DuLo-waterplan voor het deelbekken “Mandel”Dovnload 0.8 Mb.
Pagina1/15
Datum23.07.2016
Grootte0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


DuLo-waterplan voor het deelbekken “Mandel”

Deelnota basisinventarisatie februari 2005

Colofon

Opdrachtgever:

Provincie West-Vlaanderen: gemeenten Ardooie, Harelbeke, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lendelede, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Staden en Zonnebeke.


Opdrachthouder:

Wvi


West-Vlaamse Intercommunale – dienstverlenende vereniging
Projectleiding en coördinatie:

Ann Tack en Nathalie Garré


Ontwerpers:

Veronique Delanote

Hannelore Zoetardt

Inhoud1. Situering en begrenzing van het deelbekken 9

2. Juridisch en beleidsmatig kader 11

2.1 Ruimtelijke ordening 11

2.1.1 Gewestplan en BPA 11

2.1.1.1 Gewestplannen 11

2.1.1.2 Gemeentelijke plannen van aanleg: APA’s en BPA’s 12

2.1.2 Ruimtelijke structuurplannen 12

2.1.2.1 Algemeen 12

2.1.2.2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 13

2.1.2.3 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) 13

2.1.2.4 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) 15

2.1.3 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) 19

2.1.4 Ruilverkaveling, landinrichting en natuurinrichting 19

2.1.4.1 Ruilverkavelingsprojecten 19

2.1.4.2 Landinrichtingsprojecten 20

2.1.4.3 Natuurinrichtingsprojecten 20

2.2 Milieubeleidsplannen 21

2.2.1 Gewestelijk milieubeleidsplan Vlaanderen (MINA-plan 3) 21

2.2.2 Provinciaal Milieubeleidsplan 22

2.2.3 Gemeentelijke Milieubeleidsplannen 22

2.3 Water en bodem 23

2.3.1 Decreet integraal waterbeleid en samenwerkingsovereenkomst 23

2.3.1.1 Decreet integraal waterbeleid 23

2.3.1.2 Samenwerkingsovereenkomst 24

2.3.2 Mestdecreet en mestactieplan (MAP) 24

2.3.3 Beschermingszones waterwingebieden 25

2.3.4 Oppervlaktewaterkwaliteitsdoelstellingen 25

2.3.5 Erosiebesluit en erosiebestrijdingsplan 26

2.4 Natuurbehoud 26

2.4.1 Internationaal natuurbeleid 26

2.4.1.1 Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 27

2.4.1.2 Ramsargebieden 27

2.4.1.3 Relatie met het waterbeleid 28

2.4.2 Gewestelijk natuurbeleid 28

2.4.2.1 Decreet op het Natuurbehoud 28

2.4.2.2 VEN-IVON 29

2.4.2.3 Algemene beschermingsmaatregelen en -gebieden 29

2.4.2.3.1 Vegetatiewijzigingsbesluit 30

2.4.2.3.2 Beheersovereenkomsten 30

2.4.2.3.3 Erkende natuur- en bosreservaten en gebieden met groenbeheer 31

2.4.3 Vismigratie 32

2.4.3.1 Wetgeving en beleidsplanning 32

2.4.3.2 Prioritaire vismigratieknelpunten 33

2.4.4 Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplannen (GNOP) 34

2.5 Landschap en cultuurhistorie 36

2.5.1 Decreet houdende de bescherming van landschappen 36

2.5.2 Decreet houdende de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten 37

2.5.3 Regionaal landschap 38

3. Omgevingsanalyse 39

3.1 Hydrografie 39

3.1.1 Vlaamse hydrografische Atlas (VHA) 39

3.1.2 Waterlopen 40

3.2 Waterkwantiteit 40

3.2.1 Grondwater 40

3.2.2 Oppervlaktewater 41

3.2.2.1 Overstromingsgebieden 41

3.2.2.1.1 Van nature overstroombare gebieden (NOG) 42

3.2.2.1.2 Recent overstroomde gebieden (ROG) 42

3.2.2.1.3 Risicozones overstroming 43

3.2.2.2 Peilbeheer 43

3.3 Waterkwaliteit 44

3.3.1 Grondwater 44

3.3.1.1 De grondwaterkwetsbaarheid 44

3.3.1.2 Verzilting 45

3.3.2 Oppervlaktewater 45

3.3.2.1 Fysico-chemische waterkwaliteit 46

3.3.2.2 Biologische waterkwaliteit 48

3.3.2.3 MAP-meetnet 49

3.3.3 Waterbodem 50

3.4 Fysische systeemkenmerken 51

3.4.1 Reliëf 51

3.4.2 Bodem 52

3.4.2.1 Bodemtextuur 52

3.4.2.2 Drainageklassen 52

3.4.3 Grondgebruik 53

3.4.4 Erosie 53

3.5 Waterinfrastructuur 54

3.5.1 Milieuhygiënische infrastructuur 54

3.5.1.1 Zuiveringsgebieden en bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur 54

3.5.1.2 Rioleringstoestand, overstorten en lozingspunten 55

3.5.2 Waterbeheersingsinfrastructuur 59

3.6 Natuurlijke structuur 60

3.6.1 Ecologische waardering 60

3.6.1.1 Biologische Waarderingskaart (BWK) 60

3.6.1.2 Ecologisch waardevolle waterlopen 61

3.6.2 Landschap 62

3.6.2.1 Traditionele landschappen 62

3.6.2.2 Landschapsatlas 63

4. Een eerste overzicht van de knelpunten en potenties 64

4.1 Algemene knelpunten en potenties 64

4.2 Knelpunten en potenties per spoor 64

4.2.1 Spoor 1: Maximale retentie (infiltratie, berging en vertraagde afvoer) van hemelwater aan de bron 64

4.2.2 Spoor 2: Sanering afvalwaterlozingen 66

4.2.3 Spoor 3: Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur 67

4.2.4 Spoor 4: Voorkomen en beperken van diffuse verontreiniging 68

4.2.5 Spoor 5: Voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de waterloop 69

4.2.6 Spoor 6: Kwantitatief, kwalitatief en ecologisch duurzaam waterlopenbeheer 70

4.2.7 Spoor 7: Duurzaam (drink)watergebruik 70

5. Geraadpleegde literatuur 72


Lijst met figurenFiguur 2.1 1: Situering van het deelbekken van de Mandel. 9

Figuur 2 2: Gewestplan voor het deelbekken van de Mandel. 11

Figuur 2 3: Weergave van de contouren van de goedgekeurde BPA’s binnen het deelbekken van de Mandel 12

Figuur 2 4: Situering van de lopende en reeds afgewerkte ruilverkavelings-, landinrichtings- en natuurinrichtingsprojecten uitgevoerd door VLM binnen het deelbekken van de Mandel. 20

Figuur 2 5: Afbakening van de beschermingszones voor waterwingebieden binnen het deelbekken van de Mandel. 25

Figuur 2 6: Weergave van de waterkwaliteitsdoelstellingen voor het oppervlaktewater binnen het deelbekken van de Mandel. 25

Figuur 2 7: Situering van de EG-Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en Ramsargebieden binnen het deelbekken van de Mandel. 27

Figuur 2 8: Definitieve afbakening van VEN-gebieden eerste fase binnen het deelbekken van de Mandel. 29

Figuur 2 9: Gebieden met groenbeheer en erkende en niet-erkende natuur- en bosreservaten binnen het deelbekken van de Mandel. 32

Figuur 2 10: Prioriteitenkaart voor vismigratie binnen het deelbekken van de Mandel. 33

Figuur 2 11: Beschermde landschappen, monumenten, dorps- en stadsgezichten in het deelbekken van de Mandel. 38

Figuur 3 12: Aanduiding van de VHA-zones die geheel of gedeeltelijk binnen het deelbekken van de Mandel gelegen zijn en situering van de waterlopen met aanduiding van de categorieën (Provincie West-Vlaanderen, 2003). 39

Figuur 3 13: NOG-en ROG-kaart voor het deelbekken van de Mandel. 42

Figuur 3 14: Risicozones voor overstroming binnen het deelbekken van de Mandel. 43

Figuur 3 15: Grondwaterkwetsbaarheidskaart voor het deelbekken van de Mandel. 45

Figuur 3 16: Weergave van het grensvlak zoet grondwater – zout grondwater binnen het deelbekken van de Mandel. 45

Figuur 3 17: Weergave van de meetpunten van het fysico-chemisch oppervlaktewatermeetnet van de VMM en prati-indexen binnen het deelbekken van de Mandel. 46

Figuur 3 18: Weergave van de meetpunten van het biologisch oppervlaktewatermeetnet van de VMM en BBI-index binnen het deelbekken van de Mandel. 48

Figuur 3 19: Situering van MAP-meetpunten van de VMM binnen het deelbekken van de Mandel met aanduiding van de overschrijding van de norm van 50 mg NO3/l. 50

Figuur 3 20: Meetpunten en resultaten van het waterbodemmeetnet van de VMM binnen het deelbekken van de Mandel. 50

Figuur 3 21: Reliëfkaart van het deelbekken van de Mandel ingedeeld in hoogteklassen. 52

Figuur 3 22: De bodemkaart voor het deelbekken van de Mandel. 52

Figuur 3 23: Aanduiding van de drainageklassen binnen het deelbekken van de Mandel. 53

Figuur 3 24: Erosiegevoelige zones binnen het deelbekken van de Mandel. 54

Figuur 3 25: Overzicht van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur binnen het deelbekken van de Mandel 59

Figuur 3 26: Overzicht van de ligging van de belangrijkste waterbeheersingsinfrastructuurwerken binnen het deelbekken van de Mandel. 59

Figuur 3 27: Biologische waarderingskaart (combinatie van versie 1 en 2.1) voor het deelbekken van de Mandel met aanduiding van de fauna-arcering. 61

Figuur 3 28: Evaluatie van de waterlopen binnen het deelbekken van de Mandel op basis van de structuurkenmerken. 62

Figuur 3 29: Landschapsatlas van het deelbekken van de Mandel. 63


Lijst van tabellenTabel 2.1 1: Oppervlakte van de gemeenten in het deelbekken van de Mandel. 9

Tabel 2 2: Overzicht van de BPA’s binnen het deelbekken van de Mandel . 12

Tabel 2 3: Stand van zaken van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen binnen het deelbekken van de Mandel. 15

Tabel 2 4: Stand van zaken van de opmaak van de gemeentelijke milieubeleidsplannen binnen het deelbekken van de Mandel. 23

Tabel 2 5: Overzicht van de erkende en niet-erkende natuur- en bosreservaten en gebieden met groenbeheer in het deelbekken van de Mandel. 32

Tabel 2 6: Overzicht van de acties uit de gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen voorgesteld door de gemeenten gelegen binnen het deelbekken van de Mandel en hun relatie met het waterbeheer. 35

Tabel 3 7: VHA-zones, betrokken gemeenten en omschrijving van het hydrografisch gebied, met aanduiding van het aantal kilometer onbevaarbare waterloop per categorie binnen het deelbekken van de Mandel. 39

Tabel 3 8: Grondwatervergunningen met jaardebiet ≥ 30.000m³/jaar binnen het deelbekken van de Mandel, gebaseerd op gegevens uit de Databank Ondergrond Vlaanderen op OC-Gis Vlaanderen (raadpleging databank op 07-06-2004). 41

Tabel 3 9: Overzicht van de kwaliteitsbeoordeling, kwaliteitsklassen en kleurcodes volgens de Prati-index. 46

Tabel 3 10: Overzicht van de kwaliteitsbeoordeling, kwaliteitsklassen en kleurcodes volgens de BBI-index. 48

Tabel 3 11: Overzicht van de zuiveringsgebieden in het deelbekken van de Mandel (VMM, maart 2003). 55

Tabel 3 12: Riolerings- en zuiveringsgraden van de zuiveringszones binnen het deelbekken van de Mandel (toestand op 11-09-03). 56

Tabel 3 13: Geografische streken en traditionele landschappen in het deelbekken van de Mandel. 62


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina