Door Shaykh Ul-Islaam Ibn Taymiyyah Moge Allah Subhaanahu wa Ta’ala hem genadig zijn Vertaald door Oum RawaahahDovnload 288.02 Kb.
Pagina1/5
Datum18.08.2016
Grootte288.02 Kb.
  1   2   3   4   5Al-‘Aqeedah Al-Waasitiyyah

]هولندي -[nederlandsdoor

Shaykh Ul-Islaam Ibn Taymiyyah

Moge Allah Subhaanahu wa Ta’ala hem genadig zijn

Vertaald door Oum Rawaahah

1431-2010


العقيدة الواسطية

(باللغة الهولندية)

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلامابن تيميَّة

ترجمة: أم رواحة

1431-2010

De Biografie van Shaykh Ul-Islaam Ibn Taymiyyah, rahimahu Allah

Taqiyud-Deen Abu l-‘Abbaas Ahmad Ibn ‘Abd Al-Haleem Ibn ‘Abd As-Salaam Ibn Taymiyyah Al-Harraani Al-Hanbali werd geboren op maandag de 10e van Rabee’ Al-Awwal in het jaar 661 na de Hijrah, overeenkomstig de 22e van Januari 1263 in Harran. Zijn vader vluchtte met zijn gezin van Harran naar Damascus in het jaar 667 H, overeenkomstig 1268 uit angst voor de Tataren die het land van de Islaam waren binnengevallen en zich zeer dichtbij Harran bevonden. In Damascus, het centrum van Islamitische studies in die tijd, volgde Ahmad Ibn Taymiyyah in de sporen van zijn vader die een Geleerde van Islamitische Studies was en door te studeren bij de grote Geleerden van zijn tijd, waaronder een vrouwelijke Geleerde onder de naam Zaynab Bint Makki, die hem onderwees in de Hadeeth.


Hij voltooide zijn studie toen hij nog een tiener was en op negentienjarige leeftijd werd hij Professor van Islamitische Studies. Goed belezen in de Koranische Wetenschappen, de Hadeeth, de Fiqh, Theologie, Arabische Grammatica, Academische Theologie enzovoorts, begon hij met het uitvaardigen van Fataawah over religieuze zaken zonder specifiek één van de traditionele Wetscholen, de Hanafi, de Maaliki, de Shaafi’i en de Hanbali, te volgen. Hij verdedigde de duidelijke Profetische overleveringen met argumenten die, hoewel zij werden ontleend uit de Koran en de Sunnah, tot die tijd onbekend waren voor de mensen van zijn tijd. De vrijheid van zijn woordenstrijd zorgde ervoor dat hij vele vijanden kreeg onder de Geleerden van de traditionele orthodoxe wetscholen, die hem valselijk beschuldigden van het hebben van allerlei ketterse opvattingen. Onder hen was de beroemde Islamitische middeleeuwse reiziger Ibn Batuutah, die Damascus bezocht toen Ibn Taymiyyah zich in gevangenschap bevond. Dit weerhield Ibn Batuutah er niet van om in zijn boek ervan te getuigen dat “hij had gezien dat Ibn Taymiyyah zich op de preekstoel bevond, terwijl hij zei: “Allah daalt elke dag neer naar de onderste hemel zoals ik neerdaal”, en dat hij toen neerdaalde vanaf zijn preekstoel”. [1] Door het lezen van zijn ‘Aqeedah zien wij echter dat Ibn Taymiyyah alle Eigenschappen van Allah zonder twijfel (bilaa kaifaa) accepteerde. [2]
Hij streed tegen ketterse innovaties in de religie die in zijn tijd wijdverspreid waren door de gehele Islamitische wereld, vooral bepaalde handelingen en opvattingen van sommige Sufi-gezelschappen, zoals het aanbidden van heiligen, het bezoeken van de graftombes van heiligen en het zichzelf in het vuur werpen. Zijn aanval op de Sufi’s zorgde voor veel problemen met de autoriteiten, wiens leiders onder invloed stonden van bepaalde Sufi-leiders.
De strijd van Ibn Taymiyyah werd niet beperkt tot de Sufi’s en de mensen die deze ketterse innovaties volgden; aanvullend streed hij ook tegen de Tataren die de Islamitische wereld aanvielen en Damascus bijna hadden bereikt. Het volk van Syrië stuurde hem naar Egypte om de Mamluuk Sultan, de Sultan van Egypte en Syrië, ertoe te bewegen om zijn troepen naar Syrië te sturen om het te redden van de binnenvallende Tataren . Toen hij besefte dat de Sultan aarzelde om te doen wat hij hem vroeg, bedreigde hij de Sultan door te zeggen: “Als u uw rug toekeert naar Syrië dan zullen wij daar een Sultan over aanstellen die het wel kan verdedigen en ervan kan genieten in tijden van vrede.” Hij was aanwezig bij de Slag van Shaqhaab, vlakbij Damascus, tegen de Tataren , die plaatsvond tijdens de vastenmaand Ramadaan en hij vaardigde toen een Fatwah uit aan het leger om hun vasten te verbreken om hen zo te helpen tegen hun vijand, zoals de Profeet Muhammad, salla Allahu ‘alayhi wa sallam, ook deed tijdens de Strijd om de Bevrijding van Makkah. De Moslims wonnen de strijd tegen de Tataren en verjoegen hen uit Damascus en heel Syrië. De moed van Ibn Taymiyyah werd gedemonstreerd toen met een delegatie van ‘Ulamaa vertrok om met Qazaan, de Khan van de Tataren , te praten om hem te laten stoppen met de aanvallen op de Moslims. Niet één van de ‘Ulamaa durfde ook maar iets tegen hem te zeggen, behalve Ibn Taymiyyah, die zei: “U beweert dat u een Moslim bent en u heeft Muadheens, rechters, Aimmah en Shuyuukh bij u maar u bent in onze landen binnengedrongen en u heeft ons bereikt en waarvoor? Hoewel uw vader en uw grootvader, Hulago, ongelovigen waren, hebben zij het land van de Islaam niet aangevallen, zij hebben eerder beloofd het niet aan te vallen en zij hielden hun belofte. Maar u beloofde en u verbrak uw belofte.” [3]
Al deze Jihaad tegen de vijanden van de Islaam hielp Ibn Taymiyyah niet met de ‘Ulamaa. De autoriteiten namen hem vele malen gevangen totdat hij overleed in gevangenschap vanwege zijn gewaagde en vrije, progressieve opvattingen over vele wettelijke en sociale zaken, die zijn tegenstanders boos maakten, de volgelingen van de Orthodoxe Wetscholen.
Hoewel Ibn Taymiyyah de kans had om zijn tegenstanders onder de ‘Ulamaa, die hem in allerlei problemen brachten en hem vele malen in de gevangen lieten nemen, te straffen, toonde hij toch zeer grote ruimhartigheid en vergaf hij hen toen Sultan An-Naasir Qalawuun hem daartoe de kans gaf. Hij zei: “Als u hen doodt, dan zult u nooit ‘Ulamaa vinden zoals zij.” De Sultan zei: “Zij hebben u vele malen schade berokkend en zij wilden u vermoorden!” Maar Ibn Taymiyyah zei: “Wie mij ook onrecht heeft aangedaan is vergeven en wie ook de Zaak van Allah (Subhaanahu wa Ta’ala) en Zijn Boodschapper (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) onrecht heeft aangedaan, Allah zal hem straffen.” [4]
De Islamitische historici, zoals Adh-Dhahabi, Ibn Katheer en Ibn Al-‘Imad Al-Hanbali (rahimahum Allah) en vele anderen, prezen Ibn Taymiyyah en beschouwden hem als één van de grootste Geleerden van de Islaam aller tijden.
Shaykh Ul-Islaam Ibn Taymiyyah, rahimahu Allah, stierf in de gevangenis in Damascus in de nacht van zondag op maandag op de 20e Dhuul-Qa’dah, 728 H, overeenkomstig de nacht van de 26e op de 27e september 1328.
De inwoners van Damascus, die hem zeer hoog in achting hielden, gaven hem een prachtige begrafenis en een geschatte 200.000 mannen en 15.000 vrouwen woonden zijn begrafenis bij. Hij werd begraven op een Sufi-begraafplaats in Damascus [5] waar ook zijn moeder was begraven.


[1] Ibn Batuutah – Reehiyah, volume 1, pagina 110

[2] Zie pagina 21 van voorgenoemde boek

[3] Imaam Ibn Katheer, rahimahu Allah, Al-Bidaayah Wan-Nihaayah, volume 7, deel 14, pagina’s 91-92

[4] Imaam Ibn Katheer, rahimahu Allah, Al-Bidaayah Wan-Nihaayah, volume 7, deel 14, pagina 56

[5] Voor de omschrijving van de begrafenis van Ibn Taymiyyah, zie Ibn Katheer pagina’s 141-145

Bibliografie van Shaykh Ul-Islaam Ibn Taymiyyah, rahimahu Allah

Ondanks zijn turbulente leven, zoals wij eerder hebben besproken, was Ibn Taymiyyah in staat om vele boeken en pamfletten te schrijven over alle takken van de Islamitische Wetenschap. Zijn leerling, Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah (rahimahu Allah), stelde een lijst samen met de werken van Ibn Taymiyyah (rahimahu Allah) die bestond uit 350 werken. Hieronder volgen sommigen daarvan:


A. Koranische Studies en Tafseer:


 • At-Tibyaan Fee Nuzuul Al-Koran

 • Tafseer Soerat An-Nuur

 • Tafseer Al-Mu’awidatayn [hoofdstukken 113 en 114]

 • Tafseer Soerat Al-Ikhlaas [hoofdstuk 112]

 • Muqaddimah Fee Usuul At-Tafseer


B. Fiqh [Islamitisch Recht]:


 • Majmuu’at Al-Fataawal-Kubraa [5 volumes]

 • Majmuu’ Fataawah Ibn Taymiyyah [37 volumes]

 • Al-Qawaa-ed An-Nuuraniyyah Al-Fiqhiyyah

 • Kitaab Manaasik Al-Hadj

 • Risaalah Feel-‘Uquud Al-Muharramah

 • Kitaab Al-Farq Al-Mubeen Bayna At-Talaq Wal-Yameen

 • Kitaab Fee Usuul Al-Fiqh

 • Risaalah Fee Raaf Al-Hanafi Yadayhi Fee As-Salaah

 • Risaalah Fee Sujuud As-Sahwu

 • Mas-alat Al-Half Bit-Talaaq


C. Tasawwuf [Sufisme]:


 • Al-Furqaan Bayna Awliyaae Ar-Rahmaan Wa Awliyaae Ash-Shaytaan

 • Amraad Al-Quluub Wa Shifaa-uha

 • At-Tuhfah Al-‘Iraaqiyyah Fee A’maal Al-Quluub

 • Al-‘Ubudiyyah

 • Ar-Risaalah At-Tadmuuriyyah

 • Darajaat Al-Yaqeen

 • Bughyat Al-Murtad [As-Sab’eeniyyah]

 • Ibtaal Wahdat Al-Wujuud

 • At-Tawassul Al-Waasilah

 • Risaalah Fee As-Samaa’ War-Raqs

 • Al-‘Ibaadat Ash-Shar’iyyah


D. Usuul Ad-Deen en ‘Ilm Al-Kalaam:


 • Risaalah Fee Usuul Ad-Deen

 • Risaalah Fee Al-Ihtijaaj Bil-Qadar

 • Jawab Ahl Al-‘Ilm Wal-Imane

 • Al-Ikleel Fee Al-Mutashaabih Wa At-Taweel

 • Ar-Risaalah Al-Madaniyyah

 • Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah Fee Naqd Kalaam Ash-Shi’a Al-Qadariyyah

 • Al-Muntaqa Min Akhbaar Al-Mustafaa

 • Sharh Al-‘Aqeedah Al-Asfahaniyyah

 • Ma’aarej Al-Wusuul Ilaa Ma’rifat Anna Usuul Ad-Deen Wa Futuuahu Qad Bayyana Ar-Rasuul

 • Aqwaamu Maa Qilaa Feel-Mashee’ati Wal-Hiknati Wal-Qadaai Wal-Qadari Wa At-Taaili Wal-Butlani Al-Jabri Wa At-Tateel.

 • Risaalah Feel-Qadaai Wal-Qadar

 • Kitaab Al-Imane

 • Al-Furqaan Baynal-Haqqi Wal-Baatil

 • Al-Wasiyyal-Kubraa

 • Naqd Tasees At-Taqdees

 • Ar-Radd ‘Ala An-Nusayriyyah


E. Het Antwoord op de Volgers van Andere Religies [Ar-Radd ‘Ala Ashaab Al-Milaal]


 • Al-Jawab As-Saheeh Liman Baddala Deen Al-Maseeh

 • Ar-Radd ‘Ala An-Nasaara

 • Takhjeel Ahl Al-Injeel

 • Ar-Risaalah Al-Qubrusiyyah

 • Iqtidaae As-Siraat Al-Mustaqeem, Muhkalafaat Ashaab Al-Jaheem


F. Logica en Filosofie [Al-Mantiq Wal-Falsafah]:


 • Ar-Radd ‘Ala Al-Mantiqiyyeen

 • Ar-Risaalah As-Safadiyyah

 • Naqd Al-Mantiq

 • Ar-Risaalah Al-‘Arshiyyah


G. Manieren, het Gezag en Sociologie [Al-Akhlaaq, As-Siyaasah Wal-Ijtimaa’]:


 • Al-Hassanah Wa As-Sayyi-ah

 • Al-Waseeyah Al-Jaami’ah Li-Khayr Ad-Dunyah Wal-Aakhirah

 • Sharh Hadeeth “Innama Al-A’maalu Bi An-Niyyah”

 • As-Siyaasah Ash-Shar’iyyah Fee Islaah Ar-Ra-i War-Raa’iyah

 • Al-Hisbah Feel-Islaam

 • Al-Madhaalim Al-Mushtarakah

 • Ash-Shatranj


H. Hadeeth:


 • Ahadeeth Al-Qussas


De Reden dat deze Geloofsovertuiging is Geschreven

Shaykh Ul-Islaam Ibn Taymiyyah, rahimahu Allah, zei:
Een rechter van de Shaafi’i-school uit Wasit (in Irak), wiens naam Radiyud-Deen Al-Waseeti is, bezocht mij op zijn weg naar de Hadj (pelgrimstocht). Deze Shaykh was een man van goedheid en geloof. Hij klaagde tegen mij over de situatie van het volk in dat land (dus in Irak) onder de heerschappij van onwetendheid, onrechtvaardigheid en verlies van geloof en kennis van de Tataren (de Mongolen). Hij vroeg mij om een ‘Aqeedah (Geloofsovertuiging) te schrijven als een bewijs voor hem en zijn familie maar ik weigerde en zei:
Vele geloofsovertuigingen zijn reeds geschreven. Refereer naar de Geleerden van de Sunnah.”
Hij hield echter vol in zijn verzoek en zei:
Ik wil niet om het even welke Geloofsovertuiging maar ik wil degene die u schrijft.”
Dus ik schreef deze voor hem terwijl ik op een avond zat. Vele kopieën hiervan zijn sindsdien verspreid in Egypte, Irak en andere provincies.”
[Majmuu’ Fataawah Ibn Taymiyyah, VIII, pagina 164]


Al-‘Aqeedah Al-Waasitiyyah
Inleiding

In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle [1]. Alle Lof behoort tot Allah [2], Die Zijn Boodschapper [3] heeft gezonden met de Leiding en de Religie der Waarheid [de Islaam] en het als bestuurder aanstelde over alle religies. Allah is de Beste der Getuigen [4] en ik getuig dat er geen god is dan Allah alleen en dat Hij geen deelgenoten heeft [5]; en ik erken en geloof in de Eenheid van Allah. En ik getuig dat Muhammad Zijn Dienaar en Boodschapper [6] is; moge Allah hem, zijn familie en zijn Metgezellen ten zeerste zegenen.


Dit is het Geloof van de Geredde Groep [7], degenen die triomferen tot de Dag des Oordeels, de Mensen van de Sunnah en de Jamaa’ah [8] [het Geloof in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de wederopstanding na de dood, het Geloof in de Goddelijke Voorbeschikking [Al-Qadar], hetzij goed of slecht] [9].
Een deel van het geloof in Allah is het geloof in hoe Hij Zichzelf heeft beschreven in Zijn Boek (de Koran) en in hoe Zijn Boodschapper Muhammad Hem heeft beschreven. En geloof zonder te veranderen of te ontkennen en zonder te vragen of vast te stellen; geloof echter in Allah, de Verhevene:
Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.”
[Soerat Ash-Shuura; 11]
Ontken Hem niet op de manier waarop Hij Zichzelf heeft beschreven; verander de woorden niet uit hun context; wees niet ongelovig in de Namen van Allah en Zijn Tekenen; vereenzelvig Zijn Eigenschappen niet met de eigenschappen van Zijn schepselen want Allah, de Verhevene, heeft geen gelijkwaardige; niemand is met Hem te vergelijken; niemand is gelijk aan Hem; de Verhevene, de Allerhoogste, wordt niet bepaald middels Zijn schepselen; Hij kent Zichzelf en anderen echter het beste; Hij is de Waarheid en Zijn Woord domineert over de woorden van al Zijn schepselen.
Bovendien zijn al Zijn Boodschappers waarheidsgetrouw dus zij spreken de waarheid. Dit in tegenstelling tot degenen die over Hem spreken met wat zij zelf niet weten. Hierover zegt de Verhevene, de Allerhoogste:
Verheven is uw Heer, de Heer van Roem en Macht, boven hetgeen zij (de ongelovigen) zeggen (over Hem)! En vrede zij met de Boodschappers! En alle roem behoort aan Allah, de Heer der Werelden.”
[Soerat As-Saffaat; 180-182]
Hij verhief Zichzelf boven wat de tegenstanders van de Boodschappers over Hem zeiden; en Hij verwelkomde de Boodschappers vanwege het feit dat hetgeen zij zeiden, vrij van fouten was.
Hij (de Eer is aan Hem) combineerde hoe Hij Zichzelf beschreef tussen ontkenning en bevestiging. [10] Dientengevolge mogen de Mensen van de Sunnah en de Jamaa’ah (Ahl As-Sunnah Wal-Jamaa’ah) niet afwijken van hetgeen de Boodschappers hebben voortgebracht. Waarlijk, dit is het Rechte Pad; het Pad van degenen aan wie Allah Zijn Gratie heeft geschonken; het Pad van de Profeten, de Heiligen, de Martelaren en de Rechtschapenen.
De Namen en Eigenschappen van Allah in de Koran
Hoofdstuk 1

Het volgende is inbegrepen in dit idee van hoe Allah Zichzelf omschrijft in Soerat Al-Ikhlaas (hoofdstuk 112), dat gelijk staat aan een derde van de Koran [11], waarin Hij zegt:


Zeg: Allah is de Enige. Allah is Zichzelf Genoeg, Eeuwig. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.”
[Soerat Al-Ikhlaas; 1-4]
En Hij beschreef Zichzelf in de grootste Aayah (vers) in Zijn Boek (Ayaat Al-Kursi):
Allah!, Er is geen god dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort aan Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn Verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, dan met Zijn Wil. Zijn Troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote.”
[Soerat Al-Baqarah; 255]
Zodoende beschermt Allah eenieder die deze Aayah in de nacht reciteert en geen duivel kan hem naderen tot de ochtend. En Allah, de Verhevene, heeft ook gezegd:
En stel uw vertrouwen in de Levende, Die nooit zal sterven.”
[Soerat Al-Furqaan; 58]
En Hij, de Verhevene, zegt:
Hij is de Eerste (Al-Awwal) en de Laatste (Al-Aakhir), de Zich Manifesterende (Adh-Dhaahir) en de Verborgene (Al-Baatin) [12], en Hij heeft Kennis van alle dingen.”
[Soerat Al-Hadeed; 3]

Zijn Kennis:
Allah, de Verhevene, zegt:
Hij weet alles wat de aarde binnengaat en wat er uit voortkomt en wat van de hemel nederdaalt en wat er naar opstijgt; Hij is de Barmhartige, de Vergevensgezinde.”
[Soerat Sabaa: 2]
En Hij, de Verhevene, zegt:
En bij Hem zijn de sleutels van het onzienlijke; niemand kent dit, behalve Hij. En Hij weet wat op het land en wat in de zee is. En er valt geen blad zonder dat Hij het weet, noch is er een korrel in de duisternis der aarde, noch iets dat groen of droog is, zonder dat het in een Duidelijk Boek is vermeld.”
[Soerat Al-An’aam; 59]
En Hij, de Verhevene, zegt:
En geen vrouw wordt zwanger of brengt voort, zonder Zijn Kennis.”
[Soerat Faatir; 11]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“… opdat u zult weten dat Allah Macht heeft over alle dingen, en dat Allah alle dingen in Zijn Kennis omvat.”
[Soerat At-Talaaq; 12]
Zijn Macht:
En Allah, de Verhevene, zegt:
Voorzeker, Allah is de Grootste Voorziener, de Almachtige, de Alsterke.”
[Soerat Adh-Dhaariyaat; 58]
Zijn Alhorendheid en Zijn Alziendheid:
En Allah, de Verhevene, zegt:
Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.”
[Soerat Ash-Shuura; 11]
En Hij, de Verhevene, zegt:
En waarlijk!, voortreffelijk is datgene, waartoe Allah u maant. Voorzeker, Allah is de Alhorende, de Alziende.”
[Soerat An-Nisaa; 58]
Zijn Wil:
En Allah, de Verhevene, zegt:
Als u maar, toen u uw tuin binnentrad, had gezegd: 'Het is zoals Allah wenst, er is geen macht dan aan Allah?' ”
[Soerat Al-Kahf; 39]
En Hij, de Verhevene, zegt:
En indien Allah wilde, zouden zij, die na hen kwamen, elkaar niet hebben bestreden, nadat de duidelijke tekenen tot hen waren gekomen, maar zij twistten, daar sommigen van hen geloofden en anderen verwierpen. En indien Allah wilde, zouden zij elkaar niet hebben bestreden, maar Allah doet wat Hij wil.”
[Soerat Al-Baqarah; 253]

En Hij, de Verhevene, zegt:


Het vee, buiten die welke u zijn aangegeven, zijn u geoorloofd [als voedsel]; het jagen is niet geoorloofd terwijl u ter bedevaart bent. Voorwaar, Allah gebiedt wat Hij wil.”
[Soerat Al-Maaidah; 1]
En Hij, de Verhevene, zegt:
Wie Allah ook wenst te leiden, Hij verruimt zijn hart voor de Islaam en wie Hij wenst te laten dwalen, zijn hart maakt Hij eng en gesloten alsof hij een hoogte aan het beklimmen was.”
[Soerat Al-An’aam; 125]
Zijn Liefde:
Allah, de Verhevene, zegt:
“…en doe goed: voorzeker!, Allah heeft hen lief, die goed doen.”
[Soerat Al-Baqarah; 195]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“…en behandel hen billijk. Voorwaar!, Allah heeft de rechtvaardigen lief.”
[Soerat Al-Hujuraat; 9]
En Hij, de Verhevene, zegt:
Zolang zij daarom getrouw jegens u zijn, wees dan getrouw jegens hen. Voorzeker!, Allah heeft de godvruchtigen lief.”
[Soerat At-Tawbah; 7]
En Hij, de Verhevene, zegt:
Allah houdt van hen, die zich in berouw tot Hem wenden en zich rein houden.”
[Soerat Al-Baqarah; 222]
En Hij, de Verhevene, zegt:
Zeg (oh Muhammed): "Indien u Allah lief hebt, volg mij, Allah zal u liefhebben..."
[Soerat Ali-‘Imraan; 31]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“…Allah zal weldra een ander volk voortbrengen dat Hij zal liefhebben en die Hem zullen liefhebben…”
[Soerat Al-Maaidah; 54]

Hier En Hij, de Verhevene, zegt:


Voorzeker!, Allah heeft diegenen lief die omwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.”
[Soerat As-Saff; 4]
En Hij, de Verhevene, zegt:
En Hij is de Vergevende, de Liefderijke.”
[Soerat Al-Buruuj; 14]
Zijn Genade:
En Allah, de Verhevene, zegt:
In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.”
En Hij, de Verhevene, zegt:
"Onze Heer, U omvat alle dingen in Uw Barmhartigheid en Kennis.”
[Soerat Al-Muumin; 7]
En Hij, de Verhevene, zegt:
En Hij is Genadig voor de gelovigen.”
[Soerat Al-Ahzaab; 43]
En Hij, de Verhevene, zegt:
“…Mijn Barmhartigheid omvat alle dingen.”
[Soerat Al-A’raaf; 156]
En Hij, de Verhevene, zegt:
Uw Heer heeft Zichzelf barmhartigheid voorgeschreven.”
[Soerat Al-An’aam; 54]
En Hij, de Verhevene, zegt:
En Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle.”
[Soerat Yoenoes; 107]
En Hij, de Verhevene, zegt:
Maar Allah is de Beste Beschermer en Hij is de Genadigste der Genadigen.”
[Soerat Yoesoef; 64]


Zijn Tevredenheid en Woede:
Allah, de Verhevene, zegt:
Allah heeft behagen in hen en zij hebben behagen in Hem.”
[Soerat Al-Maaidah; 119]
En Hij, de Verhevene, zegt:
En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn vergelding zal de Hel zijn; daarin zal hij vertoeven. De Toorn van Allah is op hem en Hij heeft hem vervloekt.”
[Soerat An-Nisaa; 93]
En Hij, de Verhevene, zegt:
Omdat zij datgene volgen wat Allah vertoornt en haten wat Hem behaagt.”
[Soerat Muhammad; 28]
En Hij, de Verhevene, zegt:
Toen zij Ons vertoornden, straften Wij hen en verdronken hen allen.”

  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina