Douane en accijnzenDovnload 1.43 Mb.
Pagina4/8
Datum18.08.2016
Grootte1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Tabel : Toe te passen invoerrechten

Taric code

Omschrijving

Invoerrecht

(Euro/ton) (1)1001 1100 10

Harde tarwe, zaaigoed, durumtarwe van hoge kwali­teit (2)
1001 1100 20

Harde tarwe, zaaigoed, durumtarwe van gemiddelde kwaliteit (2)
1001 1100 30

Harde tarwe, zaaigoed, durmtarwe van hoge kwaliteit
1001 1900 12

Harde tarwe, andere durumtarwe van hoge kwaliteit (2 bis) :    harde tarwe met :  een soortelijk gewicht van 80 kg/hl of meer,

  niet meer dan 20 % korrels die hun glazig uiterlijk hebben verloren

  niet meer dan 10,0 % bestanddelen die geen on­berispelijke tarwekorrels zijn, waarvan, niet meer dan 7 % gebroken en/of door spon­tane broei beschadigde korrels, niet meer dan 2 % korrels aangetast door voor het graan schade­lijk gedierte, niet meer dan 5 % ge­vlekte korrels en/of door fusariose aangetaste korrels en niet meer dan 0,5 % gekiemde korrels

  niet meer dan 1,0 % uitschot (schwarzbesats)

  een valgetal (hagberg) van 250 of meer

1001 1900 18

Harde tarwe, andere, durumtarwe van hoge kwaliteit, andere (2 bis)
1001 1900 20

Harde tarwe, andere, durumtarwe van gemiddelde kwaliteit (2 bis)
1001 1900 30

Harde tarwe, andere, durumtarwe van lage kwaliteit
1001 9120 20

Zachte tarwe, zaaigoed
1001 9900 13

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, zachte tarwe met :  een soortelijk gewicht van 78 kg/hl of meer,

  niet meer dan 10,0 % bestanddelen die geen onberispe­lijke tarwekorrels zijn, waarvan, niet meer dan 7,0 % gebroken en/of door spontane broei beschadigde kor­rels, niet meer dan 2,0 % korrels aangetast door voor het graan schadelijk gedierte en niet meer dan 0,5 % gekiem­de korrels,
II 2 Suppl. 3
Taric code

Omschrijving

Invoerrecht

(Euro/ton) (1)1001 9900 13

(vervolg)  niet meer dan 1,0 % uitschot (schwarzbesats),

  een valgetal (hagberg) van 230 of meer,

  een eiwitgehalte (vochtgehalte van 13,5 %) van 14,6 % of meer,
andere (3)
1001 9900 15

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere (3)
1001 9900 20

Zachte tarwe van gemiddelde kwaliteit
1001 9900 30

Zachte tarwe van lage kwaliteit
1002 1000 00 en

1002 9000 00Rogge
1005 1090 00

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden
1005 9000 20

Maïs, andere dan zaaigoed, glazige maïs met een soorte­lijk gewicht van 75,5 kg/hl of meer, met een aandeel aan glazige korrels van 92 gewichtspercenten of meer en met een maximumwaarde van de flotatie  index van 26, be­stemd voor verwerking (5)
1005 9000 90

Maïs, andere dan zaaigoed, andere
1007 1090 00 en

1007 9000 00Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaai­doeleinden

CONTROLE

Voor het verrichten van de fysieke verificatie en de monsterneming zijn de richtlijnen opgenomen onder de punten 4 en 5 van het Handboek controle   module II   Controles inzake uitvoerrestituties (D.I. 68.4) mutatis mutandis van toepassing. Bij het opstellen van het onderwerpingsbulletin 616 moeten ook de bepalingen van de omzendbrief D.T. 243.964 (D.I. 630.1) van 31 januari 2008 worden nageleefd.VOETNOTEN

(1) De aangever kan een verlaging genieten van :


  3 Euro/1000 kg netto, wanneer de goederen worden gelost in een haven aan de Middellandse zee (voorbij de straat van Gibraltar) of de Zwarte Zee en het product via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal wordt aangevoerd;
Aanvullende code : 2551
  2 Euro/1000 kg netto, wanneer de goederen gelost worden in een haven van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Finland, Zweden of de Atlantische kust van het Iberisch schiereiland en het product via de Atlantische Oceaan wordt aangevoerd.
Aanvullende code : 2552
Ten einde van deze verlaging te kunnen genieten, moet de aangever beschikken over een certificaat, volgens het model opgenomen in aanhangsel III, afgegeven door de douane van de loshaven waarin de hoeveelheid van elk gelost product wordt bevestigd.

Suppl. 3 5 II

United States Department of Agriculture

Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration

Federal Grain Inspection Service

Office of International Affairs

STOP 3620, Room 1627 South

1400 Independence AV., SW

Washington DC 20250 3620
  voor Canada :
Chief Grain Inspector for Canada

Canadian Grain Commission

303 Main Street, Room 900

Winnipeg, Manitoba

Canada R3C 3G8
De bepalingen van de Instructie Controle bij het in het vrije verkeer brengen van bepaalde graan  en rijstproducten (D.I. 630.1 – D.T. 272.992 van 19 juli 2011) dienen te worden nageleefd.
De controle van de kwaliteit gebeurt overeenkomstig voetnoot (2).
(3) De kwaliteitsnormen zijn opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 2133/2001 (Taric code 1001 9900 13) en in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 642/2010 (Taric code 1001 9900 15).
Elk invoercertificaat vermeldt in vak 20 de kwaliteitsklasse.
Indien in vak 20 de vermelding “zachte tarwe van hoge kwaliteit” is aangebracht houdt dit in dat een zekerheid van 95 Euro/ton moet worden gesteld op het invoerkantoor bij het in het vrije verkeer brengen van de goederen. Als echter de invoercertifica­ten vergezeld gaan van door de Federal Grain Inspection Service (FGIS) en de Canadian Grain Commission (CGC) afgegeven certificaten dient geen zekerheid te worden gesteld. In vak 24 van het invoercertificaat wordt de aard van dit certificaat vermeld.
Indien de invoerrechten voor alle kwaliteitsklassen zachte tarwe worden geschorst, is de zekerheid van Euro/ton 95 per ton niet vereist zolang de invoerrechten geschorst blijven.
De bepalingen van de Instructie Controle bij het in het vrije verkeer brengen van bepaalde graan  en rijstproducten (D.I. 630.1 – D.T. 272.992 van 19 juli 2011) dienen te worden nageleefd.
De controle van de kwaliteit gebeurt overeenkomstig voetnoot (2).
Bij de afschrijvingen van het invoercertificaat moet in vak 31 de vermelding “onderwerping” worden aangebracht indien monsters voor analyse werden genomen.
Indien uit de certificaten afgegeven door de Federal Grain Inspection Service (FGIS) en de Canadian Grain Commission (CGC) blijkt dat de zacht tarwe een minimaal procentueel eitwitgehalte van 13,3, een minimaal soortelijk gewicht van 76,5 kg/hl en een maximaal procentueel aandeel aan uitschot (Schwarzbesats) van 2 heeft, moet slechts, per haven van invoer en per verkoopseizoen (1 juli   30 juni), van ten minste 3 % van de ingevoerde ladingen monsters worden genomen.
Wanneer echter uit de analyse blijkt dat niet is voldaan aan de kwaliteitsnormen, wordt de zekerheid verbeurd indien zekerheid werd gesteld of worden de eventueel verschuldigde invoerrechten nagevorderd indien geen zekerheid werd gesteld.
(4) Opgeheven.

II 6 Suppl. 3

(5) De kwaliteitsnormen zijn opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 642/2010. Deze regeling geldt enkel voor invoeren waarvoor het invoercertificaat is aangevraagd (zie vak 10) vanaf 18 april 1997. Elk invoercertificaat vermeldt in vak 20 de kwaliteitsklasse.


In geval de vermelding "glazige maïs" is aangebracht op het invoercertificaat, houdt dit in dat de zekerheid ten belope van het verschil aan invoerrechten tussen glazige maïs die aan de kwaliteitsnormen voldoet (code 1005 9000 20) en maïs, andere, andere (code 1005 9000 90) moet worden gesteld op het invoerkantoor bij het in het vrije verkeer brengen van de goederen. Indien echter het bedrag van het recht voor deze goederen lager is dan 24 Euro/ton op de datum van aanvaarding van de aangifte tot het in het vrije verkeer brengen, is de te stellen zekerheid gelijk aan dit bedrag. Als het invoercertificaat vergezeld gaat van een overeenstemmingscertificaat, afgegeven door de Argentijnse instantie Servicia National de Sanidod y Colidad Agrodimentaria (Senasa) dient geen zekerheid te worden gesteld (zie aanhangsel I).
De bepalingen van de Instructie Controle bij het in het vrije verkeer brengen van bepaalde graan  en rijstproducten (D.I. 630.1 – D.T. 272.992 van 19 juli 2011) dienen te worden nageleefd.
Om na te gaan of de in het vrije verkeer gebrachte glazige maïs beantwoordt aan de kwaliteitsnormen dienen er bij het in het vrije verkeer brengen monsters te worden genomen. De volgende bepalingen dienen te worden nageleefd :
a) er worden drie monsters (met ieder een gewicht van 1 kg) genomen op het ogenblik van verificatie van de aangifte tot het in het vrije verkeer brengen :
  het eerste monster wordt naar het laboratorium van de douane en accijnzen gezonden met een roos onderwer­pingsbulletin 616 waarop de vermelding "onderwerping glazige maïs   kwaliteitsnormen Verordening (EG) nr. 1249/96" werd aangebracht, bovendien wordt op dat bulletin het nummer van het invoercertificaat vermeld;
  Het tweede monster wordt als reservemonster bewaard op het kantoor of op de controle;
  Het derde monster, dat zes maanden dient te worden bewaard ten behoeve van de commissie, wordt bij het reserve­monster bewaard.
Opmerking : Er dienen geen monsters te worden genomen wanneer het invoerrecht van de verschillende kwalitei­ten identiek is. De algemene regels inzake verificatie en monsterneming blijven evenwel van toepas­sing.
b) De vermelding "onderwerping   Verordening (EU) nr. 642/2010" moet eveneens worden aangebracht in de aanzuiveringsvermelding van het invoercertificaat dat onmiddellijk wordt teruggegeven aan de belanghebbende;
c) Bij ontvangst van het analyseresultaat zijn de volgende bepalingen van toepassing :
i) In voorkomend geval dienen de alsnog verschuldigde invoerrechten te worden geïnd; daartoe beschikt de aangever over een maand na de mededeling van het analyseresultaat;
ii) De op het douanekantoor gestelde zekerheid wordt vrijgegeven indien het analyseresultaat conform is met de douane aangifte en indien de verwerking (zie hierna) heeft plaatsgehad; in de andere gevallen wordt het geboekt als invoerrecht, tenzij de belang­hebbende alsnog binnen de voorziene termijnen de verschuldigde invoerrechten voldoet (analyse : 1 maand na kennisgeving; verwerking : termijn voorzien in de toepassingsbe­palingen van het communautair douanewetboek (D.I. 803.42)).
Wanneer echter een kwaliteitscertificaat van de argentijnse overheidsinstantie "Servicio National de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)" wordt voorgelegd, moeten slechts, per verkoopseizoen (1 juli   30 juni), van ten minste 3 % van de ingevoerde partijen monsters worden genomen.
Het kwaliteitscertificaat moet beantwoorden aan het model opgenomen in aanhangsel I en voorzien zijn van een stempel en een handtekening van een bevoegde ambtenaar (zie aanhangsel II).
Suppl. 3 5 VI


GN code

Hoeveelheid

N

0404 1072

-

(g)

0404 1074

-

(g)

0404 1076

-

(g)

0404 1078

-

(g)

0404 1082

-

(g)

0404 1084

-

(g)

0404 9021

-

(g)

0404 9023

-

(g)

0404 9029

-

(g)

0404 9081

-

(g)

0404 9083

-

(g)

0404 9089

-

(g)

0405 1011

-

(g)

0405 1019

-

(g)

0405 1030

-

(g)

0405 1050

-

(g)

0405 1090

-

(g)

0405 2090

-

(g)

0405 9010

-

(g)

0405 9090

-

(g)

0406 1030

-

(g)

0406 1050

-

(g)

0406 1080

-

(g)

0406 2000

-

(g)

0406 3010

-

(g)

0406 3031

-

(g)

0406 3039

-

(g)

0406 3090

-

(g)

0406 4010

-

(g)

0406 4050

-

(g)

0406 4090

-

(g)

0406 9001

-

(g)

0406 9013

-

(g)

0406 9015

-

(g)

0406 9017

-

(g)

0406 9018

-

(g)

0406 9021

-

(g)

0406 9023

-

(g)

0406 9025

-

(g)

0406 9029

-

(g)

0406 9032

-

(g)

0406 9035

-

(g)

0406 9037

-

(g)

0406 9039

-

(g)

0406 9050

-

(g)

0406 9061

-

(g)

0406 9063

-

(g)

0406 9069

-

(g)

0406 9073

-

(g)

0406 9074

-

(g)

0406 9075

-

(g)


VI 6 Suppl. 3


GN code

Hoeveelheid

N

0406 9076

-

(g)

0406 9078

-

(g)

0406 9079

-

(g)

0406 9081

-

(g)

0406 9082

-

(g)

0406 9084

-

(g)

0406 9085

-

(g)

0406 9086

-

(g)

0406 9089

-

(g)

0406 9092

-

(g)

0406 9093

-

(g)

0406 9099

-

(g)

0703 2000

-
0703 9000

-

(f)

0709 9290

100 kg
0710 8095

 

(f)

0710 9000

 

(f)

0711 2090

100 kg

(f)

0711 9080

 

(f)

0711 9090

 

(f)

0712 9090

 

(f)

1001 1900

5000 kg
1001 9900

5000 kg
1003 9000

5000 kg
1005 9000

5000 kg
1006 2011

1000 kg
1006 2013

1000 kg
1006 2015

1000 kg
1006 2017

1000 kg
1006 2092

1000 kg
1006 2094

1000 kg
1006 2096

1000 kg
1006 2098

1000 kg
1006 3021

1000 kg
1006 3023

1000 kg
1006 3025

1000 kg
1006 3027

1000 kg
1006 3042

1000 kg
1006 3044

1000 kg
1006 3046

1000 kg
1006 3048

1000 kg
1006 3061

1000 kg
1006 3063

1000 kg
1006 3065

1000 kg
1006 3067

1000 kg
1006 3092

1000 kg
1006 3094

1000 kg19 VII   BTABEL B   DIVERSE LANDBOUWREGELINGEN MET PREFERENTIEEL RECHT


Taric Codes

Preferentiële recht

Oorsprong

Aanvullende Code

Condities

0401 1010 00

(a)

ZA
(1)

0401 1090 00

(a)

ZA
(1)

0401 2011 00

(a)

ZA
(1)

0401 2019 00

(a)

ZA
(1)

0401 2091 00

(a)

ZA
(1)

0401 2099 00

(a)

ZA
(1)

0401 4010 10

en

0401 4010 90(a)

ZA
(1)

0401 4090 10

en

0401 4090 90(a)

ZA
(1)

0401 5011 10

en

0401 5011 90(a)

ZA
(1)

0401 5019 10

en

0401 5019 90(a)

ZA
(1)

0401 5031 10

en

0401 5031 90(a)

ZA
(1)

0401 5039 10

en

0401 5039 90(a)

ZA
(1)

0401 5091 10

en

0401 5091 90(a)

ZA
(1)

0401 5099 10

en

0401 5099 90(a)

ZA
(1)

0402 2911 00

(a)

CH
(1)

0402 9110 00

(a)

ZA
(1)

0402 9130 00

(a)

ZA
(1)

0402 9151 00

(a)

ZA
(1)

0402 9159 00

(a)

ZA
(1)

0402 9191 00

(a)

ZA
(1)

0402 9199 00

(a)

ZA
(1)

0402 9910 00

(a)

ZA
(1)

0402 9931 00

(a)

ZA
(1)VII   B 20 Suppl. 3


Taric Codes

Preferentiële recht

Oorsprong

Aanvullende Code

Condities

0402 9939 00

(a)

ZA
(1)

0402 9991 00

(a)

ZA
(1)

0402 9999 00

(a)

ZA
(1)

0403 1011 00

(a)

ZA
(1)

0403 1013 00

(a)

ZA
(1)

0403 1019 00

(a)

ZA
(1)

0403 1031 00

(a)

ZA
(1)

0403 1033 00

(a)

ZA
(1)

0403 1039 00

(a)

ZA
(1)

0403 9051 00

(a)

ZA
(1)

0403 9053 00

(a)

ZA
(1)

0403 9059 00

(a)

ZA
(1)

0403 9061 00

(a)

ZA
(1)

0403 9063 00

(a)

ZA
(1)

0403 9069 00

(a)

ZA
(1)

0404 1048 00

(a)

ZA
(1)

0404 1052 00

(a)

ZA
(1)

0404 1054 00

(a)

ZA
(1)

0404 1056 00

(a)

ZA
(1)

0404 1058 00

(a)

ZA
(1)

0404 1062 00

(a)

ZA
(1)

0404 1072 00

(a)

ZA
(1)

0404 1074 00

(a)

ZA
(1)

0404 1076 00

(a)

ZA
(1)

0404 1078 00

(a)

ZA
(1)

0404 1082 00

(a)

ZA
(1)

0404 1084 00

(a)

ZA
(1)

0404 9083 10

(a)

CH
(1)

0406 1030 10

t.e.m.


0406 1030 90

(a)

ZA
(1)

0406 1050 10

t.e.m.


0406 1050 90

(a)

ZA
(1)

0406 1080 10

en

0406 1080 80(a)

ZA
(1)

0406 2000 00

(a)

ZA
(1)

0406 3010 10

t.e.m.


0406 3010 90

(a)

ZA
(1)

Suppl. 3 21 VII - B
Taric Codes

Preferentiële recht

Oorsprong

Aanvullende Code

Condities

0406 3031 00

(a)

ZA
(1)

0406 3039 00

(a)

ZA
(1)

0406 3090 00

(a)

ZA
(1)

0406 4090 00

(a)

ZA
(1)

0406 9001 00

(a)

ZA
(1)

0406 9021 10

t.e.m.


0406 9021 90

(a)

ZA
(1)

0406 9029 00

(a)

TR
(1)

0406 9050 00

(a)

TR

ZA

(1)

(1)


0406 9069 00

(a)

ZA
(1)

0406 9078 10

en

0406 9078 90(a)

ZA
(1)

0406 9086 20

(a)

TR

ZA

(1)

(1)


0406 9086 90

(a)

ZA
(1)

0406 9089 10

(a)

TR

ZA

(1)

(1)


0406 9089 90

(a)

ZA
(1)

0406 9092 10

(a)

TR

ZA

(1)

(1)


0406 9092 90

(a)

ZA
(1)

0406 9093 00

(a)

ZA
(1)

0406 9099 00

(a)

ZA
(1)

1002 1000 00

en

1002 9000 00(a)

TR
(2)

1006 2017 13

(a)

IN, PK
(3)

1006 2098 13

(a)

IN, PK
(3)

1701 1210 00

t.e.m.


1701 9990 00

(a)

Zie conditie (11)
(11)

1702 1100 00

en

1702 1900 00(a)

ZA
(1)

2106 9051 00

(a)

ZA
(1)

2309 1015 00

(a)

ZA
(1)

2309 1019 00

(a)

ZA
(1)VII - B 22


Taric Codes

Preferentiële recht

Oorsprong

Aanvullende Code

Condities

2309 1039 00

(a)

ZA
(1)

2309 1059 00

(a)

ZA
(1)

2309 1070 00

(a)

ZA
(1)

2309 9035 00

(a)

ZA
(1)

2309 9039 00

(a)

ZA
(1)

2309 9049 00

(a)

ZA
(1)

2309 9059 00

(a)

ZA
(1)

2309 9070 00

(a)

ZA
(1)
1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina