugd aan mensen mee te delen. Men kan zich verwonderen waarom “Zijne Heiligheid” er niet toe komt zijn belangrijkste “godin van medelijden” op de Seeds of Compassion Conference bij zijn publiek aan te bevelen om zich door haar te laten assisteren.

Tara van Tibet-NepalIn aanmerking genomen dat er veel verschillen zijn, delen alle religies van de wereld (behalve het bijbelse Christendom, dat geen religie is) eenzelfde fundamenteel principe: redding (of zijn equivalent, b.v. het bereiken van het nirvana, het paradijs, moksha, het hogere hiernabestaan, enz.), wordt verworven door menselijke prestatie. Dit is heel duidelijk in alle verschillende pogingen van bevredigen, tevreden stellen, verzoenen, sussen, de wraak tegenhouden, één worden met, of het bereiken van God, Brahman, Allah, allerlei goden, allerlei godinnen, de Koningin des Hemels, de Kracht, de Universele Geest, enz.

De verschillende pogingen voor het bereiken van redding omvatten offerandes, het volgen van de karmawetten, yoga meditatie, kerk/tempel aanwezigheid, gehoorzamen van regels of houden van wetten, de sacramenten in acht nemen, geheime rituelen, liturgieën, een goed mens willen zijn door meer goed te doen dan kwaad, enz. Geen van deze beoefeningen kan ook maar één iota toevoegen voor het verkrijgen van iemands redding, zoals de Bijbel dat leert. Bovendien wijzen zij allen de absolute waarheid af dat Jezus Christus alléén voorzag in redding voor alle mensen, door te doen hetgeen enkel een volmaakte, zondeloze God-Mens tot stand kon brengen. Hij stelde Gods volmaakte gerechtigheid tevreden door de gehele straf te dragen voor elke zonde van de mensheid. Er bestaat niets wat enig mens kan doen voor redding, behalve het ontvangen van de ondoorgrondelijke gave van eeuwig leven van onze Verlosser, door genade, door geloof alleen (Efeziërs 2:8-9).

Petrus, vervuld van de Heilige Geest, verklaarde over Jezus: “En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden” (Handelingen 4:10-12). Bid daarom dat zij die aangetrokken worden door deze lachende monnik, aandacht zullen schenken aan Petrus’ eenvoudige waarschuwing!

Eindnoten

1. The Kalachakra Initiation explained: http://www.buddhanet.net/kalini.htm.


2. The Shadow of the Dalai Lama: http://www.trimondi.de/EN/deba03.html.

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm1 Ogress: “reusachtige menseneetster  mensenetende reuzin; angstaanjagende/bloeddorstige vrouw” (Van Dale E/N). Zie verder http://en.wikipedia.org/wiki/Ogress.

2 Oudste spirituele traditie van Tibet. Zie verder http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6n.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina