Douaneprocedures douaneaangiften met toepassing van directe vertegenwoordigingDovnload 61.92 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte61.92 Kb.


DOUANEPROCEDURES

DOUANEAANGIFTEN MET TOEPASSING VAN DIRECTE VERTEGENWOORDIGING

D.I. 530.9

D.D. 312.592

Bijlage : 1 Brussel, 1 juli 2012.Omdeling door de gewestelijke directeurs aan :
  elke dienst belast met het bijhouden van een collectie;
  alle personeelsleden van de niveaus A, B en C.


A. ALGEMEEN

1. Artikel 5 van het Communautair douanewetboek (Veror­dening 2913/92 van 12 oktober 1992) voorziet dat een persoon zich voor de formaliteiten inzake de douaneaangifte kan laten vertegen­woordigen bij de douaneautoriteiten. Naast de indirecte vertegen­woordiging mag volgens dat artikel in de lidstaten van de Europese Unie ook de directe vertegenwoordiging worden toegepast voor het indienen van douaneaangiften.


Voor de aangiften inzake douane en accijnzen mag in België, in principe, overeenkomstig artikel 127 van de Algemene Wet inzake douane en accijnzen de indirecte vertegenwoordiging enkel door de douane erkende douane-expediteurs worden toegepast die ook als dusdanig optreden. De directe vertegenwoordiging wordt in artikel 70, lid 3 van die Algemene Wet douane en accijnzen aangehaald.
Bon O.S.D. nr. A/I 112/12

2

2. De directe vertegenwoordiger treedt op in naam en voor rekening van de directe vertegenwoordigde. Hij kan dus eigenlijk volgens artikel 4, 18), van het Communautair douanewetboek niet als een aangever worden aangemerkt.


3. Onderhavige omzendbrief beperkt zich tot het regelen van de directe vertegenwoordiging inzake douaneaangiften voor plaat­sing onder een douaneregeling in de zin van artikel 4, 16), van voor­meld douanewetboek, die bij de Algemene administratie der douane en accijnzen worden ingediend.
4. De directe vertegenwoordiging is ook door de bepalingen van het Belgische burgerlijk recht, nl. door de lastgeving (art. 1984 burgerlijk wetboek), gedekt. Essentieel voor het stelsel van de directe vertegenwoordiging is wel dat de directe vertegenwoordiger (lasthebber) over een volmacht voor het indienen van de aangifte bij de Administratie der douane en accijnzen moet beschikken. Die volmacht moet hem door de vertegenwoordigde (lastgever) zijn verstrekt. De directe vertegenwoordiger die optreedt als aangever hoeft zelfs niet over de hoedanigheid van douane-expediteur te beschikken. Voor een douane-expediteur die gebruik maakt van de directe vertegenwoordiging gelden voor die aangifte zijn rechten en plichten als douane-expediteur als dusdanig niet meer.
5. De specificiteit van het stelsel van de directe vertegen­woordiging vergeleken met het stelsel van de indirecte vertegen­woordiger voor wat betreft de douaneaangifte bestaat erin dat de directe vertegenwoordiger niet samen met zijn opdrachtgever solidaire verantwoordelijkheid draagt. Een douane-expediteur die optreedt als directe vertegenwoordiger voor de aangifte kan met betrekking tot de aangifte waarvoor hij als directe vertegenwoordiger is opgetreden wel door de douane worden aangesproken, maar hij draagt er niet de solidaire verantwoordelijkheid voor, hetgeen bij de indirecte vertegenwoordiging wel het geval is.

3

6. Krachtens artikel 201 van het Communautair Douanewet­boek (CDW) ontstaat, wanneer goederen in het vrije verkeer worden gebracht of met gedeeltelijke vrijstelling tijdelijk worden ingevoerd, de douaneschuld op het tijdstip van aanvaarding van de douane­aangifte in hoofde van de aangever. Vermits bij directe vertegen­woordiging de lasthebber handelt voor de lastgever en in zijn naam, wordt in het normale aangifteproces niet de directe vertegenwoor­diger maar wel de vertegenwoordigde zijnde zijn lastgever douane­technisch aangever. De lastgever is gehouden de verbintenissen na te komen die de lasthebber overeenkomstig de hem verleende macht heeft aangegaan. Uitstel van betaling (art. 224 CDW en MB van 27 februari 1979) wordt toegestaan aan de belanghebbende. Aan het verlenen van uitstel van betaling  is de voorwaarde verbonden dat de verzoeker zekerheid stelt (art. 225 CDW). De zekerheid moet wor­den gesteld door de schuldenaar (art. 189 CDW). In het geval van directe vertegenwoordiging kan bijgevolg enkel uitstel van betaling worden verleend en een kredietrekening worden geopend op naam van de lastgever (de direct vertegenwoordigde is immers de aangever en schuldenaar) en moet de zekerheid eveneens door de lastgever worden verstrekt. Zulks doet geen afbreuk aan het feit dat in het contract van lastgeving (volmacht) de lastgever (direct vertegen­woordigde) uitdrukkelijk kan bepalen dat voor de in het kader van het contract gedane aangiften de lasthebber (directe vertegenwoor­diger) gebruik kan maken van zijn uitstel van betaling.


7. De directe vertegenwoordiging die inzake douaneaangiften wordt toegepast heeft inzake accijnzen dezelfde gevolgen als inzake douane.

B. VAN DE TOEPASSING VAN DE DIRECTE VERTEGENWOORDIGING UITGESLOTEN DOUANEAANGIFTEN EN TOEPASSINGEN

8. Douaneprocedures, die als subject van de douaneregeling de aangever viseren en waarbij eventueel voor het bekomen van de vergunning aan de aangever specifieke voorwaarden inzake frequen­tie van de aangiften en/of kennis van de reglementering worden gesteld, komen niet in aanmerking voor de aangifte met toepassing van de directe vertegenwoordiging. In die gevallen moet namelijk de aangever, geacht worden ook zelf op te treden en verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Dit is het geval voor :

4

  de regeling communautair/gemeenschappelijk douanever­voer,


  alle vergunningen vereenvoudigde procedures,
  vergunningen archivering voor de rangschikking van de bijlagen bij douaneaangiften.
9. De houder van een vergunning vereenvoudigde procedure kan zich wel laten vertegenwoordigen door een directe vertegen­woordiger voor zover die vergunninghouder beschikt over een AEO certificaat type C of F, omdat hij aan voor wat de wettelijk vereiste expertise betreft geacht wordt aan de gestelde voorwaarden te voldoen.
10. De directe vertegenwoordiging van een indirecte verte­genwoordiger of van een andere directe vertegenwoordiger, die voor de aangifte van een invoerder of een exporteur optreedt, mag niet worden toegepast.
11. De directe vertegenwoordiging mag ook niet worden toegepast in het kader van de aangifte met vrijstelling wegens diplomatieke immuniteiten.

C. BASISVOORWAARDEN

12. Voor het toepassen van het stelsel van de directe verte­genwoordiging met betrekking tot het indienen van douaneaangiften moet in België voldaan worden aan de volgende vereisten.a) Vereisten in hoofde van de directe vertegenwoordiger

13. De directe vertegenwoordiger moet voor de douane :


  in de EU zijn gevestigd,
  geïdentificeerd zijn met een EORI nummer (zoniet het KBO nummer),

5

  per douaneaangifte waarvoor hij als vertegenwoordiger wil optreden over een door de vertegenwoordigde ondertekende volmacht volgens het model in bijlage beschikken. Dit model is facultatief, als volmacht wordt ook een gedateerd en ondertekend document aanvaard dat meer informatie betreffende de opdracht bevat.b) Vereisten in hoofde van de vertegenwoordigde bij aangifte met directe vertegenwoordiging

14. Iedere persoon die zich door een directe vertegen­woordiger laat vertegenwoordigen moet :


  in de Europese Unie zijn gevestigd en
  beschikken over een EORI-nummer (zoniet een KBO-nummer).
De vertegenwoordigde moet voor de op zijn naam opgestelde douaneaangiften :
  in voorkomend geval, voor de te betalen belastingen, zelf beschikken over een bij het Enig Kantoor der douane en accijnzen geopende FRCT rekening of kredietrekening die voor zijn rekening door een andere persoon kan worden aangewend,
  in voorkomend geval voor de in het spel zijnde belastingen een bijzondere zekerheid stellen bij het Enig Kantoor der douane en accijnzen, de akte van zekerheidstelling mag niet uitsluiten dat de zekerheid door een derde wordt gebruikt ten gunste van de persoon die de akte heeft ondertekend,
6

  aan het Enig Kantoor der douane en accijnzen, onder de daartoe door dat kantoor te stellen voorwaarden, voorafgaandelijk de toelating (mandaat) hebben gegeven om zijn FRCT rekening of kredietrekening te debiteren of gebruik te maken van zijn zeker­heidstelling ingevolge aangiften ingediend door de directe vertegen­woordiger.c) Vereiste inzake de door de vertegenwoordigde te verlenen volmacht

15. De directe vertegenwoordiging mag slechts plaatsvinden wanneer door de vertegenwoordigde (opdrachtgever) ten behoeve van de directe vertegenwoordiger voldoende volmacht is verleend om goederen in naam en voor rekening van de vertegenwoordigde bij de douane aan te geven. De volmacht moet schriftelijk zijn en mag volledig beantwoorden aan het facultatieve model in bijlage of moet tenminste dezelfde inhoudelijke elementen bevatten als dit facultatieve model. Afhankelijk van de volmacht die wordt gegeven zal de direct vertegenwoordigde in de volmacht ook toestemming moeten verlenen om in het geval van het in het vrije verkeer brengen zijn FRCT rekening of zijn kredietrekening te gebruiken of de door hem ondertekende akte van zekerheidstelling ten zijnen gunste aan te wenden. Om door de douane als een volmacht aanvaard te kunnen worden moet een verbintenis dus minstens de elementen van het in de bijlage voorkomende facultatief model bevatten.

16. Iedere volmacht mag in principe slechts voor één zending worden ingeroepen. De volmacht moet bij de bijlagen bij de betrokken aangifte worden gevoegd. In de aangifte moet naar de volmacht worden verwezen. Wanneer de volmacht meer dan één zending betreft is er sprake van een doorlopende volmacht.

7

17. Voor douane-expediteurs en AEO gecertificeerde bedrij­ven (type C of F) worden doorlopende schriftelijke volmachten die voor alle zendingen gedurende een welomschreven periode, die niet langer dan twee jaar mag zijn, aanvaard. Bij iedere aangifte met gebruikmaking van de directe vertegenwoordiging moet in de aangifte naar die doorlopende volmacht worden verwezen. Het origineel van de doorlopende volmacht moet door de directe verte­genwoordiger worden bewaard. Het Enig Kantoor mag de door­lopende en andere volmachten steeds voor controle opvragen. Andere aangevers dan douane-expediteurs en AEO gecertificeerden, die wensen gebruik te maken van een gewone volmacht of van een doorlopende volmacht, dienen het origineel van de gewone of de doorlopende volmacht vooraf te sturen naar het Enig Kantoor der douane en accijnzen voor aanvaarding. Het Enig Kantoor aanvaardt de volmacht als ze voldoet aan de vereisten van de §§15 en 16, als ze is ondertekend en zo er voorts geen bezwaren zijn voor de aan­vaarding. De aanvaarding van die volmacht wordt door het Enig Kantoor vermeld op de volmacht en de volmacht wordt na het nemen van een afschrift teruggegeven aan de directe vertegenwoordiger. De doorlopende volmacht mag voorts bij de directe vertegenwoordiger worden bewaard.


18. De persoon die de volmacht ondertekent moet ook bevoegd zijn om de aangever te mogen verbinden. Hij kan ook meerdere al dan niet doorlopende volmachten ondertekenen, ook wanneer het aangiften voor dezelfde douaneregeling betreft. Iedere doorlopende volmacht mag echter niet langer dan voor twee jaar gelden. Een doorlopende volmacht kan slechts per aangetekende brief aan de directe vertegenwoordiger en aan het Enig Kantoor en duidelijk verwijzende naar de volmacht worden opgeheven door diegene die de volmacht schriftelijk heeft verleend of door een persoon die aantoont dat hij daartoe bevoegd is. Die intrekking kan niet meer ongedaan worden gemaakt dan door een nieuwe volwaardige volmacht over te leggen. Andere dan doorlopende volmachten kunnen niet worden opgeheven.
19. De directe vertegenwoordiger moet op het eerste verzoek van de voor de aangifte bevoegde douaneambtenaar het origineel bewijs van de volmacht voor nazicht overleggen. Het bewijs van de volmacht kan ook na de aanvaarding van de desbetreffende aangifte door de douane nog worden opgevraagd. Bij de overlegging van het origineel van een doorlopende of andere volmacht wordt de volmacht door de douane geviseerd en na het nemen van een afschrift aan de directe vertegenwoordiger teruggegeven. Het afschrift wordt in het dossier van de aangifte bewaard.

8

20. In het geval dat de directe vertegenwoordiger niet zou blijken te beschikken over de vereiste volmacht heeft hij onterecht de directe vertegenwoordiging ingeroepen. Hij wordt dan, overeen­komstig cijfer 25, hierna, als volledig verantwoordelijk voor de aangifte beschouwd.D. AFBAKENING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ DIRECTE VERTEGENWOORDIGING

a) De verantwoordelijkheid van de directe vertegenwoordiger

21. De directe vertegenwoordiger stelt in die hoedanigheid de materiële handelingen voor het indienen van de douaneaangifte bij de Algemene administratie der douane en accijnzen in naam en voor rekening van zijn opdrachtgever (de direct vertegenwoordigde). De directe vertegenwoordiger is, alhoewel hij geacht wordt niet in eigen naam noch voor eigen rekening op te treden, verantwoordelijk voor de materiële handelingen die hij als directe vertegenwoordiger inzake douaneaangiften bij de Algemene administratie der douane en accijnzen stelt. Zo is de directe vertegenwoordiger voor wat betreft de vaststelling van inbreuken op aangiften waarbij hij is opgetreden (verkeerde tariefpost, te lage waarde, onjuiste hoeveelheden, enz.), in beginsel zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de douane­aangifte. De inbreuk zal dan ook in zijnen hoofde kunnen worden vastgesteld aangezien hij de (verkeerde) materiële handeling heeft gesteld. Hij zal die verantwoordelijkheid slechts bij de direct vertegenwoordigde (zijn opdrachtgever) kunnen doen leggen als hij kan aantonen dat hij niet aan de basis ligt van de overtreding (bijv. werden de verkeerde gegevens bezorgd door de opdrachtgever, of de directe vertegenwoordiger heeft strikt binnen zijn volmacht gehan­deld en alle op de aangifte vermelde gegevens werden hem bezorgd door de opdrachtgever of berusten op stukken, bijv. oorsprongs­verklaring, factuur, enz, die door hem werden bezorgd). De directe vertegenwoordiger zal om zijn initiële verantwoordelijkheid te ontlopen aan de douane moeten aantonen dat hij strikt binnen de grenzen van zijn volmacht heeft gehandeld.

9

Wanneer de directe vertegenwoordiger volgens hetgeen voorafgaat toch verantwoordelijk blijft kan hij zowel worden aan­gesproken voor de vereffening van de douaneschuld als bestraft wor­den voor de overtreding.


22. De douane zal omtrent de aansprakelijkheid van de directe vertegenwoordiger een onderzoek voeren om te bepalen of de directe vertegenwoordiger dan wel de volmachtgever de onregelmatigheid heeft begaan. Niets belet echter dat alle correspondentie in het kader van dat onderzoek verloopt via de directe vertegenwoordiger die zich vervolgens met zijn opdrachtgever moet verstaan voor de verdere afhandeling, Dit geldt zeker in de fase dat nog tot minnelijke schikking kan worden overgegaan (aanvraag tot vrijstelling van bekeuren 614 of een andere vorm van transactie).
23. De directe vertegenwoordiger is verplicht aan de douane in verband met de douaneaangifte alle nodige medewerking te verlenen vanaf het tijdstip van de inzending of indiening van de aangifte tot op het ogenblik van de vrijgave van de goederen die het voorwerp uitmaken van die aangifte. Zonder dat de door de douane gevraagde medewerking zou worden verleend stopt de behandeling van de douaneaangifte en moet de aangifte uiteindelijk worden geannuleerd waardoor de formaliteiten ter zake niet zouden zijn verricht. Het niet verlenen van de gevraagde medewerking kan eveneens gevolgen hebben voor de staat van dienst van de directe vertegenwoordiger.
24. Met “het in verband met de aangiften verlenen van alle nodige medewerking” wordt alle medewerking bedoeld die door de douane kan worden gevraagd i.v.m. de aangifteprocedure, te weten: onregelmatigheden, overtredingen, enz., die worden vastgesteld naar aanleiding van de aangifte waarvoor de directe vertegenwoordiging werd ingeroepen. De medewerking kan mondeling of schriftelijk worden verleend, maar ook door het stellen van bepaalde hande­lingen naar aanleiding van de verificatie, daaronder begrepen het overleggen van stukken of het verstrekken van inlichtingen die door de douane in het kader van de afhandeling van de aangifte nodig worden geacht. Die medewerking gaat evenwel niet verder dan de afhandeling van de aangifteformaliteiten zelf met uitsluiting van de naleving van de voorschriften die voor het verblijf van goederen onder de douaneregeling (bijzondere bestemmingen, douane-entre­pot, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht, tijdelijke invoer, enz. ) of de aanzuivering van die regelingen zijn voorzien.

10

25. Mocht de vertegenwoordiger onterecht de directe verte­genwoordiging hebben ingeroepen, dan dient hij, overeenkomstig artikel 5 van het Communautair douanewetboek, onafgezien de sancties die hij daardoor kan oplopen, als een persoon die in eigen naam en voor eigen rekening heeft gehandeld te worden aangemerkt. In dit geval krijgt hij de volledige aansprakelijkheid voor de aangifte opgelegd. Dit is ongeacht het feit dat hij al dan niet over het statuut van douane-expediteur beschikt.


26. Indien één volmacht van de direct vertegenwoordigde betrekking heeft op verschillende aangiften moet het origineel van de volmacht bij de bijlagen van de eerste aangifte worden gevoegd en moet voor de volgende aangiften betreffende dezelfde zending een kopie van die volmacht worden toegevoegd met vermelding van het douanekantoor en het nummer van de aangifte waarmee het origineel van de volmacht samengaat. Een doorlopende volmacht bedoeld bij § 16 geldt voor verschillende aangiften die onder de omschrijving van de volmacht vallen binnen de tijdspanne waarvoor de volmacht geldig is.

b) Verantwoordelijkheid van de vertegenwoordigde bij directe vertegenwoordiging

27. Gezien de verantwoordelijkheid van de directe vertegen­woordiger die in § 21 werd omschreven beperkt de verant­woordelijkheid van de direct vertegenwoordigde zich tot de fouten die hij in het kader van de aangifte zou hebben begaan. Dit houdt in dat, indien hij de directe vertegenwoordigde via de volmacht verkeerde aangifte heeft doen verrichten of verkeerde informatie of documenten (bijv. foutieve facturen, oorsprongsverklaringen, enz..) heeft bezorgd, hijzelf in de plaats van de directe vertegenwoordiger, die de materiële handelingen in zijn naam en voor zijn rekening stelde, toch verantwoordelijk wordt gesteld. Als de direct vertegen­woordigde niet kan aantonen dat hij niet verantwoordelijk is dan kan hij zowel worden aangesproken voor de vereffening van de douaneschuld als bestraft worden voor de overtreding.

11

Zoals gesteld in § 22 hiervoor zal de douane hieromtrent een onderzoek voeren.


Correspondentie in het kader van dat onderzoek mag verlopen via de directe vertegenwoordiger die zich vervolgens met zijn opdrachtgever moet verstaan voor de verdere afhandeling, zeker in de transactionele fase (aanvraag tot vrijstelling van bekeuren 614 of een andere vorm van transactie).
28. De directe vertegenwoordigde is verplicht als de verant­woordelijke op financieel vlak om in verband met de aangifte alle noodzakelijke medewerking te verlenen, met dien verstande dat de douane, tijdens de periode dat de directe vertegenwoordiger even­eens door de douane kan worden aangesproken, zich daartoe in de eerste plaats tot de directe vertegenwoordiger zal wenden.

E. ROL VAN HET ENIG KANTOOR DER DOUANE

EN ACCIJNZEN

29. Het Enig Kantoor zal het nodige doen om per douane­regeling de link voor de financiële verrichtingen te beheren tussen directe vertegenwoordiger die voorkomt in vak 14 tegenover de code 2 van de invoeraangifte inzake douane en accijnzen en de persoon die hij vertegenwoordigt die voorkomt in vak 8 van de aangifte. Daardoor zal de betaling of de zekerheidstelling niet geschieden door de tegenover die code 2 in vak 14 vermelde persoon, maar door de persoon vermeld in vak 8 van die invoer­aangifte. Die financiële link zal concreet tot gevolg hebben dat, naar gelang van het geval, de FRCT rekening of de kredietrekening van de vertegenwoordigde of eventueel de zekerheidstelling van de vertegenwoordigde zal worden afgeboekt i.p.v. deze rekeningen op naam van de directe vertegenwoordiger.

12

30. Het Enig Kantoor beheert alle toelatingen (zie § 14) om gebruik te maken van de rekeningen of van zekerheidstellingen van de opdrachtgevers (vertegenwoordigden). Het controleert ook de doorlopende en andere volmachten verleend aan douane-expediteurs en de AEO gecertificeerden die optreden als directe vertegen­woordiger en controleert de volmachten die door de opdrachtgevers in dit kader aan andere directe vertegenwoordigers worden verstrekt en vooraf moeten worden aanvaard (zie § 17).F. BIJZONDERHEDEN OP HET VLAK VAN DE AANGIFTEPROCEDURE (MANUEEL EN PLDA)

VOOR DE TOEPASSING VAN DE DIRECTE VERTEGENWOORDIGING

a) Algemeen

31. Aan de directe vertegenwoordiger wordt geen vergunning archivering verleend. De bij de aangifte behorende bijlagen dienen dus elders dan bij de directe vertegenwoordiger volgens de bestaande regels te worden gerangschikt. Verder wordt hierna onderscheid gemaakt tussen de aangiften met toepassing van de normale en de vereenvoudigde procedures. De aangiften worden op de gebruike­lijke wijze behandeld zonder dat het identificatienummer van de directe vertegenwoordiger op de bijlagen bij de aangifte behoeft te worden vermeld.

32. Inzake risicoanalyse kan de aangifte met gebruikmaking van de directe vertegenwoordiger waarvoor een niet – AEO gecerti­ficeerde directe vertegenwoordiger optreedt als een bijkomend risico worden aangemerkt.

13

b) Invoeraangiften en uitvoeraangiften in het kader van de normale aangifteprocedure

33. De directe vertegenwoordiging kan zowel voor wat betreft de invoer- als voor de uitvoerformaliteiten in het kader van de normale procedure worden toegepast. Zij moet zowel kunnen toepas­sing vinden bij de geautomatiseerde aangifteprocedure als wanneer de manuele aangifteprocedure is geoorloofd.
34. Zowel voor de manuele douaneaangifte als voor de geautomatiseerde douaneaangifte moet de directe vertegenwoor­diging worden ingeroepen door op de aangifte :
  naar gelang van het geval, in vak 2 voor de uitvoeraangifte en vak 8 van de invoeraangifte, respectievelijk de gegevens van de exporteur en van de geadresseerde te vermelden die onder het systeem van de directe vertegenwoordiging als aangever worden vertegenwoordigd;
  in vak 14 de code 2 vermelden gevolgd door naam en voornaam of de firmanaam en het adres van de directe vertegen­woordiger. Als de directe vertegenwoordiger een douane-expediteur zou zijn moet zijn inschrijvingsnummer worden vermeld in plaats van zijn identificatienummer (EORI).
Voorbeeld :
2. Peeters N.V.

Binnenstraat 295

9000 GENT

Identificatienummer …...…………….(Inschrijvingsnummer douane  expediteurs)


  in vak 44 wordt eveneens de nieuwe nationale code 4007 vermeld, gevolgd door een individueel nummer of een datum ter identificatie van de volmacht inzake de directe vertegenwoordiging die zich bij de bijlagen bij de aangifte moet bevinden.

14

35. Zowel voor de manuele douaneaangifte als voor de geautomatiseerde douaneaangifte waarvoor de directe vertegenwoor­diging wordt ingeroepen zal, met het oog op de aanvaarding van de douaneaangifte, de betaling van de door de aangever verschuldigde sommen geschieden door afboeking van de FRCT rekening of kredietrekening van de persoon die in vak 8 als geadresseerde is vermeld. Hetzelfde geldt voor de afboeking van de zekerheid die in het kader van de toegepaste douaneregeling zou moeten worden gesteld.


36. Indien er onvoldoende tegoed op de rekening of onvol­doende zekerheid voor handen is mag de aangifte uiteraard niet worden aanvaard tot op het ogenblik dat de bedragen toereikend beschikbaar zijn bij het Enig Kantoor der douane en accijnzen.
37. Het origineel van de door de vertegenwoordigde onder­tekende volmacht, in voorkomend geval, een kopie daarvan (meer­dere aangiften voor de inklaring van één zending) of een verwijzing naar een doorlopende volmacht zal overeenkomstig de §§ 15 tot 20 hiervoor, bij de bijlagen van de aangifte worden gevoegd of op de aangifte worden vermeld. De naleving van deze regel zal in ieder geval bij fysieke verificaties of verificaties op documenten te worden nagegaan. De identificatie van die volmacht moet in vak 44 van de aangifte voorkomen.
38. Buiten hetgeen voorafgaat wordt de manuele douane­aangifte of de geautomatiseerde douaneaangifte verder op de gewone wijze verwerkt en afgehandeld. Zoals bij de indirecte vertegen­woordiging zal de douaneaangifte door de vertegenwoordiger ter beschikking van de vertegenwoordigde worden gesteld.

c) Invoeraangiften en uitvoeraangiften in het kader van de vereenvoudigde procedures voor de aangifte van goederen

39. Zoals reeds vermeld onder letter B hiervoor mag bij toepassing van de vereenvoudigde procedures voor de aangifte van goederen slechts de directe vertegenwoordiging worden toegepast voor zover de vergunninghouder vereenvoudigde procedure een erkende marktdeelnemer (AEO certificaat C of F) is. De voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure vereiste zekerheid moet door de vergunninghouder worden verstrekt.

15

40. De AEO gecertificeerde vergunninghouder vereenvou­digde procedures die zich aldus door een niet AEO-gecertificeerde directe vertegenwoordiger voor douaneaangiften laat vertegen­woordigen wordt voor de procedure als een niet erkende marktdeel­nemer (AEO) aangemerkt (bijvoorbeeld op het vlak van de ken­nisgeving en de zekerheidstelling, de risicoanalyse).G. AFHANDELING VAN DE ECONOMISCHE DOUANEREGELINGEN WAARVOOR BIJ DE AANGIFTE TOEPASSING VAN DE DIRECTE VERTEGENWOORDIGING WERD GEMAAKT

41. De aanzuivering van met directe vertegenwoordiging geldiggemaakte aangiften in het kader van de economische douane­regelingen geschiedt overeenkomstig de regels die daarvoor gelden en die slechts rekening houden met de verplichtingen die aan de vergunninghouder van die douaneregeling zijn opgelegd. De vergun­ninghouder kan voor het indienen van de aangiften in dit kader eveneens beroep doen op een directe vertegenwoordiger.H. DOUANETUSSENKOMSTEN BETREFFENDE DE DOUANEAANGIFTE EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN INGEVAL VAN DIRECTE VERTEGENWOORDIGING

42. Alvorens de bevoegde douanedienst (Enig Kantoor, hulpkantoor, verificatiediensten, IWECC, opsporingsdiensten) voor een douaneaangifte tussenkomt zal zij zich op basis van de gegevens van vak 14 van de douaneaangifte ervan moeten vergewissen of terzake de directe vertegenwoordiging van toepassing is. In alle gevallen van directe vertegenwoordiging dient, indien nodig, de directe vertegenwoordiger eerst te worden aangesproken. Voorts moet het volgende toepassing vinden.

16

43. Voor zover als nodig zal de douane voor de aangifte, waarbij in vak 14 van de aangifte de directe vertegenwoordiging werd ingeroepen, zich in verband met die aangifte zonodig alle noodzakelijke medewerking laten verlenen door de directe vertegen­woordiger. Voor de omschrijving van die medewerking wordt verwezen naar de §§ 21 tot 24, hiervoor.44. Vermits zonder de eventueel gevraagde in verband met de douaneaangifte noodzakelijke medewerking van de directe vertegen­woordiger de douaneformaliteiten niet kunnen worden afgehandeld zullen er ongetwijfeld tussen de gevolmachtigde (directe vertegen­woordiger) en de opdrachtgever (vertegenwoordigde) schikkingen moeten worden getroffen waarvoor de douane niet moet tussen­komen.

45. Bij hun tussenkomsten houden de betrokken douane­diensten er rekening mee dat de directe vertegenwoordiger aan de douane “in verband met de aangiften alle noodzakelijke medewer­king moet verlenen ” vanaf het tijdstip van de inzending of indiening van de aangifte tot op het ogenblik van de vrijgave van de goederen die het voorwerp uitmaken van de aangifte.

46. Indien, als hij door de douane daartoe wordt verzocht, de directe vertegenwoordiger er niet in slaagt aan te tonen dat hij van de vertegenwoordigde volmacht voor directe vertegenwoordiging heeft bekomen, dan moet hij overeenkomstig § 25, hiervoor, als volledig verantwoordelijk voor de aangifte worden aangemerkt. Voorts wordt deze onregelmatigheid via de Gewestelijke directeur over de plaats van de aangifte aan het Enig Kantoor schriftelijk medegedeeld en wordt de vertegenwoordiger gestraft met de straffen die op het vermelden van verkeerde gegevens in een aangifte van toepassing zijn.

17

I. FINANCIELE FACILITEITEN ZIJN UITGESLOTEN VOOR DIRECTE VERTEGENWOORDIGER

§ 47. De directe vertegenwoordiger mag bij aangifte met toe­passing van de directe vertegenwoordiging geen financiële faci­liteiten (betaling van verschuldigdheden of stellen van zekerheid) door middel van douanesystemen verlenen aan zijn opdrachtgever (direct vertegenwoordigde). Bovendien zullen door de douane aan de directe vertegenwoordiger voor die aangiften ook geen financiële faciliteiten worden verleend.

J. INWERKINGTREDING VAN DE ONDERHAVIGE OMZENDBRIEF

48. Onderhavige omzendbrief is van toepassing met ingang op 1 augustus 2012.


De Administrateur generaal Douane en Accijnzen :
N. COLPIN

FACULTATIEF MODEL VAN EEN FORMULIER VOOR HET INROEPEN VAN DIRECTE VERTEGENWOORDIGING VOOR DOUANEAANGIFTEN


VOLMACHT VOOR DIRECTE VERTEGENWOORDIGING INZAKE DOUANEAANGIFTEN

Ik, ondergetekende, ………………………… (naam, voornaam) ………………… (adres), voldoende gemachtigd om op te treden voor de ………………….………….………………………………………….………. (naam en maat­schappijnaam)………………………………………………………………………….….. (adres) (1), verklaar hierbij dat laatstgenoemde onderneming voor wat betreft het indienen van de hierna bedoelde douaneaangiften bij de Algemene Administratie der douane en accijnzen zich onvoorwaardelijk laat vertegenwoordigen door de hierna vermelde persoon:


 (naam en maatschappijnaam)
 (adres).
Modaliteiten voor de aangifte met toepassing van de directe vertegenwoordiging.
De douaneaangifte zal in mijn naam en voor mijn rekening worden ingediend.
1) De vertegenwoordiging betreft de aangiften tot plaatsing onder de volgende regelingen :
Bij invoer :
  het in het vrije verkeer brengen, daartoe mag de op mijn naam op het Enig Kantoor der douane en accijnzen gestelde FRCT rekening-courant/kredietrekening (2) nr. …………………………. evenals de op dat kantoor op mijn naam gestelde zekerheid in verband met het uitstel van betaling nr. ………………. ….. (3) voor de bedragen in verband met de in dat kader aanvaarde aangiften worden afgeboekt;
  een andere douaneregeling (4) ……………………………………………………………., indien in het kader van de betrokken douaneregeling zekerheid moet worden gesteld, mag het bedrag ervan van de daartoe op het Enig Kantoor der douane en accijnzen gestelde zekerheid nr. ……………………………. in verband met de aangifte onder die douaneregeling worden afgeboekt.
Bij uitvoer :
  de uitvoer van communautaire goederen
  de wederuitvoer ter aanzuivering van andere douaneregelingen (5).
2) De directe vertegenwoordiger mag zelf geen betalingsfaciliteiten te verstrekken.
Voor alle verrichtingen op het Enig Kantoor der douane en accijnzen zal overeenkomstig 1) hiervoor, naar gelang van het geval, de rekening of de zekerheidstelling van de ondergetekende bij het Enig Kantoor der douane en accijnzen worden aangewend.
3) De volmacht is eenmalig/voor een opgegeven periode …………. (einddatum vermelden) (6).
(Plaats en datum)

(Handtekening, naam en functie)


_____________________________

(1) Enkel in te vullen wanneer een rechtspersoon wordt vertegenwoordigd.

(2) Schrappen wat niet past.

(3) Enkel in te vullen indien uitstel van betaling.

(4) De douaneregelingen aanduiden (douane entrepot, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht, tijdelijke invoer, bijzondere bestemmingen enz. of “alle” vermelden. “Geen” vermelden als de volmacht enkel geldt voor in het vrije verkeer brengen.

(5) De douaneregelingen aanduiden (douane entrepot, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht, tijdelijke invoer, enz. of “alle” vermelden. Schrappen indien enkel uitvoer van communautaire goederen.(6) Schrappen wat niet past.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina