Duurzaamheidsjaarverslag 2013 VoorwoordDovnload 314.31 Kb.
Pagina1/3
Datum23.07.2016
Grootte314.31 Kb.
  1   2   3
DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2013


Voorwoord:
Met heel veel plezier leg ik het jaarverslag Duurzaamheid 2013 (met daarin opgenomen het Milieujaarverslag) aan u voor. Het is het laatste jaarverslag van deze collegeperiode. Een jaar waarin Duurzaamheid in Heemstede nadrukkelijk op de kaart is gekomen. Gelukkig waarderen veel inwoners en bedrijven het groene karakter van de gemeente Heemstede en zijn ze zeker bereid de natuur te respecteren. Dat betekent niet dat het afgelopen jaar zonder slag of stoot is gegaan; bij ‘Duurzaamheid’ gaat het namelijk net even een stap verder.
Waar gaat het over? Het gaat over het bewust omgaan met de directe leefomgeving. Over een slimme en respectvolle manier producten hergebruiken en innovatief met nieuwe energiebronnen omgaan. Over het overgaan tot het gebruik van schone brandstoffen en over het energiezuinig maken van de woning. De afgelopen jaren is al verschillende keren gerapporteerd over de stappen die zijn gezet om dit te bereiken. Vanuit de Commissie Ruimte is nu nadrukkelijk gevraagd om alleen te rapporteren over het jaar 2013 (en niet over zaken die al eerder zijn gerealiseerd en gepland staan). Met dit verzoek is zoveel mogelijk rekening gehouden. De rapportage is naar voren gehaald in verband met de verkiezingen.
2013 is een jaar geweest waarin veel is gerealiseerd. Duurzaamheid is een integraal thema geworden dat in vele beleidsterreinen terugkomt en dat zich laat vertalen in concrete activiteiten en acties. Zo is het Duurzaamheidspad geopend op Park Meermond: een informatief pad waar jeugd (en natuurlijk ook volwassenen) kennis en ervaring opdoen in de vorm van natuur- en milieueducatie (NME). Er zijn naast de NME-activiteiten ook andere activiteiten op scholen opgezet. Zoals de lessen over zwerfafval in samenwerking met de Meerlanden, een bijeenkomst met de Haemstede Barger mavo over zwerfafval, een enquête door leerlingen van College Hageveld over de duurzaamste ondernemer van Heemstede, het voorlezen door de leden van de klankbordgroep Duurzaamheid op basisscholen tijdens de Kinderboekenweek en enkele gastlessen Duurzaamheid van ondergetekende bij de Jacobaschool. Bij al deze activiteiten rondom het thema Duurzaamheid geldt het principe jong geleerd oud gedaan. Kinderen namen de discussies die op school werden gevoerd mee naar huis om met hun ouders verder te bespreken. In die zin “voeden kinderen hun ouders spelenderwijs op”.
Er zijn twee Energiecafés in Casca gehouden waar ongeveer 70 bezoekers per keer aanwezig waren. Voorlichting en informatieoverdracht over duurzame materialen en producten stonden hierbij centraal. Dit was eveneens van toepassing bij de bijeenkomst van het Duurzaam Bouwloket, hier waren ongeveer 60 personen aanwezig.
Een speciale gebeurtenis in 2013 was het 100-jarig bestaan van het Wandelbos Groenendaal. Het ecologische groenbeheer van het bos stond onder meer centraal. Schoolklassen zijn uitgenodigd voor diverse activiteiten in het bos. Duurzaamheid gaat immers hand in hand met groen en groenbeheer want ook het opgestelde Groenbeleidsplan geeft richting aan duurzaam groen. De ambitie is duurzaamheid, bruikbaarheid en aantrekkelijkheid op elkaar af te stemmen zodat je kunt spreken van hoogwaardig groen.
Verder noem ik hier graag een aantal concrete acties die in 2013 zijn gerealiseerd: het abonnement op de Zonatlas, het realiseren van twee coöperaties van zonne-energie door Zon op Heemstede, het opzetten en abonnement op het Duurzaam Bouwloket, de aanschaf van een warmtecamera, de Notitie Afvalverwerking, het aanstellen van een Coördinator Duurzaamheid bij de gemeente (0,3 fte), het ontwikkelen en realiseren van een subsidieregeling voor isolatie van de bestaande bouw, het participeren in de duurzaamheidsmarkt op 10 oktober, het realiseren van de generatietuin, 2 extra oplaadpalen voor elektriciteit, het groengas tankstation, het realiseren van een aantal bouwprojecten waarbij duurzaamheid centraal staat (rond bijv. de Heemhaven), de proef met milieuvriendelijker onkruidbestrijdingsmiddel, het schrijven van een verlichtingsplan met duurzame elementen en Duurzaam inkopen via Rijk.
Al deze punten (en nog meer) worden in dit document verder uitgewerkt en beschreven. In de bovenstaande lijst wordt ook de Klankbordgroep Duurzaamheid al kort aangestipt. Inmiddels is deze klankbordgroep uitgegroeid tot een volwaardige adviesraad die een belangrijke bijdrage levert aan het duurzaamheidsbeleid van onze gemeente. Naast deskundigheid die in de groep aanwezig is, wordt constructief meegedacht over de wijze waarop we kunnen zorgen dat de inwoners van Heemstede nog beter betrokken kunnen worden bij dit beleidsthema. Heel veel dank daarvoor.
De klankbordgroep heeft ook al een spin-off gekregen in de vorm van MVO Heemstede. Een aparte vereniging die de Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemers uit Heemstede vertegenwoordigd en initiatiefnemer is van onder andere de Duurzaamheidsmarkt en de verkiezing tot duurzaamste ondernemer van Heemstede.
Wat mij betreft een indrukwekkende lijst met activiteiten. Graag wil ik dan ook iedereen heel erg bedanken voor de enorme inzet die is gepleegd om de activiteiten tot een succes te maken. Ook de leden van de gemeenteraad wil ik danken voor het beschikbaar stellen van de budgetten die deze activiteiten mogelijk hebben gemaakt.

Jur Botter


Wethouder duurzaamheid

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de uitvoering van de milieu- en duurzaamheidstaken in het jaar 2013. De Nota duurzaamheid 2012-2016 heeft aan de basis gelegen voor dit jaarverslag. Dit jaarverslag maakt onderdeel uit van de beleidscyclus.

De gemeenteraad heeft de nota in februari 2013 vastgesteld. Aan de hand van de thema’s in de nota worden de geleverde prestaties weergegeven. Hierdoor wordt inzicht verkregen wat gepland was en wat uiteindelijk uitgevoerd en bereikt is. Een aantal lopende taken/projecten uit het verlopen milieubeleid lopen nog door in de nieuwe beleidsperiode. Ook hiervan wordt verslag gedaan.


Bij het schrijven van het collegeakkoord is duurzaamheid als een belangrijk thema opgenomen. Het college richt zich vooral op de realisatie van de doelstellingen. Vertrekpunt van het duurzaamheidsbeleid is het principe van people, planet, profit. Dat wil zeggen dat het college zich richt op een beleid waarin de kwaliteit van de leefomgeving in de toekomst centraal staat.
In het collegeakkoord is afgesproken dat elke wethouder zelf eindverantwoordelijk is voor het integreren van duurzaamheid in de eigen portefeuille. Dit komt tot uiting in de diverse programma’s in de begroting. Milieu en duurzaamheid komen niet meer als apart programma in de begroting voor. De wethouder duurzaamheid fungeert als aanjager en coördinator en treedt naar buiten toe op als de wethouder duurzaamheid van de gemeente. Het collegeakkoord is ook van kracht voor het nieuwe beleid.
De uitvoering van de milieutaken is per 1 juni 2006 overgedragen aan de Milieudienst IJmond. Hiertoe is een dienstverleningscontract voor 2863 uur afgesloten en een mandaatregeling opgesteld.
Een aantal milieugerelateerde taken zijn bij gemeentelijke afdelingen gebleven. Afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte beheert integraal waterbeheer. Afval, Natuur en Ecologie vallen onder afdeling Uitvoering Openbare Ruimte terwijl mobiliteit nog onder afdeling Ruimtelijk Beleid sorteert. Ten aanzien van duurzaam bouwen zijn meerdere afdelingen betrokken: Ruimtelijk beleid, Bouw en Woningtoezicht en de Milieudienst. De Milieudienst ondersteunt en adviseert de afdelingen bij de uitvoering van deze taken waar nodig en vice versa.
Voor de uitvoering van de Nota duurzaamheid is in 2013 een coördinator duurzaamheid ingehuurd voor 0,3 fte. De coördinator houdt zich met name bezig met de uitvoering van de projecten waar intensief met inwoners en bedrijven wordt samengewerkt. Tevens fungeert de coördinator als secretaris voor de klankbordgroep Duurzaamheid die nog minimaal twee jaar ingesteld blijft.
De coördinatie voor de samenstelling van het jaarverslag is neergelegd bij de Milieudienst IJmond.

Het jaarverslag wordt aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling (A-stuk). Vervolgens wordt het jaarverslag aan de provincie Noord-Holland aangeboden.


Het jaarverslag is opgebouwd aan de hand van de thema’s uit de Nota duurzaamheid. Hierbij is voor de duidelijkheid dezelfde volgorde aangehouden. Onder elk thema zijn de bijbehorende projectenlijsten (nieuwe en lopende projecten) uit de Nota duurzaamheid opgenomen.

Allereerst worden de uitgevoerde werkzaamheden onder het thema Participeren en Communiceren (thema 1) weergegeven. Daarna volgen thema 2 de voorbeeldfunctie van de gemeentelijke organisatie en thema 3 Duurzame gebouwen. Thema 4 betreft Duurzame energie en thema 5 handelt over Duurzame mobiliteit. In de Nota duurzaamheid is het belang van regionale samenwerking benadrukt. Onder thema 6 Regionale samenwerking wordt weergegeven wat de samenwerking heeft opgeleverd.

Op bovengenoemde thema’s heeft de gemeente in grote mate beleidsvrijheid welke in de Nota duurzaamheid is ingevuld en vastgelegd. Naast deze thema’s wordt ook verslag gedaan van de wettelijke taken die ook thematisch en in dezelfde volgorde als in de nota duurzaamheid worden behandeld: thema 1 Luchtkwaliteit, thema 2 Geluid, thema 3 Natuur en groen, thema 4 Bodem, thema 5 Water, thema 6 Externe veiligheid, thema 7 Bedrijven, thema 8 Regionale uitvoeringsdienst (RUD) en thema 9 Afval.
Als bijlage is een overzicht van de duurzaamheidsprojecten uitegevoerd in 2013 opgenomen met hierin verwerkt de geraamde en de daadwerkelijk bestede kosten samen met de kosten van de Milieudienst IJmond in 2013.

Verder is in de bijlagen een verslag van de NME activiteiten van de Crayenester school opgenomen en een verslag van de activiteiten van het Duurzaam Bouwloket.Thema 1 – Participeren en communiceren

Doelstelling: Het stimuleren en faciliteren van duurzame initiatieven van inwoners en bedrijven.
Uitvoering:
Nieuwe projecten:


Project

Omschrijving

Planning/

Rendement

1

MVO

Organiseren van een duurzaamheidsdag winkelstraat door de ondernemers en duurzaamheidsprijs uitreiken aan een bedrijf of initiatief.

Jaarlijks, Start 2012

Rendement:

20 extra bedrijven haken aan bij werkgroep “duurzaam Heemstede”.


2

MVO


MVO voor en door bedrijven onder de aandacht brengen door twee keer per jaar een bijeenkomst over MVO voor hen te organiseren (faciliteren).

2012-2014
Rendement:

10 extra MVO bedrijven3

MVO


Jansje initiatief – mensen met verstandelijke beperking helpen bij vinden van werk (MVO- People)

Vintage Store2012-2014

Rendement:

20 extra mensen met verstandelijke beperking aan het werk


4

MVO


Bedrijven en inwoners betrekken bij duurzame samenleving – duurzame initiatieven door twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren en te faciliteren

2012-2014

Rendement:

10 extra initiatieven ontplooid


5

Meldpunt creëren


Aan initiatieven inwoners bekendheid geven

2013-2014

Rendement:

10 extra initiatieven ontplooid


6

Bewoners en ondernemers


Energiecafés, workshops over bewustzijn energie en wooncomfort organiseren en faciliteren samen met bouwbedrijven, installateurs, vve’s, makelaars, bewonersgroepen

2013-2014

Rendement:

10 extra initiatieven ontplooid


1. Duurzaamheidsdag 10-10

De Dag van de Duurzaamheid is een landelijke dag mede georganiseerd door Urgenda. Deze organisatie stimuleert gemeenten, ondernemers, organisaties en particulieren om innovatief en sneller duurzaam te worden. Ieder jaar op 10-10 de Dag van de Duurzaamheid om zoveel mogelijk landelijke initiatieven te stimuleren. Ook de gemeente Heemstede doet nadrukkelijk mee op deze dag van inwoners, ondernemers en organisaties te stimuleren. De volgende activiteiten hebben we georganiseerd:

Leden van Klankbordgroep Duurzaamheid en de wethouder Duurzaamheid hebben op basisscholen voorgelezen uit het voor deze dag speciaal samengesteld boek “Nog lang en gelukkig”. Het eerste boek is op deze dag voorgelezen door prinses Laurentien van Oranje. Er zijn leuke gesprekken ontstaan tussen de kinderen en de wethouder. En zoals in de inleiding door de wethouder Jur Botter is geschreven weten kinderen al veel over duurzaamheid en zijn soms al heel bewust van wat ze zelf kunnen doen en “voeden ze hun ouders op”.

De groepen 7 en 8 van de basisscholen hebben meegedaan aan een ‘wedstrijd’. Welke groep is de meest duurzame groep? In de ochtend heeft de groep samen met de leerkracht klassikaal een online enquête ingevuld met hele diverse vragen over Duurzaamheid. De leerkrachten hebben met de groep hele interessante gesprekken kunnen voeren. De winnaar van deze wedstrijd is, met maar 1 punt verschil, groep 7 van de Nicolaas Beetsschool geworden. Ze gaan als beloning in maart 2014 naar het Windlab van Eneco waar ze alles leren over windenergie.

Daarnaast heeft de gemeente MVO Heemstede ondersteund om voor de tweede maal een Duurzaamheidsmarkt te organiseren op de Binnenweg. Diverse ondernemers en sociale organisaties presenteren hun duurzame betrokkenheid en delen dit met de Heemsteedse inwoners. Er waren dit jaar 28 verschillende ondernemers aanwezig op de markt ten opzichte van 20 ondernemers in 2012.

Daarnaast heeft MVO Heemstede samen met leerlingen van Hageveld een verkiezing uitgeschreven voor de meest Duurzame Ondernemer van Heemstede. Er zijn bij 14 ondernemers interviews gehouden waarbij over de meest uiteenlopende onderwerpen vragen zijn gesteld. Uit deze groep ondernemers zijn dan 3 ondernemers genomineerd die de meeste punten op het gebied van duurzaamheid hebben gescoord. Een vakjury heeft vervolgens de meest duurzame ondernemer gekozen. Door deze verkiezing worden ondernemers duidelijk gestimuleerd om na te denken over welke rol zij (kunnen) spelen bij het verduurzamen van de ondernemers.

De Dag van de Duurzaamheid is afgesloten met het Energiecafé in De Luifel. In informele sfeer zijn presentaties gegeven over het verduurzamen van je woning of bedrijf. Meer hierover vindt u in punt 6 Energiecafés


2. MVO bijeenkomsten voor ondernemers

De voorbereidingen voor een conferentie voor ondernemers zijn gestart. De conferentie zal worden georganiseerd eind februari of begin maart 2014 in samenwerking met MVO Heemstede en zal plaatsvinden op Het Oude Slot in Heemstede. Door de Duurzaamheidsmarkt op 10-10 zijn nieuwe initiatieven ontstaan. Ook door ZZP-avonden die door Economische zaken worden georganiseerd ontstaan duurzame initiatieven en samenwerkingen tussen ondernemers. Broodfonds en Daalse Lente zijn samenwerkingsvormen waarbij MVO ondernemers andere ondernemers ontmoeten en nieuwe samenwerkingsvormen en initiatieven ontstaan.


3. Jansje intiatief

Het Repair Café is een initiatief waar mensen met een verstandelijke beperking kunnen werken in het horeca gedeelte en waar mensen die niet volledig kunnen participeren op de arbeidsmarkt goederen kunnen repareren. Er wordt op dit moment nagegaan wie de uitvoering van het Repair Café vorm kan geven in Heemstede.


4. Bijeenkomsten voor duurzame initiatieven

Door de organisatie van de duurzaamheidsmarkt op 10-10 zijn ondernemers met elkaar in contact geraakt die gaan samenwerken. Op dit moment wordt een plan uitgewerkt voor een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen initiatief. Ook is in 2013 de vereniging MVO Heemstede als spin-off van de klankbordgroep Duurzaamheid opgericht. Ondernemers worden door de vereniging aangemoedigd om na te denken over hun rol als duurzaam en innovatief ondernemer.


5. Meldpunt voor initiatieven

In 2013 zijn initiatieven ontplooid door inwoners en deze zijn aan de diverse afdelingen binnen de gemeente kenbaar gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de vrijwilligers die Park Meermond onderhouden, de generatietuin Kom In Mijn Tuin, Vindingrijk Geleerdenwijk. Om deze initiatieven goed in kaart te krijgen wordt op dit moment door de IT afdeling gewerkt aan het ontwikkelen van een website zoals www.wijzijnleusden.nl. Op deze website kunnen inwoners initiatieven aanmelden en ook middels crowdfunding financiële middelen voor het initiatief vergaren.


6. Energiecafés

In mei en oktober 2013 zijn Energiecafés georganiseerd. Tijdens de Energiecafés krijgen ondernemers de gelegenheid om hun duurzame producten en diensten te presenteren en daarmee inwoners op informele manier te informeren over de mogelijkheden van duurzame energie en energiezuinig wonen. Naast het informeren van inwoners heeft het ook een positief effect op de Heemsteedse economie door lokale ondernemers een podium te geven. Tijdens de energiecafés in 2013 is geïnformeerd over zonnepanelen, Zon op Heemstede, warmtepomp, ondernemers en MVO, alle soorten woningisolatie en TOON van Eneco. De cafés stimuleren innovatie, duurzaamheid en de lokale economie. Inwoners hebben zicht ook aangemeld voor het laten maken van een thermografische foto van hun woning welke een hulpmiddel is in de besluitvorming hoe de woning te verduurzamen. In 2013 hebben 63 inwoners zich hiervoor aangemeld en zijn inmiddels 18 foto’s gemaakt. Daarnaast is een informatie avond georganiseerd voor inwoners waarbij Duurzaam Bouwloket alle mogelijkheden de revue heeft laten passeren over duurzame energie, isolatiemogelijkheden, energiebesparende maatregelen. Ook ondernemers kregen hier een podium om inwoners en ondernemers bij elkaar te brengen. Het was een goed bezochte avond.Lopende projecten uit het voorgaande milieubeleid:


Project

Omschrijving

Planning

P1

NME

Park Meermond – educatief duurzaamheidspad- speelbos – kinderboerderij – handreiking scholen

Jaarlijks, start 2012

P2

Prestatieaf-spraken

Woningcorporaties – samenwerking en maken van prestatieafspraken over duurzaam bouwen, Regionaal Actie Plan Zuid- en Midden Kennemerland (RAP)

Continu, 2012 nieuwe afspraken

P3

Bestaande bouw

Voorlichting over energiebesparing via BespaarDaar (isolatieprogramma)

Tot 2014 (vanuit vorige collegeperiode)

P4

Energiebe-

sparing


bij bedrijven en instellingen

Het realiseren van energiebesparing met focus op verlichting en aandacht voor koeling, verwarming en duurzame energie

Tot 2014 (vanuit vorige collegeperiode)

P5

Enquête

Enquête energieverbruik cijfers inwoners

Tot 2014 (vanuit vorige collegeperiode)

P6

Afval


Realisatie plastic afval containerpunt, afvalblad opvangpunt; grijswatersysteem bij scholen

2013-2014

P7

Publiekscampagnes

Nationale Opschoondag etc

2014

P8

Gemeente

Verbeteren communicatie over energiebewustwording via Trias Energetica: 1. Isoleren – 2. Duurzame Energie – 3. Fossiele brandstoffen optimaal gebruiken (oa BespaarDaar website)

2012-2014

P9

Milieucommunicatie

Informatie via scholen naar ouders

Natuur- en milieu-educatie2014 (vanuit vorige collegeperiode)

P10

Afval

Compost voor aanleveren gescheiden afval

t/m 2014

P1. NME duurzaamheidspad, Park Meermond

Op vrijdag 12 april is het duurzaamheidspad bij Park Meermond geopend door gedeputeerde Jaap Bond en wethouder Jur Botter. Op het duurzaamheidspad worden kinderen (en recreanten) geïnformeerd over diverse thema's op duurzaamheidsgebied. Door middel van QR-codes is achtergrondinformatie (voor bijvoorbeeld in de klas) te verkrijgen over energie, afval, de biologische boer, zuiver water, natuur en de ijsvogel. De route is dagelijks zelfstandig te belopen en vooral gericht op klassen van het basisonderwijs. Via de ANWB app kan deze educatieve route ook digitaal gevonden worden. De combinatie met het speelbos maken het tot een aantrekkelijke plek. In 2014 zal een herkenbaar bord worden geplaatst.

Daarnaast zijn scholen gestimuleerd door een schoolreis samen te stellen naar het duurzaamheidspad in combinatie met de milieustraat van de Meerlanden die ernaast ligt. De Evenaar heeft dit in 2013 met een groep 5 gedaan en leerlingen, ouders en leerkracht waren erg enthousiast ondanks het slechte weer.


P2. Prestatieafspraken woningbouwcorporaties

De prestatieafspraken zijn gepland in 2014.


P3. Bestaande bouw BespaarDaar

De provincie heeft een aantal jaren het project BespaarDaar gedraaid. Het betrof een website waar inwoners van de Noord-Hollandse gemeenten een energiescan van hun woning konden uitvoeren. De provincie heeft het project inmiddels gestaakt vanwege een gewijzigde uitvoering van haar klimaattaken. Dit project zal van de lijst van lopende projecten worden afgevoerd. Ter vervanging van BespaarDaar is de samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket. Inwoners kunnen nu bij het Duurzaam Bouwloket terecht voor adviezen op het gebied van energiebesparing en toepassen van duurzame energie rondom de woning. Daarnaast kunnen inwoners ook twee keer per jaar naar de Energiecafés, de duurzaamheidsmarkt op de Binnenweg en de informatiebijeenkomsten van Duurzaam Bouwloket.


P4. Energiebesparing bedrijven

Bij de bedrijfscontroles in het kader van de Wet milieubeheer wordt het aspect energiebesparing altijd meegenomen. Indien een besparingspotentieel bij een bedrijf aanwezig is, dan adviseert de Milieudienst hierover aan het bedrijf. Grootverbruikers van energie zijn verplicht om energieonderzoek en rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. In 2013 zijn geen specifieke bedrijven gecontroleerd waar energiebesparingsmogelijkheden aanwezig zijn. Ondernemers zelf hebben wel duurzame energie maatregelen genomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn zonnepanelen bij Chocolaterie van Dam, LED verlichting bij Het Oude Slot en Merks Autoschade, dichte koelingen bij Kiebert Natuurlijk, enzovoort.


P5. Enquête energieverbruik

In de Nota duurzaamheid is opgenomen dat de enquête aan het eind van de beleidsperiode zal worden uitgevoerd. Recentelijk is bekend geworden dat een andere monitoringstool “Energie in Beeld” gratis zal worden aangeboden aan de gemeenten. Deze tool is opgezet door de energietransporteurs. Met deze tool (een webapplicatie) wordt inzicht verkregen in het jaarlijkse energieverbruik van gebouwen in de gemeente tot op 6 karakters van de postcode. Dit maakt een wijkgerichte aanpak mogelijk. Specifieke doelgroepen zullen worden uitgenodigd voor een informatie avond van het duurzaam bouwloket, voor Energiecafés en voor het laten maken van een thermografische foto. Het opstellen van een plan van aanpak is opgestart.


P6. Afval Realisatie plastic afval container, afvalblad opvangpunt, grijswatersysteem bij scholen

Er zijn al plastic afval containers en afvalblad-opvangpunten (bladkorven) geplaatst. De bladkorven staan in de Johan Wagenaarlaan, Cesar Francklaan en Thorbeckelaan, Linge en Prinsenlaan nabij Kadijk. Er wordt bekeken of deze ook bij scholen geplaatst kunnen worden. In 2013 is ook de Nota afvalinzameling en afvalscheiding -op weg naar 65%- opgesteld (zie verder deel wettelijke taken, thema 9 Afval). Na een presentatie van deze nota aan de klankbordgroep Duurzaamheid heeft de klankbordgroep een advies gegeven het scheiden van plastic afval en GFT afval extra te stimuleren. In 2014 vindt mogelijk nieuwe uitbreiding van het aantal plastic afvalcontainers plaats. De introductie van grijswatersysteem bij scholen is nog niet opgestart.


P7. Publiekscampagne zoals Nationale opschoondag

In 2013 waren twee zwerfafvalacties: op 22 mei door de Jacobaschool (in het kader van een duurzaamheidsweek op deze school) en op 28 augustus door brugklas leerlingen Haemstede Barger in het Wandelbos Groenendaal. Ook is op 16 september door 130 leerlingen van Haemstede Barger een workshop gegeven over (zwerf)afval en een duurzame gemeente.


P8. Gemeente: verbeteren communicatie energiebewustwording

De verbetering van de communicatie rondom energiebewustwording is ingezet met het nieuwe duurzaamheidsbeleid (denk aan de Energiecafés, het Duurzaam Bouwloket, de Energy Battle, thermografische camera, enzovoort). Hiermee kan dit lopende project komen te vervallen. Op dit moment wordt gewerkt aan een communicatieplan zodat op de huidige website de onderwerpen rondom het thema duurzaamheid duidelijk zichtbaar en vindbaar worden en er komt vanaf 2014 een online nieuwsbrief met daarin alle thema’s die raakvlakken hebben met duurzaamheid.


P9. Milieucommunicatie Informatie via scholen naar ouders

In de laatste jaren zijn samen met de basisscholen NME-projecten met succes uitgevoerd. Scholen dienen projectvoorstellen bij de gemeente in en de gemeente toetst vervolgens de voorstellen en verleent bij goedkeuring een bijdrage van maximaal € 1000. Vijf van de tien basisscholen hebben projecten in het schooljaar 2012-2013 uitgevoerd. De projecten betreffen o.a. excursies naar Ecomare, Naturalis, Corpus, het wetenschappelijk museum NEMO, het Tropisch museum, het Natuur- en milieucentrum Ter Kleef, bezoekerscentra in de omgeving zoals de Zandwaaier en de Oranjekom in het Amsterdams Leidingwatergebied en het strand. Verder wordt gebruikt gemaakt van gastdocenten die binnen en buiten lessen geven zoals een imker of iemand van Solar Kids die met behulp van technisch lego les geeft op het gebied van duurzame energie. De behandelende thema’s waren o.a. energie, natuur, voeding en dieren. Ook heeft wethouder Jur Botter gastcolleges Duurzaamheid gegeven op de Jacobaschool. In de bijlagen is ter verbeelding een verslag van leerlingen van enkele deelnemende scholen opgenomen. Verder zijn in 2013 weer aanvragen ontvangen voor het schooljaar 2013-2014. Aan het eind van het schooljaar zullen de scholen weer verslag uitbrengen van de uitgevoerde projecten. Ook is door de voorzitter van de klankbordgroep Duurzaamheid een notitie onderwijs opgesteld om (opnieuw) actieve deelname vanuit het onderwijs binnen de klankbordgroep te realiseren. Dit is gelukt, de directeur van de Icarus zal actief participeren in deze klankbordgroep. Dit is een goede stimulans voor actieve milieucommunicatie binnen scholen en van scholen naar ouders.


P10. Compost voor aanleveren gescheiden afval

Het gratis compost scheppen in Rijsenhout en de jaarlijkse compostdag in Heemstede vinden nog steeds plaats en zijn zeer succesvol. Wegen moeten worden afgezet om de evenementen in goede banen te leiden. Er is ieder jaar meer compost beschikbaar. Dit is een indicatie voor een hoge mate van scheiding van GFT afval. In 2013 zijn 4000 zakken compost uitgereikt. Een mooi gebaar naar de burgers toe voor het goed scheiden van GFT afval. Er is besloten om het scheiden van met name groente en fruit nog meer te stimuleren door het verstrekken van 500 afvalbakjes voor in de keuken. Zie ook bij Thema 4 Duurzame energie project 2.


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina