DuLo-waterplan voor het deelbekken “Devebeek”Dovnload 0.53 Mb.
Pagina1/13
Datum23.07.2016
Grootte0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


DuLo-waterplan voor het deelbekken “Devebeek”
Deelnota basisinventarisatie februari 2005Colofon

Opdrachtgever:

Provincie West-Vlaanderen: gemeenten Ardooie, Ingelmunster, Meulebeke, Pittem, Tielt, Dentergem, Harelbeke, Oostrozebeke, Wielsbeke en Zulte


Opdrachthouder:

Wvi


West-Vlaamse Intercommunale – dienstverlenende vereniging
Projectleiding en coördinatie:

Ann Tack en Nathalie Garré


Ontwerpers:

Hannelore Zoetardt en Jeroen Van Waeyenberge

Inhoud


1. Situering en begrenzing 9

2. Juridisch en beleidsmatig kader 10

2.1 Ruimtelijke ordening 10

2.1.1 Gewestplan en BPA 10

2.1.1.1 Gewestplannen 10

2.1.1.2 Gemeentelijke plannen van aanleg: APA’s en BPA’s 11

2.1.2 Ruimtelijke structuurplannen 11

2.1.2.1 Algemeen 11

2.1.2.2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 12

2.1.2.3 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) 12

2.1.2.4 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) 14

2.1.3 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) 17

2.1.4 Ruilverkaveling, landinrichting en natuurinrichting 18

2.1.4.1 Ruilverkavelingsprojecten 18

2.1.4.2 Landinrichtingsprojecten 18

2.1.4.3 Natuurinrichtingsprojecten 19

2.2 Milieubeleidsplannen 20

2.2.1 Gewestelijk milieubeleidsplan Vlaanderen (MINA-plan 3) 20

2.2.2 Provinciaal Milieubeleidsplan 20

2.2.3 Gemeentelijke Milieubeleidsplannen 21

2.3 Water en bodem 22

2.3.1 Decreet integraal waterbeleid en samenwerkingsovereenkomst 22

2.3.1.1 Decreet integraal waterbeleid 22

2.3.1.2 Samenwerkingsovereenkomst 22

2.3.2 Mestdecreet en mestactieplan (MAP) 23

2.3.3 Beschermingszones waterwingebieden 23

2.3.4 Oppervlaktewaterkwaliteitsdoelstellingen 24

2.3.5 Erosiebesluit en erosiebestrijdingsplan 24

2.4 Natuurbehoud 25

2.4.1 Internationaal natuurbeleid 25

2.4.1.1 Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 25

2.4.1.2 Ramsargebieden 26

2.4.1.3 Relatie met het waterbeleid 26

2.4.2 Gewestelijk natuurbeleid 27

2.4.2.1 Decreet op het Natuurbehoud 27

2.4.2.2 VEN-IVON 27

2.4.2.3 Algemene beschermingsmaatregelen en -gebieden 28

2.4.2.3.1 Vegetatiewijzigingsbesluit 28

2.4.2.3.2 Beheersovereenkomsten 29

2.4.2.3.3 Erkende natuur- en bosreservaten en gebieden met groenbeheer 29

2.4.3 Vismigratie 31

2.4.3.1 Wetgeving en beleidsplanning 31

2.4.3.2 Prioritaire vismigratieknelpunten 31

2.4.4 Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplannen (GNOP) 32

2.5 Landschap en cultuurhistorie 34

2.5.1 Decreet houdende de bescherming van landschappen 34

2.5.2 Decreet houdende de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten 35

2.5.3 Regionaal landschap 36

3. Omgevingsanalyse 37

3.1 Hydrografie 37

3.1.1 Vlaamse hydrografische Atlas (VHA) 37

3.1.2 Waterlopen 38

3.2 Waterkwantiteit 38

3.2.1 Grondwater 38

3.2.2 Oppervlaktewater 39

3.2.2.1 Overstromingsgebieden 39

3.2.2.1.1 Van nature overstroombare gebieden (NOG) 40

3.2.2.1.2 Recent overstroomde gebieden (ROG) 40

3.2.2.1.3 Risicozones overstroming 41

3.2.2.2 Peilbeheer 41

3.3 Waterkwaliteit 41

3.3.1 Grondwater 42

3.3.1.1 De grondwaterkwetsbaarheid 42

3.3.1.2 Verzilting 43

3.3.2 Oppervlaktewater 43

3.3.2.1 Fysico-chemische waterkwaliteit 43

3.3.2.2 Biologische waterkwaliteit 45

3.3.2.3 MAP-meetnet 46

3.3.3 Waterbodem 46

3.4 Fysische systeemkenmerken 47

3.4.1 Reliëf 47

3.4.2 Bodem 48

3.4.2.1 Bodemtextuur 48

3.4.2.2 Drainageklassen 48

3.4.3 Grondgebruik 49

3.4.4 Erosie 49

3.5 Waterinfrastructuur 50

3.5.1 Milieuhygiënische infrastructuur 50

3.5.1.1 Zuiveringsgebieden en bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur 50

3.5.1.2 Rioleringstoestand, overstorten en lozingspunten 51

3.5.2 Waterbeheersingsinfrastructuur 54

3.6 Natuurlijke structuur 54

3.6.1 Ecologische waardering 54

3.6.1.1 Biologische Waarderingskaart (BWK) 54

3.6.1.2 Ecologisch waardevolle waterlopen 55

3.6.2 Landschap 56

3.6.2.1 Traditionele landschappen 56

3.6.2.2 Landschapsatlas 56

4. Een eerste overzicht van de knelpunten en potenties 58

4.1 Algemene knelpunten en potenties 58

4.2 Knelpunten en potenties per spoor 58

4.2.1 Spoor 1: Maximale retentie (infiltratie, berging en vertraagde afvoer) van hemelwater aan de bron 58

4.2.2 Spoor 2: Sanering afvalwaterlozingen 60

4.2.3 Spoor 3: Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur 61

4.2.4 Spoor 4: Voorkomen en beperken van diffuse verontreiniging 62

4.2.5 Spoor 5: Voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de waterloop 63

4.2.6 Spoor 6: Kwantitatief, kwalitatief en ecologisch duurzaam waterlopenbeheer 63

4.2.7 Spoor 7: Duurzaam (drink)watergebruik 64

5. Geraadpleegde literatuur 65


Lijst met figurenFiguur 2.1 1: Situering van het deelbekken van de Devebeek. 9

Figuur 2 2: Gewestplan voor het deelbekken van de Devebeek. 10

Figuur 2 3: Weergave van de contouren van de goedgekeurde BPA’s binnen het deelbekken van de Devebeek. 11

Figuur 2 4: Situering van de lopende en reeds afgewerkte ruilverkavelings-, landinrichtings- en natuurinrichtingsprojecten uitgevoerd door VLM binnen het deelbekken van de Devebeek. 18

Figuur 2 5: Afbakening van de beschermingszones voor waterwingebieden binnen het deelbekken van de Devebeek. 24

Figuur 2 6: Weergave van de waterkwaliteitsdoelstellingen voor het oppervlaktewater binnen het deelbekken van de Devebeek. 24

Figuur 2 7: Situering van de EG-Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en Ramsargebieden binnen het deelbekken van de Devebeek. 26

Figuur 2 8: Definitieve afbakening van VEN-gebieden eerste fase binnen het deelbekken van de Devebeek. 28

Figuur 2 9: Gebieden met groenbeheer en erkende en niet-erkende natuur- en bosreservaten binnen het deelbekken van de Devebeek. 30

Figuur 2 10: Prioriteitenkaart voor vismigratie binnen het deelbekken van de Devebeek. 32

Figuur 2 11: Beschermde landschappen, monumenten, dorps- en stadsgezichten in het deelbekken van de Devebeek. 35

Figuur 3 12: Aanduiding van de VHA-zones die geheel of gedeeltelijk binnen het deelbekken van de Devebeek gelegen zijn en situering van de waterlopen met aanduiding van de categorieën (Provincie West-Vlaanderen, 2003). 37

Figuur 3 13: NOG-en ROG-kaart voor het deelbekken van de Devebeek. 40

Figuur 3 14: Risicozones voor overstroming binnen het deelbekken van de Devebeek. 41

Figuur 3 15: Grondwaterkwetsbaarheidskaart voor het deelbekken van de Devebeek. 42

Figuur 3 16: Weergave van het grensvlak zoet grondwater – zout grondwater binnen het deelbekken van de Devebeek. 43

Figuur 3 17: Weergave van de meetpunten van het fysico-chemisch oppervlaktewatermeetnet van de VMM en prati-indexen binnen het deelbekken van de Devebeek. 44

Figuur 3 18: Weergave van de meetpunten van het biologisch oppervlaktewatermeetnet van de VMM en BBI-index binnen het deelbekken van de Devebeek. 45

Figuur 3 19: Situering van MAP-meetpunten van de VMM binnen het deelbekken van de Devebeek met aanduiding van de overschrijding van de norm van 50 mg NO3/l. 46

Figuur 3 20: Meetpunten en resultaten van het waterbodemmeetnet van de VMM binnen het deelbekken van de Devebeek. 47

Figuur 3 21: Reliëfkaart van het deelbekken van de Devebeek ingedeeld in hoogteklassen. 48

Figuur 3 22: De bodemkaart voor het deelbekken van de Devebeek. 48

Figuur 3 23: Aanduiding van de drainageklassen binnen het deelbekken van de Devebeek. 48

Figuur 3 24: Erosiegevoelige zones binnen het deelbekken van de Devebeek. 50

Figuur 3 25: Overzicht van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur binnen het deelbekken van de Devebeek. 53

Figuur 3 26: Overzicht van de ligging van de belangrijkste waterbeheersingsinfrastructuurwerken binnen het deelbekken van de Devebeek. 54

Figuur 3 27: Biologische waarderingskaart (versie 1) voor het deelbekken van de Devebeek met aanduiding van de fauna-arcering. 55

Figuur 3 28: Evaluatie van de waterlopen binnen het deelbekken van de Devebeek op basis van de structuurkenmerken. 56

Figuur 3 29: Landschapsatlas van het deelbekken van de Devebeek. 57

Figuur 4 30: Weergave van de belangrijkste knelpunten binnen het deelbekken van de Devebeek. 58Lijst van tabellenTabel 2.1 1: Oppervlakte van de gemeenten in het deelbekken van de Devebeek. 9

Tabel 2 2: Overzicht van de BPA’s binnen het deelbekken van de Devebeek. 11

Tabel 2 3: Stand van zaken van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen binnen het deelbekken van de Devebeek. 14

Tabel 2 4: Stand van zaken van de opmaak van de gemeentelijke milieubeleidsplannen binnen het deelbekken van de Devebeek. 21

Tabel 2 5: Overzicht van de erkende en niet-erkende natuur- en bosreservaten en gebieden met groenbeheer in het deelbekken van de Devebeek. 30

Tabel 2 6: Overzicht van de acties uit de gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen voorgesteld door de gemeenten gelegen binnen het deelbekken van de Devebeek en hun relatie met het waterbeheer. 33

Tabel 3 7: VHA-zones, betrokken gemeenten en omschrijving van het hydrografisch gebied, met aanduiding van het aantal kilometer onbevaarbare waterloop per categorie binnen het deelbekken van de Devebeek. 38

Tabel 3 8: Grondwatervergunningen met jaardebiet ≥ 30.000m³/jaar binnen het deelbekken van de Devebeek, gebaseerd op gegevens uit de Databank Ondergrond Vlaanderen op OC-Gis Vlaanderen (raadpleging databank op 07-06-2004). 39

Tabel 3 9: Overzicht van de kwaliteitsbeoordeling, kwaliteitsklassen en kleurcodes volgens de Prati-index. 44

Tabel 3 10: Overzicht van de kwaliteitsbeoordeling, kwaliteitsklassen en kleurcodes volgens de BBI-index. 45

Tabel 3 11: Overzicht van de zuiveringsgebieden in het deelbekken van de Devebeek (VMM, maart 2003). 50

Tabel 3 12: Riolerings- en zuiveringsgraden van de zuiveringszones binnen het deelbekken van de Devebeek (toestand op 11-09-03). 51

Tabel 3 13: Geografische streken en traditionele landschappen in het deelbekken van de Devebeek. 56


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina