Dringende medische kosten voor vreemdelingen zonder wettig verblijf – Medische kosten voor vreemdelingen zonder ziekenfondsaansluiting circulaire voor zorgverlenersDovnload 20.63 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte20.63 Kb.

Dringende medische kosten – circulaire – versie 27 september 2007

Dringende medische kosten voor vreemdelingen zonder wettig verblijf –

Medische kosten voor vreemdelingen zonder ziekenfondsaansluiting circulaire voor zorgverleners
Artsen, apothekers, ziekenhuizen en andere medische en paramedische zorgverstrekkers, worden vrij regelmatig geconfronteerd met patiënten van vreemde afkomst, die niet zijn aangesloten bij een ziekenfonds. Als deze mensen geen (officiële) bestaansmiddelen hebben is het niet steeds erg duidelijk wie moet instaan voor de betaling van de kosten.
Het OCMW van Sint-Niklaas verspreidde in het verleden enkele circulaires om de handelswijze te verduidelijken. Omdat ziekenhuizen een regionale opdracht hebben, leek het raadzaam om met de OCMW’s van het Waasland om te komen tot een uniforme toepassing.
Zorgverlening aan personen zonder ziekteverzekering, is een ingewikkelde materie. Verschillende statuten zijn bepalend tot wie men zich moet richten voor de inning van de kosten. Het is de oprechte bekommernis van de OCMW’s om de zorgverlening aan deze patiënten zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
In de dagelijkse toepassing, merken we dat het aantal facturen waar betaling onmogelijk bleek, de voorbije jaren fors is gedaald. Toch moeten nog frequent aanvullende gegevens (attesten, originele getuigschriften, …) opgevraagd worden en dit zorgt voor vermijdbare vertragingen. We weten dat de huidig gebruikte medische identificatiekaart vatbaar is voor misbruik. De nieuwe medische kaart wordt verder toegelicht.
Het profiel van de patiënten zonder ziekteverzekering is de voorbije jaren gewijzigd. Evoluties in migraties en een ander asielbeleid hebben hierop een grote invloed. We schetsen in grote lijnen de verschillende groepen. Vreemdelingen zonder ziekteverzekering die bekend zijn bij een Waas OCMW, zullen een nieuwe medische identificatiekaart krijgen, zodat het duidelijk is tot wie men zich moet wenden.
Voor de gedetailleerde regeling van opnames in het AZ Nikolaas verwijzen we naar de overeenkomst die door de OCMW’s van Sint-Niklaas, Temse, Beveren en Sint-Gillis-Waas in mei-juni 2007 werd goedgekeurd.
Verblijfsstatuten


  • asielzoekers : tijdens de behandeling van de asielaanvraag verblijven asielzoekers de ganse duur van de procedure in een opvangstructuur. In het Waasland zijn dit het Rode Kruiscentrum – Kasteelstraat 8 te Sint-Niklaas of de lokale opvanginitiatieven (LOI’s) die georganiseerd worden door de Wase OCMW’s. In principe moet men zich wenden tot de opvangstructuur voor de inning van de medische kosten. Vaak hebben deze structuren vaste afspraken met bepaalde artsen voor de verstrekking van medische zorgen.

Asielzoekers zijn echter niet verplicht in het opvangcentrum te verblijven. Zij verzaken hiermee aan het recht op materiële hulp maar behouden het recht op medische zorgen. Voor deze groep “no-shows” richtte de federale overheid (Fedasil) een nieuwe medische cel op die instaat voor de aflevering van requisitoria en betaling van de facturen. (contact : T 02/213.43.00 en F 02/213.44.12)


  • Mensen zonder wettig verblijf : soms is er nog een uitlooprecht bij het ziekenfonds voor een bepaalde duur. Een overgrote meerderheid heeft echter nooit een aansluiting gehad. Regel is dat men zich wendt tot het OCMW van de feitelijke verblijfplaats van de vreemdeling. Bestaat hierover onduidelijkheid, dan kan men terecht bij het OCMW van de gemeente waar de zorgen worden verstrekt. Het OCMW kent de meeste, maar niet alle, vreemdelingen zonder wettig verblijf. Zij worden voorzien van een medische identificatiekaart. Omdat de verblijfstoestand kan wijzigen, zal de verlenging van de geldigheid van de kaart, per 3 maanden gebeuren. De kaarten van volwassenen uitgereikt door het OCMW van Sint-Niklaas, zullen voorzien worden van een foto van de houder.

Het begrip “dringende medische zorgen”


De invulling van deze term blijft voor verwarring zorgen. OCMW’s verstaan onder “dringende medische hulp”, alle noodzakelijke medische handelingen, zowel van preventieve als curatieve aard, ambulant of verstrekt in een verplegingsinstelling, waarvoor RIZIV nomenclatuur bestaat. De handelingen in de courante gezondheidszorg vallen onder deze noemer; sommige esthetische ingrepen vallen hier duidelijk niet onder.

Sommige ziekenhuizen maken melding van “medisch toerisme”. Hiermee bedoelen ze vreemdelingen die specifiek aangetrokken door een goede gezondheidszorg, zich laten behandelen in een ziekenhuis. In de Wase ziekenhuizen kennen we dit fenomeen tot heden niet echt doch in sommige grootsteden blijkt dit een groeiend verschijnsel te zijn. Wanneer zich een patiënt aanbiedt, zonder medische kaart of geldige ziekteverzekering, en de ingreep lijkt vanuit medisch oogpunt niet hoogdringend, moet het OCMW vooraf gecontacteerd worden met een vraag tot betalingsverbintenis.


Het zijn niet enkel artsen of tandartsen die dringende medische hulp kunnen verschaffen.

Ook verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten, orthopedisten, medische laboratoria, apothekers… kunnen prestaties leveren.

Voor terugbetaling van de medische zorgen moet samen met het getuigschrift een “attest van dringendheid” gevoegd worden. Wettelijk kan enkel een arts of tandarts dit attest schrijven.

Vrijwel alle moeilijkheden in de behandeling van dringende medische kosten doen zich voor door het ontbreken van dit attest bij zorgverstrekkers die niet gemachtigd zijn om dit zelf uit te schrijven. In een aantal gevallen kon het attest bij de verwijzende arts, spijts aanmaning niet gerecupereerd worden. De uitvoerende zorgverlener is daar dan financieel de dupe van.


We vragen artsen met aandrang om bij elke doorverwijzing naar apotheek, verpleegkundige vroedvrouw, labo, kinesitherapie, … het attest over te maken, zodat de zorgverstrekker in staat is om zijn prestaties te innen.
Een bijzonder probleem stelt zich met voorschriften voor medicatie. Producten van het type D vallen buiten de RIZIV nomenclatuur. OCMW’s zijn autonoom om te beslissen wat zij met eigen middelen financieren. Het OCMW van Sint-Niklaas neemt medicatie van het type D en de eerste leeftijdsmelk voor pasgeborenen wel ten laste. We rekenen in het voorschrijfgedrag op het gezond verstand, dat de geest van deze dienstverlening respecteert. Een anti-luizenshampoo kan, doch allerhande esthetische verzorgingsproducten horen niet thuis in een voorschrift.

In het belang van de gemeenschap verwachten we dat maximaal gebruik gemaakt wordt van generische middelen.

We kennen meerdere gezinnen met legale en illegale gezinsleden. Meermaals merkten we dat men op naam van het illegale gezinslid, de producten voor het hele gezin voorschreef. Een voorschrift slaat op de patiënt zelf. Babyproducten voorschrijven op naam van de moeder kan dus niet.

Het OCMW betaalt enkel op basis van een medisch getuigschrift. Soms sturen zorgverstrekkers zelfgemaakte facturen door. Deze worden niet aanvaard.


Tandextracties vallen buiten de RIZIV-nomenclatuur. Het OCMW van Sint-Niklaas betaalt deze ingreep toch mits bijgevoegd attest en gefactureerd op een origineel getuigschrift.

Indiening van de kosten


De Staat betaalt de medische kosten terug aan het OCMW, mits de medische prestatie binnen de 45 dagen na de zorg wordt gemeld. Ambulante zorgverstrekkers doen er goed aan om hun prestaties onmiddellijk of uiterlijk binnen de 4 weken na de aanvang van de zorg bij het OCMW aan te geven.

Wordt de prestatie later aangegeven dan kan het OCMW geen garantie tot terugbetaling bieden.


Bij voorschriften van farmaceutische producten, betaalt het OCMW enkel wat voorgeschreven is door een arts.

Bij ambulante zorgen, wordt het RIZIV aandeel én de persoonlijk opleg terugbetaald tot het bedrag van het officieel tarief.

Bij hospitalisatiefacturen is de terugbetaling beperkt tot wat de Staat ten laste neemt, namelijk het RIZIV aandeel (basis is www.riziv.fgov.be rubriek nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen). Bij deze rekeningen wordt de medicatie type D, persoonlijk aandeel in implantaten, kamersupplementen, telefoon en TV niet betaald.

Sommige mensen zonder verblijfsrecht beschikken nog over een geldige ziekteverzekering (uitlooprecht). Dit zal duidelijk vermeld staan op de medische kaart. De zorgverlener wordt geacht de prestaties die via derdebetalersregeling kunnen geïnd worden, rechtstreeks te innen bij het ziekenfonds van de patiënt. Waar de derdebetalersregeling niet kan toegepast worden, kan de factuur integraal bij het OCMW ingediend worden en zal het OCMW zelf instaan voor de recuperatie van het RIZIV aandeel.


Wanneer het OCMW vaststelt dat men voor een patiënt niet (meer) bevoegd is voor de betaling van de kosten, zal men de zorgverstrekker de bevoegde instantie meedelen.
Administratie
De zorg aan patiënten zonder verblijfsstatuut creëert meerwerk dat mits zorgvuldige uitvoering (indieningstermijn, attest, getuigschrift) redelijk beperkt kan blijven.

De Wase OCMW’s zullen tegen 31 december 2007 de in omloop zijnde gele medische identificatiekaarten vervangen door het nieuwe model, waar mogelijk met foto. Een kopij van het nieuwe model vindt u in bijlage.


Ambulante zorgen moeten ingediend worden met een specifiek attest .


  • het attest voor “dringende medische hulp – reeds verstrekt” is het meest courante. Dit wordt aangewend voor alle ambulante en instellingszorgen door medische beroepen.

  • attest voor aflevering van medicatie : het voorschrift wordt getekend door de arts; het tweede deel door de apotheker

  • attest voor kinesitherapie (voorschrift dringende kiné toe te voegen, getekend door een arts)

  • attest voor thuisverpleging (voorschrift dringende thuiszorg toe te voegen, getekend door een arts)

  • attesten voor ziekenvervoer, radiologisch onderzoek, …

Vragen
Gedetailleerde info en achtergrondinformatie omtrent dringende medische zorgen, kan men nalezen op www.medimmigrant.be

Alle nuttige attesten kunnen gedownload worden via www.odice.be via oriëntatiepunt en ga naar formulieren “Wase OCMW’s” (geldig voor OCMW Beveren – OCMW Kruibeke – OCMW Stekene – OCMW Sint-Gillis Waas – OCMW Sint-Niklaas – OCMW Temse)Voor praktische vragen kan men terecht bij het OCMW van de gemeente waar de zorgen werden verstrekt.
Onderstaand vindt u een lijst met de referentiepersonen per OCMW :
OCMW Sint-Niklaas – Lodewijk De Meesterstraat 3 – 9100 Sint-Niklaas peter.vandergucht@ocmwsintniklaas.be – 03/778.62.04

OCMW Temse – Kouterstraat 1 – 9140 Temse rita.popieul@publilink.be – 03/710.25.04

OCMW Sint-Gillis-Waas – Blokstraat 2 – 9170 Sint-Gillis-Waas jimmy.schodts@ocmw-sint-gillis-waas.be – 03/727.14.54

OCMW Beveren – Oude Zandstraat 92 – 9120 Beveren

OCMW Kruibeke – Kruibekestraat 12 – 9150 Kruibeke

OCMW Stekene – Kerkstraat 14 – 9190 StekeneDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina