Duitsland: Harz. Godsdienst en kerkgeschiedenisDovnload 17.51 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte17.51 Kb.

Duitsland: Harz.Godsdienst en kerkgeschiedenis.

 • Negentig procent van de Duitse bevolking heeft officiële banden met een kerkgenootschap.

 • De resterende tien procent omvat het (groeiende) aantal onkerkelijke en de aanhangers van niet christelijke godsdien­sten.

 • De islam is daarvan met twee miljoen volgelingen (voornamelijk Turken) de grootste.

 • Het totale aandeel van protestanten en katholieken is ongeveer even groot, al is de verhouding niet in elke streek fifty fifty.

 • In het Münsterland is het katholicisme ongeveer viermaal zo sterk verte­genwoordigd als het protestantisme.

 • De bewoners van deze streek keer­den in de 16de eeuw na een Wederdoops schrikbewind massaal terug in de schoot van de moederkerk.

 • In de overwe­gend katholieke omgeving van Paderborn hebben contrareformatori­sche activiteiten in de 17de eeuw successen geboekt.

 • Vanaf het voormalig vorstendom Lippe oost  en noordoostwaarts overheersen de protes­tantse kerken in een verhouding van vier staat tot één.

 • Ten zuiden van de Harz vormt het Eichsfeld een katholieke enclave, die is te verklaren uit de sterke en langdurige, politieke binding met het katholieke keurvor­stendom Mainz.


De grootste kerken en hun verhouding tot de staat.

 • Katholiek Duitsland is verdeeld in vijf aartsbisdommen en 16 bisdom­men.

 • Münster en Osnabrück ressorteren onder het aartsbisdom Keulen en Hildesheim hoort onder Paderborn.

 • De bisschoppen werken samen in de Deutsche Bischofskonferenz.

 • De Evangelische Kirchen in Deutschland is een bond van 17 kerken, die worden geleid door een sy­node (wetgevend) en een raad (uitvoerend).

 • De zeven lutherse `deelne­mers' zijn ook onderling verbonden in de Vereinigte Evangelisch 

 • Lu­thersche Kirche Deutschlands.

 • De twee `Reformierte Kirchen' hebben een calvinistische en een zwingliaanse achtergrond.

 • In de resterende acht `Unierte Kirchen' werken lutheranen en calvinisten samen.

 • Duitsland kent geen staatskerk. De overheid stelt zich in kerkelijke za­ken neutraal op.

 • De kerken hebben wel sterke bindingen met de staat.

 • Zo draagt de overheid bij in salarissen van ambtsdragers en in de kosten van kerkelijke instituten zoals ziekenhuizen en scholen.

 • De belasting die de kerk van haar leden mag heffen, wordt via het staatsapparaat geïnd.

 • Wie uit de kerk wil treden, moet dat via de overheid regelen.

 • Verder heeft de kerk invloed op benoemingen aan theologische hogescholen, die overi­gens wel staatsinstellingen zijn.


Luther en de Reformatie.

 • Zonder diep op religieuze achtergronden in te gaan, besteden we hier enige aandacht aan de Reformatie en de gevolgen ervan voor het Duits­land van de 15de en 16de eeuw.

 • In dit vrome land vol kerken en kapellen werd op honderd zon  en feestdagen de rijkdom van de kerk geëtaleerd; de relikwieëncultus, heiligenverering en pelgrimages genoten grote po­pulariteit.

 • Maar het land werd ook geconfronteerd met de revolutionaire ontdekkingen en uitvindingen die het wereldbeeld van de 16de eeuwse mens deden wankelen en die veel eisten van zijn aanpassingsvermogen.

 • In deze tijd kwam steeds meer kritiek op de kerken haar leiders boven ta­fel.

 • Men herkende het onrecht in de rijkdom van kerken en kloosters, die bovendien de aandacht had afgeleid van religieuze zaken.

 • Er was kritiek op de pauselijke rechtsspraak, de betutteling van de leken, de onper­soonlijke eredienst en de aflaathandel.

 • Deze handel in zieleheil werd sterk opgevoerd toen paus Leo X geld nodig had voor de bouw van de St.­Pieter in Rome.

 • De 95 stellingen waarmee Martin Luther (1483 1546) in 1519 vooral deze geldklopperij (in Noord Duitsland onder leiding van Tetzel) aan de kaak stelde, wordt gezien als het startsein voor de hervorming in Noord Europa.

 • De denkbeelden van Luther over de `genadige God' en de `menselijke vrijheid' verspreiden zich als een lopend vuurtje.

 • Ze le­verden hem in 1520 de pauselijke ban op.

 • Toen Luther een jaar later in Worms tegenover de vorsten en keizer Karel v zijn visie niet wilde her­roepen, volgde de rijksban.

 • Keurvorst Friedrich der Weise nam de her­vormer in bescherming op de Wartburg, waar hij het Nieuwe Testament in het Duits vertaalde.

 • Door zijn kritiek op de kerk en haar rol als politieke macht en door zijn pleidooien voor sociale hervormingen was Luther aanvankelijk zowel bij de vorsten als bij het volk populair.

 • Daar kwam na 1525 verandering in door een opstand van boeren, die door hun landsheren met belastin­gen en herendiensten werden `uitgemolken'.

 • De boeren meenden zich gesteund door Luthers visie op de menselijke vrijheid.

 • Toen de opstand (in Noord Duitsland alleen in het Eichsfeld) uitliep op moord en brand­stichting, adviseerde Luther de vorsten om de rebellen keihard aan te pakken.

 • Vanaf dat moment was Luthers rol als volksheld uitgespeeld.

 • De vorsten voelden zich door de hervormer echter gesteund en pasten zijn ideeën toe in hun politiek.


De godsdienstvrede van Augsburg.

 • Hoewel de katholieke keizer Karel v een gewelddadige aanpak van de Reformatie voorstond, kwam het onder invloed van de Duitse vorsten reeds in 1555 tot de Godsdienstvrede van Augsburg.

 • Hierin werd vast­gelegd dat de vorsten het geloof van hun onderdanen mochten bepalen (Cuius regio, eius religio: wiens gebied, diens geloof).

 • Bij de Vrede van Westfalen (1648) werd geregeld dat onderdanen hun geloof trouw mochten blijven als hun vorst van religie veranderde.

 • In veel vorsten­dommen waren de geestelijk en wereldlijk leider tot in de 19de eeuw in één persoon verenigd.

 • De officiële scheiding van kerk en staat werd in 1919 in de grondwet van Weimar vastgelegd.
Samengesteld door: BusTic.nl: Best%20Landen%20Toeristische%20informatie -> Duitsland.%20FTP%20Server%20WORD -> Steden%20en%20streken%20nieuw%20op%20de%20site -> Algemeen%20Duitsland
Algemeen%20Duitsland -> Oostelijk Duitsland. Geschiedenis
Algemeen%20Duitsland -> Duitsland: Harz. Geschiedenis
Algemeen%20Duitsland -> Beethoven, Ludwig van
Steden%20en%20streken%20nieuw%20op%20de%20site -> Duitsland: Sauerland Geschiedenis
Steden%20en%20streken%20nieuw%20op%20de%20site -> Duitsland Keulen Het hart van de Altstadt
Algemeen%20Duitsland -> Duitsland: Midden Duitsland. Flora en fauna
Algemeen%20Duitsland -> Duitsland: Harz. Geologie
Algemeen%20Duitsland -> Duitsland: Midden Duitsland. Bevolking, taal en godsdienst
Algemeen%20Duitsland -> Duitsland: Duitsland Cultuurgeschiedenis
Algemeen%20Duitsland -> Oost Duitsland. Prehistorie en vroegste geschiedenis
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina