Dorpsraad achterveld & stoutenburgDovnload 13.53 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte13.53 Kb.

DORPSRAAD ACHTERVELD & STOUTENBURG
Goedgekeurd verslag van de vergadering van dinsdag 8 november 2005Aanwezig : Charlotte van Mourik, Gisela Tossaint, Johan Vrijhoef, José Huurdeman (voorzitter), Gerrit Kroeze, Steven van de Meent, Jo van dijk en Bart Hueting (adviseur).
Afwezig met kennisgeving : Ewald de Bruin

Op de publieke tribune : geen belangstellenden


  1. Opening door de voorzitter

Jose opent de vergadering met een hartelijk welkom aan allen.

Voorzitter van de UVKK ,Wil Bouwman, is aanwezig i.v.m. agenda punt 6
  1. Mededelingen en vaststelling definitieve agenda

Notulist Bart Hueting

Er zijn geen medelingen


3. Ingekomen en uitgaande stukken :

Ingekomen van:

Gemeente Leusden- Handhavingprotocol overnachtingen op de openbare weg.

- Aankondiging inloopavond voor informatie van de Stedebouwkundige

studies en Plan van Eisen Coöperatieterrein op 3 november.

- Uitnodiging vaar de inspraakavond Bestemmingsplan Buitengebied op 31 oktober

- Antwoord op de reactie van de DR inzake het landgoed Emelaar.

- Brief van I.Boone inzake Emelaarseweg.

- Agenda Raadsvergadering 10 november

Prov. Utrecht – Brochure ”Kiezen voor een mooier Utrecht” Agenda 2010

Uitgegaan naar:

Gemeente Leusden - Adviezen inzake het Bestemmingsplan Schammer.

- Opzegging dorpsraadlid R.Kok-Uitert

4.Verslag van de vergadering dinsdag 13 september 2005

Charlotte van Mourik stelt een brief aan de gemeente op over het neutrale standpunt van de DR inzake een eventuele vestiging van Vecozuivel met daarbij een aantal vragen die de DR daarover heeft.


5. Evaluatie overleg met het college van B en W

De DR is zeer teleurgesteld over het feit dat een besluit over het aanleggen van een fietspad langs de Asschatterweg pas op z’n vroegst in 2007 kan worden genomen. De Gemeenteraad heeft in de uitvoering van het Verkeers- en Vervoersplan tot 2008 geen prioriteit aan het fietspad gegeven. Alleen een besluit van de Gemeenteraad kan hierin verandering brengen.

Gerrit Kroeze heeft informatie dat partijen dit punt wel op de agenda van de komende RI- commissievergadering willen plaatsen. De DR onderneemt actie naar de fracties om dit te bewerkstelligen.
Het is voor de DR onbegrijpelijk waarom de gemeente Stoutenburg niet op de lijst van provinciale kleine kernen heeft laten plaatsen. Volgens Wil Bouwman echter staat Stoutenburg wel op de lijst, hij vraagt een kopie ervan op.
De DR stuurde het college een brief met vragen over de wijze en waarop de DR het College adviseert en de kwaliteit ervan. Die brief was nu een agendapunt van het overleg maar was kennelijk niet bij het College aangekomen zodat dit punt niet uit de verf kwam.
De DR maakt nog onvoldoende onderscheid tussen Raad en College als het gaat over het versturen van stukken. Alleen stukken voor de Raad moeten via de griffie ( Tijs Rolle en Tineke Overheem) .
Het College zal de procedure voor het kiezen van dorpsraadleden op de agenda van de commissie ABZ laten plaatsen.
Er wordt o.a. door het College steeds op aangedrongen dat de DR er zelf voor moet zorgen dat zij namens de inwoners van Achterveld optreedt . Daarvoor is het echter ook nodig dat het College duidelijk laat merken dat de DR een van haar adviesorganen is. Op de inloopavond Coöperatieterrein deed zich zo’n gelegenheid voor maar daar werd geen gebruik van gemaakt.

Het is voor de DR teleurstellend dat de brief van januari en het latere overleg met de

politie over vuurwerk overlast zo weinig resultaat heeft opgeleverd. Begin 2006 gaat de gemeente samen met de DR een veiligheidsplan opstellen.


6. Uitwisseling nieuws UVKK en Ruraal Parlement.

De Utrechtse Vereniging van Kleine Kernen (UVKK) is mede op initiatief van de DR tot stand gekomen. Wil Bouwman uit Achterveld is voorzitter van het voorlopige bestuur.

De UVKK maakt deel uit van de LVKK. Deze laatste is bezig met het formuleren van een toekomstvisie die in december wordt gepresenteerd. Jaarlijks is er een bijeenkomst van een Ruraal Parlement. Overwogen wordt om dat ook provinciaal te organiseren.

Het is de bedoeling dat Wil Bouwman het UVKK vertegenwoordigt in het Provinciaal Openbaarvervoer Consumenten Platform waaraan o.a ook Rover, Ouderenbonden ed. deelnemen.7. Nieuwsbrief – Wervingsactie- Informatieavond.

De nieuwsbrief met wervingsbrochure zag er prima uit. Dat moet wel resultaat gaan krijgen.

De ook meegestuurde aankondiging van de inloopavond op 13 december zal door Jose en Gisela nog op diverse plaatsen worden opgehangen.

Op de inloopavond moeten door de werkgroepen tafels zijn opgesteld met informatie over die werkgroepen. Wil Bouwman zorgt voor info over de UVKK.

Gerrit maakt een lijst waarop kandidaten zich in kunnen(laten) schrijven.

Bart heeft een toezegging dat de vier plannen voor het Coopterrein gebruikt mogen worden.
8. Nieuws van de werkgroepen

Buitengebied

De werkgroep heeft de bijeenkomst “Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied” bijgewoond. De Werkgroep zal, na verdere bestudering, een reactienota opstellen.

Verkeer.


Er is een gesprek geweest met I.Boone.

Het plan voor snelheidsbeperking op de Ruurd Visserstraat is goed ontvangen. Het plan wordt op de inloopavond gepresenteerd.

Voortschrijdend inzicht heeft er toe geleid dat de bermen van de Emelaarseweg nu toch op diverse stukken bestraat gaan worden met graskeien.
Inrichting Achterveld.

Na de presentatie van de mogelijke ontwerpen waren er maar weinig op- of aanmerkingen

Uit de rapportage van de gemeente zal moeten blijken wat er in de ` wandelgangen ` over is gezegd.

Jammer dat de Stuurgroep niet werd genoemd als deelnemer in het proces van overleg.
  1. Begroting 2006

Na enige toelichting en verduidelijking wordt de begroting 2006 goedgekeurd.

De leden wordt gevraagd om nog niet gedeclareerde onkosten met spoed te declareren .

  1. Rondvraag.

I.v.m. de sluiting van ´het Hoekje´ moet een andere plaats worden gezocht voor de infovitrine.


  1. Sluiting van de vergadering

Om 22.20 uur sluit Jose de vergadering en wenst eenieder een wel thuis.
In december geen vergadering, maar een inloopavond op dinsdag 13 december
Dinsdag 10 januari 2006 eerstvolgende vergaderingDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina