Duitse Herder Club NederlandDovnload 40.67 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte40.67 Kb.
Duitse Herder

Club Nederland

Agenda Algemene Leden Vergadering

Datum 3 mei, Aanvang 11.00 uur.

Locatie Dog Center Zaltbommel

Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk
Verslag concept.


 1. Opening door de voorzitter

Dit jaar (2014) is vooral gebruikt om rust te brengen in de vereniging. Dat is (niet) helemaal gelukt! Wel hebben we de positieve weg gevonden! Groei is er nog steeds!

Het bestuur is achter de schermen druk bezig geweest. We hielden vorig jaar onze show in Zaltbommel bij Dogcenter, wat wederom een succes was. Vanaf deze plaats dank ik de vrijwilligers van onze vereniging en exposanten weer voor hun hulp/deelname.

De zomermaanden hebben in het teken gestaan van gesprekken met de LSOHV. Na het bij deze vereniging ontstane probleem stelde het (interim)bestuur voor terug met elkaar samen te gaan aan hun leden. De ALV van de LSOHV heeft dat voorstel niet overgenomen, zodat ook momenteel nog steeds beide verenigingen bestaan. In het najaar hebben we opnieuw contact gezocht met de LSOHV en de NODHV, om in ieder geval nauwer te gaan samenwerken. Daarop is positief gereageerd.

Ook is onze aanvraag voor het lidmaatschap bij de Raad van Beheer in behandeling genomen. Alhoewel het bestuur van de Raad positief had geoordeeld over onze aanvraag is deze door bezwaar van de VDH in 2015 alsnog afgewezen, vanwege “gegrond” bezwaar.

De commissies zijn ook weer actief geweest. De geneticacommissie heeft een aantal zaken (waaronder DM en HdG) nader bekeken, heeft deelgenomen aan de lezing van Paul Mandigers (georganiseerd door de Stichting Gezonde Duitse Herder). Helaas is er weinig gebruik gemaakt van de aangeboden subsidie voor het onderzoek naar HdG. Ook de nieuwe wetgeving is voor ons onderzocht.

De website en HerderLeven en Facebook zijn vooral goed bijgehouden, en op onderdelen aangepast.

Er zijn weer verschillende inventarisatiedagen gehouden, fokadviezen afgegeven, wandelingen georganiseerd, kortom: een jaar met “rust” in de vereniging met veel activiteiten!

Geen opmerkingen


 1. Mededelingen uit het bestuur of de leden

Geen mededelingen buitenom agenda

Afmelding voor vergadering van E van Vierbergen, A. Groot, A Teseling, J van Eimeren, José Gralike, Ria Markvoort, Heleen van Kuijl, Riet Schuurman, Harry en Heidi Bogaart


 1. Voorstel:

Vaststellen agenda vergadering

Toevoegen vaststellen notulen onder agendapunt 4

Toevoegen besluit omtrent fokreglement in relatie tot RvB besluit agendapunt 11

(Graag presentielijst tekenen)
 1. Ingekomen stukken

Voorstel: voor kennisgeving aannemen

Geen ingekomen stukken voor ALV.

De notulen ALV 2014 worden ongewijzigd goedgekeurd


 1. Financiële verslaglegging

Dit jaar is het eerste volledige jaar van onze penningmeester Marcel. De cijfers geven wederom een goed beeld van inkomsten en uitgaven van de vereniging.

De totale financiële verantwoording wordt in de vergadering ter inzage gelegd.Na korte toelichting door de penningmeester zijn de financiële stukken goedgekeurd door de vergadering.

Er is een aanzienlijk overschot, wat toegevoegd wordt aan de reserve, die inmiddels ongeveer 1 ½ x de (balans)omzet bedraagt. Meer dan 1x is niet noodzakelijk. Geld kan gebruikt worden voor zaken die fokkers en leden ten goede komen, b.v. extra Herderleven, kosten geneticacommissie. De € 500 regeling blijft nog wel bestaan, het is mogelijk de leden hier digitaal toestemming te vragen. Voor de eerste lustrumviering 3 oktober a.s. mag het budget van €1000 worden gebruikt.


 1. Verslag kascommissie

De kascommissie heeft geen onregelmatigheden in de boekhouding aangetroffen en adviseert de vergadering om het bestuur decharge te geven.

De vergadering verleend decharge voor het door het bestuur gevoerde financiële beleid.


 1. (Her)Benoemen leden kascommissie

Er worden kandidaten opgeroepen om zich te melden als lid van de kascommissie

Lex van Eimeren, en G. of A. Teseling melden zich aan, en worden benoemd


 1. Jaarverslag secretaris

De cijfers:

In 2014 is Het leden aantal van de vereniging is gegroeid van 287 naar 335 leden waarvan 45 gezinsleden.

Het aantal fokkers was eind 2014: 31

Het aantal dekreuen is opgelopen tot 30

Er zijn 23 honden geïnventariseerd voor de fokgeschiktheid en 169 pups uit 24 nesten in het stamboek bijgeschreven.

Van de subsidie regeling (testen op HdG) is 3 maal gebruik gemaakt.


Redactiecommissie

Na het vertrek van onze redacteur is de redactie gedurende ook heel 2014 waargenomen door Peter van de Wiel in samenwerking met het bestuur.

De Facebookpagina wordt door Ton Opdam bijgehouden.

De website is bijgewerkt en up-to-date gehouden.

We hebben 3x Herderleven in full color kunnen verspreiden onder onze leden, en danken een aantal leden, maar ook dierenartsen voor de geleverde copy!

Er zijn een aantal nieuwsbrieven verstuurd, naar onze leden en belangstellenden

(We zoeken nog steeds iemand die deze taken, of een deel ervan kan invullen!)

Fokcommissie

Als vereniging geven wij alleen gevraagd advies aan fokkers en leden. Ook in 2014 is hiervan veelvuldig gebruik gemaakt. Het betreft onder meer verwantschap onderzoeken, delen van kennis omtrent genetische afwijkingen. Op verzoek van fokkers zijn er contacten geweest met dierenartsen omtrent voorgekomen problemen. Onze werkwijze wordt gewaardeerd door onze leden en fokkers.
Wandelcommissie

Ook in 2014 is er weer iedere maand (m.u.v. Augustus) een wandeling gehouden. Een nieuwe route was “de Elzen” in bij Dordrecht. Er was doorlopend een hoge deelname. Onze coördinator Ellen van Vierbergen heeft doorgaans voldoende hulp van leden bij de organisatie van de wandelingen, maar als u een wandeling wilt organiseren onder de vlag van de DHCN dan houdt zij zich aanbevolen!


Show 2014

Zoals we vorig jaar al meldden is ook de show in 2014 een gezellige en succesvolle dag geweest. Met de hulp van Heidi en Harry Boogaart, en Trix Kooman en vele vrijwilligers is de show een groot succes geworden.

Genetica en gedrag.

In 2014 zijn een aantal literatuurstudies voltooid, met conclusies. De voorbereiding voor een lezing is wat uitgesteld, en wordt nu gecombineerd met een fokkers voorlichting op 31 mei a.s.Voor kennisgeving aangenomen door ALV


 1. Voorstel:

Decharge bestuur

Het bestuur vraagt de vergadering decharge van het gevoerde beleidDe vergadering verleend decharge voor het door het bestuur gevoerde algemene beleid.


 1. Verzoek aan de leden:

Er is nog steeds behoefte aan vrijwilligers voor de diverse commissies en activiteiten
De redactiecommissie/communicatie wordt ingevuld door Peter van de Wiel. We zijn nog op zoek naar een of meer personen die in staat zijn een website bij te houden, kopij voor onze nieuwsuitingen te verzamelen en met een publicatieprogramma om te zetten in ons orgaan HerderLeven
De geneticacommissie is inmiddels op sterkte. Heeft u desondanks belangstelling voor de kennis over erfelijkheid en gedrag, meldt u dan bij Peter van de Wiel.
We zijn gestart met het registreren van onze honden in het programma van Zoo-Easy. Is er iemand die hier mee om kan gaan, dan graag ook uw aanmelding

Deze vraag komt zonder resultaat telkens terug. De vergadering vraagt het zoeken naar actieve leden ook in de persoonlijke relatie te brengen. In verband met de wens om iemand met communicatie te belasten is uitbreiding van het bestuur naar 5 personen gewenst.


 1. Voorstel:

In de voorgaande vergadering heeft het bestuur de opdracht het lidmaatschap van de Raad van Beheer (RvB) na te streven. Een aanvraag is ingediend, en ook in behandeling genomen. In januari mocht het bestuur u melden dat de aanvraag door het bestuur van de RvB was goedgekeurd, en open stond voor bezwaar van de leden.

Hierop is één bezwaar ontvangen: van de VDH. Het bestuur heeft hierop een reactie gegeven, waarbij ons inziens aan de bezwaren van de VDH tegemoet gekomen werd. Desondanks zijn de bezwaren gehonoreerd, en is de aanvraag alsnog afgewezen. Belangrijkste item daarbij was de gebruikte naam Oudduitse Herder, die in verschillende stukken van de DHCN (o.m. website) voor kwam, waarmee de DHCN niet voor het zuivere ras Duitse Herder zou staan.

Na ampel beraad heeft uw bestuur besloten niet in beroep te gaan (waren kosten aan verbonden), maar de stand van zaken voor te leggen aan uw vergadering. Opschorting van het bezwaar tot na onze vergadering was niet mogelijk (statuten van de RvB). Een eventuele nieuwe aanvraag indienen kan zonder problemen.

Wel willen wij de kwestie ook voorleggen aan de FCI.Voorzitter legt situatie nogmaals uit. Het is uitermate triest dat onze goed geleide vereniging geen deel kan uitmaken van de RvB-Koepel. Contact met FCI omtrent situatie zou optie zijn, of een “eigen” RvB opzetten met andere uitgesloten verenigingen

Omzetten van onze honden van Oudduitse Herder naar Langstokhaar Duitse Herder is geen optie. De naam “Oudduitse Herder” moet ten alle tijde gebezigd mogen worden. Dit is niet onderhandelbaar.
De vergadering steunt het door het bestuur gekozen traject. Vraagt het bestuur nogmaals met het bestuur van de RvB in discussie te gaan (gezien de sterkte van het bestuur (3 leden) heeft dit niet de eerste prioriteit).
Vaststellen fokreglement: was afhankelijk van start lidmaatschap RvB. Nu dit momenteel niet in het verschiet ligt stelt de vergadering vast dat het vigerend fokreglement gehandhaafd blijft


 1. Voorstel:

Voortzetten en uitbreiden subsidiëren onderzoek Hypofysaire dwerggroei.

Volgens globaal onderzoek zou ongeveer 15% van onze populatie drager kunnen zijn van het gen dat vrijwel zeker deze ziekte veroorzaakt. Om gegevens te verzamelen voor het onderzoek door de geneticacommissie, en en passant op verantwoorde manier te fokken willen we onze fokkers ondersteunen middels een bijdrage aan de test op dit gen. Per test, waarvan de vereniging de gegevens ontvangt ten bate van onderzoek door de geneticacommissie stelt de DHCN € 25.00 beschikbaar, tot een maximum van € 500.00 totaal (Bekend is dat de test door het Van Haeringen instituut wordt aangeboden voor € 40.00 ex BTW). De bijdrage van € 25,00 geldt voor alle teven welke geboren zijn na 1 januari 2009. De eigenaren van de dekteven zijn lid van de vereniging en hebben er het meeste belang bij om geen combinatie drager x drager toe te passen. 25 % van het nest zal dan immers lijder zijn en vroegtijdig sterven, of dood ter wereld komen.Voor de reuen in onze vereniging geldt de subsidie via de Stichting Gezonde Duitse Herder nog steeds. Deze bedraagt 10 euro. Blijvend binnen bovenstaande grenzen stellen we voor deze aan te vullen tot 25 euro.

Voorstel wordt overgenomen door ALV


 1. Voorstel: Vaststellen contributie

Voorgesteld wordt de contributie ongewijzigd te laten.

Contributiehoogte blijft ongewijzigd


 1. Mededelingen rondom Commissies/werkgroepen.

Mondeling

Testen op HdG. Peter heeft inmiddels contact met de heer Kooistra, De heer Teselink is een van de aanvragers die de uitslag “geen” heeft gehad. Hij mag hertesten bij Van Haeringen. Wij houden contact omtrent de uitslag en vervolg.

Zoo-Easy gebruik, is dit door de verschillende verenigingen uitwisselbaar? Ja, maar het is wel afhankelijk van de gegevens die zijn ingevoerd in de database. De structuur van de database is aanpasbaar (extra velden toe te voegen) waardoor bij de verschillende verenigingen deze geconverteerd zullen moeten worden.

Andere verenigingen en samenwerking: het is van belang dat de (fok)reglementen op elkaar afgestemd worden .in juni hebben de besturen een eerste contactmoment.

 1. Rondvraag en sluiting

Ten aanzien van fokken en genetische afwijkingen: Iedere hond heeft een 8 tal afwijkingen. Bij ieder dier andere!

Ook met een lijder voor een afwijking mag gefokt worden zolang het maar met een vrij dier gebeurt, zodat geen nieuwe lijders geboren worden. Het is niet de bedoeling bewust of onbewust lijders te fokken.

Niet op alle afwijkingen wordt getest, of kan getest worden, gewoonweg omdat we ze niet eens allemaal kennen We zijn er dus nog lang niet, sterker nog, je zult er eigenlijk nooit echt komen. Bij breed fokken waarbij de niet verwante dieren met elkaar verpaart heb je de minste kans dat twee maal dezelfde afwijking als drager (ander kun je het zien!) elkaar treffen. Statistisch bestaat een gezonde populatie uit 5% niet gezonde honden (lijders, hoeft niet altijd een ernstige afwijking te zijn bv. oor) 5% extra gezonde honden aan de andere kant (met minder dan 8 afwijkingen in hun genotype) en 90% normale honden (nog steeds met rond de 8 dragerafwijkingen, en nogmaals bij ieder dier andere!).

In het algemeen: de DHCN adviseert fokkers, fokker blijft verantwoordelijk voor de keuze.

In kader DM: veel verlammingen die ontstaan zijn niet afkomstig van DM, lang niet alle lijders van DM ontwikkelen de ziekte (maar een paar %?), er zijn inmiddels twee genen die DM kunnen veroorzaken, er wordt maar op een van de twee getest.

Doel van breed fokken is de genenpopulatie in stand te houden. Op ieder Locus (plek op het DNA van een Gen kunnen meer dan twee de twee bekende allelen voorkomen. Naast de hoofdletter en de kleine letter, ook nog andere letters. Fout (fictief) voorbeeld, maar toch illustratief: op één Locus bestaan er verschillende allelen voor de verschillende kleuren in onze populatie. Het is van belang zoveel mogelijk alle Letters (lees in dit fictieve voorbeeld nogmaals: kleuren) in de populatie te houden, zodat optimaal de genetische variatie aanwezig blijft.

Breed fokken blijft belangrijk, we kunnen niet anders, vanwege de kleine populatie. Bij een 1000-tal fokdieren kun je pas gaan selecteren)Wie weet in de toekomst

Uitgangspunt blijft het ontstaan van lijders te voorkomen, als onomwonden vaststaat dat de afwijking genetisch is.

31 mei wordt dit verhaal opnieuw opgesteld.

Op de show bleken een aantal dieren koehakkig, of nauw te lopen. Ook hier geldt het principe van breed fokken, waarbij dit soort verschijnselen via volgen in de database op hun toekomstige erfelijkheid getoetst kunnen worden, en als er voldoende fokdieren in de populatie zijn er op geselecteerd kan worden

Showevaluatie: binnen de showcommissie, onderwerpen: beoordeling pups, communicatie, wel of niet knikstaarten? Gesplitst inschrijven (pups ochtend oudere dieren tweede deel ochtend ivm wachttijden)

Daar waar afwijkingen zijn geconstateerd die van invloed zouden kunnen zijn op het fokken zal de DHCN dit bij de desbetreffende eigenaar aankaarten (via mail) en vragen om actie te ondernemen tot nader onderzoek (blijft adviesrol DHCN!)

We moeten oppassen te snel te oordelen, gedegen onderzoek blijft noodzakelijk alvorens uitspraken te doen!

Wetgeving (nieuwe wetgeving) is DNA verzamelen verplicht? Neen.

Bij kosten chippen RvB zit DNA afname in. Van Haeringen moet weten dat het voor de RvB is. (andere test) Bestuur gaat onderzoeken wat nut en noodzaak van DNA onderzoek is (vragen bij RvB of Theo?) Afkomst ouderdieren aantonen of nog meer? Hoe testen (via Dierenarts) Fraude betekent uitsluiten fokker. Protocollen zijn dan noodzakelijk! Mondswab bij aankeuring/inventarisatie?) Ook hier voorstel voor bestuur en fokkers, zo mogelijk extern.

HD/ED Foto’s beoordelen. Nu nog via RvB verplicht: reden fraude vermijden. Heeft ons twee fokkers gekost. Er zijn geen dierenartsen met speciale licentie hiervoor. Overigens worden buitenlandse fokreuen gewoon toegelaten.

Naast de RvB procedure zijn er twee andere mogelijkheden: dierenartsen aanwijzen die ook de beoordeling mogen doen, of zelf een dierenarts toevoegen aan de fokbeoordelingscommissie die de foto’s beoordeelt, in de of/of setting.

Ook hier protocol maken.

Eerst gedegen voorstel maken en dit aan de fokkers voorleggen

Terugkoppeling vanuit de geneticacommissie: Lex mist de communicatie. Een aantal zaken zijn wel gepubliceerd in HerderLeven, maar het beeld is dat er te weinig bekend wordt. De Commissie moet laten zien wat ze doet. We missen de (wetenschappelijke) beoordeling van stukken op juistheid. Mag ingehuurd worden. Dierenarts?

31 mei wordt een stand van zaken inleiding gehouden, in de voorbereiding hiernaartoe zal een stuk gemaakt wordt wat in het volgend HerderLeven wordt gepubliceerd (naast de wetgeving).

Er moet vaker een fokkersberaad worden georganiseerd voor de betrokkenheid.

Aantal nieuwsbrieven: blijft achter bij de bedoelingen. Iemand ervoor verantwoordelijk maken.

Na twee uur sluit de voorzitter de vergadering.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina