Ds. W. E. den HertogschoolDovnload 54.81 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte54.81 Kb.


Ds. W.E. den Hertogschool

PC Basisonderwijs


Luxemburgstraat 7

2552 RA Den Haag


tel. 070 - 397 92 06

fax 070 - 397 40 55school@hertogloosduinen.scoh.nl
www.nldata.nl/hertogloosduinen


16e jaargang - nr. 3
***

Vrijdag 5 februari 2010

at een winter! Eentje met alles erop en eraan: kou, sneeuw, ijs, een witte kerst … Buiten genieten van win­terse taferelen, wandelen door de sneeuw, toertochten, marathons op natuurijs, met de klas naar Ocken-

burgh om daar te schaatsen en te sleeën of te spelen in de sneeuw. Maar ongemakken en overlast zijn er ook. Weeralarmen, gevaarlijk gladde, af en toe vrijwel on­begaan­bare wegen, straten en schoolpleinen - wat een geglib­ber soms; je zal maar slecht ter been zijn. Recordfiles, stagnerend openbaar vervoer, niet of onregelma­tig rijdende treinen, huisvuil dat niet opge­haald kan worden en zelfs een strooizouttekort.

Het is winter … Wat zullen we de komende weken nog krijgen? Het is uiteindelijk nog maar net februari. Gaat maart zijn staart nog roeren …? En bestaat die witte hoed van aprilletje zoet nog …?
Maar zullen we ter zake komen? Laten we gaan ‘nieuwsbrieven’: de derde van dit schooljaar.
***


Dit eerst …
Afscheid juf Lies


an wat op 1 mei 1967 voor een toen nog ne­gen­tienjarige juf allemaal begon op de Justus

van Schoonhovenschool in Den Hoorn is per 1 fe­bruari 2010 op de Ds. W.E. den Hertogschool in Loosdui­nen een einde gekomen. Juf Lies Ruigrok-Kampert maakt gebruik van de FPU-regeling en gaat ver­vroegd met pensioen. Op 15 januari jl. kreeg u daar een apart schrijven over; ook op onze website hebt u een en ander kunnen lezen.
Op dinsdag 26 januari werd een lange loopbaan afgesloten en nam juf Lies afscheid van de school waar zij in augustus 2001 was komen werken. Afscheid van de kinderen en de ouders. En natuur­lijk ook van haar collega’s, tijdens een gezellig samenzijn na schooltijd. Op bescheiden wijze, zoals Lies het graag wilde.
Gaarne danken we Lies ook op deze plek voor wat ze voor de Den Hertogschool heeft gedaan; we zullen haar missen. Het ga je goed!
*
Op dinsdag 26 januari jl. heb ik afscheid genomen van groep 5b en ook van onze school. Na veel on­derwijsjaren heb ik nu mijn carrière afgesloten.
Ik wil de ouders en kinderen bedanken voor hun goede wensen en alle cadeaus. Van de kinderen van groep 5b heb ik mooie placemats gekregen en een prachtig schort en receptenboek.
Ik bewaar fijne herinneringen aan alle jaren op onze school maar speciaal aan de afscheidsdag.
Hartelijke groetjes van juf Lies Ruigrok
*
Welkom, juf Anne!

e een gaat, de ander komt …

Juffrouw Anne Verstappen neemt de werkzaamhe­den van juf Lies in groep 5b over. Dat we haar van harte welkom heten op de Den Hertog­school, spreekt vanzelf. Hopelijk weet je snel je draai te vinden op onze school en binnen ons team en zijn de leerlingen en jij, als hun nieuwe juf, gauw aan elkaar ge­wend.
Juf Anne staat overigens op donderdag en vrijdag voor groep 7 van De Ark, ook een SCOH-school.
*

In deze NIEUWSBRIEF …
 • Afscheid juf Lies
 • Welkom, juf Anne!
 • Schaatsen in Ockenburgh
 • Turnen in de HALO
 • Diplomazwemmen
 • Drukke tijden groep acht
 • Woensdag 10 maart geen school!
 • Nieuwe coördinator TSO/NSO
 • Ouderbijdrage al betaald? • Belangrijke data
 • Van harte …!
 • En nog meer …


Juffrouw Wil

uf Wil is gelukkig weer terug van een aantal we­ken weggeweest. Ze moet het nog wel rustig

aan doen. Hopelijk kan zij haar werk gauw weer helemaal oppakken.
Fijn overigens, dat we de vervanging intern konden oplossen.
***
Over januari, februari en maart
Schaatsen in Ockenburgh

at een winter! We begonnen er deze nieuws- brief mee. Wat een pret …


De groepen 7 en 8 konden op donderdagmiddag 7 januari hun lol niet op …
Op donderdagmiddag 7 januari was het zover. Aan het begin van de kerstvakantie was de eerste sneeuw al gevallen en door de nodige koude nach­ten was Ockenburgh veranderd in een mooi winters landschap. De gemeente had het grasveld in het bos ondergespoten waardoor een mooie ijsbaan was ontstaan.
Om één uur ’s middags vertrokken we met de groepen 7 en 8 lopend richting Ockenburgh. Daar aangekomen trokken de kinderen en een aantal leerkrachten snel de schaatsen aan. Op het ijs werd druk geoefend, werden tikspelletjes gedaan en werd er geijshockeyd.
Buiten de enorme pret op het ijs was het vooral geweldig om te zien dat tientallen ouders naar het ijs waren gekomen om mee te schaatsen of om gewoon vanaf de kant mee te genieten van de ijspret. Het was een geweldige ervaring voor de kinderen en iedereen kwam met een grote lach op het gezicht weer bij school aan!

meester Björn


(Hebt u de foto’s op onze website al bekeken?)
Een kleine week later waren de groepen 4, 5 en 6 aan de beurt. Op www.nldata.nl/hertogloosduinen leest u dan (en ziet u in een fotoverslag) …
Woensdagmorgen 13 januari was er weer ijspret. Ditmaal gingen de leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 schaatsen. Voor een flink aantal kinderen was dit de eerste keer dat ze op de schaats stonden. Met de hulp van veel ouders werd het voor hen, voor alle 'ervaren' schaatsers en voor de kinderen die heerlijk in de sneeuw speelden een geweldige ervaring.

*
Turnen in de HALOaterdagmorgen 16 januari was de Den Hertog­school goed vertegenwoordigd op de door

Sport­support van de Gemeente en gymnastiekver­eni­ging Donar georganiseerde turnwedstrijden in de HALO (Haagse Academie voor Lichamelijke Op­voe­ding) aan de Laan van Poot. Onder leiding van de gymjuf hadden 28 leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 zich op school voorbereid op hun (indivi­duele) mat-, kast-, ring- en rekstokoefening. En dat ble­ken ze niet voor niets gedaan te hebben …
Het werd een geslaagde ochtend. Met voor een ieder veel sportief plezier en een vaantje en voor vijf kinderen nog een mooie medaille ook. Gefeli­citeerd!
*
Geslaagd!

eslaagd, op maandag 25 januari. Voor hun zwemdiploma. Gefeliciteerd!


Julian Vreeswijk en Youssef Meghachi met diploma A. Emre Elkiran, Titus Hartman, Lisa van Diggelen, Dilano Verbaan, Cassidy Koegler en Pascal van Loon met diploma B.
*
Drukke tijden voor groep acht

rukke tijden voor groep acht …

Vorige week dinsdag (26 januari) gingen we naar het Segbroek College om daar wat korte les­sen te krijgen en iets te proeven van hoe het er op een VO-school aan toegaat.
'Spannend' was het deze week. Maar toch ook wel leuk: gewoon laten zien wat je kan! Drie ochtenden (2, 3 en 4 februari) 'Cito-Eindtoets' met als onder­delen taal, reke­nen en studievaardigheden. Groep 8 was klaar voor dé toets. Hebt u het gelezen in AD Den Haag van afgelopen zaterdag? Leuk dat de Haagsche Courant de Den Hertogschool had uitge­kozen voor een bezoekje. En wat bleken Romek, Stephan en Jenny goed hun woordje te hebben gedaan.
Op dinsdag 9 februari gaan we met groep 8 naar de IJzerwerf om daar bij de Stichting Haagbouw door middel van doe-activiteiten (timmeren, metselen, tegelzetten e.d.) kennis te maken met bouwberoe­pen. We doen dit voor het eerst. We zijn benieuwd.
Drukke tijden dus.
*
Geen school op woensdag 10 maart!

e blijven ons ontwikkelen …

Op woensdag 10 maart hebben alle leer­lin­gen (dus de groepen 1 t/m 8) vrij van school. Dit in ver­band met een studiedag voor de leer­krachten. Met passend onderwijs op onze school als onder­werp: welke bij hen passende zorg kunnen we onze leerlingen in de nabije toekomst nog zélf geven, bij welke zorg hebben we hulp van anderen nodig, maar ook: wat kunnen/willen we níet bie­den. (Want zo eerlijk moeten we zijn.) Kortom: hoever gaan onze mogelijkheden, waar liggen onze gren­zen? Een vraagstelling die alles te maken heeft met de opdracht vanuit het rijk aan alle schoolbe­sturen om - meer dan nu gebeurt - kinderen met een spe­ciale leer- en hulpvraag een plaats te geven in het reguliere onderwijs.
Het programma ‘Kind op de Gang’ moet ons als team helpen te bepalen waar we wat dat betreft staan en welke acties we in dezen dienen te onder­nemen.
***
En verder . . .
Tussenschoolse en Naschoolse opvang


oris de Raad is niet langer onze TSO/NSO-coör­dinator; met ingang van 1 februari heeft hij

een andere functie binnen 2Samen gekregen. Wij vinden dat jammer. Het was goed samenwerken met ‘meester’ Joris.
Beste ouders en kinderen,

Per 1 februari begin ik met mijn nieuwe baan als unit-hoofd. Gaarne wil ik op deze manier iedereen bedanken voor de fijne en gezellige tijd die ik bij de 2Dolfijnen en de TSO heb gehad. Ik kijk met een goed gevoel terug op de afgelopen 1,5 jaar en ik kom zeker nog eens een bezoek brengen aan al mijn grote vrienden en vriendinnen van de Den Hertogschool.Bedankt allemaal!

Joris de Raad

Joris wordt opgevolgd door Hanneke Frijling. Wij heten haar van harte welkom en hopen op een prettige samenwerking.


Hanneke stelt zich even aan u voor:
Hallo allemaal,

Zoals jullie vast wel hebben gehoord, gaat Joris de Raad per 1 februari beginnen met zijn nieuwe baan. Vanaf dit moment neem ik zijn plaats over. Daarom wil ik me graag even voorstellen aan jullie. Ik ben Hanneke Frijling, 35 jaar, woon 15 jaar sa­men met mijn vriend Robin en sinds 4 jaar in Den Haag. Zelf hebben wij geen kinderen, maar wel 4 hele lieve parkieten. Voordat ik hier bij de 2Dolfijnen kom werken was ik werkzaam bij de 2Bevers. Per 1 februari werk ik op maandag, dins­dag en donderdag bij de 2Dolfijnen en op woens­dag en vrijdag bij de 2Bevers. Bij de TSO ben ik elke dag aanwezig.Ik wil er net als Joris samen met jullie een prettige tijd van maken. Voorlopig hou ik dezelfde werktij­den aan als Joris heeft gehad.

Dus als er vragen, opmerkingen etc. zijn, ben je van harte welkom in het kantoor.

Hanneke Frijling (TSO- en NSO-coördinator)


*
Herinnering ouderbijdrage

e ouders/verzorgers die hun ouderbijdrage nog niet betaald hebben, ontvangen binnenkort een

herinnering. Ho­pelijk maken zij hun bijdrage dan snel over.

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de kinderen. Feesten en festiviteiten, bezoeken aan musea en voor­stellingen, sport- en speldagen worden ermee bekostigd. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor extra materialen om een leuke crea-middag te kunnen organiseren.


Het geld komt ten goede aan alle kinderen van de school. Dan mag uw bijdrage toch zeker niet ontbre­ken?!!
*
Europa Kinderhulp doet dringende oproep

ok dit jaar is Europa Kinderhulp weer op zoek naar gastgezinnen voor haar vakantiekinderen.

Helaas blijkt het ieder jaar moeilijker te worden om gastgezinnen te vinden die hun huis willen open­stellen voor een kind dat een vakantie heel hard nodig heeft. We hebben de laatste jaren al veel kinderen teleur moeten stellen wegens een tekort aan gastouders. Wellicht heeft de daling van het aantal aanmeldingen te maken met het feit dat veel moeders een baan buitenshuis hebben. We begrij­pen dat het dan lastiger wordt om naast de eigen vakantie met het gezin nog drie weken vrij te ma­ken voor een vakantiekind. Toch hoeft een baan buitenshuis geen belemmering te zijn om een Ne­derlands of buitenlands kind in huis te halen. Het is namelijk toegestaan om ook een oppas op het va­kantiekind te laten oppassen. En gaat u in Neder­land op vakantie? Dan kunt u het vakantiekind ook meenemen naar uw vakantie­adres. Naar het bui­tenland mag ook, maar dit pas als u het kind het jaar daarvoor al in huis hebt gehad.

Om wat voor kinderen gaat het eigenlijk?

Onze vakantiekinderen komen uit diverse Europese lan­den en uit Nederland. Het gaat om kinderen die het in het dagelijks leven om uiteenlopende rede­nen niet gemakkelijk hebben. In feite komt het erop neer dat ze nooit eens lekker simpelweg ‘kind’ kun­nen zijn. Liefde, aandacht, de drie ‘R’s’ (rust, reinheid, regelmaat): het lijkt allemaal zo normaal, maar dat is het voor deze kinderen beslist niet. Ze zitten daarom niet op dure uitjes te wachten. Wel genieten ze volop van de simpele dingen van het leven: schone kleren, drie maaltijden per dag, een bordspelletje, een keer naar het bos of de speeltuin in de buurt.
Als u denkt dat te kunnen bieden, misschien wilt u dan toch eens overwegen om dit jaar uw hart en huis open te stellen voor een kwetsbaar kind.
De vakantiereizen voor Zuid-Holland vinden plaats tussen 3 juli en 13 augustus.
Kijk voor meer informatie, aanmelden en de data van de kinderen op www.europakinderhulp.nl of bel voor informatie met Petra van der Kaaden, 0180-844652 of Connie Nieuwendaal, tel. 010-5927176.
*
CPC Loop zonder DHS

e CPC Loop verhuist dit jaar naar de zondag (14 maart). Daarom zien wij als school van

deelname af. Wie toch wil meelopen, kan dat na­tuurlijk individu­eel doen. Opgeven bij de gymjuf is echter niet meer mogelijk.
In onze Schoolgids stond dit op blz. 19 overigens ook al vermeld.
*
Belangrijke data


l vermeldden we sommige hiervan hierboven ook al …


We zetten de belangrijke data voor februari en de ko­mende maan­den weer voor u op een rijtje:


 • maandag 22 t/m vrijdag 26 fe­bruari: voor­jaarsvakantie

 • woensdag 10 maart: margeochtend i.v.m. studie­morgen alle leerkrachten - alle leer­lin­gen (groep 1 t/m 8! ) vrij!

 • vrijdag 26 maart: rapporten mee

 • maandag 29 / dinsdag 30 maart: ouder-/kijkavond

 • woensdag 31 maart: schoolvoetbal 1e mid­dag

 • donderdag 1 april: paasviering groep 1 t/m 8

 • vrijdag 2 t/m maandag 5 april: vrij paas­weekend

 • woensdag 7 april: schoolvoetbal 2e middag / korfbaltoernooi

 • woensdag 14 april: slagbaltoernooi groep 7 en 8

 • woensdag 14 april: schoolvoetbal 3e middag

 • maandag 19 april: open dag schoolzwem­men

 • woensdag 28 april: Koninginnedagfeest

 • donderdag 29 april: studiedag - alle leer­lin­gen vrij!

 • vrijdag 30 april t/m vrijdag 14 mei: mei­vakantie

*************************


Van harte …!

Jarigen


n februari zijn jarig:


Larissa van Sas (1e), Chayenne Kettenis (1e), Durk Reitsma (3e), Tamara Rem­melzwaal (3e), Bas de Torbal (3e), Melanie Stuyfzand (3e), Réfajo Autar (3e), Wesley de Bruijn (3e), William Hoenstok (5e), Koen Rienstra (7e), Ferry Egberts (7e), Fabiënne Holstein (8e), Jakub Za­lewski (8e), Kelly Hol­stein (8e), Tom Goede (8e), Charona Smit­huis (11e), Jayden van Zoelen (12e), Damian Boogert (14e), Nikita Louhenapessy (14e), Bruce Kommer (17e), Thom Develing (18e), Luna van der Meer (20e), Joy Schrama (21e), Iverna Elmarkie (22e), Cha­lisa El­markie (22e), Lotte Siahaija (22e), Michel Makkus (23e), Ivan Furcic (23e), Silina Metz (25e), Luca Mulder (25e), Floor van Verseveld (26e), Rebecca van der Hut (26e) en Dirk van Lenten (26e).
Alle­maal hartelijk gefelici­teerd en wie nog moet gaan vieren een fijne dag toege­wenst.
*

Welkom op de Den Hertogschool


n januari zijn bij ons op school gekomen:
Bibi Huyser, Marcello Vink, Elishya Ros, Danny Fröling, Nathanja Luijendijk, Khatchik Karadelyan en Kelly Ratelband.

Van harte wel­kom en fijne ja­ren op de Den Hertog­school toege­wenst!


*************************
Tot slotier laten we het bij waar het deze nieuwsbrief betreft. U zult wellicht gemerkt hebben, dat de

nieuwsbrief soms onze actuelere website overlapt en/of herhaalt.
Vergeet u niet geregeld te kijken op
www.nldata.nl/hertogloosduinen?


Met vriendelijke groet,


Team Ds. W.E. den HertogschoolDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina