Douane en accijnzenDovnload 1.43 Mb.
Pagina2/8
Datum18.08.2016
Grootte1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

BESCHRIJVING VAN HET GEBRUIKSTARIEF
A. ALGEMENE BESCHRIJVING

Overzicht

1. Het Gebruikstarief is gebaseerd op het Geharmoniseerd Systeem (GS), de Gecombineerde Nomencla­tuur (GN) en TARIC, en bevat :


a. de volgende maatregelen ter uitvoering van communautaire wetgeving :
  Tariefschorsingen
  Tariefcontingenten
  Tariefpreferenties (inbegrepen die in het kader van een tariefcontingent of  plafond)
  Systeem voor algemene tariefpreferenties (SAP)
  Antidumping  en antisubsidiemaatregelen (bij invoer)
  Compenserende heffingen
  Agrarische elementen (verwerkte landbouwproducten)
  Aanvullende invoerrechten
  Eenheidswaarden (periodieke eenheidswaarden voor bepaalde aan bederf onderhevige goederen)
  Forfaitaire invoerwaarden (groenten en fruit)
  Minimumprijzen en referentieprijzen
  Verbodsmaatregelen bij de invoer
  Beperkingsmaatregelen bij de invoer
    Kwantitatieve maxima
    Andere beperkingsmaatregelen, CITES (Conventie van Washington) inbegrepen
  Toezichtsmaatregelen bij de invoer
  Uitvoerheffingen en  belastingen
  Verbodsmaatregelen bij de uitvoer
  Beperkingsmaatregelen bij de uitvoer
    Kwantitatieve maxima
    Andere beperkingsmaatregelen, CITES (Conventie van Washington) inbegrepen en goederen voor tweeërlei gebruik
  Toezichtsmaatregelen bij de uitvoer
  Uitvoerrestituties.

Inleiding 14 Suppl. 3

b. nationale wetgeving :


  de BTW tarieven
  de tarieven inzake accijnzen, bijzondere accijnzen, bijdrage op de energie, controleretributie en verpakkingsheffing.

Codering van de goederen

2. De communautaire reglementering is gerangschikt aan de hand van de producten waarop zij van toepassing is; deze producten dienen derhalve in een gestructureerde en uitvoerige nomenclatuur te worden omschreven.


De goederen worden volgens de Taric nomenclatuur gecodeerd. De Taric code bestaat uit tien cijfers. Voor de toepassing van specifieke communautaire voorschriften die niet of slechts gedeeltelijk met tien cijfers geco­deerd kunnen worden, wordt meestal een aanvullende code van vier cijfers of een aanvullende code bestaande uit één letter en drie cijfers gebruikt. De aanvullende Taric codes van 2000 t.e.m. 4999 en 6000 t.e.m. 9999 en die beginnend met de letters A, B en F dienen momenteel voor het coderen van :
  de antidumpingrechten en de compenserende rechten van toepassing op bepaalde ondernemingen, evenals de registratieverplichting voor sommige goederen bij invoer door bepaalde ondernemingen,

  sommige agrarische elementen,

  de farmaceutische producten,

  sommige preferentiële tariefcontingenten,

  de CITES producten (Conventie van Washington),

  de uitvoerrestituties  de uitvoer van cultuurgoederen

  de andere maatregelen waarvoor een onderverdeling van de GN code noodzakelijk is.


Het gebruik van die communautaire aanvullende code is verplicht.
De aanvullende codes van 0000 t.e.m. 1999 en 5000 t.e.m. 5999 daarentegen zijn nationaal (o.m. voor BTW, vergunningen, preferentiële rechten landbouwgoederen (opgenomen in de instructie “Tariefcontingenten” – D.I. 625 – of in de bijlage VII B, …). M.b.t. accijnzen zijn er nationale aanvullende codes vastgesteld in de reeksen beginnende met Q, R, S, T, U, V, W en X.
Het vermelden van deze nationale aanvullende codes op de douaneaangifte is – indien voorzien – verplicht.
De 10 cijferige Taric codes en, indien nodig, de aanvullende codes (communautaire en nationale), zijn van toe­passing op alle invoer uit derde landen van goederen van de overeenkomstige onderverdelingen. De 8 cijferige GN codes en, indien nodig, de aanvullende codes, zijn van toepassing op de uitvoer en op het handelsverkeer tussen de lidstaten.
OPMERKING :
In principe kunnen goederen bij uitvoer niet worden ingedeeld onder goederencodes waarbij een voetnoot (o.a. TN001, NC001, TN003 en TN066) is geplaatst waaruit blijkt dat de indeling onder die goederencode onder­worpen is aan de controle op de bestemming. Uitzonderingen op die regel zijn opgenomen in cijfer 24 van de Instructie "Gunstige tariefbehandelingen"   D.I. 627.

Structuur van de goederencode

3. De goederencode (= Taric code) en de aanvullende codes zijn als volgt gestructureerd :


Suppl. 2 21 Inleiding

12/4. Goederen bij invoer onderworpen aan registratie

De Europese Commissie kan, door middel van een verordening, de douaneautoriteiten de opdracht geven passende maatregelen te nemen om de invoer van bepaalde specifieke goederen te registreren, zodat eventueel maatregelen (zelfs met terugwerkende kracht tot op het moment van de instelling van de registratieverplichting) met betrekking tot deze goederen kunnen worden genomen. Een dergelijke verordening kan een schatting van de bedragen vermelden die eventueel later verschuldigd zullen zijn. In dergelijk geval wordt de invoer met registratie afhankelijk gesteld van het stellen van een zekerheid die berekend wordt op basis van deze vermelde geschatte bedragen.

De invoer wordt voor een periode van ten hoogste negen maanden aan registratieplicht onderworpen.Aanvullende douanerechten

13. Voor sommige landbouwgoederen is bij het in het vrije verkeer brengen naast het douanerecht een aanvul­lend douanerecht van toepassing. De lijst van de betrokken codes is opgenomen in bijlage V. De voor­waarden die eventueel moeten worden nageleefd zijn eveneens opgenomen in bijlage V.Compenserende heffingen

14. Opgeheven.Referentieprijzen vis

15. Opgeheven.Accijnzen en milieutaksen

16. Bij invoer uit derde landen (elk ander gebied dan het accijnsgebied van de EU – zie de omzendbrief “Verschillende gebieden van de Gemeenschap” van 15 juni 2005, nr. D.D. 254.915 (D.I. 509.10)) worden de communautaire accijnsgoederen (alcohol en alcoholhoudende dranken, energieproducten en elektriciteit, evenals de tabaksfabrikaten), onderworpen aan de accijns en eventuele bijzondere accijns. Die rechten zijn onafhankelijk van het invoerrecht.

Van de Belgische autonome accijnsgoederen (alcoholvrije dranken en koffie), is de accijns verschuldigd bij invoer uit alle landen, dus eveneens bij het binnenkomen vanuit een EU Lidstaat.

De heffing van de accijnzen op goederen is niet gebonden aan de indeling van die goederen onder bepaalde GS codes.


Inleiding 22 Suppl. 3

Naast de accijnzen en bijzondere accijnzen zijn voor bepaalde producten eveneens een controleretributie, bijdrage op de energie en/of verpakkingsheffing van toepassing.

De verschillende heffingen kunnen worden geraadpleegd in TARBEL via de link “Accijnzen PLDA”.BTW

17. Zie bijlage XV.Invoercertificaten AGRIM

18. Voor sommige landbouwgoederen is bij het in het vrije verkeer brengen een invoercertificaat AGRIM vereist. In de meeste gevallen is dan in kolom 2 van het maatregelscherm de vermelding "LPS" opgenomen, gevolgd door een voetnoot in kolom 3 van het maatregelscherm waarin is vermeld dat een invoercertificaat vereist is.

De minimumhoeveelheden waarvoor geen invoercertificaat is vereist [§ 60 van de Instructie Landbouw­procedures (D.I. 684.0)], zijn opgenomen in TARBEL in kolom 4 van het maatregelscherm in een con­ditie (“C”). In bijlage VI is de lijst van de GN codes opgenomen waarvoor een invoercertificaat is vereist, samen met de minimumhoeveelheden.

Uitvoerheffingen en  belastingen

19. Wanneer sommige landbouwgoederen worden uitgevoerd uit het douanegebied van de EU, kan een uitvoer­heffing of  belasting verschuldigd zijn.

De voorwaarden die eventueel moeten worden nageleefd, worden opgenomen in bijlage IX.

Uitvoerrestituties

20. Wanneer sommige landbouwgoederen worden uitgevoerd uit het douanegebied van de EU, kan een uitvoer­restitutie worden toegekend. Voor de landbouwgoederen die genoemd zijn in bijlage I bij het EG Verdrag (zie bijlage I) is in kolom 3 van het maatregelscherm, de vermelding "REX" opgenomen; voor de land­bouwgoederen die niet genoemd zijn in bijlage I bij het EG Verdrag (zie eveneens bijlage I) en voor sommige verwerkte groenten en fruit is de vermelding "RIX" aangebracht.


11 I

LIJST VAN DE GN CODES WAARONDER DE LANDBOUWPRODUCTEN VALLEN

WAARVOOR DE INVOERRECHTEN MOETEN

GECOMPTABILISEERD WORDEN MET DE CODE A 10

Onderhavige lijst vermeldt de GN codes van de landbouwproducten waarvoor de invoerrechten moeten gecomptabi­liseerd worden met de code A10   rechten bij invoer op sommige landbouwproducten (zie ter zake de toelichting op het gebruik van vak 47 van het enig document onder titel II C van de bijlage 5 van de Instructie Enig document).


Aangezien in deze lijst ook de producten opgenomen zijn waarvoor er agrarische elementen verschuldigd zijn, vervalt de in voornoemde bijlage vermelde code 004.

0102 2910

0102 2921

0102 2929

0102 2941

0102 2949

0102 2951

0102 2959

0102 2961

0102 2969

0102 2991

0102 2999

0103 9110

0103 9211

0103 9219

0104 1030

0104 1080

0104 2090

0105 1111

0105 1119

0105 1191

0105 1199

0105 1200

0105 1300

0105 1400

0105 1500

0105 9400

0105 9910

0105 9920

0105 9930

0105 9950

0201 1000

0201 2020

0201 2030

0201 2050

0201 2090

0201 3000

0202 1000

0202 2010

0202 2030

0202 2050

0202 2090


0202 3010

0202 3050

0202 3090

0203 1110

0203 1211

0203 1219

0203 1911

0203 1913

0203 1915

0203 1955

0203 1959

0203 2110

0203 2211

0203 2219

0203 2911

0203 2913

0203 2915

0203 2955

0203 2959

0204 1000

0204 2100

0204 2210

0204 2230

0204 2250

0204 2290

0204 2300

0204 3000

0204 4100

0204 4210

0204 4230

0204 4250

0204 4290

0204 4310

0204 4390

0204 5011

0204 5013

0204 5015

0204 5019

0204 5031

0204 5039

0204 5051


0204 5053

0204 5055

0204 5059

0204 5071

0204 5079

0206 1095

0206 2991

0206 3000 10

0206 4100 10

0206 4900

0207 1110

0207 1130

0207 1190

0207 1210

0207 1290

0207 1310

0207 1320

0207 1330

0207 1340

0207 1350

0207 1360

0207 1370

0207 1391

0207 1399

0207 1410

0207 1420

0207 1430

0207 1440

0207 1450

0207 1460

0207 1470

0207 1491

0207 1499

0207 2410

0207 2490

0207 2510

0207 2590

0207 2610

0207 2620

0207 2630

0207 2640


0207 2650

0207 2660

0207 2670

0207 2680

0207 2691

0207 2699

0207 2710

0207 2720

0207 2730

0207 2740

0207 2750

0207 2760

0207 2770

0207 2780

0207 2791

0207 2799

0207 4120

0207 4130

0207 4180

0207 4230

0207 4280

0207 4300

0207 4410

0207 4421

0207 4431

0207 4441

0207 4451

0207 4461

0207 4471

0207 4481

0207 4491

0207 4499

0207 4510

0207 4521

0207 4531

0207 4541

0207 4551

0207 4561

0207 4571

0207 4581

0207 4593


0207 4595

0207 4599

0207 5110

0207 5190

0207 5210

0207 5290

0207 5300

0207 5410

0207 5421

0207 5431

0207 5441

0207 5451

0207 5461

0207 5471

0207 5481

0207 5491

0207 5499

0207 5510

0207 5521

0207 5531

0207 5541

0207 5551

0207 5561

0207 5571

0207 5581

0207 5593

0207 5595

0207 5599

0207 6005

0207 6010

0207 6021

0207 6031

0207 6041

0207 6051

0207 6061

0207 6081

0207 6091

0207 6099

0209 1011

0209 1019

0209 1090
I 12 Suppl. 3


0209 9000

0210 1111

0210 1119

0210 1131

0210 1139

0210 1211

0210 1219

0210 19100210 1920

0210 1930

0210 1940

0210 1950

0210 1960

0210 1970

0210 1981

0210 1989

0210 2010

0210 2090

0210 9921

0210 9929

0210 9941

0210 9949

0210 9951

0210 99710210 9979

0210 9990

0401 1010

0401 1090

0401 2011

0401 2019

0401 2091

0401 2099

0401 4010

0401 4090

0401 5011

0401 5019

0401 5031

0401 5039

0401 50910401 5099

0402 1011

0402 1019

0402 1091

0402 1099

0402 2111

0402 2118

0402 2191

0402 2199

0402 2911

0402 2915

0402 2919

0402 2991

0402 2999

0402 9110

0402 91300402 9151

0402 9159

0402 9191

0402 9199

0402 9910

0402 9931

0402 9939

0402 9991

0402 9999

0403 1011

0403 1013

0403 1019

0403 1031

0403 1033

0403 1039

0403 1051

0403 1053

0403 1059

0403 1091

0403 1093

0403 1099

0403 9011

0403 9013

0403 9019

0403 9031

0403 9033

0403 9039

0403 9051

0403 9053

0403 9059

0403 9061

0403 9063

0403 9069

0403 9071

0403 9073

0403 9079

0403 9091

0403 9093

0403 9099

0404 1002

0404 1004

0404 1006

0404 1012

0404 1014

0404 1016

0404 1026

0404 1028

0404 1032

0404 1034

0404 1036

0404 1038

0404 1048

0404 1052

0404 1054

0404 1056


0404 1058

0404 1062

0404 1072

0404 1074

0404 1076

0404 1078

0404 1082

0404 1084

0404 9021

0404 9023

0404 9029

0404 9081

0404 9083

0404 9089

0405 1011

0405 1019

0405 1030

0405 1050

0405 1090

0405 2010

0405 2030

0405 2090

0405 9010

0405 9090

0406 1030

0406 1050

0406 1080

0406 2000

0406 3010

0406 3031

0406 3039

0406 3090

0406 4010

0406 4050

0406 4090

0406 9001

0406 9013

0406 9015

0406 9017

0406 9018

0406 9021

0406 9023

0406 9025

0406 9029

0406 9032

0406 9035

0406 9037

0406 9039

0406 9050

0406 9061

0406 9063

0406 9069

0406 9073

0406 9074

0406 9075


0406 9076

0406 9078

0406 9079

0406 9081

0406 9082

0406 9084

0406 9085

0406 9086

0406 9089

0406 9092

0406 9093

0406 9099

0407 1100

0407 1911

0407 1919

0407 1990

0407 2910

0407 2990

0408 1180

0408 1981

0408 1989

0408 9180

0408 9980

0709 9290

0709 9960

0710 4000

0711 2090

0711 9030

0712 9019

0714 1091

0714 1098

0714 3010

0714 3090

0714 4010

0714 4090

0714 5010

0714 5090

0714 9012

0714 9018

0811 1011

0811 2011

0811 9011

0811 9019

1001 1100

1001 1900

1001 9120

1001 9190

1002 1000

1002 9000

1003 1000

1003 9000

1004 1000

1004 9000

1005 1090

1005 9000


1006 1021

1006 1023

1006 1025

1006 1027

1006 1092

1006 1094

1006 1096

1006 1098

1006 2011

1006 2013

1006 2015

1006 2017

1006 2092

1006 2094

1006 2096

1006 2098

1006 3021

1006 3023

1006 3025

1006 3027

1006 3042

1006 3044

1006 3046

1006 3048

1006 3061

1006 3063

1006 3065

1006 3067

1006 3092

1006 3094

1006 3096

1006 3098

1006 4000

1007 1090

1007 9000

1008 1000

1008 2100

1008 2900

1008 3000

1008 4000

1008 5000

1008 6000

1008 9000

1101 0011

1101 0015

1101 0090

1102 2010

1102 2090

1102 9010

1102 9030

1102 9050

1102 9070

1102 9090

1103 1110

1103 1190


13 I
1103 1310

1103 1390

1103 1920

1103 1940

1103 1950

1103 1990

1103 2025

1103 2030

1103 2040

1103 2050

1103 2060

1103 2090

1104 1210

1104 1290

1104 1910

1104 1930

1104 1950

1104 1961

1104 1969

1104 1991

1104 1999

1104 2240

1104 2250

1104 2295

1104 2340

1104 2398

1104 2904

1104 2905

1104 2908

1104 2917

1104 2930

1104 2951

1104 2955

1104 2959

1104 2981

1104 2985

1104 2989

1104 3010

1104 3090

1106 2010

1106 2090

1107 1011

1107 1019

1107 1091

1107 1099

1107 2000

1108 1100

1108 1200

1108 1300

1108 1400

1108 1910

1108 1990

1109 0000

1201 9000

1212 9120


1212 9180

1212 9300

1501 1010

1501 1090

1501 2010

1501 2090

1501 9000

1509 1010

1509 1090

1509 9000

1510 0010

1510 0090

1517 1010

1517 9010

1522 0031

1522 0039

1601 0010

1601 0091

1601 0099

1602 1000

1602 2090

1602 3111

1602 3119

1602 3180

1602 3211

1602 3219

1602 3230

1602 3290

1602 3921

1602 3929

1602 3985

1602 4110

1602 4210

1602 4911

1602 4913

1602 4915

1602 4919

1602 4930

1602 4950

1602 5010

1602 9010

1602 9051

1602 9061

1701 1210

1701 1290

1701 1310

1701 1390

1701 1410

1701 1490

1701 9100

1701 9910

1701 9990

1702 1100

1702 1900

1702 2010


1702 2090

1702 3010

1702 3050

1702 3090

1702 4010

1702 4090

1702 5000

1702 6010

1702 6080

1702 6095

1702 9030

1702 9050

1702 9071

1702 9075

1702 9079

1702 9080

1702 9095

1703 1000

1703 9000

1704 1010

1704 1090

1704 9030

1704 9051

1704 9055

1704 9061

1704 9065

1704 9071

1704 9075

1704 9081

1704 9099

1806 1020

1806 1030

1806 1090

1806 2010

1806 2030

1806 2050

1806 2070

1806 2080

1806 2095

1806 3100

1806 3210

1806 3290

1806 9011

1806 9019

1806 9031

1806 9039

1806 9050

1806 9060

1806 9070

1806 9090

1901 1000

1901 2000

1901 9011

1901 9019

1901 9099


1902 1100

1902 1910

1902 1990

1902 2030

1902 2091

1902 2099

1902 3010

1902 3090

1902 4010

1902 4090

1903 3000

1904 1010

1904 1030

1904 1090

1904 2010

1904 2091

1904 2095

1904 2099

1904 3000

1904 9010

1904 9080

1905 1000

1905 2010

1905 2030

1905 2090

1905 3111

1905 3119

1905 3130

1905 3191

1905 3199

1905 3205

1905 3211

1905 3219

1905 3291

1905 3299

1905 4010

1905 4090

1905 9010

1905 9020

1905 9030

1905 9045

1905 9055

1905 9060

1905 9090

2001 9030

2001 9040

2004 1091

2004 9010

2005 2010

2005 8000

2006 0031

2006 0035

2006 0038

2007 1010

2007 9110


2007 9130

2007 9920

2007 9931

2007 9933

2007 9935

2007 9939

2007 9950

2008 2011

2008 2031

2008 3019

2008 4019

2008 4031

2008 5019

2008 5051

2008 6019

2008 7019

2008 7051

2008 8019

2008 9216

2008 9218

2008 9921

2008 9931

2008 9934

2008 9985

2008 9991

2009 1111

2009 1191

2009 1911

2009 1991

2009 2911

2009 2991

2009 3911

2009 3951

2009 3991

2009 4911

2009 4991

2009 6911

2009 6971

2009 6979

2009 7911

2009 7991

2009 8151

2009 8911

2009 8934

2009 8935

2009 8961

2009 8985

2009 8886

2009 9011

2009 9021

2009 9031

2009 9071

2009 9092

2009 9094

2101 1298

1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina