Duurzame ontwikkeling bij overheidsopdrachten opname van ecologische criteriaDovnload 215.47 Kb.
Pagina1/5
Datum14.08.2016
Grootte215.47 Kb.
  1   2   3   4   5


DUURZAME ONTWIKKELING BIJ OVERHEIDSOPDRACHTEN

OPNAME VAN ECOLOGISCHE CRITERIA

Astride MIANKENDA

Cel Aankoopbeleid en Advies

1 december 2013INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING
4


2. DEFINITIE VAN DUURZAME ONTWIKKELING IN OVERHEIDSOPDRACHTEN EN RELEVANTE WETGEVING 6

3. REKENING HOUDEN MET MILIEUOVERWEGINGEN IN BESTEKKEN: WAT IS JURIDISCH TOEGESTAAN?
8

3.1. Enkele definities


8

3.2. De verschillende mogelijkheden


9

3.2.1. De selectie van de kandidaten en de inschrijvers 9

3.2.2. De technische specificaties 13

3.3.3. De gunningscriteria 18

3.3.4. De uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht 22

3.4. Benadering van duurzame overheidsopdrachten 24

3.4.1. Hoe het probleem aanroeren? 24

3.4.2. De totale life cycle cost 27

3.4.3. De vaststelling van het voorwerp van de opdracht en van de vereisten van de aanbestedende overheid 30

3.4.4. Enkele praktijken in het buitenland 32

3.4.5. Overzicht van de situatie in België op het niveau van de gewesten (ICDO maart 2011) 36

3.5. De tools


37

3.5.1.De federale regelgeving en omzendbrieven 37

3.5.2.De programmatorische federale overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling en de Gids voor duurzame aankopen 40

3.5.3.Juridische ondersteuning 42

3.5.4.De cellen Duurzame ontwikkeling 43

3.5.5.EMAS 434. CONCLUSIE
46


5. BRONNEN
47


Dankbetuigingen aan Jo Versteven en Hamida Idrissi van de PODDO die mij hebben geholpen met het op punt stellen van de onderhavige versie 2011.Opgelet


  • Tekst gebaseerd op hetgeen door het Europees recht wordt toegestaan (Richtlijn 2004/18/EG) en de gids "Groen kopen!" van de Europese Commissie en hetgeen daaruit voortvloeit in het Belgisch recht.


  • Deze tekst handelt uitsluitend over opdrachten voor aanneming van leveringen en van diensten in de klassieke sectoren.


  • Naast de introductie en de conclusie bestaat de tekst uit een deel 1 betreffende de milieucriteria. De delen 2 (maatschappelijke criteria) en 3 (ethische criteria) zullen de tekst later aanvullen.


  • De onderhavige tekst is de bijgewerkte versie 2011 van de oorspronkelijke tekst. De oorspronkelijke versie heeft het voorwerp uitgemaakt van correcties, bijkomende informatie en aanpassingen.

1. INLEIDING


Duurzame ontwikkeling is een bekommernis in onze samenleving waar men voortaan niet langer omheen kan, want ze houdt rechtstreeks verband met onze toekomst en die van de generaties na ons. De aanbestedende overheden van de federale overheid hebben de belangrijkste verantwoordelijkheidspositie op dit vlak. Hun rol is dubbel: duurzame ontwikkeling integreren in de opdrachten die ze gunnen om enerzijds de globale score op dit vlak te verbeteren en anderzijds een stijgend aanbod aan duurzame producten en diensten op gang te brengen bij de inschrijvers.

Op extra-Europees internationaal niveau heeft deze bekommernis al enige tijd zijn intrede gedaan en is ze vermeld in hoofdstuk 4, paragraaf 4.23 van Agenda 21 (Top van Rio, 1992): "De regeringen spelen zelf ook een rol binnen de consumptie, met name in landen waar de publieke sector een groot aandeel heeft in de economie, en ze kunnen een aanzienlijke invloed uitoefenen op beslissingen van bedrijven en de mentaliteit van de bevolking. Ze dienen dan ook het aankoopbeleid van hun instanties en afdelingen onder de loep te nemen teneinde het nationale aankoopbeleid, waar mogelijk, meer milieuverantwoord te maken, zonder daarbij internationale handelsprincipes te schenden".

Het was echter pas op de Wereldtop rond duurzame ontwikkeling van 2002 dat men een bewustwording op internationaal niveau merkte rond de gevaren die ontstaan door de economische activiteit. Op dat moment spreekt men van "milieuvriendelijke overheidsopdrachten".

Nog in 2002 voorzag de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in een aanbeveling een "beleid inzake het invoegen van milieuoverwegingen in de overheidsopdrachten" en dit via maatregelen getroffen door de regeringen om "de milieuprestaties van de overheidsopdrachten te verbeteren".

De verplichtingen opgelegd door de overheidsopdrachtenreglementering beperkt natuurlijk de beweegruimte van de aanbestedende overheden. Een privéfirma zal de vrije hand hebben om duurzame ontwikkeling te integreren in zijn opdrachten tot op het niveau, zelfs als dat hoog is, dat het zichzelf heeft opgelegd, terwijl de federale overheid haar eigen reglementering in acht moet nemen, die niet verder kan gaan dan hetgeen het Gemeenschapsrecht voorschrijft via het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en via richtlijnen die de overheidsopdrachten van de lidstaten van de Europese Unie regelen.

Artikel 6 van het Verdrag van Maastricht (1992) voorzag reeds in vereisten met betrekking tot de bescherming van het milieu en de zorg daarvoor in het beleid en de acties van de Europese Gemeenschap.

In het voorbije decennium was er op dat vlak een zeer duidelijke evolutie: in het stelsel van de vroegere Europese richtlijnen was de opname van de verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling in overheidsopdrachten uitermate moeilijk was, om niet te zeggen onmogelijk.

De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft deze situatie doen evolueren en deze evolutie werd omgezet in de richtlijnen uit 2004 (Richtlijn 2004/18/EG wat betreft de overheidsopdrachten van de klassieke sectoren).

"Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag moeten de eisen inzake milieubescherming geïntegreerd worden in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de Gemeenschap als bedoeld in artikel 3 van het Verdrag, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Deze richtlijn verduidelijkt derhalve hoe de aanbestedende diensten kunnen bijdragen tot de bescherming van het milieu en de bevordering van duurzame ontwikkeling op een wijze die het mogelijk maakt voor hun opdrachten de beste prijs-kwaliteitverhouding te krijgen".
"Geen enkele bepaling in deze richtlijn dient te beletten dat maatregelen worden voorgeschreven of toegepast die noodzakelijk zijn ter bescherming van de openbare zedelijkheid, orde of veiligheid of het leven of de gezondheid van mensen, dieren of planten, in het bijzonder met het oog op duurzame ontwikkeling, op voorwaarde dat deze maatregelen in overeenstemming zijn met het Verdrag" (Overwegingen (5) en (6) van Richtlijn 2004/18/EG).


: sites -> default -> files -> documents
documents -> Samenwerkingsovereenkomst voor de samenwerking rond het programma special heroes
documents -> Intentieverklaring
documents -> Sint-Donatus op Stelten 15 mei 2009
documents ->   nr.  met betrekking tot  Uw offerte van 
documents -> Kennisgeving van de beslissing om af te zien van het plaatsen van de opdracht
documents -> Gemotiveerde selectiebeslissing Aanbestedende overheid
documents -> De duurzame ontwikkeling in de overheidsopdrachten moraal en sociale ethiek
documents -> Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via
documents -> Zelfstandige stage
documents -> 27 maart 2009. Koninklijk besluit betreffende de verwarmingstoelage toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het Sociaal Stookoliefonds


  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina