Drs J. J. Wijenberg Mallemolen 55/29 2585 xh 's-GravenhageDovnload 21.14 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte21.14 Kb.
drs J.J. Wijenberg

Mallemolen 55/29

2585 XH 's-Gravenhage

*

de heer R. Naftaniel

Directeur

Centrum voor Informatie en Documentatie Israël

Den Haag
onderwerp het CIDI en ik
's-Gravenhage, 5 mei 2007
Deze brief heb ik gedateerd op de dag dat de Palestijnen al zestig jaar hun naqba of catastrofe herdenken, de dag waarop de verdrijving van ongeveer 700.000 Palestijnen begon en ruim 400 dorpen werden verwoest. Het is ook onze bevrijdingsdag. Ik gebruik daarom het motto: "Israël en Nederland, wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet."
Ik moet U bekennen, dat ik mij steeds meer zorgen maakte. Mijn criterium voor een geslaagde actie is de boosheid van het CIDI. Hoe bozer, hoe beter. Toch ben ik al ruim vier jaar bezig met de vraagstukken hoe een rechtvaardige en duurzame vrede in het Nabije Oosten te bereiken en op welke wijze Israël daaraan zou kunnen bijdragen. Maar reacties Uwerzijds bleven - voor zover mij bekend, want Uw berichtgeving vermag mij overigens niet te boeien - uit. Groot was dan ook mijn opluchting dat mevrouw Priscilla Andoetoe in Uw nieuwsbrief van 24 april 2007 mijn lezing in Groningen op 25 maart jl. van commentaar ("Wijenberg doet aan geschiedenisvervalsing") voorzag.
Nu is het niet zo dat ik onder de indruk ben geraakt van Mevrouw Andoetoe's analytisch vermogen. En mocht professor Jaap Polak juist zijn geciteerd, dan treft hem dezelfde kwalificatie. Verrassend is het evenmin.

De bijdragen aan het openbare debat van het CIDI en CIDI-achtigen - zoals ik in gedachten Uw medestanders noem - zeggen vooral veel over het gebrek aan gevoel voor kwaliteit van huidige smaakmakers in de media. De media hadden destijds tenminste het fatsoen om pro-apartheid propagandisten geen microfoon en camera onder de neus te duwen. In vergelijking met de meest gruwelijke misdaden waaraan het Israëlische regiem zich schuldig maakt, vormde het apartheidsregiem van Zuid-Afrika een zonnige periode. Ik ben een fervent voorstander van de vrijheid van meningsuiting, zelfs voor het CIDI.

De tijd dat de media eens gaan nadenken over het nut van Uw bijdrage aan het openbare debat is nu echt wel aangebroken.

De invloed van 'Israël lobbies' in Europese landen is zeker ook een belangrijke factor in het politieke leven. Vanuit het gezichtspunt van deze lobbies - waaronder nadrukkelijk het CIDI - is 'spin' geen 'spin', maar de waarheid en niets dan de waarheid. Feiten zijn geen feiten, maar onwaar of onbestaanbaar. De boodschapper van onwelkom nieuws en analyse wordt routinematig beschuldigd van antisemitisme en belachelijk gemaakt. Natuurlijk mag Israël niet gezien worden als een - laat staan hèt -probleem. De problemen zijn "die Palestijnse terroristen, die verschrikkelijke Arabische dictators en dat angstaanjagende Iran met zijn nucleaire ambities". Het hoofddoel is hetzelfde, overal en altijd: een kritisch debat over Israël's beleid en gruweldaden moeten ten koste van alles verstikt worden.


Wellicht vraagt U zich nu af waarom ik U schrijf. Dat zou een juiste vraag zijn, want ik vind discussie met hen die het gedachtegoed van het CIDI uitdragen weggegooide tijd. Toch wil ik deze vraag beantwoorden, gesteld of niet. Nu ik voor het eerst de eer heb mogen proeven om voorwerp te zijn van Uw kritiek, wil ik U eens - maar daarna nooit meer - uiteen zetten wat ik van Uw organisatie, en de stroming die deze vertegenwoordigt, vind. De kans is groot, dat U daar niet zorgvuldig naar luistert en er geen lering uit trekt. Maar dat interesseert mij niet in het minst. Het moet een keer gezegd zijn en U doet het er maar mee. Ik ben ook niet geïnteresseerd in Uw eventuele antwoord. Dat antwoord is voorspelbaar. Ik schud het binnen enkele minuten zo uit mijn mouw. Dus bespaar U de moeite.
Israël overtreedt dagelijks en op grote schaal vele vormen van toepasbaar internationaal recht, waaronder:

- de Preambule van het Handvest van de Verenigde Naties;

- 39 Veiligheidsraadresoluties;

- het Advies over de Muur van het Internationaal Gerechtshof van 2004;

- mensenrechtenverdragen en

- die voor de rechten van het kind;

- het humanitaire recht van de Conventies van Geneve, vooral de IVde;

- het oorlogsrecht van 1897 en 1903.

Vanwege de reikwijdte en de omvang van deze schendingen wordt de internationale rechtsorde fundamenteel aangevreten. Dit gedrag noemen we dan ook staatsterrorisme.
De Nederlandse Regering steunt en gedoogt de onderdrukking van het Palestijnse volk en financiert het bovendien direct en indirect. Het Kabinet, en meer in het bijzonder de Minister van Buitenlandse Zaken, maakt zich schuldig aan schending van de Nederlandse Grondwet, artikel 90: "De Regering bevordert de internationale rechtsorde".
De Europese Unie beschikt over de macht en de instrumenten - maar nog niet over de politieke wil - om een rechtvaardige en duurzame vrede tussen de Palestijnen en Israël te realiseren, zelfs binnen één tot twee jaar. De EU zal Israël met vreedzame, maar harde, middelen moeten dwingen zich eindelijk te voegen bij de beschaafde internationale gemeenschap. De EU dient ook aan de VN-Veiligheidsraad een Israël-Tribunaal voor te stellen (op kortere termijn nog te vetoën door de Verenigde Staten, maar als signaal belangrijk). Israëlische politici, hoge militairen en rechters die het martelen van gevangenen toestaan dienen zich voor hun misdaden te verantwoorden voor de internationale gemeenschap vanuit een cel in Scheveningen.
Utopie? Ik denk het niet. Israël dient zich te realiseren dat het land bestaat bij de gratie van de bescherming door de VS en de EU. De politieke en economische machtsverhoudingen in de wereld veranderen snel. Het Westen verliest in hoog tempo aan invloed en macht. Het politieke beveiligingsschild voor Israël neemt met de dag af. Israël doet er verstandig aan zich zorgen te maken over de eigen positie in de wereld, zeker met de slechte reputatie die het land heeft weten op te bouwen in de nu machtige niet-westerse landen. En wij, de VS en de EU, zijn niet afhankelijk van dwerg Israël, maar van andere staten. waaronder regelrechte giganten. Bovendien worden we in de Westerse wereld ook steeds bozer.
Het merkwaardige feit doet zich voor dat mijn medestanders en ik met het internationale recht als leidraad in feite een betere toekomst voor Israël propageren dan zij die dat regiem een handje helpen op de weg naar de zekere afgrond. Ik reken U, het CIDI en de CIDI-achtigen daar zeker onder. U mag zich wel eens gaan afvragen of U en Uw medestanders zich wellicht gedragen als agents provocateurs van een vreemde mogendheid, die onze democratische waarden en onze grondwettelijke rechten aanvreten (voor voorbeelden, zie hieronder). Het Israëlische regiem, U en Uw wereldwijd optredende medestanders kunnen zichzelf bovendien aanrekenen de aanstichters te zijn van de huidige golf van - verwerpelijk - neo-antisemitisme.
Hoewel ik geen behoefte heb aan Uw commentaar, tenzij U het onverwacht met mijn analyse eens zou zijn, stel ik prijs op antwoord op drie vragen:

- is het juist dat het CIDI een archief aanlegt, compleet met foto, van opponenten van het Israëlische beleid, en dat ter beschikking stelt aan de Mossad of een andere Israëlische inlichtingendienst;

- zijn de waarnemingen juist, dat het CIDI en/of aanverwante organisatie(s) de beschikking hebben over een of meerdere knokploegen die opponenten van Israël in elkaar rammen;

- Gretta Duisenberg en haar kinderen worden in hun woonomgeving in Amsterdam al jarenlang zeer frequent erg bedreigend lastig gevallen en soms ronduit lijfelijk in gevaar gebracht. Soms stopt het ineens, daarna gaat het in volle hevigheid weer los. Kunt U bevestigen dat het CIDI belast is met de regie van deze ernstige delicten?

Het uitblijven van Uw reactie zal ik interpreteren als de erkenning van het aanleggen en ter beschikking stellen van een vreemde mogendheid met een moorddadige historie van een archief van opponenten, het inzetten van een of meerdere knokploegen en het voeren van de regie van de treitercampagnes tegen Mevrouw Gretta Duisenberg en haar kinderen.
Zoals bekend, heeft Shimon Peres - één van de belangrijkste kandidaten voor 'Scheveningen' - opdracht gegeven om iedereen die het niet met Israël eens is, te beschuldigen van antisemitisme. Daarmee stelt deze 'eminence grise' van de Westerse wereld critici van Israël gelijk aan Nazi-misdadigers. Gretta Duisenberg is deze 'eer' in Nederland al tweemaal te beurt gevallen. De dappere klagers bleven anoniem. Gelukkig voorziet het Nederlandse rechtssysteem niet in politieke processen en werden beide aanklachten geseponeerd.

Mocht mij dit soort beschuldigingen worden aangedaan vanuit verwerpelijke intenties en dubieuze herkomst van dit soort sneue acties, dan beschouw ik het als een eervolle vermelding voor mijn diepste beweegredenen.


Ik besluit deze brief met een citaat van een overlevende van Auschwitz:

Het Palestijnse volk bewust uitmoorden is genocide van de ergste soort, maar het volk door belegering, uithongering en onderdrukking ertoe te brengen zichzelf te vernietigen doet de verantwoordelijkheid op het laagst denkbare morele niveau belanden. De Palestijnen zitten immers als ratten in te grote dichtheid met beperkt voedsel in kooien gepropt. Het is aangetoond dat deze elkaar wederzijds gaan vermoorden. Dat is ook de opzet, zodat de Israëliërs dit vuile werk niet zelf hoeven te doen”. (Hajo Meyer in Vredesspiraal van maart 2007)

Wilt U werkelijk de geschiedenis ingaan als dè Nederlandse voorvechter van dit Israëlische regiem?
Met belangstelling zie ik Uw antwoord op mijn drie hierboven eerder gestelde vragen tegemoet. Als Uw antwoord op deze laatste vraag ontkennend zou luiden, verneem ik graag van U.

Jan J. Wijenberg

oud-ambassadeur

bestuurslidStichting Stop de Bezetting

*tel. 070-345.4799 mob. 06-516.388.80 email jan.wijenberg@hetnet.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina